K.B.B.Görev ve Çalışma YÖNETMELİĞİ 2017

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2016 YILI EKİM AYI TOPLANTI KARARI

 

MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ            : 04/10/2016

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI    : 10

BİRLEŞİM   NO                                         : 1

OTURUM                                                    : 1

GÜNDEM                                                    : 2

KARAR NO                                                : 169   

TOPLANTI NEV’İ                                     :OLAĞAN_______________________________________

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cüneyt DEMİR, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Ayvaz KARTAL, Fırat KARABEYOĞLU, Halil KAHRAMAN, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI, Sevde YILMAZ ve Kanber ÜZER.dahil 25 üyenin iştirakiyle toplandı.

 

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Ayşen KÖSEGİL

 

GÜNDEMİN : 2. maddesini teşkil eden Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Çeşitli İşler Komisyonu raporu görüşüldü.

 

-KARAR-

Konunun Belediye Meclisince; Çeşitli İşler Komisyon raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç 

MADDE 1-(1)  Bu yönetmeliğin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Müdürlükleri ve personelinin, fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim organizasyon şemalarını ortaya koymak, yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebileceği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamak, görev, yetki ve sorumluluklarını çağdaş kamu yönetimi ilke ve uygulamaları çerçevesinde belirlemeye yönelik tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1)Bu yönetmelik Kırklareli Belediye Başkanlığı müdürlükleri ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik,

 1. 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’na,
 2. 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye : Kırklareli Belediye Başkanlığını,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Belediye Meclisi : Kırklareli Belediye Meclisini,

ç)   Belediye Encümen     : Kırklareli Belediye Encümenini,

 1. İç Denetim Birimi : İç denetim faaliyetlerini gerçekleştiren birimi,
 2. İç Denetçi : İç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu sertifika sahibi iç                     denetçileri,
 3. Müdürlük : Norm kadro yönetmeliğine göre oluşturulan müdürlüğü,
 4. Müdür : Birim müdürünü,

ğ)   Personel                     : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5-(1) Kırklareli Belediyesi’nin temel çalışma ilkeleri aşağıda sıralandığı gibidir:

 1. Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun çalışmak,
 2. Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55’inci maddesi gereğince, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak belediyemiz faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için standartlar ve yöntemler geliştirmek,
 3. Karar alma ve uygulama süreçlerini adalet, eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yürütmek,

ç)   Halkın bilgi edinme hakkını kullanması için gerekli tedbirleri almak,

 1. Kurum içi yönetim ve hizmetlerin sunumunda sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, yerindelik, hesap verebilirlik, beyana güven ile hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılığı esas almak,
 2. Belediyemiz insan gücü ve maddî kaynaklarını etkili ve verimli şekilde kullanmak,  
 3. Çalışanların zamanını verimli kullanmasını sağlamak,
 4. Hizmette kaliteyi arttırmak,

ğ)   Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, fırsat ve tehditleri analiz etmek,

 1. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas almak, sorunlara kalıcı ve yerinde çözümler üretmek,

ı)    Kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Organizasyon Yapısı

Teşkilat

MADDE 6–(1) Müdürlükler, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesine ve 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediye Meclis kararı ile oluşturulmuştur.

Müdürlüklerde ihtiyaca göre başkanın oluru ile alt birim oluşturulabilir.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7–(1) Kırklareli Belediyesi’nin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde Ek–1 deki gibi belirlenmiştir. Bütün müdürlükler, üst yönetici olarak belediye başkanına ve belediye başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır. Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma belediye başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

Belediye başkanı organizasyon yapısını resmen değiştirmeye yetkilidir.

Meclis

MADDE 8–(1) Belediye Meclisi; Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

Meclis çalışmalarını 09/10/2015 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür. Sekretarya işleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18’inci maddesinde belirtilmiştir.

Encümen

MADDE 9–(1)Belediye Encümeni; Belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler müdürü ve belediye başkanının birim müdürleri arasından her yıl seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

            Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanun’un 34’üncü maddesinde belirtilmiştir.

Başkan

MADDE 10–(1) Belediye Başkanı; Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanun’un 38’inci maddesinde belirtilmiştir.

Başkan Vekili

MADDE 11-(1) Belediye başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hâllerde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından bir üyeyi başkan vekili olarak görevlendirir.

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.

Başkan Yardımcıları

MADDE 12-(1) Başkan yardımcıları; Belediye Başkanı tarafından gerekli yetkinin verilmesi kaydıyla kendilerine bağlanan müdürlük ve alt birimlerin koordinasyonundan sorumlu olan kamu görevlileridir. Başkan yardımcıları kendilerine bağlı müdürlük ve alt birimlerin işleyişinden başkana karşı birinci derecede sorumludurlar. Mevzuat ve imza yetkileri yönergesi ile kendilerine verilen görevleri yürütürler. Başkan yardımcıları Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince, başkan tarafından meclis üyeleri arasından norm kadro esaslarına uygun olarak da görevlendirilebilir.

 

İç Denetim Birimi

MADDE 13-(1) İç denetim; 5018 sayılı kanunun 63 ile 67’nci maddeleri arasında düzenlenmektedir. Burada iç denetim sisteminin kurulması ve iç denetimin iç denetçiler tarafından yapılması öngörülmüştür. Denetim faaliyetinin “iç” olma niteliği kuruluş bünyesinde, kuruluşun yetkili mercileri adına yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır.

İç Denetim Biriminin Yapısı:

 

 1. İç denetim birimi, İç denetim birimi başkanı ve iç denetçiler ile ihtiyaca göre görevlendirilen büro personelinden oluşur.
 2. İç denetim birimi idari yönden doğrudan başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.
 3. İç denetim birimi, başkan dışında başka birim veya yöneticilerle ilişkilendirilemez.

 

İç denetim birimi çalışmalarını, yetki ve sorumluluklarını 12/07/ 2006 tarihli ve 26226   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10654 sayılı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.

Evlendirme Memurluğu:

MADDE 14–(1) Evlendirme memurluğu görevi, Belediye Başkanı veya bu işle görevlendireceği memur tarafından yürütülür.

Evlendirme memurluğu çalışmalarını 10/07/1985 tarihli ve 85/9747 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 07/11/1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Evlendirme Yönetmeliği’’ hükümlerine göre yürütür.

Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı Nüfus Müdürlerine karşı sorumludurlar. Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının Belediye Başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Müdürlük, Teşkilat Yapısı ve Görevleri

Müdürlük ve Alt Birimleri

MADDE 15-(1) Kırklareli Belediye Başkanlığı, on dokuz müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı bulunan alt birimlerden oluşur.

Müdürlük Teşkilat Yapısı

MADDE 16-(1) Müdürlüklerde bir müdür ile yürürlükteki mevzuata uygun yeterli nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Müdür

MADDE 17-(1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen hükümler ile “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanan ve ‘’Kırklareli Belediyesi Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ ile ilgili mevzuat gereği kendisine verilen görevleri yapmaktan sorumlu olan kişidir.

Müdürün Görevleri

MADDE 18 –(1)Müdürün Görevleri:

 • Belediyenin amaç, prensip, politikaları, bağlı bulunan ilgili mevzuat ve belediye başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde belediye başkanının veya yetki verdiği başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında verilen görevleri yapmak.
 • Belediye başkanı ya da yetki verdiği başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği müdürlüğü sevk ve idare etmek.
 • Müdürlüğün görev alanına giren konularda yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevlerini, başkanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yapmak ve yaptırmak.
 • İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ve değerlendirme yapmak.
 • Stratejik plan ve performans programına uygun faaliyette bulunmak.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kendilerine verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
 • Müdürlüğün ihtiyacı olan tüm harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirmek.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde,
 1. Müdürlüğün bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
 2. Harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleşmesini sağlamak.
 3. Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun yapılmasını sağlamak.
 • Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarını oluşturmak, oluşturulan kayıtların arşivlenmesini, korunmasını ve raporlanmasını sağlamak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Disiplin Yönetmeliğinde tanımlanan görevleri yerine getirmek.
 • Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak, belediye meclis denetimi ve gerektiğinde idari ya da adli incelemeler için düzenli bir şekilde ibraz etmek.
 • Başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak hazırlayıp sunmak.
 • Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin yapılmasını sağlamak.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 19–(1) Özel Kalem Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Başkanlık Sekreteryası Alt Birimi

 

