T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VİDANJÖRLERİN ÇALIŞMA ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

MADDE 1 –Kırklareli Belediye Başkanlığı’nın görev alanı içerisinde yer alan ve Kanalizasyon sistemine bağlantısı mümkün olan konut ve sanayi tesislerinde oluşacak atık sularının kalitesini, izlenmesi ve bağlantı şartlarının Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)’nin işletme prosesine uygun olarak yürütülmesi bu yönetmeliğin amaç ve kapsamını oluşturur.

Yasal dayanak

MADDE 2 –31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu yönetmelikte geçen tanımlar ve kısaltmalar;

a) Sızdırmasız Fosseptik: Evsel Atıksu veya endüstriyel yıkama atıksuların biriktirildiği ve dış ortamla ilişkisini kesen, teknik yöntemlere göre yapılmış fenni çukurlardır.

b)Vidanjör: Atıksu depolama tanklarında ve sızdırmaz fosseptiklerde toplanan atıksuları bulundukları yerlerden alma ve idarece gösterilen yerlere boşaltma özelliklerine sahip, atıksu taşıma araçlarıdır.

                     c) Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi (VÇİB): Vidanjör çalıştıran kamu ve özel kuruluşlara ilgili yerel yönetim tarafından verilen ve vidanjör çalıştırılmasını izne bağlayan belgedir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Özel kişi ve kuruluşlar

MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin onayladığı tarihten sonra kurulan özel vidanjör çalıştıracak kuruluşlara, işyeri açma belgesi verilmeden önce Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin alınması zorunludur. Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almak için başvuruda bulunan özel kişi ve kuruluşlar ile kamu kurumları Ek-2 ve Ek-3’deki başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunurlar.

(2) Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi (VÇİB) almak isteyen özel vidanjör sahiplerinin Ek 2’deki başvuru dilekçesi ile birlikte başvuru dosyalarında bulunması gereken belgeler aşağıdadır:

1.       Başvuru dilekçesi (vidanjörün modeli, plaka numarası, taşıma kapasitesi belirtilecektir).

2.       Noterden onaylı Ek 1’deki  protokol ( 3 nüsha).

3.       Araca ait İl Trafik Müdürlüğünden alınan Trafik Ruhsatı.

4.       Vidanjör sürücüsünün/sürücülerinin ve vidanjörde görevli diğer personelin sigortalı olduğuna dair belge.

5.       Vidanjör sahibinin ve vidanjör personelinin ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

6.       Vidanjörün bağlı bulunduğu firmada çalıştığına dair belge/kiralık araç ise sözleşme fotokopisi.

7.       Protokolde belirtilen teminatın ve yerel yönetimin belirleyeceği payı (VÇİB bedeli) miktarının ilgili yere yatırıldığına dair belge.

8.       Vidanjörün bağlı bulunduğu firmaya ait vergi levhası fotokopisi.

9.       Vidanjörün kasasının beyaz renk ile boyalı ve üzerinde “Evsel/Kentsel Atıksu Vidanjörü” ibaresinin mavi ile boyalı olduğunu gösterir resim.

 

(3) Vidanjör sürücüsünün ve vidanjörde görevli diğer personelin değişmesi durumunda 15 (onbeş) gün içerisinde Madde 4 ikinci fıkrası 4, 5 ve 6’da belirtilen evraklar ile Kırklareli Belediye Başkanlığı’na bildirim yapar.

 

Resmi kuruluşlar 

MADDE 5 – (1) Vidanjör çalıştıran resmi kuruluşlar, 4. Madde’nin 2. Paragrafı 1,3,7 ve 9 bentlerinde yer alan belgelerle birlikte Vidanjörün modeli, Vidanjörün plaka numarası, Vidanjörün taşıma kapasitesi, Vidanjörün çalışma saatleri,  Vidanjörün bağlı bulunduğu birim bilgileriyle birlikte Ek-3’de yer alan dilekçe ile Kırklareli Belediye Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar.

                                 

Vidanjör çalıştırma izin belgesinin verilmesi 

MADDE 6 – (1) Vidanjör sahipleri ile kurumlara ait vidanjör çalışma başvuruları Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Madde 4 ve Madde 5’te yer alan şartları yerine getiren özel veya kamuya ait vidanjörlere Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi düzenlenir.

