İş Sağlığı İç Yönetmeliği 2017

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

 2017 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI

 

MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ            : 02/02/2017

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI    : 1

BİRLEŞİM   NO                                         : 1

OTURUM                                                    : 1

GÜNDEM                                                    : 7

KARAR NO                                                : 21      

TOPLANTI NEV’İ                                     : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU, üyeler Bora ZENGİN, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Ayvaz KARTAL, Fırat KARABEYOĞLU, Halil KAHRAMAN, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 21 üyenin iştirakiyle toplandı.

 

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Ayşen KÖSEGİL, H. Tahsin GENÇAY, Cüneyt DEMİR, Murat BARA ve Kanber ÜZER.

 

GÜNDEMİN : 7. maddesini teşkil eden Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon raporu görüşüldü. 

 

-KARAR-

 

Konunun Belediye Meclisince; Çeşitli İşler Komisyon raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu iç yönetmelik, Kırklareli Belediyesinde tüm birimlerde çalışanların sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınması gereken önlemleri belirler.

 

Bu amaçla;

 

 1. Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması, uyulması gereken kuralların belirlenmesi,
 3. Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu İç Yönetmelikte düzenlenmiştir.

ç)  Bu Yönetmelik 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

     ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında çalışanlarımızın ve işverenin

     uyması gereken sağlık ve güvenlik kurallarını düzenler.

 

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu İç Yönetmelik; Kırklareli Belediye bünyesindeki, Resmi Gazetenin 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanununa, Resmi Gazetenin 23/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ve Resmi Gazetenin 22/01/2002 tarihli ve 24648 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan hizmet alımı karşılığında çalışan tüm personeli kapsar.

-1-

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte; Resmi Gazetenin 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu, Resmi Gazetenin 23/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu, Resmi Gazetenin 22/01/2002 tarihli ve 24648 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Resmi Gazetenin 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Resmi Gazetenin 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat, Toplu İş Sözleşmesi, Resmi Gazetenin 12/01/1961 tarihli ve 10705 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendine göre düzenlenmiştir.

 

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Kırklareli Belediye Başkanlığı adına, Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sorumludur.

 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. İşveren : Kırklareli Belediye Başkanlığı‟nı ifade eder,
 2. Çalışan : Kırklareli Belediyesi bünyesinde çalışan tüm

                                                             personeli ifade eder.                                                             

 1. Risk değerlendirmesi : İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek

                                                             tehlikelerin, çalışanlara, işyerine ve çevresine

                                                             verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak

                                                             önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması

                                                             gerekli çalışmaları,

ç)   Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi       : İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri

                                                                   temsil etmeye yetkili kişiyi,

 1. Önleme : Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için

                                                             işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında

                                                             planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,

 1. Tehlike : Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme

                                                             potansiyelini,

 1. Risk : Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme

                                                             olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya

                                                             çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın

                                                             şiddetinin bileşimini ifade eder,

 1. Kişisel koruyucu donanım : Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve

                                                             güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske

                                                             karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan

                                                             veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı

                                                             yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade

                                                             eder.

ğ)   Kurul                                                  : Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği

                                                                   Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

 

Genel Hükümler

MADDE 5- (1) İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür.
 2. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

-2-

 1. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu ilkesini etkilemez.

ç)   İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu en az ayda bir toplanacaktır.

 

İşverenin Yükümlülükleri 

MADDE 6- (1) İşveren; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat uyarınca belirlenen koruyucu tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu vasıtasıyla iş yerinde Risk Analizi yapmak, yaptırmak, fiziki şartları düzenlemek, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü koruyucu önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
 2. İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.
 3. İşveren, Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun öngördüğü koruyucu tedbirleri, öncelikli işler kapsamında işyerinde temin ve tesis etmekle yükümlüdür.

ç)   İş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına zarar verecek ortamlardan korunmak için

     yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemleri hiçbir şekilde çalışanlara mali yük

     getirmez.

 

(2) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır.