(2) Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Başkanlık Sekreteryası Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Başkanlık makamının sekretaryasını düzenleyerek başkanlık makamının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek.
 • Belediye meclisi, belediye encümeni ile belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle başkanlık makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Başkanlık makamının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlamaya yardımcı olmak ve takip etmek.
 • Belediye başkanı ve başkanlık makamı adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını başkanın isteği doğrultusunda yazmak ve ilgili yerlere göndermek.
 • Başkanlık makamının günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak aylık ve yıllık çalışma programlarını uygulamak.
 • Bayramlarda ve diğer törenlerde belediyede yapılacak ağırlamada gerekli düzeni sağlamak, ikramları hazırlamak.
 • Kentin başarı kazanmış amatör sporcu, sanatçı ve çeşitli dallarda derece almış öğrencilerine ödül verilmesini sağlamak.
 • Yurt içi ve yurt dışında kardeş şehir ilişkilerini yürütmek ve Kırklareli kültürünü ve değerlerini ülke ve ülke dışında tanıtıcı faaliyetler yapmak.
 • Başkanlık makamı adına yapılan resmi tören, açılış, kokteyl, şölenler ve benzeri etkinliklerde ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, ikram ve hediyeler hazırlamak.
 • Başkanlık makamının ve belediye meclis üyelerinin yurtiçi ve yurtdışında katılacağı toplantı programlarının gerekli hazırlıklarını yapmak, iletişim, geliş gidiş ve konaklama rezervasyonlarını organize etmek.
 • Başkanlık makamının yurtiçi v eyurtdışı misafirlerini karşılamak, hediyeler almak, ağırlamak ve uğurlama hizmetlerini yerine getirmek ve gerekli organizasyonları düzenlemek.
 • Başkanlık makamının gerekli gördüğü danışmanlık hizmetlerini yapmak veya yaptırtmak.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                    

MADDE 20–(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. a) Müdür
 2. b) İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. c) İnsan Kaynakları Alt Birimi

ç)  Eğitim İşleri Alt Birimi

 1. d) Ücret ve Maaş İşleri Alt Birimi

 

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:

           

 1. İnsan Kaynakları Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Personele sicil numarası verilmesi, bu aşamadaki tüm hizmetlerin sırasıyla yürütülmesi,
 • Memur, işçi ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinin takip edilmesi, sonuca bağlanması ve özlük dosyasına işlenmesi,
 • Memur, işçi ve sözleşmeli personelin atama, terfi, görevde yükselme ve geçici görevlendirilmeleri ile ilgili işlemlerin yapılması,
 • Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve ücretsiz izin işlemlerinin yapılması,
 • Memur ve sözleşmeli personelin hususi pasaport işlemlerinin yapılması,
 • Üniversite ve lise öğrencilerinin staj işlemlerinin yürütülmesi,
 • Memur personelin askerlik, sigortalı ve bağ-kurlu hizmet sürelerine ait dönemlerle ilgili borçlanma ve hizmet birleştirilmesi işlemlerinin yapılması,
 • Memur personelden okul dışı öğrenimini tamamlayarak diplomalarını ibraz edenler ile ilgili intibakları yapılarak derece/kademe ilerlemesinin gerçekleştirilmesi,
 • Memur ve işçilerin toplu sözleşme ve sendikal işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yan ödeme cetvellerinin hazırlanması, memurların özlük ve mali haklarına yansıtılması,

 

 1. Eğitim İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Memur, işçi ve sözleşmeli personele hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve uygulanması,
 • Memur personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinin yürütülmesi,

 

 1. Ücret ve Maaş İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • 5510 sayılı kanuna göre memur, işçi ve sözleşmeli personelin işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin hazırlanması,
 • İşçi ve memur personelin emeklilik, kayıt ve aktivasyon açma-kapama işlemlerinin yapılması,
 • Memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş tahakkuklarının hazırlanması, 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçi personelin kıdem tazminatı hesaplanmasının yapılması ve ilgili birimlere gönderilmesi,
 • Her ay içerisinde işçi personele ait e-bildirgelerin ve memur personele ait emekli keseneklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında gönderilmesi, alınan bilgisayar çıktılarını Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerinin yürütülmesi.

 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

MADDE 21–(1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Atölyeler Alt Birimi

ç)  Trafik, Ulaşım, Tescil İşleri Alt Birimi

 1. Garaj Amirliği Alt Birimi
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Birimi

 

(2) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Atölyeler Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Müdürlüklerin yetki ve sorumluluklarında bulunan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, temininde gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
 • Birimine bağlı alt birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 • Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder.
 • Belediyemiz müdürlüklerinden gelen iş istek formlarına göre iş organizasyonunu yapar, çalışmalarını kontrol eder.
 • Atölye alt birimlerinde onarılması mümkün olmayan arızaları müdüriyete bildirir.
 • Araçların ve iş makinelerinin bakım ve onarım puantaj formunun tutulmasını ve bunları arşivlenmesini sağlar.
 • Atölyeler bünyesinde bulunan alt birimler arasında iletişimi sağlar.
 • Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gelen araç-gereç ve iş makinelerine gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri tespit eder ve bu malzemeleri taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisine teslim eder.
 • Gerekli parça temini için taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisi ile birlikte çalışır.
 • Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin hasarlarının tespitini, bu hasarların giderilmesini sağlar.
 • Atölyelerde oluşan hurdaları müdüriyete bildirir.
 • İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder.
 • Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

 

 1. Trafik, Ulaşım, Tescil İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 5. maddesindeki hususlar doğrultusunda yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen hatlarda şehir içi toplu taşıma izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Şehir içi toplu taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre kira bedelinin ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • Şehir içi toplu taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin devir işlemleri için dilekçeli başvurusu üzerine, devir dilekçelerini Belediye Encümenine sevk etmek, Encümence devire izin verilmesi halinde devir tazminat bedelinin tahakkuk işlemini yapmak.
 • Şehir içi toplu taşıma hatlarına ilişkin belirlenen hatların güzergahının değiştirilmesi ve/veya araç sayılarının arttırılması talebini Belediye Meclisine sunmak.
 • Şehir içi toplu taşıma hatlarına ilişkin Belediye Meclisince görüşülmesi gereken konular ile ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak.
 • Şehir içi toplu taşıma hatlarında uygulanacak yolcu taşıma ücret tarifeleri ile ilgili Belediye Meclisine teklif sunmak.
 • Şehir içi toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen talepleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak.
 • Şehir içi toplu taşıma araçları için durak yerlerinin, indirme ve bekleme cep yerlerinin belirlenmesi, durak temini ve montajının yapılmasını sağlamak.
 • Şehir içi toplu taşıma araçlarının duraklara giriş-çıkışların ulaşım ve trafik açısından gerekli etüdünü yapmak, rapor hazırlamak.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin, personeli için devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için kiraladıkları servis araçları için 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 14, 15, 16. maddelerinde belirtilen şartları taşıması durumunda personel servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Personel servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları için 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 17, 18. maddelerinde belirtilen şartlara göre mal dağıtım servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak veya yaptırmak.
 • Mal dağıtım servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenci taşıma hizmetlerindeki servis araçlarına, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, 28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin müracaatları üzerine yapılacak inceleme sonucu okul servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Okul servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda taksi taşıma izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Taksi taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre kira bedelinin ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • Taksi taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin devir işlemleri için dilekçeli başvurusu üzerine, devir dilekçelerini Belediye Encümenine sevk etmek, Encümence devire izin verilmesi halinde devir tazminatı bedel tahakkuk işlemini yapmak.
 • Şehir içinde faaliyette bulunan taksi durak yerlerinin, çalışacak taksi sayılarının, durak yerlerinin değiştirilmesi, belirlenmiş araç sayılarının arttırılması gibi talepleri Belediye Meclisine sunmak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda yük ve eşya taşıma izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Yük ve eşya taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nde belirtilen belgeleri sunması durumunda Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda ücretsiz müşteri servisi taşıma izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Ücretsiz müşteri servisi taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen belgeleri sunması durumunda Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • İl trafik komisyonunda alınan kararlar uyarınca Belediyenin tüm cadde, sokak ve yollarında, yatay ve dikey trafik işaretlemelerini birimin trafik işleri personeline yaptırmak.
 • İl trafik komisyonunda alınan kararlar uyarınca Belediyenin tüm cadde, sokak ve yollarında yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı işaret tabelalarının birimin trafik işleri personeline montajını yaptırmak.
 • Trafik işaret ve levhalarının kontrol, bakım ve onarımını yapılmasını, güncel kayıt ve bilgileri tutulmasını sağlamak.
 • Trafik güvenliğinin gerektirdiği trafik akışı programları yapmak.
 • Birimle ilgili her türlü yazışma dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.
 • Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