(2) Özel veya kamuya ait tüm vidanjör sahiplerinin Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almak üzere, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Kırklareli Belediye Başkanlığı’na başvurması mecburidir.

(3)Özel veya kamuya ait tüm vidanjörlerin, atık suyun bertaraf edilebilmesi için idare tarafından gösterilecek vidanjör boşaltım noktasından dökümü yapabilmesi için atıksu arıtma tesisini işleten Kırklareli Belediye Başkanlığı ile Ek-1 de yer alan protokolü yapması mecburdur.

 

Vidanjör çalıştırma izin belgesinin geçerliliği 

MADDE 7 – (1) Belge 1 (bir) yıl için geçerlidir. Söz konusu sürenin dolması sonucunda içinde bulunulan yıl için Kırklareli Belediye Başkanlığı’nca belirlenen katılım payı (Belge bedeli) vidanjör sahibi tarafından yatırılır. Vezneden alınan makbuz, ilgili birime sunularak belge yenilemesi 4. ve 5. Maddeler gözetilerek yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları Genel esaslar

 

MADDE 8 – (1) Kırklareli Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin sürekli olarak araçta bulundurulması, yetkili idarenin denetim elemanlarının kontrollerinde gösterilmesi zorunludur.

(2)     Tüm vidanjör sürücüleri, taşıdıkları evsel nitelikli ve (Atık sularını Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri sağlayan) endüstriyel yıkama suyu nitelikli atık suların boşaltımını, Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından gösterilecek vidanjör boşaltım noktasından yapmakla yükümlüdürler. 

(3)Sanayilerden çekilecek atıksuyun aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

 

a)       Üretimde su kullanmayan sanayilerden kaynaklanan ve sızdırmaz fosseptiklerde toplanan evsel nitelikli atıksular, 

b)      Arıtma Tesisine Kabulunu yapacak ilgili Belediye Başkanlığı tarafından atıksu arıtma önlemi almasına gerek görülmeyen işletmelerden kaynaklanan ve sızdırmaz foseptiklerde toplanan endüstriyel yıkama atıksuları,

c) Belediye Başkanlığı’na bağlı vidanjör dökümü kabul edilen Atıksu Arıtma Tesisine haftanın yedi günü sabah saat 09:00’den itibaren atıksu kabulü yapılacaktır. Özel ve zorunlu haller dışında akşam 24:00’dan sonra atıksu kabul etmeyecektir. Özel ve zorunlu hallerin ortaya çıkması durumunda döküm saatleri Belediye Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.

ç)       Vidanjörler atıksularını boşalttıktan sonra araçlarının, tahliye vanasını kapatacaktır. Özellikle tahliye vanası açık veya arızalı olan atıksu araçlarının tesiste hareket etmesine izin verilmeyecektir.

d)      Sızdırmaz  fosseptikten çekim yapan vidanjörler tesise girişten başlayarak çıkışlarına kadarki süre içerisinde trafik ve iş güvenliği kurallarına uymak mecburiyetindedir.

 

Vidanjör çalışma formlarının doldurulması 

MADDE 9 – (1) Tüm vidanjör sürücülerince Ek-6 daki Vidanjör Çalışma Formları fosseptik çekimi yapılan adreslerde ve her çekim için ayrı olarak doldurarak ilgilisi ile birlikte imza altına alınır. 3 nüsha olarak doldurulan formların bir nüshası işyeri veya konut sahibine verilir. Boşaltım yapan vidanjör sürücüsü vidanjör çalışma formlarının 2. nüshalarını arıtma tesisi görevlisine teslim eder. 3. Nüsha ise kendisinde kalır.

 

Vidanjör çalıştırma izin belgesinin iptal edilmesi 

MADDE 10 –  Gelişigüzel alıcı ortama ve Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen döküm noktaları haricinde kanalizasyon şebekesine boşaltım ile çıkar karşılığı kaçak ve izinsiz çalışmaların tespiti ve yönetmelikte belirtilen çalışma esaslarına uyulmaması halinde; 

(a)     Özel Vidanjörler İçin: İş bu yönetmelikte ve ilgili yasal mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini belirten ve yükümlülüklerine uyulması için uyarı yazısı gönderilir. Uyarıya rağmen yasak  fiil ve eyleme devam edilmesi halinde ikinci bir uyarı yazısı gönderilerek en fazla 7 (yedi) gün içinde gerekli düzeltmeleri yapması bildirilir. İkinci uyarıya rağmen herhangi bir düzelme veya değişiklik olmaması, çalışma süresi içinde 2 defa atıksu numunesinin uygunsuz olması ve/veya 2 defa kusurlu deşarj yapması durumunda teminat gelir kaydedilir ve Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi tek taraflı olarak geçersiz sayılarak iptal edilir. VÇİB’nin iptal edildiği vidanjör sahibine ayrıca bildirilir. Yasak fiil ve eylemlerde bulunan şahıslar ayrıca ilgili yerlere bildirilir.