 

 1. Risk değerlendirilmesi yaptırılması,
 2. Risklerin önlenmesi,
 3. Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,

ç)   Risklerle kaynağında mücadele edilme

 1. Teknik gelişmelere uyum sağlanması,
 2. Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,
 3. Çalışanlara uygun talimatların verilmesi,
 4. Bir çalışana herhangi bir görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunun göz önüne alınması,

ğ)   Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma

      ortam ve koşullarına, çalışanların sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda çalışanlar

      veya temsilcileri ile istişarede bulunulması,

 1. Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen çalışanların girebilmesi için uygun önlemlerin alınması,

 

(3) İşveren, İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek çalışan gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir. İş kazaları ile ilgili kayıt tutar. Çalışanların uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar, ilgili mevzuat uyarınca gerekli bildirimleri yapar.

 

(4) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

 

 1. Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
 2. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
 3. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

   ç)   Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve   güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

-3-

 1. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

 

Çalışanların Bilgilendirilmesi

MADDE 7- (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için çalışanların bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla işveren;

 

 1. İşyerinin geneli ile çalışılmakta olan bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında,
 2. İlkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda görevlendirdikleri kişilerin gerekli bilgiyi almalarını sağlamak zorundadır.

 

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 

MADDE 8 – (1) İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar.
 2. İşverence, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan çalışan veya temsilcilerinin özellikle aşağıdaki konularda dengeli bir şekilde yer almaları sağlanır veya önceden görüşleri alınır.

            b1- Sağlık ve güvenliği önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir önlemin

                  alınmasında,

            b2-. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimin organizasyonu ve planlanmasında,

 1. İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcileri, tehlikenin azaltılması veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

ç)   İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan çalışan veya çalışan

      temsilcileri, bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler.

 1. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcilerine, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sağlar ve herhangi bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir.
 2. Çalışan temsilcileri, işyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirme hakkına sahiptir.

 

Çalışanların Eğitimi

MADDE 9 – (1) Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.  İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

 

 1. İşveren, her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle; İşe başlanmadan önce, Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, İş ekipmanlarının değişmesi halinde, Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.
 2. Eğitim, çalışanlara veya temsilcilerine herhangi bir mali yük getirmez ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

 

(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.

 

-4-

(3) Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

 

(4) Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir.

 

 1. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 2. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 3. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

ç)   İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, emniyet cihazlarının kurulması ve kullanılması.

 1. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 2. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 3. İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 4. Kişisel koruyucu alet kullanımı,

ğ)   Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

 1. Uyarı işaretleri,

ı)    Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

 1. Temizlik ve düzen,
 2. Yangın olayı ve yangından korunma,
 3. Termal konfor şartları,
 4. Ergonomi,
 5. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 6. İlk yardım, kurtarma.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışanların Yükümlülükleri

 

 

Çalışanların Yükümlülükleri

Madde 10- (1) Çalışanların Yükümlülükleri;

 

 1. Çalışanlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak ve uygulamak zorundadırlar.
 2. Çalışanlar, kendileri için düzenlenmiş olan eğitim programlarına katılmak zorundadırlar.
 3. Çalışanlar, işyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında yapılan uyarı, ikaz ve işaretlere uymak, kişisel koruyucuları kullanmak zorundadırlar.

ç)   Çalışanın, bilerek ve isteyerek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliklerine aykırı ve

      kendisini, çevresini ve işyeri güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması

      halinde, Toplu İş Sözleşmesi’ nin  ve/veya kanunların, yönetmeliklerin ilgili maddeleri

      uygulanacaktır.

 1. Çalışanlar ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ nun çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler.
 2. Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde sağlık gözetiminin yerine getirilmesine ilişkin organizasyonlarda karar verme sürecinde yer alırlar.