 1. Garaj Amirliği Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Garajın bakım, temizlik, güvenlik ve düzenini sağlamak.
 • Garaj görevlilerini sevk ve idare etmek.
 • Garaj ile ilgili demirbaşları temin ve muhafaza etmek.
 • Hizmet araçlarının trafik muayenelerinin ve/veya plaka işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • Hizmet araçlarının çalışır, göreve hazır bulundurulmasını sağlamak.
 • Hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını sağlamak ve kontrolünü yapmak.
 • Garajda veya hizmet araçlarında meydana gelen hasarları anında tespit etmek ve ilgili birimler ve üstlerine yazılı olarak bildirmek.
 • Garajın her türlü ihtiyacını tespit edip üstlerine yazılı olarak bildirmek.
 • Garaj görevlileri arasında adil görev paylaşımı ve sürücü nöbet listesini yapmak ve bunun görevlilere tebliğ edilmesini sağlamak.
 • “Taşıt Talep Formu’’ ve “Görev Onayı” düzenleyerek hizmet aracını sevk etmek.
 • Garajda ve hizmet alanında özel araçların bakım, onarım ve temizliğine izin vermez.
 • Sürücüsüne hizmet araçlarının gerekli temizliğini yaptırmak.
 • Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Birim Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

ç)   İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Biriminin Görevleri:

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde uygun olarak hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG katibine bildirmek.
 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek.
 • Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
 • Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
 • Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
 • Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, yıllık çalışma planını hazırlayarak, yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
 • ‘’Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine’’ göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

MADDE 22-(1) Yazı İşleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. a) Müdür
 2. b) İdarive Mali İşler Alt Birimi
 3. c) Kararlar Alt Birimi

ç) Genel Evrak Alt Birimi

 1. d) Kurum Arşivi Alt Birimi

(2) YazıİşleriMüdürlüğünün Görevleri:

 1. Kararlar Alt Biriminin Görevleri:

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17.maddesi ve ‘’Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’’nin vermiş olduğu görevler çerçevesinde meclis toplantılarının sekretarya görevini yapmak,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi kapsamında Belediye encümeni toplantılarının sekretarya görevini yapmak,

 

 1. b) Genel Evrak Alt Biriminin Görevleri:
 • Günlük olarak Belediye Başkanlığına resmi kurum ve kuruluşlardan ve vatandaşlar tarafından gerek posta yolu ile gerekse zimmet karşılığı ve elden teslim edilen dilekçe ile resmi evrakları ilgili makam ve müdürlüklere iletilmek üzere teslim almak, bilgisayar ve defter ortamında kayıt etmek,
 • Belediyemize gelen elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu, internet abonelikleri faturaların ilgili müdürlüklere süresinde ulaştırılmasını sağlamak,
 • Belediyemiz müdürlüklerinden resmi kurumlara, özel ve tüzel kişilere gidecek olan evrakların posta, kargo ve zimmet defteri ile gönderilmesini sağlamak,
 • ‘’Resmi Yazışma Kuralları’’ ile ilgili yönetmelik ve ‘’Standart Dosya Planı’’ çerçevesinde birimleri bilgilendirmek, yazışmalarda birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olmak.

 

 1. c) Kurum Arşivi Alt Biriminin Görevleri:
 • 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Kırklareli Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda birim arşivinde saklama süresini tamamlayan evrakların kurum arşivine teslim edilmesinin sağlanması, bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, SDP’ye uygunluğunun kontrol edilmesi, uygunluğu tespit edilenlerin müdürlüklere ait dolaplarda muhafazası ve saklama sürelerinin sonunda imha edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü

MADDE 23–(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Dava Takip Alt Birimi

ç)   İcra Takip Alt Birimi

 1. Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Alt Birimi

 

(2) Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Dava Takip Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlikler nezdinde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek.
 • Belediyenin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki mevzuata göre Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içerisinde gereken özen ve itina ile çözümler sağlamak.
 • Belediye aleyhindeki mahkeme kararlarının temyiz edilmesinde fayda görülmemesi halinde, Belediye Başkanının takdirine sunularak alınacak onay doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
 • Kırklareli Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.
 • Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletmek ve ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gerekleri yerine getirmek.
 • Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
 • Belediye Başkanlığı adına veya aleyhine açılan adli ve idari davaların dava ve cevap dilekçelerini hazırlamak, kanun yollarına başvurulmasına esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, takip ve savunmasını yapmak.

 

 1. İcra Takip Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına vekil sıfatı ile icra dairelerinde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek.
 • Kırklareli Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini vekil sıfatı ile takip etmek, hukuksal gerekleri yerine getirmek.

 

 1. Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Başkanlık makamından sorulan hukuki konular hakkında görüş bildirmek.
 • Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın Belediye Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, sirküler, talimat/talimatname, esas ve usuller, uygulama/program esasları, kurul/komisyon/konsey kararı, statü, genel şartname, prosedür vb. yürürlükte olan tüm ikincil mevzuatı onay için Başkanlık makamına sunmak, uygun görüş vermek.
 • Kırklareli Belediyesi resmi web sitesinde kamu mevzuat sistemini oluşturmak, iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, sekretaryasını yapmak.
 • Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın Belediye Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, sirküler, talimat/talimatname, esas ve usuller, uygulama/program esasları, kurul/komisyon/konsey kararı, statü, genel şartname, prosedür vb. yürürlükte olan tüm ikincil mevzuatı yürürlükte olduğu haliyle tespit etmek, KMS’ ye kayıt etmek.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

MADDE 24 –(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Basın-Yayın Alt Birimi

ç)   Halkla İlişkiler Alt Birimi

 1. Temsil, Tören ve Ağırlama İşleri Alt Birimi

 

(2) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Basın-Yayın Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyemiz ile basın kuruluşları arasında haber akışını sağlamak, her gün düzenli olarak ulusal ve yerel gazetelerde, internet haber sitelerinde ve televizyonlarda Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili çıkan haberleri, takip edip gazete kupürlerini çoğaltarak Başkan ve başkan yardımcılarına ulaştırıp arşivini tutmak.
 • Radyo ve TV kanallarında Kırklareli Belediyesi ile ilgili konuları takip etmek.
 • Belediye ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraf görüntülerini ve video kayıtların arşivlemek.
 • Belediye ile ilgili çalışmalara basın mensuplarının davet edilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için basın bültenlerinin hazırlanması, basın kuruluşlarına faks çekilmesi ve e-posta gönderilmesini sağlamak.
 • Basında çıkan hatalı ve eksik haberleri tespit etmek, tekzipleri iletmek.
 • Radyo ve TV kanallarında Kırklareli Belediyesi ile ilgili tüm konuları takip etmek, kayıt etmek arşivlemek.
 • Yerel ve ulusal TV kanallarını aracı kurum vasıtasıyla takip ederek haber taramasını yapmak.
 • Basın bültenlerinin hazırlanmasıyla Belediyemizin ulusal ve yerel medyada yer almasını sağlamak
 • Sesli ilan, duyuru, santral, çağrı merkezi gibi hizmetleri koordine etmek veya ettirmek.
 • Kırklareli Belediyesi ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraf ve video cihazları ile görüntülemek ve arşivlemek.
 • Kırklareli Belediyesi ile ilgili gerekli görülen kitap, dergi, kaset ve CD’lerin basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak.
 • Kırklareli Belediyesi faaliyetlerinin duyurulabilmesi için tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarını yapmak, böylece yazılı ve görsel medyada farkındalık yaratmak.
 • Tanıtıma yönelik plan ve uygulamalarda bulunarak billboard, afiş, davetiye çalışmalarının ve tanıtım filmlerinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Başkanlıktan aldığı talimat doğrultusunda bayram kutlamaları ve anma törenleri için yapılan ön çalışmaları yürütmek, Belediyemizin tüm etkinliklerinin duyurusunu yapmak.
 • Vatandaşları Belediyenin etkinliklerinden haberdar etmek için SMS yoluyla bilgilendirmek ve katılımı sağlamak, düzenlenecek olan etkinliklerin davetiyelerini hazırlamak ve elden teslim edilmesini sağlamak.
 • Belediye hizmetleri ile gerekli duyuruları web sitesinde yayınlanmasını sağlamak ve web sitesini yönetmek.
 • Kırklareli’nin tanıtımı ve özel günlere ait hediyelik eşya, tişört, bayrak gibi ürünler ile yöresel üretime ait ürünler dağıtmak.
 1. Halkla İlişkiler Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Halkla ilişkiler hizmetlerinde, bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak, halkın belediyeye ve belediyenin halka karşı hak ve ödevlerini korumak, yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirmesini sağlamak.
 • Vatandaşların birimlere göre olan ziyaret dağılımıyla ilgili veri tabanı oluşturmak.
 • Belediye ile ilgili konularda vatandaşları bilgilendirme ve yanlış anlamaları düzeltmeyi amaçlamak, bölgelere göre memnuniyet düzeylerini belirlemek ve gelen şikayetleri kayda almak.
 • 4982 sayılı ‘’Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’’ kapsamında bilgi verme yükümlülüğü gereği bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idare ve teknik tedbirleri alarak vatandaşa hizmet vermek.
 • BİMER’den (Başbakanlık İletişim Merkezi) gelen, vatandaşlar tarafından yapılan yazılı ve sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birime ulaştırmak, mümkün olan en kısa sürede cevap vermek, gecikme halinde ilgili birimleri uyarmak, bütün bu işlemleri bir otomasyon sistemi içinde yürütmek, istatistiksel raporları almak.
 • Belediye Başkanlığı tarafından doğrudan halkla iletişimi sağlamak amacıyla oluşturulacak hizmet masası ve iletişim noktalarının kurulması koordinasyonunun sevk ve idaresini yapmak veya yaptırmak.