(b)     Kamu Kurumları Vidanjörleri İçin: Bir yazı ile ilgili Kamu Kurumuna bilgi verilir. Ayrıca vidanjör personelinin değiştirilmesi istenir. Gerekli değişikliğin 7 (yedi) gün içerisinde yapılmaması durumunda Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilerek bir yazı ile ilgili kamu kurumuna bildirilir.

 

Vidanjör çalışanlarının sahip olması gereken şartlar

MADDE 11 –Çalışanların periyodik olarak yapılması gereken sağlık kontrolleri şunlardır:

(1)Yılda bir  AkciğerGrafisi ve Eliza Testi,Hepatit Muayenesi,iş yeri hekiminden yada OSG biriminden alınan vidanjör hizmetlerinde çalışabilir raporu.

                     (2) Yapılan sağlık taramaları personelin Sağlık Karnelerine işlenmeli ve personelin bağlı bulunduğu Sağlık Kurumu Tabipliğinde kayıtları tutulmalıdır.

(3) Vidanjör personeli çalışma sırasında iş elbisesi, kimyasal dirençli iş eldiveni, iş çizmesi giymelidir. Ayrıca gerektiğinde kullanılmak üzere gaz, toz maskeleri baret gibi koruyucu malzemeler araçta bulundurulmalıdır.

(4) Vidanjör personeli göreve başlamadan önce dezenfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları fosseptik çukurlarında biriken metan... vb. gibi parlayıcı ve zehirleyici gazlarıda içeren İSG eğitimi sertifikası olmalıdır. 

 

Vidanjörlerin sahip olması gereken şartlar

MADDE 12 – (1) Vidanjörler tanker kısımları sızdırmaz özellikte motorlu araçlardan olmalıdır. 

(2)     Vidanjörler foseptik çukurundan atıksuyu kolaylıkla alabilen ve istenilen yere boşaltabilen bir düzeneğe sahip olmalıdır.

(3)     Vidanjörler düzgün kapaklı ve vana sistemleri TSE standartlarına uygun olmalıdır.

(4)     Araçta 15 cm lik puntolarla, fosforlu özellikte, kolaylıkla her yönden okunabilen beyaz zemin üzerine mavi yazı ile Vidanjör ve firma ismi yazısı aracın her iki yanına , ayrıca aracın arka kısmına aynı şekilde  Atık su  yazısı ile Özel Vidanjör Aracı yazısı yazmak zorundadır.

(5)     Vidanjör olarak kullanılan tankerler başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır. 

(6)     Foseptik çukuru vidanjör tarafından boşaltıldıktan sonra hortumların çevreyi kirletmemesi için gereken önlemler alınmalı, çukur kapağının çevresi ve atıkların döküldüğü yerler toz kireç ...vb. dezenfektanlar ile temizlenmelidir. 

(7)     Günlük iş bitiminden sonra kapak ve vanalar ile tankerin iç kısmı klorlu bileşikler vb.

dezenfektanlar ile temizlenmelidir.

(8)     Vidanjörler karayolları trafik kanununda belirtilen önlemleri almak zorundadır.

 

Kırklareli Belediye Başkanlığı’nın Vidanjörlerinden faydalanma esasları 

  MADDE 13 – (1) Kanalizasyon şebekesinden faydalanamayan veya bulunduğu yerde kanalizasyon şebekesi olmasına rağmen kanal bağlantısını yapmayan ve atıksularını fosseptik çukurlarda toplayan konut ve işyeri sahipleri bu hizmetten yararlanabilir. Belediye Başkanlığına ait vidanjör olmaması halinde yetki alanında hizmet vermek üzere en az bir vidanjör ile gerekli sözleşme yapılarak vatandaşın kullanımına sunulması amaçlanacaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler, Hukuki Sorumluluk, Ceza ve Yaptırımlar, Yürürlülük ve Yürütme

 

Mali hükümler

MADDE 14 – (1) 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği olarak Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almak isteyen özel vidanjör sahipleri her bir Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi için belge bedelini Kırklareli Belediye Başkanlığı’nın veznelerine yatırmak zorundadır. Yatırdığına dair makbuz ibraz edilerek dosyasına eklenir.