 

 

İşyeri hekimleri ve İş güvenliği uzmanları

MADDE 11– (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

 

 1. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

 

-5-

 1. Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 2. İş güvenliği uzmanları gerekli koşul ve şartlara uyulmadığını tespit ettiğinde şartlar yerine getirilene kadar işi durdurma yetkisine sahiptir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurallar

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Genel Kurallar

Madde 12- (1) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Genel Kurallar

 

 1. Çalışanlarımız, bu yönetmelikte bildirilen konuların ve görevlerin dışında İşverenin ve Kurulun ayrıca bildirdiği ve bildireceği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uymak zorundadır.
 2. İşveren tarafından verilmiş olan iş araç ve gereçlerinin işletilme ve kullanılma süresince, çalışanlar tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması zorunludur.
 3. Çalışanlar, İş sağlığı ve güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumları ilk amirlerine ve/veya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bildirmek zorundadır.

ç)   İdari veya İş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinelerin

      yerleri ve iş güvenliği kuralları, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirilemez.

 1. İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır.
 2. Çalışanlar, iş konusunda ilgili amirine kasten yanlış bilgi ve rakam vermemelidir.
 3. Çalışanlar, olağanüstü bir durum haricinde, işyerinde olan herhangi bir iş kazasını idareye ve/veya İşçi Sağlığı Güvenliği Kurulu’na bildirmek zorundadırlar. İş kazasının küçüklüğü veya büyüklüğü bu durumda söz konusu değildir. Bu durumda alınması gereken tedbirler kararlaştırılır ve uygulanır.
 4. Çalışanlar ”İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” dışında bazı çalışmaların kurallarının düzenlenmesi için ayrı ayrı hazırlanan kurallara da uymak zorundadırlar.

ğ)   İş kazası olduktan sonra, derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır. İşçinin

      ilk amiri tarafından İş kazası Bildirim formu hazırlanır ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği

      Kurulu’ na gönderilir.

 1. İş kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardımı yapacak yer muhakkak sağlık birimidir. Bu bakımdan üçüncü kişilerin ilk yardım yapması yasaktır. İdarece yasal düzenlemeler gereğince bu işle görevlendirilmiş şahıslar varsa bu kapsama dahil değildir.

 

İş ve İşyeri Ortamı ile İlgili Genel Kurallar

Madde 13- (1) İş ve İşyeri Ortamı ile İlgili Genel Kurallar

 

 1. Çalışanlar, işleri esnasında azami dikkati göstermeye mecburdurlar.
 2. Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi ve sorumluluğu altında olmayan işlere karışmak veya yapmaya çalışmak yasaktır.
 3. Kapısında “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek yasaktır.

ç)   Acil durumlar için kullanılan kapılara giden yollardaki zemin ve geçitlerin bulunduğu

      alana malzeme istifi nedeni ile geçişler engellenmeyecek, normal olarak hareket alanı

      serbest bırakılacaktır. Teknik yönden geçerli olan konular ve durumlar dışında,

      geçitler muhakkak vasıtaların veya çalışanların iş güvenliği ve acil durumlarda çıkış

      olarak kullanılması için açık bulundurulacaktır.

 1. Bütün çalışanlar belirlenmiş olan dahili yön akışına uymalıdırlar. Özellikle gerekli işaretler ile işaretlenmiş veya yasaklanmış yerlerden geçmek, durmak, koşmak yasaktır.
 2. Çalışma süresi içinde ve dışında, yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkası iş yerinde bulunamaz.
 3. Çalışanlar işyerini ve özellikle kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya mecburdurlar.
 4. İşyerinde işbaşı, paydos ve yemek saatleri kanun, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, idare tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam eder.                                                -6-

ğ)   Taşıtlar, yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından ve kendilerine

      verilen görevler dahilinde kullanılırlar.

 1. Çalışanlar iş mahallerini, soyunma odalarını, banyolar, duşlar, yemekhane, tuvaletler, dinlenme odaları ve işyeri alanını temiz tutmak zorundadırlar.