 

 1. Temsil Tören ve Ağırlama İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Temel atma ve açılışların organizasyonu ile her türlü protokol ve tören yapmak veya yaptırmak.
 • Resmi bayram, tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarının bayraklama işlemlerini yapmak, sandalye ve masa temin etmek.
 • Belediye tarafından hizmete sunulan tesis açılışları ve diğer etkinliklerinin organizasyonunu yapmak.
 • İlin kutlama ve anma komitesi toplantılarına katılmak.

 

Fen İşleri Müdürlüğü

MADDE 25-(1)  Fen İşleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdare ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Planlama ve Kontrol Alt Birimi

ç)        Elektrik İşleri Alt Birimi

 1. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Birimi
 2. İnşaat İşleri Alt Birimi
 3. Asfalt ve Beton Üretim Alt Birimi

 

(2) Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Planlama ve Kontrol Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Sorumluluk alanında bulunan imar yollarını düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanter çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak.
 • Belediyeye ait binalar ve sosyal tesislerin mimari avam projeleri, uygulama projeleri, tadilat ve onarım projelerini hazırlamak ve mahal listelerini belirlemek.
 • Büyük yatırım projeleri için ön hazırlık yapmak.
 • Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak.
 • İmar programlarına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma programı uyarınca haritalar üzerinde hazırlık çalışmaları yapmak.
 • Belediyemiz kullanımındaki binaların elektrik tesisatına ait her türlü tadilat ve onarım projelerini hazırlamak, elektrik tesisat malzemelerindeki gelişmeleri izlemek ve proje yapımı ile hesaplama süreçlerinde son gelişme ve yeniliklerinden yararlanmak.
 • İhale konusu işlere ilişkin her türlü sıhhi tesisat, kalorifer, asansör ve havalandırma projelerini hazırlamak.
 • Belediye tarafından inşa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygunluğunu kontrol etmek.
 • Denetlediği işlerin sözleşme, şartname, proje ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına, hazırlanan iş programlarına uygun olarak yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamak.
 • Projelerin ilgili mevzuat çerçevesinde keşif yapıp metrajını ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek.
 • Yıl sonu hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek.
 • Yıllık iş programına göre ekipler kurmak, ekiplerin yapacağı işleri gösteren iş programları hazırlamak, ekiplerin çalışmaları ve sonuçlarını izlemek.
 • Vatandaşların doğalgaz, su, elektrik aboneliği vb muhtelif ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları başvurular için sahada yapılacak tahribatların keşfi, fizibilite raporları ile birlikte hazırlanarak onaya sunmak.
 • Belediyemiz sınırıları içindeki tüm imarlı ve imarsız bölgelerdeki mevcut ve yeni açılan asfalt veya ham yollara ait plan, pafta ve bölge yol haritaları oluşturmak, zemin etüdü yapmak ve yol kesitlerini projelendirmek.
 • Yapı teknolojisindeki gelişmeleri yakından izlemek ve projelendirme aşamalarında uygulamak.

 

 1. Elektrik İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyeye ait bina ve tesislerin elektrik konusunda meydana gelen arızaları gidermek ve bakım onarımını yapmak.
 • Belediye sınırları içindeki süs havuzlarının elektrik tesisatları, park ve bahçe aydınlatmaları ve anons cihazlarının periyodik olarak bakım ve onarımını yapmak, oluşan arızaları gidermek.
 • Belediyeye ait olan jeneratörlerin periyodik olarak planlanan bakımlarını yapmak, ikmallerini tamamlamak ve oluşan arızaları gidermek veya gidertmek, jeneratörlerin çalışır halde bulunmasını sağlamak.
 • İklimlendirme sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılmasını takip etmek.
 • Belediyemize ait tüm elektrik abonelik işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Trafik ışıklarının çalışır halde bulunmasını sağlamak, arızalı olanlara vakit kaybetmeden müdahale etmek, trafiğin aksamasına müsaade etmemek.

 

 1. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Asfalt kaplama ve stabilize serilmesi işlemlerinde kontrol teşkilatı ile koordinasyon sağlamak.
 • Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
 • Bakım ve onarım gerektiren yol ve üst yapı tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.
 • Afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, kar ile mücadele etmek ve su baskınlarında ilgili birimlere destek vermek.
 • Kış aylarında kar ve buzun sebep olduğu cadde ve sokaklardaki olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlamak yolların araç trafiğine açık tutulması için gerekli küreme ve tuzlama gibi çalışmalar yapmakveya yaptırmak.
 • Asfalt kaplama, yama, bordür, tretuvar yapım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
 • Yol, kavşak ve alt ve üst geçit düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak.
 • Kırklareli Belediyesi sınırları içinde bulunan imar yollarının açılmasını sağlamak.
 • Yol açımı çalışmalarında işçilerin ve yurttaşların can güvenliklerini sağlanması amacıyla trafik şube müdürlüğü ile temas kurarak gerekli trafik işaret levhalarının konulmasını sağlamak, iş, trafik ve işçi güvenliği yönünden alınması gereken her türlü tedbiri almak.
 • Yol güzergahında yapılması zorunlu olan istinat duvarı, menfez vb yapıları ilgili birimlere bildirmek.
 • Açılan yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işleri ile bakım ve onarımlarını yaparak asfalt kaplamaya hazır hale getirmek.
 • Planlama ve kontrol biriminden gelen projelerin araziye uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak.
 • Alt yapı kuruluşlarınca yapılan kazıların uygunluğunu kontrol etmek, gerekli uyarıları yapmak ve kontrol etmek.

 

      ç)  İnşaat İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyemize ait binalar ve tesislerin her türlü yapım ve onarımları ile ahşap kalıp işlerini yapmak.
 • Belediye sınırları içinde yer alan ve kötü durumda olan yurttaşlara ait veya tarihi eserlerin güzelleştirilmesi ve bakım onarımlarını yapmak.
 • Spor alanları yapmak veya yaptırmak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği’’ne göre oluşturulan yardım komisyonu tarafından gönderilen talepleri yapmak veya yaptırmak.

 

 1. Asfalt ve Beton Üretim Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Asfalt şantiyesinin iş ve işlemlerini incelemek, kontrol etmek, ihtiyaçları saptamak ve sağlamak, müdürlüğe gerekli önerilerde bulunmak ve raporları sunmak.
 • Bitümlü sıcak karışım asfalt üretimi yapan plentin ve agrega tesislerinin işletme, bakım ve onarım ve iş programını hazırlayıp temini için hazırlıklar yapmak, ihtiyaç duyulan ve duyulacak malzemelerin miktarlarını saptayıp projelendirerek müdürlüğe sunmak.
 • Bitümlü sıcak karışım asfalt üretim plentine giren sıcak malzeme kayıtlarını haftalık, aylık ve yıllık olarak tutarak, yıl sonu çalışma raporunu düzenlemek.
 • Asfalt şantiyesinde iş güvenliğini alınmasını sağlamak.
 • Asfalt şantiyesinde bulunan beton üretim tesisinde, bordürtaşı, kilittaşı, prizmataşı, oluktaşı, büz üretimini yapmak.
 • Asfalt üretimine giren mal ve malzemelerin girdi ve çıktı hesaplarını yaparak maliyetlendirmek.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MADDE 26-(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Birimi
 4. Proje ve Denetim Alt Birimi
 5. İmar Planlama Alt Birimi
 6. Harita Alt Birimi

 

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri:

 1.  a) Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Kanun ve yönetmeliklere istinaden incelenip uygun görülen projelere yapı ruhsatı düzenlemek.
 • Projesine uygun olarak yapılmış yapılara yapı kullanma izin (iskan) belgesi düzenlemek.
 • Yenileme, yeniden, kat ilavesi, ek bina, tadilat, restorasyon, kullanım değişikliği, Mekanik tesisat ve elektrik tesisat değişikliği, isim değişikliği ruhsatlarını düzenlemek.
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje onaylarını yapmak.
 • ‘’4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’’a göre kurulan yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, yapı denetim faaliyetleri ile ilgili hak ediş raporlarını inceleyip onaylamak.
 • Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak.