(2)     Teminatlar çalışma izni süresi bitiminde çözülür. Vidanjörlerin değişik nedenler ile çalışamaz duruma gelmeleri halinde bu durumu belgeleyen vidanjör sahibine 1 (bir) ay içerisinde teminatı geri ödenir.

(3)     Özel vidanjör sahibi teminatını ve belge bedelini yatırmış, evraklarını tamamlamış ise Çalışma İzin Belgesini İdareden alınması için uyarı yazısı gönderilir. Uyarı yazısında belirtilen süre sonunda belgesini almayan başvuru sahibine 15 gün ek süre verilir. Ek süre sonunda işlemleri geçersiz sayılır ve teminatı gelir kaydedilir. Vidanjör sahibinin Çalışma İzin Belgesini alması için tekrar başvuru yapması gerekir.

(4)     Bertaraf amacıyla Atıksu Arıtma Tesisine gelen ‘’Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesine’’ sahip vidanjörlerden bertaraf ücreti alınabilir.

(5)     Yürürlükte olan atıksu bertaraf bedelini ödeyen izin belgesi almış vidanjörler, Atıksu Arıtma Tesisi girişinde ödeme yaptığına dair belge niteliğinde olan tahsilat makbuzunu ibraz etmesine müteakip İdarece sunulan hizmetten faydalandırılır. 

(6)     Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi için Kırklareli Belediye Başkanlığı’na başvuru yapan vidanjör sahiplerinin geçmişe yönelik vidanjör hizmet bedeli ve/veya atıksu bertaraf bedeline ait borçları olduğu tespit edilirse, başvuru sahibine izin belgesi düzenlenmeyecektir.

 

 

Hukuki sorumluluk

MADDE 15 – (1) Vidanjör personelinin S.G.K Bölge Çalışma Sağlık Müdürlüğü ve yetkili kamu kuruluşlarına olan ilişkilerinden ve mevzuat hükümlerinden kaynaklanan hukuki, cezai, mali yükümlülüklerinden doğacak her türlü sorumluluk vidanjör sahibine aittir.

(2) Çalışma sırasında vidanjörde görevli personelce verilen her türlü zarar ve ziyan vidanjör sahipleri tarafından karşılanır.

(3)Vidanjör firması, İşler ’in ifasında, yürürlükteki ve İşler ‘in ifasına devam edildiği süre boyunca yürürlükte olan ,2872 sayılı Çevre Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu İle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Bu Kanunlara Dayanılarak Çıkarılmış Olan Mevzuat Hükümlerine, Vidanjör Personelinin Sağlık Ve Çalışma Şartları İle Doğabilecek İş Kazalarından Vidanjör Sahibi İle İlgili Kurumu Sorumludur.

Ceza ve yaptırımları 

MADDE 16 – (1) Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesine sahip özel vidanjör sahiplerine yönetmelikte belirtilen esaslara uymamaları durumunda yükümlülüklerini bildiren uyarı yazıları gönderilir. Uyarılara rağmen değişiklik olmaması sonucunda teminatı gelir kaydedilir ve izni iptal edilerek trafikten men edilmesi için yasal işlemler başlatılır.

(2) Yönetmelikteki esaslara uymayan özel ve kamuya ait tüm vidanjör sahipleri ve birim amirleri ile vidanjör sürücüsü ve personeli hakkında Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği yasal işlemler başlatılır.

 

Yürürlük ve yürütme

MADDE 17 – İş bu Yönetmelik Kırklareli Belediye Başkanlığı  onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 


 

EK-1

 

PROTOKOL

 

TARAFLAR

Madde 1: Bu Protokol Kırklareli Belediye Başkanlığı ile  özel vidanjör sahibi ………………………..firması arasında aşağıda belirtilen hususlarda düzenlenip imzalanmıştır.