 

Tehlikeli Durum ve İşlemler ile İlgili Kurallar

Madde 14- (1) Tehlikeli Durum ve İşlemler ile İlgili Kurallar

 

 1. Çalışan ve hareket halinde bulunan makinenin organlarını ve kısımlarını temizlemek, yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve kısımlar bile, makine durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Ayrıca ideal ölçüler içinde hazırlanmış yardımcı malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik veya yağlama işlemi yapılmalıdır.
 2. Hareket halindeki araç ve makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Araç veya makinenin çalışması esnasında yapılması gereken tamir veya ayarlama var ise, işveren vekili, ilgili amir ve çalışan gerekli tedbirleri alacaktır.
 3. Hareket halindeki araç ve iş makinelerine binmek veya inmek, ayrıca içine girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır. İnsan taşımaya elverişli olmayan, ayrıca şoför mahalli dolu olan araçların kasalarına binmek,insan taşımaya elverişli olmayan araçlarda (römork gibi) gitmek,seyir halinde ayakta gitmek,asılmak, arkalarına takılmak yasaktır.

ç)   İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa, yağın

     zemine akmaması sağlanmalıdır. Yağlanan yer derhal temizlenmelidir.

 1. Zımba, nokta keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısımları deforme olmuş, şişmiş ise düzeltilmeden ve koruyucu gözlük takmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
 2. Matkap ile delinmesi icap eden parçalar, zorlanma neticesinde eksenleri etrafında daire çizebileceklerinden, delinme başlamadan önce muhakkak matkap tahtası üzerinde sabitleştirilmelidir veya delinecek parça zorlama neticesinde ekseni etrafında daire çizmeyecek duruma getirilecektir.
 3. Talaş çıkartan makinelerden, el ile talaş toplanması yasaktır.
 4. Tozun, talaşın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta başka kimsenin bulunmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Şayet iş mecburiyeti nedeniyle, başka kimse varsa, basınçlı havayı o yöne doğru tutmak özellikle yasaktır. Böylece diğer kişilerin püskürtülmüş olan malzeme veya talaştan dolayı yaralanmalarına engel olunmuş olacaktır. Bu işlem sırasında koruyucu gözlük kullanmak mecburidir.

ğ)   İş gerektirmediği takdirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.

 1. İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalışan makine terk ediliyorsa, makine muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır.
 2. Emniyet ve tertibat alınmadan, gerekli önlemler alınmadan elektrikle ilgili çalışma yapmak yasaktır. Ehil olmayan kişilerin elektrikle ilgili tamir, bakım, onarım yapması yasaktır.
 3. Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere, aparatlara ve elektrikle çalışan makinelere en fazla 5 m yaklaşılabilir.
 4. Elektrik hatlarına dokunmak, geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu şeyler ile üstüne bastırmak, kablosu eskimiş veya yırtılmış yerleri tutmak yasaktır.
 5. Aparatların, el aletlerinin, makine ve tezgahların üzerinde bulunan elektrik merkezlerini açmak, karıştırmak, tamir etmeye çalışmak yasaktır. Bu durumlarda, ilk amire bilgi vermek çalışanın başlıca görevidir.
 6. Takımlar ve aparatlar doğru ve tertipli olarak yerlerine konmalıdır.
 7. Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme ve teçhizatı veya malzemeyi, araç, gereç ve makineyi nakledecek olanlar, bu işle görevlendirilmiş olmalıdırlar. Nakil sırasında, çalışanın, nakledilen makine, araç veya teçhizatın, trafik emniyeti ve çevre emniyetinin de dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması mecburidir.
 8. Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa, bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli, ellere ve bilhassa bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir. Bel eğilmesi yerine diz kırılarak yük alınmalı ve konulmalıdır.

ö) Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük vücut desteği ve kol yardımı ile yapılmalıdır.

 1. El arabaları, eğer başka bir amaç için yapılmamışsa, önden çekilmemeli, arkadan itilmelidir.
 2. Yüklerin kaldırılmaları esnasında düşmemeleri ve normalden yukarı bir yüksekliğe çıkartılmaması gerektiği ve ideal şartlarda işin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

-7-

 1. Yüklerin kaldırılmaları esnasında, manevralarda ve kaldırılan yüklerin nakli esnasında yük, çalışan işçilerin üzerinden geçirilmemelidir.