 

 1. b) Proje ve Denetim Alt Biriminin Görevleri:
 • Yapı ruhsatı başvurusu ile sunulan inşaat projelerinin yürürlükteki mevzuata göre incelemesini yapmak.
 • Kentsel dönüşüm işlemlerini yapmak.
 • Asansör tescillerini yapmak ve yıllık mecburi denetimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar  hakkında gerekli yasal işlemleri yerine getirmek, yıkım işlemlerini takip edip diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile eş güdümlü çalışılmasını sağlamak.
 • Basit tadilat izni işlemlerini yapmak.
 • Bina yıkım izin ve işlemlerini yapmak.

 

 1.  c) İmar Planlama Alt Biriminin Görevleri:
 • Plan tadilatlarının kontrolü ve gerekli yasal işlemlerini yapmak.
 • Belediye Meclis başvurularını değerlendirmek.

 

 1. d) Harita Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Kamulaştırma yapmak.
 • 3194 sayılı İmar Kanunun 15. 16. 17 ve 18. maddelerine göre uygulamaları yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek.
 • Su basman kotlarının kontrolünü yapmak.
 • Bina oturumunu kontrol edip aplikasyonu onaylamak.
 • Numarataj işlemlerini yapmak.
 • Halihazır harita yapmak ya da yaptırmak.
 • İmar planı değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, gerekmesi halinde yeni İmar Planına İlişkin tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak.
 • Yapı ruhsatı verilen inşaatların yer teslimini yapmak.
 • İmar durumu hazırlamak.

 

İtfaiye Müdürlüğü

MADDE 27-(1) İtfaiye Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt birimi
 4. Eğitim, Tatbikat ve Kontrol Alt Birimi

(2) İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt Biriminin Görevleri:
 • 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre sevk ve idare etmek.
 • 27/11/2007 tarihli ve ‘’24827 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerini uygulamak.
 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
 • Can ve mal güvenliği açısından her türlü kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • İtfaiye hizmetleri için gerekli bütün araç gereç ve ekipmanlarını göreve hazır bulundurmak.

 

 1. Eğitim, Tatbikat ve Kontrol Alt Biriminin Görevleri:
 • Yönetmeliklerde tanımlanmış yangın güvenliği önlemleri, yangın bilgisi, yangın anında yapılması gerekenler gibi konularda eğitim almak ve vermek tatbikatlar düzenlemek.
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesi yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
 • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

MADDE 28-(1) Mali Hizmetler Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Muhasebe Alt Birimi
 4. İcra Takip ve Tahsilat Alt Birimi
 5. Sicil ve Tahakkuk Alt Birimi
 6. Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Alt Birimi
 7. Bilgi İşlem Alt Birimi

 

(2) Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Muhasebe Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Muhasebe kayıtlarını usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak.
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek ve tutulması gereken defterleri usulünce tutmak.
 • İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Para ve paralı ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, verilmesi ve gönderilmesi ile ilgili tüm mali işlemleri kayıt altına almak.
 • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin işlemlerini kontrol etmek veya ettirmek.
 • Mali konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol İşlemlerini yapmak.
 • Belediyenin taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini konsolide etmek ve taşınır kesin hesabını hazırlamak.
 • Belediye bünyesinde görevli devlet memurlarının, işçi personel ve sözleşmeli personelin mevzuat uyarınca maaş, ödül ve ikramiye, ihbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları, fazla mesai ödemelerinin banka tarafından ödenmek üzere elektronik ortamda gönderilmesi ve gerekli kayıtların tutulması sağlamak.
 • Belediyenin gerek 2886 sayılı devlet ihale kanunu gerekse 4734 sayılı kamu ihale kanunları gereği ilgili dairelerince gönderilen teminat mektuplarını muhafaza altına alınması ve iadesi gerektiğinde de ilgililerine iade edilmesini sağlamak.
 • Bütçe içi avans ve bütçe dışı avansların verilmesi ile süresi içinde kapatılmasını sağlamak.
 • Bütçe emanetine alınan tutarların takip ve tetkiki yaparak, ödenmesinin süresi içinde yapılmasını sağlamak.
 • Verilmesi gereken beyannameleri ilgili kuruma göndermek ve takibini yapmak.
 • Belediye tarafından ödenmesi gereken kanuni paylar ve fon paylarının süresi içerisinde ödenmesini sağlamak.
 • Belediyeden alacaklı olan kişi ve kurumlara çek ve gönderme emri hazırlamak.
 • Kredi işlemlerini takip etmek ve finansmanını sağlamak.
 • Her türlü iade ve mahsup işlemlerinin yapılması.
 • Mali konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 1. İcra ve Takip alt Biriminin Görevleri:

 

 • Ödeme emir belgelerini hazırlamak ve tebliğ işlemlerini yapmak.
 • Haciz varakasının tanzimini ve haciz kararlarını takip etmek.
 • Posta çeki hesabı ile ilgili işlemlerin takibini yapmak ve posta defterlerini tutmak.
 • Yoklama işlemlerini yapmak.
 • Haciz kararı alınan Belediye gelirlerinin tahsilat işlemlerini takip etmek.
 • Tellaliye işlemlerini takip etmek.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre kesilen cezaların takip işlemlerini yapmak.
 • İdari para cezalarının takip işlemlerini yapmak.
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (f) bendi gereğince Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin yasal süreler içerisinde tahsili yapmak.
 • Borçlarını vaktinde ödemeyen mükelleflerden alacakları ve ‘’6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’’ hükümleri uygulanarak tahsil etmek.
 • Belediye hizmet gelirlerinin tahsilat işlemlerini yapmak.
 • Abonesiz ve borçtan dolayı su kesilmesi işlemlerini takip etmek.
 • Mükerrer su ödemelerinin mahsup ve iade işlemlerini yapmak.
 • ‘’Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’’ gereği tanzimi gereken tahsilat bordrolarını tanzim ve kontrol etmek.

 

 1. Sicil ve Tahakkuk Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyenin her türlü gelirine ilişkin mükellefiyetleri tesis etmek, mükelleflerin sicil kayıtlarını oluşturmak, birleştirmek, kapamak ve gereken düzeltme işlemlerini yapmak.
 • ‘’2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’’ gereği her türlü verginin, harcın ve harcamalara katılım paylarının tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • ‘’2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’’ gereği her türlü vergi ve hizmet gelirlerinin tahakkuk iptallerini, düzeltme ve terkin işlemlerini yapmak.
 • ‘’Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’’ gereği tanzimi gereken tarh ve tahakkuk, terkin bordrolarını tanzim ve kontrol etmek.
 • Beyannameleri ve bildirimleri kabul etmek, kontrolünü yapmak.
 • Beyanları bilgisayar sistemine kaydetmek, gereken düzeltme işlemlerini yapmak.
 • İntikal, satış, ifraz, intifa gibi her türlü tapu işlemi öncesi ilgili yerin emlak rayiç bedelinin tespit etmek, tapu müdürlüğüne bildirmek.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından talep edilen, yardıma muhtaç kişiler hakkındaki gayrimenkul araştırmasını yapılarak evrak düzenlemek.
 • Su sayaçlarının okunması ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Kaçak su kullanımının takibi ve kontrolünü yapmak.
 • Arızalı su sayaçlarının sökülüp, takılması işlemlerini yapmak.
 • Abonesiz ve borçtan dolayı su kesilmesi işlemlerinin takip etmek.
 • Su abone kayıt işlemlerini yapmak.
 • Abone kapama ve teminat (depozito) iade işlemlerinin yapılması.
 • İtirazlı su sayaçlarının kontrol edilmesinin sağlanması.

 

 1. Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Alt Biriminin Görevleri:
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.
 • Kesin hesabı hazırlamak.
 • Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak.
 • Ön malı kontrol görevini yerine getirmek.

