Duyurular

Duyurular

Kırklareli’nde yaşayan vatandaşlarımız arasında “İklim Değişikliğinin İlimize Etkileri ” yarışması düzenlenecektir.

18.11.2021

Kırklareli’nde yaşayan vatandaşlarımız arasında “İklim Değişikliğinin İlimize Etkileri ” yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın amacı vatandaşlarımız vasıtasıyla ‘İklim Değişikliği’ konusunda farkındalık oluşturulmasını sağlamayı hedef almaktadır.

1 – YARIŞMANIN ADI

İklim Değişikliğinin İlimize Etkileri

2– YARIŞMANIN AMACI

İklim Değişikliği hedefinin tanıtımı, bu konuya ilişkin vatandaşlarımızı düşünmeye

sevk etmek; vatandaşlarımızın çevreye ilgisini arttırmak ve çevre bilinci oluşturmaktır.

3 – YARIŞMANIN KAPSAMI

Düzenlenen yarışma; İlimiz genelinde yaşayan 18 yaş üstü olmak üzere vatandaşlarımızı

kapsamaktadır. Kırklareli Üniversitesi Öğrencileri arası yapılacak “İklim Değişikliğinin İlimize

Etkileri” konulu yarışmaya katılanlar bu yarışmaya katılamazlar.

4 – YARIŞMANIN KATEGORİSİ

Yarışma kısa film formatında düzenlenecektir.

5- YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE YARIŞMANIN ESASLARI

5.1 Yarışmaya kabul edilecek eserlerin konusu, “İklim Değişikliği” ile ilişkili olacaktır.

5.2 Eserlerin oluşturulma sürecinde kullanılacak teknik ve malzemeler serbesttir.

5.3 Vatandaşlarımız yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabilirler. Grup

katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Grup üyelerinin her birinde “kapsam” olarak belirtilen

şart aranır.

5.4 Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.

5.5 Her vatandaş ya da grup yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.

5.6 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

5.7 Yarışmacılar, başvuruda bulunduklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş olur.

5.8 Yarışmaya katılacak eserler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir eserden kopya

edilmemelidir.

5.9 Yarışmaya katılımda, gönüllülük esastır.

5.10 Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.


5.11 Yarışmanın ödül sahipleri düzenlenecek olan ödül gününde kapalı zarf içerisinde

açıklanacaktır. Ödül günü öncesinde herhangi bir yerde ödül almaya hak kazananlar, dereceye

girenler paylaşılmayacaktır.

5.12 Yarışma dili Türkçedir.

5.13 Başvuruyu yapan vatandaş veya gruplar aşağıda yer alan künye bilgilerini okunaklı ve

silinmeyecek bir şekilde yazmalı ve eseriyle birlikte Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim etmelidir.

YARIŞMACININ ADI-SOYADI / GRUBUN ADI:

İLİ / İLÇESİ:

ESERİN/PROJENİN ADI VE AMACI:

İLETİŞİM BİLGİLERİ: ADRES – SABİT HAT / TELEFON – GSM – E-POSTA

NOT: İletişim bölümü mutlaka doldurulmalıdır. Grubun kaç kişiden oluştuğu belirtilmeli ve

grup üyelerinin yukarıda istenen bilgileri ayrı ayrı verilmelidir.

6 – BAŞVURU SÜRECİ

6.1 Yarışma için başvurular 22.11.2021 tarihinde başlar ve 01.04 2022 tarihinde saat 17:00’da

sona erer.

6.2. Başvurular eserin künye bilgileri ile Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl

Müdürlüğüne teslim edilmesi halinde geçerlidir.

6.3 Başvuruların künye bilgisi olmadan teslim edilmesi halinde değerlendirilmeye

alınmayacaktır.

6.4 Künye bilgisi olmadan veya süresi içerisinde başvurusunu Kırklareli Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim etmeyen katılımcılar herhangi bir hak iddia

edemeyecektir.

6.5 Süresi içerisinde başvuru yapan eserler öncelikle şartnamede belirtilen usul ve esaslara göre

değerlendirilecek olup, usul ve esaslara uygun olmayan başvurular yarışmadan elenmiş

sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.


7 – YARIŞMA TAKVİM

7.1 Yarışmanın son katılım tarihi 01.04.2022 dir. Şartnamede yer alan tarih aşımı sonrasında

yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.

7.2 Gerekli görülmesi halinde, yarışma başvuru süresi Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından uzatılabilir.


8 – DEĞERLENDİRME

8.1 Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek

5 jüri üyesi tarafından değerlendirme yapılacaktır.

8.2 Jüri değerlendirmesinde gizlilik esas alınacaktır.

8.3 Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

8.4 Yarışmaya Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli ile jüri

üyelerinin birinci derece yakınları katılım sağlayamaz. Katılsalar dahi ödül alamazlar.


9 – ÖDÜLLER

9.1 Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü olmak üzere üç ödül verilecektir. Ancak

yarışmaya katılan eserlerin içerik açısından yetersiz olması ve/veya gerekli şartları

sağlamaması durumunda İl Müdürlüğünün ilk üç dereceyi belirleme zorunluluğu

bulunmamaktadır. Bu durumda ödül verilmeyecektir.