ş)   İş gerekçesi durumları haricinde makinelerin iş emniyeti yönünden kısım veya genel

      olarak, yer değiştirmeleri yasaktır. İş gerekçesi mevzuu bahis olduğu takdirde

      makinelerin yer değiştirmeleri, azami iş sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde

      tutularak ve en az tehlike arz eden durumları gerçekleştirildikten sonra yer değiştirme

      yapmak gerekir.

 1. Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak yasaktır. Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat (merdiven, sepetli araç,emniyet kemeri vs.) kullanılmalıdır.
 2. Yüklü pozisyonda bulunan araçların, vinçlerin veya muhtemel çökme veya kaymanın olabileceği yerlerden geçmek, durmak yasaktır.

ü)  İçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı

     açmak yasaktır.

 1. Her türlü vinç, konveyör ve kaldırma tertibatlarına kapasitelerinin üzerinde yük koymak yasaktır.
 2. Görevli olmadığı halde benzin, benzol, petrol, motorin, fuel oil ve benzerlerinin bulunduğu yerlerde dolaşmak yasaktır.
 3. Amirinin müsaadesi ve bilgisi olmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan, baca yolu, tank ve benzeri yerlere girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir işleri yapmak kesinlikle yasaktır.
 4. Oksijen ve başka gaz tüplerini ısı yayan bir yerde bırakmak yasaktır.
 5. Ellerini ve iş elbiselerini benzin ve benzin gibi tutuşturucu maddelerle temizlemek yasaktır.
 6. Çalışanlar, yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmek ve yangın başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye bildirmekle yükümlüdürler.

çç) Sigara içilmez işareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak,

      bunlara ateş, sigara veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek kesinlikle yasaktır.

 1. Yağ, benzin, mazot ve boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanılmamalıdır. Bu gibi yangın durumlarında köpük, kuru kimyevi toz vb yangın söndürme cihazları kullanılmalıdır.
 2. Yangın söndürme tüplerinin yerlerini yetkililere haber vermeden değiştirmek, gereksiz yere kullanmak yasaktır.
 3. Yangın söndürme tüplerinin etrafına malzeme bırakmak, yangın kaçış yollarını kapatmak yasaktır.
 4. Yanabilecek ve tutuşabilecek maddeleri ısı kaynaklarından uzak tutun, bu tür maddeler yanında kaynak gibi işlemler yapılmamalıdır.

ğğ) Acil Durumlar için oluşturulan ekipler içerisinde yer alan Yangın Müdahale Ekibi

      yangın anında hazır bulunmak ve görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Yapılacak kazı çalışmalarına başlamadan önce yetkili kişilerden ön bilgi alınmadan ve gerekli çalışma izinleri alınmadan çalışmaya başlamak yasaktır. Kazı işleri sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastlandığında kazı işleri derhal durdurulup yetkili kişilere haber vermek esastır.

ıı) Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı ve şüphelenildiği

      durumlarda derhal ortamdan uzaklaşılmalı, yetkili kişilere bilgi verilmelidir. İlgili

      kişiler tarafından yapılan kontroller ve alınan önlemlerden sonra çalışmaya devam

      etmek gerekir.

 1. Yapılan kazı çalışmaları sırasında kayma ve çökme ihtimali görülürse alan derhal boşaltılmalı ve yetkili kişilere haber verilmelidir. İlgili kişiler tarafından yapılan kontroller ve alınan önlemlerden sonra çalışmaya devam etmek gerekir.
 2. Kuyu ve lağım gibi derim yerlerde çalışmadan önce yetkili kişilerden gerekli izinler alınmadan ve emniyet kemeri gibi kişisel koruyucular kullanılmadan çalışma yapmak yasaktır.
 3. Kazı alanı çevresinde yetkili kişiler ve görevli personel dışında bulunmak yasaktır.
 4. Kazı alanı içinde çalışma dışında bulunmak, yatmak, oturmak, uyumak kesinlikle yasaktır.
 5. Mekanik atölyesinde kaynak, kesim işlemleri için ayrılmış yerler haricinde çalışma yapmak ve çalışma başlamadan önce sıcak işlem çalışma izni almadan çalışmaya başlamak yasaktır.
 6. Görevi olmadığı halde parlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları, tüpleri, basınçlı hava cihazlarını yahut tesisatlarını karıştırmak kesinlikle yasaktır.