 

 1. Bilgi İşlem Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyenin bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım iş ve işlemlerini takip ve koordine etmek.
 • Bilgisayar programlarının kanunlara uygunluğunu takip ve kontrol etmek.
 • Bilgisayar verilerinin güvenliğini ve yedeklenmesini sağlamak.
 • Donanımların bakım onarım ve güncelleme işlemlerini yapmak.
 • Müdürlüğe ait raporların hazırlanmasında ve belge üretilmesinde yardımcı olmak.
 • Belediyenin tüm bilgi teknolojilerine ilişkin teknik destek sağlamak.
 • Belediyenin e-belediye ve e-tahsilat uygulamalarını gerçekleştirmek.
 • Otomatik ödemelere ilişkin işlemleri takip etmek.
 • Belediye web sayfası ve e-posta uygulamalarını tanzim ve takip etmek.
 • Belediyenin bilgi güvenliği ve internet güvenliği hizmetlerini yapmak.

 

 

 

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

MADDE 29-(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Birimi
 4. d) Mezarlıklar Alt Birimi
 5. e) Sera Alt Birimi

 

(2) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yeşil alanların, kaldırımların, mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.
 • Yeni yeşil alanlar yaratmak ve kişi basına düsen yeşil alan miktarını artırmak.
 • Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve ağaçlandırma alanlarının, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesim ve peyzaj tanzimi uygulamalarının sağlıklı şekilde yürütülmesini yapmak veya yaptırmak.
 • Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla açık hava spor aletleri yapmak veya yaptırmak.
 • Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının bakımlarını yapmak.
 • Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları mevsimsel olarak programlamak, oluşan arızaları yapmak veya yaptırmak.
 • Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını, bankları, çöp kovaları, aydınlatmaları kontrol etmek, rutin bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek, gerektiğinde ilgili diğer birimlerden destek almak.
 • Belediyeye ait yeşil alanda veya kaldırımlarda, refüjlerde oluşan araçlar ya da insanlar tarafından yapılan hasarları tutanakla tespitini yapmak ve hasar raporu oluşturmak.
 • Sivrisinek, karasinek ve keneye karşı; larvasit, uçkun ve rezüdüel olarak kullanılacak insan sağlığı grubu ilaçları temin etmek, ilaçlamaları yapmak.
 • Sağlıklı ve az su kullanımını sağlayan otomatik sulama projelerinin uygulamasını yapmak.
 • Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

 

 1. Mezarlıklar Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Defin işlemlerinin dini kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak ve sağlanmasından görevlendirilen din görevlisi sorumlu olup, almış olduğu emir ve talimatları eksiksiz zamanında yerine getirmekle görevlidir.
 • Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin ve hizmet taleplerinin (Mezar Kazma, Cenaze Nakil ve Defin Hizmetleri) yerine getirilmesini sağ
 • Mezarlıkların bakım ve onarım ve tüm bakım işlerini yapmak, yaptırmak.
 • Ölüm kayıtlarının mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin arşivlenmesini ve saklanmasını sağlamak.
 • Nakil yapılacak cenazelerle ilgili yazışmaların yapılmasını sağ
 • Dış güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Mezarlık görevlilerinin bilgisi dışında, mezarlık içerisine mezar haricindeki yerlere ağaç ve bitki dikimine engel olmak.

 

 

 

 

 1. Sera Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj düzenlemelerinde yıl boyunca kullanılması düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu fidanları listelemek, yetiştirilmesi müdürlükçe planlanan türlerin üretimini yapmak.
 • Müdürlüğümüz serasında bulunan ve yıl içinde sorumluluk alanlarımız ile yeni projelerde kullanılacak olan süs bitkileri ve çiçeklerinin bakımlarını yapmak.
 • Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak.
 • Yeşil alan ve parklarda hastalanan, zarar gören bitkilerin bakımını yapmak.
 • Daha önce düzenlemesi yapılan ancak zorunlu sebeplerden dolayı düzenlemesi değiştirilen alanlarda; zorunlu söküm yapılan süs bitkileri ve ağaçlarının yeni kaplamasını yapmak ve bakıma alarak bu bitkilerin tekrar kullanılmasını sağlamak.

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

MADDE 30-(1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt irimi
 3. Arıza ve Bakım Alt Birimi

 

(2) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Arıza ve Bakım Alt Biriminin Görevleri:

 

 • ‘’Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’’ Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uygulanacak Ulusal ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile diğer mevzuat gereği iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kırklareli Belediyesi sınırları içerisinde içme ve kullanma suyunun kullanıcılara kesintisiz ve yürürlükteki standartlara uygun olarak en sağlıklı biçimde halka ulaştırılmasından ve şehir şebekesinde gerekli bakımların yapılıp meydana gelen arızaların en kısa zamanda gidermek.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait olan yer altı suları, deposu olan çeşmeler ve Sazara kaynağından alınan Sazara hattının bakım, onarım ve her türlü tamiratı yapmak veya yaptırmak.
 • Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünün yapılmasını sağlamak.
 • Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması sağlamak.
 • Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi sağlamak.
 • Şehirdeki ana isale hatlarının bakımın yapmak veya yaptırmak.
 • Yeni su hatlarının döşenmesini ve kaçak su bağlantılarının önlenmesini sağlamak.
 • Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının planlamalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Şehrin yağmur suyu hatlarının planlamalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Yağmur suyu ızgaraları ile yağmur suyu hatlarının bakım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak.
 • Şebeke ve hatlar ile ilgili her türlü projeleri yapmak veya yaptırmak.
 • Mahalle ve mezarlık çeşmelerinin düzenli aralıklarla bakımlarını yapmak veya yaptırmak.
 • Kanalizasyon bacalarının sürekli olarak kontrol edilmesi ve temizletilmesinin sağlanması.
 • Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarını ilgili müdürlükler ile koordineli olarak yapmak veya yaptırmak.
 • Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesini sağlamak.
 • Konut ve iş yerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin vermek.
 • Foseptik ve kanalizasyon hizmetlerini vermek.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

MADDE 31–(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Birimi

ç)   Konteynır Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Birimi

(2) Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye sınırları içerisinde çöplerin toplanması, katı atık aktarma istasyonuna/depolama alanına nakledilmesi, cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerinin el ve araç ile süpürülmesi ve yıkanması işlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Belediyemizin hizmet alanı içerisindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar alanlarının süpürülmesini, yıkanmasını ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak,
 • Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak.
 • Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen, çöp kamyonları tarafından alınmayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının toplanmasını sağlamak.
 • Hizmetleri komisyonu tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. (Hayvan ölüleri ve hayvanların kesiminden sonra çıkan iç organları hariç)
 • Evsel atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve bunları uygulamak.
 • Konteynırların belirli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ettirilmesini yapmak veya yaptırmak.
 • Belediye sınırları içerisinde bulunan piknik alanlarının evsel atıklarını toplamak.
 • Bayram, tören, festival, konser, yarışma, toplantı, kültürel faaliyetler ile kutlama haftaları gibi özel günlerde alan temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 • Çöp ev haline gelmiş eski evlerin, boş arsaların temizliğini sağlamak.

 

 1. Konteyner Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye tarafından ihtiyaç duyulan noktalara yeteri kadar çöp konteynerinin konulması.
 • Tamire ihtiyacı olan konteynerlerin tamir edilmesi.