 

Protokol Kapsamındaki Araç Veya Araçların Plakaları 

…………………

 

İMZAYA YETKİLİ ŞAHISLAR 

Madde 2: Bu Protokolü Kırklareli Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı, ……………………….., özel   vidanjör  çalıştıran işyeri adına sahibi/ kamu kurumu……………………imzalamaya yetkilidir.

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 3 :

3.1. Vidanjör sahibi, birden fazla vidanjörü olması halinde her vidanjörü için ayrı ayrı Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi almak zorundadır. 

3.2. Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi alınabilmesi için Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönetmeliği gereği olarak …. yılı için ……. TL’nin özel vidanjör sahibi tarafından teminat olarak yatırılması zorunludur.

3.3. Her bir Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi için Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönetmeliği gereği ve katkı payı olarak …. yılı için ………..+ %18KDV TL’nin özel vidanjör  sahibi tarafından yatırılması zorunludur.   

3.4. Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından işletilmekte olan Atıksu Arıtma Tesisinde bertaraf edilmek üzere tarafımızca gösterilecek vidanjör boşaltım noktasından evsel atık suların boşaltımında, Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesinde belirtilmiş olan bertaraf ücretinin ilgili vezneye yatırıldığına dair dekontun sunulması gerekmektedir. Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından ücretin evsel atık su üreticisinden direk tahsil edilmesi durumunda dekont aranmayacaktır.

 

 

          KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN SORUMLULUĞU 

          Madde 4: Vidanjörlerin değişik nedenler ile çalışamaz duruma gelmesi halinde bu durumu belgeleyen özel vidanjör sahibine 1(bir) ay içerisinde teminatı geri ödenir.

 

          VİDANJÖR SAHİBİNİN SORUMLULUĞU 

          Madde 5:

5.1. Bu prokotolü imzalayan vidanjör sahibi Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlü olduğunu kabul eder.

5.2. Vidanjör sahibi vidanjör sürücüsünün ve vidanjör personelinin sigortasını yaptırmakla yükümlüdür.

5.3. Vidanjör sahibi, vidanjör sürücüsü ve vidanjör personelinin çekim ve boşaltım esnasında sebep olunacak her türlü zarar, ziyan ve iş kazasından sorumludur.

5.4. Vidanjörler çevreyi kirletmeyecek şekilde Atıksu Arıtma Tesisinde bertaraf edilme üzere sadece evsel nitelikli ve yetkili İdarenin talep edeceği şartlarda endüstriyel atıksu boşaltımı yapmakla yükümlüdür.

ANLAŞMAZLIKLAR 

 Madde 6:  Bu protokolün uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak anlaşmazlıkların çözümünde Kırklareli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 7:  7 (yedi) maddeden oluşan iş bu protokol …………..tarihinde yürürlüğe girer ve 1 (bir) yıl geçerlidir.

 

                    

 

         

                        FİRMA/ KURUM                                                  Kırklareli Belediye Başkanı              

         

 

                                                                   

EK-2

 

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

 

 

          Sızdırmaz foseptiklerde toplanan işyeri ve konut atık sularının................ plaka nolu özel vidanjör aracımla bulunduğu yerden alınarak Belediye Başkanlığınıza ait Atıksu Arıtma Tesisinde bertaraf edilebilmesi için tarafınızca gösterilecek vidanjör boşaltım noktasından boşaltılması için  gerekli olan Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin tarafıma tahsisini  olurlarınıza arz ederim.

 

 

Yazışma Adresi                                                                                              ...../...../......

                                                                   

 Özel Vidanjör Sahibi 

Kaşe / İmza   

 

Vidanjörün

Plaka no:

Modeli:

Ekler :

1.       Araca ait İl Trafik Müdürlüğünden alınan Trafik Ruhsatı.

2.       Vidanjör sürücüsünün/sürücülerinin ve vidanjörde görevli diğer personelin sigortalı olduğuna dair belge.

3.       Vidanjör sahibinin ve vidanjör personelinin ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4.       Vidanjörün bağlı bulunduğu firmada çalıştığına dair belge/kiralık araç ise sözleşme fotokopisi.

5.       Protokolde belirtilen teminat ve payı (VÇİB bedeli) miktarının yatırıldığına dair belge.

6.       Vidanjörün bağlı bulunduğu firmaya ait vergi levhası fotokopisi.

 

 

 

 

 

EK-3

 

 

 

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

          Sızdırmaz foseptiklerde toplanan işyeri ve konut  atıksularının.......... plaka nolu kurumumuza ait vidanjör aracı ile bulunduğu yerden alınarak Belediye Başkanlığınıza ait Atıksu Arıtma Tesisinde bertaraf edilebilmesi için tarafınızca gösterilecek vidanjör boşaltım noktasından  boşaltılması için  gerekli olan Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesinin kurumumuza tahsisini olurlarınıza arz/rica ederim.

