Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönerge 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün idari yapısını, kuruluşunu, hukuki statüsünü, fonksiyonel ve operasyonel görev dağïlımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile Kabul edilerek 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 37’nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu yönergede adı geçen ;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün görev dağılımında

                                      bağlı  olduğu Başkan Yardımcısını,

ç)   Meclis                         : Kırklareli Belediye Meclisini,

 1. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma

                                     Yönetmeliğini,

 1. Müdürlük : Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünü,
 2. Alt Birim : Müdürlük Bünyesinde müdüre bağlı olarak, çalışma konularına

                                     uygun hizmetlerin yürütülmesini sağlayan bölümü,

 1. Müdür : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü,

ğ)   Şef                             : Çevre Koruma  ve Kontrol Şefini,

 1. Personel : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli personeli ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 144 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 37. maddesinin ‘’ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri’’ başlıklı  2. fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7– (1)  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgileri ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. İçme Suyu Arıtma Tesis Sorumlusu : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Atıksu Arıtma Tesis Sorumlusu : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvar Sorumlusu    : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. İçme Suyu Arıtma Tesisi Saha Sorumlusu : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Atık Denetimi Birim Yetkilisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Çevre Denetimi ve Gözlem Birimi Yetkilisi : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.                                                                      
 4. Mühendis : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)  Kimyager                                                                   : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. Biyolog : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Memur                                                                       : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 1. Büro Personeli : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.
 2. Makine Teknikeri : Görevleri ek16’da tanımlanmıştır.
 3. Elektrik Teknikeri : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.
 4. Tesisat Teknikeri                                                : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır
 5. Elektrik Teknisyeni : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.
 6. Tesis Nöbetçisi : Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 7. Şoför : Görevleri ek21’de tanımlanmıştır.

ö)  Kaloriferci                                                                  : Görevleri ek22’de tanımlanmıştır.

 1. Çay Servisi ve Temizlik Elemanı : Görevleri ek23’te tanımlanmıştır.
 2. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek24’te tanımlanmıştır.
 3. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek25’te tanımlanmıştır.

ş)   Taşınır Kayıt Yetkilisi                                               : Görevleri ek26’da tanımlanmıştır.

 1. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek27’de tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11– (1)  İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek28 ve ek29 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek30 ve ek31 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek32 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek33

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek34 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek35 ve ek36 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek37 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek38 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

      göre yürütülür.

 

 

İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Birimi

MADDE 12– (1) İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Biriminin görevleri;

 

 1. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gibi mevzuatlar, Belediye Çalışma Yönetmeliği ve Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması,
 2. Kırklareli Barajından ham suyun alınması ve Arıtma Tesislerine suyun pompalanması,
 3. Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması,

ç)  Suyun arıtılarak yürürlükteki su standartlarına uygun hale getirildikten sonra depolar

     ve ishale hatları yoluyla suyun içme suyu şebekesine verilmesi,

 1. Diğer kaynak sularının sağlıklı şekilde işletilmelerinin sağlanması,
 2. Şehre gelen suyun Bademlik ve Karacaibrahim mahallelerinde bulunan su depolarının her türlü bakım ve onarımlarının yaptırılması ile depolardaki ve mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması,
 3. Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması,
 4. İçme ve kullanma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların tespit edilip gerektiğinde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve yaptırılması,

ğ)  Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve

      enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasının yapılması veya

      yaptırılması,

 1. Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak,
 2. Suyun Hikayesi projesinin geliştirilmesi,
 3. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

(2) İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Biriminde ek39 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Atıksu Arıtma Tesisi Alt Birimi

MADDE 13– (1) Atıksu Arıtma Tesisi Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortalama boşaltma şartlarını belirleyen belgeyi (Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) düzenlemek.
 2. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

(2) Atıksu Arıtma Tesisi Alt Biriminde ek40 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Atık Denetimi Alt Birimi

MADDE 14– (1) Atık Denetimi Biriminin görevleri;

 

 1. Atıkların çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Ambalaj atıklarının “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 3. Tıbbi atıklarının protokol çerçevesinde toplanmasını sağlamak,

ç)  Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının diğer atıklardan ayrı şekilde

     toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf 

     edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 1. Atık bitkisel yağların “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 3. Atık araç lastikleri konusunda “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanan bilgileri ilgili yerlere iletmek,
 4. Çevre ve atık yönetimi bilincinin arttırılması için projeler, eğitim çalışmaları ve kampanyalar düzenlemek,

ğ)  Çevre envanteri oluşturmak, çevre istatistikleri tutmak; çalışma konuları ile ilgili

      seminer, panel, fuar, gezi, konser vb. etkinliklerde Belediyeyi temsil etmek,

 1. Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak şikâyet, öneri ve taleplerin gereğini yapmak,
 2. Cüruf atıklarının uygun yönetmeliğe göre toplatılması ve bertaraf edilmesini sağlamak.
 3. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

(2) Atık Denetimi Alt Biriminde ek41 ve ek42   iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Birimi

MADDE 15- (1) Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Hafriyat ve inşaat atıklarının “Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Çevrenin korunması amacıyla boş arsa ve arazilerin temizlenmesi ve ilaçlanmasını sağlamak için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
 3. Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda ses ölçümü yapmak ve ilgili işletmelere ‘’Canlı Müzik  İzin Belgesi’’vermek,

ç)   Kente giriş yapan kömür satıcılarının ‘’ Kömür Uygunluk ve Satış izin Belgesi’’

      düzenlemek. İlgili birimler ile işbirliği içinde içme suyu kalitesini izlemek,

 1. Su kirliliği yaratan kaynakları belirlemek, kirlilik düzeylerini ölçmek ve standartları aşanlara karşı ilgili mevzuatın belediyeye verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli işlemleri yürütmek,
 2. “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nce belirlenen esaslar doğrultusunda gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak ve gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, yasal işlem yapmak,
 3. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

   (2) Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Biriminde ek43 akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

 • Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

             mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 17- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

 

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                        

 

 

ONAY: 16/12/2016

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.