 

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

MADDE 32– (1) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Veterinerlik İşleri Alt Birimi

ç)   Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Alt Birimi

 

(2) Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Veterinerlik İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Geçici hayvan bakımevine bağlı olarak çalışan hayvan yakalama ekibini sevk ve idare etmek.
 • Resmi kurum ve kuruluşlardan ve vatandaşlardan gelen sözlü, yazılı ve telefon aracılığıyla yapılan şikayetleri, BİMER başvurularını değerlendirmek ve gereğini yapmak.
 • Hayvan yakalama ekipleri tarafından yakalanan başıboş hayvanları teslim almak, teslim alınan başıboş sokak hayvanlarını bakımevi personeline teslim etmek.
 • ‘’24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’’‘’12/05/2006 tarihli ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’’ hükümleri gereğince teslim alınan hayvanların sağlığı, bakımı, tedavileri, aşılanmaları, sahiplendirilmeleri, kayıt edilmeleri ve işaretlemelerini yapmak, yaptırmak ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Rehabilite edildikten sonra sahiplendirilemeyen hayvanları alındıkları yere bırakılmaları için hayvan naklini gerçekleştirecek olan ekibe teslim etmek.
 • Bakımevine teslim edilen başıboş hayvanın, sahipli ise sahibinin talebiyle muayenesini yapmak.
 • Belediye sınırları içinde yaşayan sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt ve tescil altına almak, bunları kimliklendirmek. (Marka, karne, dövme, elektronik devre vb.),
 • Herhangi bir nedenle yaralanmış, kaza geçirmiş, hastalanmış olan başıboş ve sahipsiz hayvanları teslim alıp tedavi etmek ya da tedavileri için hayvan hastanelerine yönlendirmek, sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunmak.
 • Sahipsiz hayvanların tedavi ve ameliyatlarını ücretsiz yapmak.
 • Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz hayvanların, geçici hayvan bakımevinde rehabilite edilene kadar bakımını, bu hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak.
 • Sokak hayvanları sayısının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla üremelerinin engellenmesi için kısırlaştırma yapmak veya yaptırmak. Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanların yakalandıkları yere bırakılmalarını sağlamak.
 • Bakımevinde herhangi bir nedenle ölen hayvanların mevzuata uygun imha edilmesini sağlamak. Ölen veya tıbbi atık olarak toplanan organ, malzeme vs. atık ekibine teslim edilir. Tüm tıbbi atıkları imha ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yürütmek.
 • Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüyle koordinasyon sağlayarak İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarının, müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını uygulamak.
 • Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait padoklarda on gün süreyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazışmalarını yapmak. Gerekirse laboratuvara marazi madde sevk etmek.
 • Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.
 • Hayvan nakillerine ilişkin menşe şahadetnamesini düzenlemek ve onaylamak.

 

 1. Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Barınakta bulunan hayvanların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 • Barınakta bulunan hayvanların yerlerinin bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 • Sahipli hayvanların talep halinde ücreti yatırılmak kaydıyla geçici olarak hayvan otelinde bakımlarını sağlamak.
 • Geçici Hayvan Bakımevine gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını izlemek (gözlemek) yardımcı olmak ve güvenliğini sağlamak.

 

Zabıta Müdürlüğü

MADDE 33-(1) Zabıta Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Ruhsat Alt Birimi

ç)   Denetim Faaliyetleri Alt Birimi

 1. Özel Güvenlik Alt Birimi

 

(2) Zabıta Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Ruhsat Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

 

 1. Denetim Faaliyetleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 • Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
 • Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 • Cumhuriyet Bayramı’nda iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 • Kanunların Belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 • Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
 • Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 • 28/04/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun’a göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 • 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31/07/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’’ çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
 • 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 • Kanunen Belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 • 30/06/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’a göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 • 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
 • 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince Belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
 • 11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri gereği verilen görevleri yapmak.
 • 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
 • 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/07/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, ‘’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’’ hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 • 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
 • 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a göre Belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 • 13/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 • Korunması Belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 • Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 • 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak Belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 • 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 • 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
 • 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
 • Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 • İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
 • Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
 • Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 • Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
 • Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
 • 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 • 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na ve Yönetmeliği’ne göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
 • 24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 • İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
 • Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 • Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Kanunlarla Belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.
 • Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 • Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 • Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
 • Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 • Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 • Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

 1. Özel Güvenlik Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye ve bağlı birimlerinin hizmet alanlarının güvenliği için planlamalar yapmak.
 • İdarenin planlaması doğrultusunda güvenlik hizmetini 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 07/10/2004 tarihli ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği alınacak izinler doğrultusunda yerine getirmek.
 • Gerekli görülen bina girişlerine; duyarlı kapı, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemleri kurmak.
 • Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koydurmak.

                                        

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MADDE 34-(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. İhale ve Satın Alma Alt Birimi

ç)   Yemekhane Alt Birimi

 1. Sivil Savunma Hizmetleri Alt Birimi

 

(2) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. İhale ve Satın Alma Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar gereği yapılması gereken iş ve işlemler hususunda diğer birimlere gerekli desteği sağlamak.

 

 1. Yemekhane Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye yemekhanesini işletmek. Belediye mutfağında düzenli ve sağlıklı olarak yemek hazırlatmak ve belediye çalışanlarına sunmak.
 • Mutfakta kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yapmak veya yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.
 • 01/12/2015 tarihli ve 180 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği” hükümleri gereği ilgili birimlerden talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ve cenazesi bulunanlara yemek vb. hizmetleri temin etmek.
 • Ramazan ayı nedeniyle ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda verilecek iftar yemekleri için yemek hazırlamak.

 

 1. Sivil Savunma Hizmetleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Birim çalışmalarını, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğine bağlı olarak yürütür.
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.
 • Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Belediye Başkanlığı ile afet ve acil durum yönetimi başkanlığı, il afet ve acil durum müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
 • Belediye hizmet binaları ile belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekanların sivil savunma planlarını hazırlamak.
 • Tabii afetler ile büyük yangın ya da herhangi bir şekilde oluşan büyük hasarlı olay durumunda; hizmet birimlerinde can ve mal kaybını asgariye indirecek koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri almak, hizmet binalarındaki günü birlik hizmetlerin acilen devreye girmesini sağlayacak destek çalışmalarını yapmak.
 • Hizmet binalarına tabii afet ve yangınlara karşı ikaz ve alarm sistemi kurmak.
 • Gerekli görülen belediye personelini sivil savunma eğitim ve kurslarına tabi tutmak, gerektiğinde deneme tatbikatları yaptırmak.
 • Arama ve kurtarma ekipleri kurmak ve bu ekipleri her an göreve hazır bulundurmak, Başkanlık onayıyla afet bölgelerine göndermek.
 • Sivil savunma için gerekli olan her türlü teçhizat, kıyafet ve malzemeyi usulünce temin etmek ve gerektiğinde kullanmak.
 • Olası afet durumlarında; gerek Belediye hizmet birimlerinde, gerekse ilçe halkıyla ilgili hasar tesbit çalışmalarında bulunmak ve bu hasar tesbitlerini yetkili makamlara iletmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MADDE 35–(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür,
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi,
 3. Kültür İşleri Alt Birimi,
 4. d) Sosyal İşler ve Hizmetler Alt Birimi,

 

 • Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Kültür İşleri Alt Biriminin Görevleri:
 • Festival, şenlik, tiyatro, konser v.b. belirli gün ve haftalara ait sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, gerekli işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, ağırlamak, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili taleplere Başkanlık oluru almak ve destek sağlamak.
 • İlin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum, sergi vb. etkinlikler hazırlamak.
 • Kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak amacıyla Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren il dâhilindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, kent konseyi sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. ve özel sektör kuruluşları ile koordinasyon sağlayarak sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler alanında ortak etkinlikler düzenleyerek her türlü destek sağlar ve takip eder.
 • Vatandaşlara yönelik belirli gün ve haftalarda tarihi, ekonomik, sosyal amaçlı şehir içi ve dışına kültür gezileri düzenler.
 • Düzenlenecek çeşitli organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla diğer birimler ile koordineli olarak çalışmaları yapmak.
 • Belediye Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi ve diğer Sosyal Tesislerin kültürel, sanatsal sosyal ve sportif etkinliklere hazır olmasını sağlamak, gerektiğinde etkinlikler için kullanım amacıyla sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisini koordine etmek.
 • Belediye Yasası’nın 76. maddesi gereği Kent Konseyi’nin Faaliyetleri içinde olan etkinliklerin daha etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamak.
 • Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Aylık etkinlik programını hazırlamak.

 

 1. Sosyal İşler ve Hizmetler Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye sınırları içerisinde ikamet eden, dar gelirli vatandaşlar ile muhtaç,yoksul,kimsesiz,düşkün ve engelli vatandaşların dilekçe taleplerine karşılık,ilgili müdürlükler aracılığıyla tahkikat yaptırarak,karar neticesinde ayni veya nakdi yardımda bulunmak, Belediye bünyesindeki yemekhane biriminden ihtiyaç sahiplerine günlük yemek dağıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Engelli vatandaşların tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi taleplerini karşılamak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliğine’’ göre yardıma muhtaç kişilere, amatör sporcu ve spor kulüplerine, okul ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni destek sağlamak.
 • Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak.
 • Kent içindeki eğitim ve öğretim kurumlarında, eğitim ve öğretimin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, ilköğretim çağındaki çocukların sosyal, kültürel, bedensel ve zeka yönünden olumlu yönde gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.
 • 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenlerin iş ve işlemlerini yapmak.
 • Kentte yaşayan dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar, yoksullar, dar gelirliler vb.), sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kent yaşamına katılımını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek.