 

Yazışma Adresi                                                                              ...../...../......

 

             Başvuruda Bulunan

Kamu Kurumu

 

 

Vidanjörün 

 

Modeli:

Plaka no:

Taşıma Kapasitesi:

Çalışma Saatleri:               

Bağlı Bulunduğu Birim:      

 

Ekler

1.       Araca ait İl Trafik Müdürlüğünden alınan Trafik Ruhsatı.

2.       Vidanjör sürücüsünün/sürücülerinin ve vidanjörde görevli diğer personelin sigortalı olduğuna dair belge.

3.       Vidanjör sahibinin ve vidanjör personelinin ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4.       Vidanjörün bağlı bulunduğu firmada çalıştığına dair belge/kiralık araç ise sözleşme fotokopisi.

5.       Protokolde belirtilen teminat ve payı (VÇİB bedeli) miktarının yatırıldığına dair belge.

6.       Vidanjörün bağlı bulunduğu firmaya ait vergi levhası fotokopisi.

 

Ek-4 Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi

 

 

 

LOGO

 

T.C.

 

KIRKLARELİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 

 

  Logo

 

 

VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA İZİN BELGESİ

 

 

Ruhsat No            :

 

Ruhsat Tarihi          :

                                            

Vidanjör Sahibi      :

 

Vidanjör Plaka No :

 

 

1.             Bu ruhsat ................. tarihinden ................... tarihine kadar…. (….) yıl için geçerlidir.

 

2.             ………………….…. Belediye Başkanlığı’nın belirlediği deşarj noktalarının dışında boşaltım yapılmasının tespiti halinde Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir.

 

3.             ………………….…. Belediye Başkanlığı’nın belirlediği deşarj noktalarına sadece belirtilen kriterlerde evsel ve endüstriyel yıkama atıksuyu boşaltılabilir. Aksi durumunu tespit edilmesi halinde Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir.

 

4.             Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönetmeliğinin hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi sonucu Vidanjör Çalıştırma İzin Belgesi iptal edilir.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Belediye Başkanı

 

Ek-5 Vidanjör Boşaltım Belgesi

 

         LOGO

 

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

LOGO

 

VİDANJÖR BOŞALTIM FORMU

 

 

 

                                                                                                                 Seri No: ………….

 

 

 

Boşaltım Yaptığı Tarih ve Saat  :

 

Vidanjör Plaka No                       :

 

VidanjörünTonajı                       :

 

Çekim Yaptığı Yer                       :

 

 

Boşaltım Yapılan Atıksu  Arıtma Tesisi   : …………………….. AAT

 

 

 

 

 

 

VİDANJÖR SÜRÜCÜSÜ

Adı Soyadı / İmza

ATIKSU ARITMA TESİSİ GÖREVLİSİ

Adı Soyadı / İmza

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

EK-6 Vidanjör Çalışma Formu

 

 

 

LOGO

 

 

T.C

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

LOGO

 

 

VİDANJÖR ÇALIŞMA FORMU

 

1.)VİDANJÖR TALEBİNDE BULUNAN

Tarih:

 

Seri No:

İşyeri   : (  )

Konut  : (  )

Adresi :

Tel No :

 

Atık Su Niteliği :

 

Evsel : (  )                                   Endüstriyel : (  )                                         Karışık : (  )

 

Atık Su Arıtma Tesisi : (Eğer Çekim Yapılan Yer İş Yeri İse, İşyerlerinde yapılan çekimlerde doldurulacaktır.)

 

Var : (  )Yok : (  )

 

 

2.)FOSSEPTİK ÇEKİMİ YAPAN VİDANJÖR

 

Plaka No :

Sürücüsü :

Tarih       :

Çekim Saati :

Boşaltım Yapılacak Yer :………………. Atık Su Arıtma Tesisi

 

 

        Çekim Yapılan Ev/ İş Yeri Yetkilisi

                     Adı Soyadı/ Kaşe / İMZA

 

Vidanjör Sürücüsü

Adı Soyadı/İMZA