9.2 Dereceye girenlere İl Müdürlüğünün belirlediği ödüller verilecektir.

9.3 Ödüle hak kazanan grup üyelere ayrı ayrı ödül verilmeyecek olup, gruba tek bir ödül

verilecektir.

9.4 Ödül töreni yeri ve zamanı Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

tarafından yarışmada ödül kazanan kişi veya gruplara, eser ile birlikte verilen künye iletişim

bilgisi doğrultusunda iletilecektir.

9.5 Dereceye giren vatandaş / gruplardan herhangi birinin bu şartname hükümlerine aykırı

davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Bu durum diğer

yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.

9.6 Ödüller üzerinde 3. Şahıslar bir hak talebinde bulunamazlar.

9.7 Yarışmaya katılan tüm eserler Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl

Müdürlüğü hizmet binasında sergilenecektir.

9.8 Yarışmaya katılan tüm eserlerin; her biri ve/veya birkaçı Kırklareli Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sosyal mecralarda yayınlanabilecektir.

9.9 Yarışmaya katılan eserler arasından İl Müdürlüğü kısa filmin herhangi bir bölümünde

değişiklik isteme hakkına sahiptir. Eser sahibi 1 hafta içinde istenen değişikliği yapmadığı

takdirde yarışmadan elenmiş sayılacaktır. Eseri değerlendirmeye alınmayacaktır.


10 – TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ VE GÖSTERİMİ

10.1 Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserin, eser sahipliği hakkı

katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında

kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürlüğüne ait olacaktır.


10.2 Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserlerin ödül almasa dahi;

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından süresiz bir biçimde

her türlü basılı malzemede, yayında ve benzeri mecralarda kullanılabilir. Bu eserler için

herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

10.3 Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserlerin; senaryo, müzik,

oyunculuk, danışmanlık vb. telif hakkı doğuracak tüm işlemlerinden eserin sahibi sorumludur.

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sunulan eserlerin

sergilenmesi veya yayınlanması aşamasında bu telif hakları idareye yüklenemez.


11 – ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni ve sergilemeye ilişkin detaylar Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl

Müdürlüğü resmi web sitesi (www.kirklareli.csb.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.

12 – HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklardan Türkiye Cumhuriyeti İlgili

Mahkemeleri yetkili olup, İlgili Mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir.

13 – KISA FİLM ŞARTNAMESİ

13.1 Belgesel, animasyon alanları yarışmaya dahildir. Ayrıca ödül alması ya da almaması

dikkate alınmaksızın, bir başka yarışmaya katılan kısa filmler yarışmaya katılamaz.

13.2 Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 5 dakikayı geçmemelidir. Jeneriğin

olması halinde ise jenerik süresi en fazla 15 saniye ile sınırlıdır.

13.3 Filmler DVD veya CD ortamında iki (2) ayrı kopya olarak gönderilir. Bozuk kayıt

yapılmış filmler, katılımcıların uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır. Kopyalarda

filmin künyesi mutlaka yer almalıdır.

13.4 Yarışmaya katılacak eserler DVD veya CD ortamında teslim edilmelidir.

13.5 Kısa filme dair 10 set fotoğrafı, (Dijital Ortamda) teslim edilecek olan DVD veya CD

içerisinde yer almalıdır.

13.6 Filmin senaryo ve müzik eserlerinden doğan telif hakları ve ilgili izinlerin alındığına dair

belgeler kısa film ve set fotoğrafları ile birlikte teslim edilmelidir. Teslim edilemeyen telif hakkı

ve izinlerden eserin sahibi sorumludur.

13.7 Kısa filmde kullanılan senaryo ve/ veya müzik eserlerinden doğan telif haklarında eserin

sahibi sorumludur. Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından

mesuliyet kabul edilmeyecektir.

14- YARIŞMA ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

14.1.Yarışma Sekretaryası Sevda AKBAYRAK tarafından yürütülecektir.

14.2. Yarışma için eserin teslim yeri Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl

Müdürlüğüdür. Adres: Bademlik Mahallesi Eriklice Caddesi No: 8 Merkez/KIRKLARELİ

Telefon: 0 (288) 214 10 68 Faks: 0 (288) 214 16 56


Bu şartname toplam 14 maddeden oluşmakta olup ‘İklim Değişikliğinin İlimize Etkileri”

Yarışması’ usul ve esaslarına yer vermektedir. Şartnamenin tüm hakkı Kırklareli Çevre,

Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne aittir. Katılımcılar yarışmaya başvuruda

bulundukların da yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Şartname yarışma organizatörü

Kırklareli Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kontrolündedir. İlgili kurum

şartnamede zaman kavramı gözetmeksizin gerekli gördüğü takdirde her türlü değişikliğe

gidebilir. Katılımcılar başvuruda bulundukları yarışmanın şartnamesine uymak zorundadır.

Şartnamenin tüm hakkı Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne aittir. Ödülü iadesi

istenen katılımcının durumu bir alttaki yarışmacıyı herhangi bir şekilde etkilemez. Ödülü ve

sergisi boş kalır.

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.