Etüd Proje Müdürlüğü

MADDE 36-(1) Etüd Proje Müdürlüğünün Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt birimi
 3. Etüd Proje Alt birimi

 

     (2) Etüd Proje Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Etüd Proje Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyenin stratejik plana uygun olarak yatırım programının hazırlanması için çalışmalar yapmak, program hazırlamak veya hazırlatmak, dağıtımı yapmak, ilgili mercilere sunmak.
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Müdürlüklerden gelen talepleri tetkik edip araştırıp proje hazırlayarak veya hazırlatarak programa alınmasını sağlamak.
 • İl sınırları içindeki tarihi ve kültürel yapıları incelemek, verileri toplamak, envanter oluşturmak, gerekli kurumlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Yurtiçi kredilere, AB üyesi/aday ülkeleri, Dünya Bankası teşvik kredileri ve hibelerine yönelik projelerin raporlarının incelenmesi.
 • Başta AB projeleri olmak üzere Kırklareli ilinin kalkınmasını sağlayacak, Kırklareli’ni daha yaşanılabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak ve takip etmek.
 • Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.
 • Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak.
 • Avrupa Birliği’nce üye ve aday ülkeler veya üçüncü ülkelere sağlanan fon- hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-hibe destek kredilerine ilişkin projeler oluşturmak, ilgili kurumlara başvuru yapmak ve proje yürütmek, projenin her aşamasında, gerekli görülen kapasite arttırma çalışmalarına katılmak veya bu çalışmaları düzenlemek.
 • Belediye adına, üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği veya diğer ağlarla ilgili her türlü resmi işlemlerin takibi ve yürütülmesini; bu kurumlarla ortak işbirliği çerçevesinde projeler üretilmesi ve ilgili panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. organizasyonların düzenlemesini sağlamak ve katılmak,
 • Belediyenin yaptığı hizmetlerde, gerekmesi halinde projeler yapmak veya yaptırmak.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü:

MADDE 37–(1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Birimi
 4. Atıksu Arıtma Tesisi Alt Birimi
 5. Atık Denetimi Alt Birimi
 6. Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Birimi

 

(2) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri:

a ) İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Biriminin Görevleri:

 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gibi mevzuatlar, Belediye Çalışma Yönetmeliği ve başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması.
 • Kırklareli Barajı’ndan ham suyun alınması ve arıtma tesislerine suyun pompalanması.
 • Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması.
 • Suyun arıtılarak yürürlükteki su standartlarına uygun hale getirildikten sonra depolar ve isale hatları yoluyla suyun içme suyu şebekesine verilmesi.
 • Diğer kaynak sularının sağlıklı şekilde işletilmelerinin sağlanması.
 • Kaynakların işletilmesinin sağlanması.
 • Şehre gelen suyun Bademlik ve Karacaibrahim Mahalleleri’nde bulunan su depolarının her türlü bakım ve onarımlarının yaptırılması ile depolardaki ve mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması.
 • Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması.
 • İçme ve kullanma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların tespit edilip gerektiğinde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve yaptırılması.
 • Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması.
 • Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak.
 • ‘’Suyun Hikayesi’’ projesinin geliştirilmesi.
 • Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

b )  Atık Su Arıtma Tesisi Alt Biriminin Görevleri:

 • Endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortalama boşaltma şartlarını belirleyen belgeyi (Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) düzenlemek.
 • Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

c ) Atık Denetimi Alt Biriminin Görevleri:

 • Atıkların çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Ambalaj atıklarının “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Tıbbi atıklarının protokol çerçevesinde toplanmasını sağlamak.
 • Atık elektrik, elektronik eşya (AEEE) atıklarının diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Atık bitkisel yağların “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Atık araç lastikleri konusunda “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanan bilgileri ilgili yerlere iletmek.
 • Çevre ve atık yönetimi bilincinin arttırılması için projeler, eğitim çalışmaları ve kampanyalar düzenlemek.
 • Çevre envanteri oluşturmak, çevre istatistikleri tutmak; çalışma konuları ile ilgili seminer, panel, fuar, gezi, konser vb. etkinliklerde belediyeyi temsil etmek.
 • Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak şikâyet, öneri ve taleplerin gereğini yapmak.
 • Cüruf atıklarının yönetmeliğe göre toplatılması ve bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

d ) Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Birimi Görevleri:

 • Hafriyat ve inşaat atıklarının “Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Çevrenin korunması amacıyla boş arsa ve arazilerin temizlenmesi ve ilaçlanmasını sağlamak için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
 • Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda ses ölçümü ve canlı müzik belgesi düzenlemek.
 • İlgili birimler ile işbirliği içinde içme suyu kalitesini izlemek.
 • Su kirliliği yaratan kaynakları belirlemek, kirlilik düzeylerini ölçmek ve standartları aşanlara karşı ilgili mevzuatın belediyeye verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli işlemleri yürütmek.
 • “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nce belirlenen esaslar doğrultusunda gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak ve gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, yasal işlem yapmak.
 • Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

İdari Mali İşler Alt Birimi

MADDE 38-(1) İdarive Mali İşler Alt Birimi; Kırklareli Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin ortak olarak yapmakla yükümlü olduğu evrak kayıt ve belge yönetimi işleri, Muhasebe ve ödeme evrakı işleri, personel özlük işleri, dosyalama ve arşivleme işleri, taşınır mal kayıt ve kontrol işleri, ihale ve satın alma işleri, bütçe hazırlık işleri ile planlama ve raporlama işlerini yerine getirir.

 

Evrak Kayıt ve BelgeYönetimi İşleri

MADDE 39–(1) Belediyemiz müdürlüklerinin  evrak  kayıt ve belge yönetimi işleri, 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’’ ve 25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi’’ hükümleri uyarınca yerine getirilir.

 

Muhasebe ve Ödeme Evrakı İşleri

MADDE 40–(1) Belediyemiz müdürlüklerinin muhasebe ve ödeme evrakı işleri 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’’ ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’’ hükümleri uyarınca yerine getirilir.

 

Personel Özlük İşleri

MADDE 41–(1) Belediyemiz müdürlüklerinde çalışan personelin özlük işleri 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 07/11/2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile memur ve işçi personel için hazırlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yerine getirilir.

 

Dosyalama ve Arşivleme İşleri

MADDE 42–(1) Belediyemiz müdürlüklerinde dosyalama ve arşivleme işleri 02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’’  25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi ve Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen ‘’Kırklareli Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’’ hükümlerince yerine getirilir.

 

Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşleri

MADDE 43–(1) Belediyemiz müdürlüklerinde bulunan taşınır malların kayıt ve kontrol işleri 08/09/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Taşınır Mal Yönetmeliği’’ genel tebliği ve 04/03/2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Parasal Sınırlar ve Oranlar’’ hükümlerince yerine getirilir.

 

İhale ve Satın Alma İşleri

MADDE 44-(1) Belediyemiz müdürlüklerinde yapılan mal, yapım işi, hizmet ve danışmanlık alımları 07/04/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerince yerine getirilir.

 

Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşleri

MADDE 45-(1) Belediyemiz müdürlüklerinin bütçe hazırlık işleri 18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerince yerine getirilir.

 

Planlama ve Raporlama İşleri

MADDE 46–(1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Belediyemiz stratejik amaç ve hedeflerine ulaşırken planladığımız temel ilke ve politikalar doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştirmek ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken kaynaklarımızı etkili, ekonomik ve verimli kullanarak her bir faaliyetin etkinliğini performans göstergeleriyle ölçmek, değerlendirmek ve karşılaşabileceğimiz riskleri belirleyip kontrol önlemleri almak şeklindeki geri bildirim raporlarını; İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri, kurum içi kapasite ve hizmetlerin etkililiğini, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, stratejik planlama ve risk yönetimi sekretarya hizmetlerini, İç kontrol sisteminin kurulmasını, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 47-(1)Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 48-(1) Bu yönetmelik hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 49-(1)  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte her müdürlük, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalışma yönergelerini hazırlar ve yönergeler başkanlık oluru ile yürürlüğe girer.

MADDE 50-(1) Tüm müdürlükler kamu iç kontrol standartlarına uyum konusunda iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu ile idare risk koordinatörünün kararlarına uygun olarak gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak zorundadır.

Yürütme

MADDE 51–(1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Belediye Başkanı yürütür.

 

şeklinde kabulüne oybirliğiyle, karar verildi. 04/10/2016

 

 

 

 

      MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                        KATİP

Mehmet Siyam KESİMOĞLU          Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ      Sevde YILMAZ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi                                    : 04/10/2016

Kesinleşme Tarihi                            : 08/10/2016

Valilik Makamına Teslim Tarihi    :

 

 

 

 

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.