-8-

 1. Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak yasaktır.

öö) Gaz tüplerinde alev geri tepme emniyet valfi olmadan kullanmak kesinlikle yasaktır.

      Bu emniyet valfi çalışmaya başlanılmadan önce kontrol edilmelidir.

 1. Gaz tüpleri kaynak ve kesme gibi çalışmaların yapıldığı bölgeden yeterli bir uzaklıkta, dik ve düşmeyi önleyici şekilde sabitlenmiş olarak tutulacaktır.
 2. Tüm hortumlar kaçaklara, aşınmalara ve bağlantı yerlerindeki gevşekliğe karşı düzenli olarak kontrol edilecektir.
 3. Gaz tüpleri çekilerek, sürüklenerek ya da döndürülerek taşınması yasaktır. Gaz tüplerinin taşınması taşıma araçları vasıtası ile yapılacaktır.

 

Kişisel Koruyucular, Uyarı , İkaz ve İşaretler ile İlgili Kurallar

Madde 15- (1) Kişisel Koruyucular, Uyarı , İkaz ve İşaretler ile İlgili Kurallar

 1. Çalışanlar, İdare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanmakla yükümlüdürler. (Eldiven, gözlük, elektrik kaynağı gözlüğü, maske, ayakkabı, önlük, kulak tıkacı, kulak maşonu, kulaklık vs..)
 2. Çalışanlar, İdare tarafından temin edilmiş olan, kişisel koruyucu malzeme, tulum, giysi, maske, gözlük, ayakkabı gibi tüm koruma araçlarını muhafaza etmek ve kullanmakla yükümlüdürler. Kasten zarar verilen kişisel koruyucu donanımların maliyeti maaş kesintisi olarak yansıtılır.
 3. Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden, kendilerine teslim edilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri en iyi şekilde muhafaza etmeye, kullanmaya ve istenildiğinde iade etmeye mecburdurlar.

ç)   Belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan “Sigara İçilmez” levhaları mahallinde

      sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlerde yanıcı madde

      ile yaklaşmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin,

      alkol ve diğer sıvı maddeler bina dışında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek,

      ateşle yaklaşmak yasaktır.

 1. İşletme dahilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet etmek gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle yaklaşmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır.

 

Araç ve İş Makinesi Kullanımı ile İlgili Kurallar

Madde 16- (1) Araç ve İş Makinesi Kullanımı ile İlgili Kurallar

 

 1. Şoför ve operatörler görevlendirildikleri araç ve iş makinelerini en iyi şekilde korumak, temiz tutmak, günlük ve periyodik bakımlarını yapmak, arızalarını en kısa zamanda bildirmekle sorumludur.
 2. 237 Sayılı Taşıt kanunu uyarınca, binek, kamyon, kamyonet, otobüs ve iş makineleri ancak resmi görevlerde kullanılabilir. Görevi dışında, izinsiz olarak güzergah dışına çıkmaları yasaktır.
 3. Araç sorumlusu şoför/operatör, aracın Trafik sigortası, ruhsat, fenni ve egzoz muayene evraklarının bir nüshasını araçta bulundurmakla sorumludur.

ç)   Şoförlerin Görev Kağıdı olmadan göreve çıkmaları yasaktır. Şoför/operatör kabininde

      yetkili kişiden başkası bulunması yasaktır.

 1. Şoför ve operatörler, tüm trafik kural ve kaidelerine, ikaz ve işaretlere uymak zorundadırlar. Şoför ve operatörler seyir halindeyken kapısının açık bulundurulması yasaktır.
 2. Şoför veya operatör, herhangi bir kaza durumunda, en kısa zamanda ilk amirine bilgi vererek, kaza raporları ve diğer resmi işlemler tamamlanmasını beklemek zorundadırlar. Amirlerinin izni olmadan olay mahallinden ayrılmaları yasaktır.
 3. Şoför ve operatörler, günlük bakımlarını her gün göreve çıkmadan yapmak zorundadırlar. Günlük bakımda aracın lastikleri, aküsü, yağı, suyu, fren aksamları, lamba ve farları, genel sızıntı kontrolü, temizliği, yangın tüpü kontrol edilerek, araç veya iş makinesi göreve çıkartılır.
 4. Araç ve iş makinelerimizin, şoför ve operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili ekipler, aracın ve iş makinesinin emniyetini ve çevre güvenliğini almakla yükümlüdürler.

ğ)   Şoför ve operatörler şehir içi ve şehir dışı olmak üzere şantiye sahasında da hız limitini

      geçmeleri yasaktır. Aksi takdirde gerekli kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ceza

      uygulanacaktır.

-9-

 1. Şoför ve operatörler kendi belge/ehliyet sınıfına uygun olmayan araçları kullanmaları yasaktır.Görevlendirmesi ve kullandığı araca uygun ehliyeti/belgesi olmayan kişilere cezai işlem uygulanacaktır.

 

Arazide Çalışan Ekipler ile İlgili Kurallar

Madde 17- (1) Arazide Çalışan Ekipler ile İlgili Kurallar

 

 1. İnşaat bakım-onarım, asfalt kaplama, asfalt yama, kazı, yıkım gibi arazi çalışmaları yapan Müdürlüklerimizde görev yapan ekip şefleri/sorumluları arazi çalışmalarında çalışan personelin, kullanılan araç ve makinelerin ve özellikle çevrenin emniyetini sağlamakla yükümlüdürler.
 2. Arazi çalışmalarında, emniyet şeridi, uyarı tabelası, yol levhaları, çalışma bilgi tabelası gibi uyarıcı ikaz ve işaretlemeler mutlaka yapılacak, bu konuya azami özen gösterilecektir.
 3. Şoför, operatör ve arazide çalışan ekipler, kendisini, diğer çalışanları, aracı ve/veya iş makinesini ve özellikle çevreyi tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sağlık Gözetimi

MADDE 18 – (1) İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda,

 1. İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır.
 2. Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince gerekli sağlık muayeneleri İşyeri Sağlık Birimi ve /veya başka Sağlık Kurumlarınca düzenli aralıklarla yapılır.
 3. İşyeri Sağlık Birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak denetimlerde incelenmek üzere her yıl yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve bir nüshasını idareye gönderir.

ç)   İşyeri Sağlık Birimi, işyerindeki ilgili diğer bölümlerle, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

      ile, iş güvenliği uzmanı ve çalışanların temsilcileriyle işbirliği içinde çalışır.

 1. Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler İşyeri Sağlık Birimince kayıt altına alınır ve belgeler muhafaza edilir. Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır. İşyerinde meydana gelen bütün kazalar ve meslek hastalıkları işyeri sağlık birimince kaydedilir. Kaza ve meslek hastalıklarının kayıtları değerlendirilerek kaynakları belirlenir ve bunlara yönelik önlemler geliştirilir.

 

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi

MADDE 19 – (1) İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar.

 

(2) Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi, işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir.

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar

MADDE 20 – (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

 

 1. İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır. Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.
 2. Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.
 3. Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir.

 

-10-

ç)   Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu

      hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve

      hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.

 1. İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.
 2. Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
 3. İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.
 4. İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun

    olarak kullanılacaktır.

 1. Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

 

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik Kırklareli Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yürütür.

 

Şeklinde kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 02/02/2017   

 

 

 

       MECLİS BAŞKANI                        KATİP                                              KATİP

Mehmet Siyam KESİMOĞLU       Sevde YILMAZ                    Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ              

 

 

 

Karar Tarihi                                    : 02/02/2017

Kesinleşme Tarihi                            : 06/02/2017

Valilik Makamına Teslim Tarihi    :

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.