Etüd Proje Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Etüd Proje  Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 36. maddesi  ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

ç)   Müdürlük                   : Etüd Proje  Müdürlüğünü,

 1. d) Müdür : Etüd Proje Müdürünü,
 2. e) Personel : Etüd Proje Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 144 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 36 ıncı maddesinin “ Etüd Proje Müdürlüğünün Görevleri ” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Etüd Proje Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek-1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin aslı olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek-2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek-3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef :  Görevleri ek- 4’te tanımlanmıştır.
 2. Teknik Personel :  Görevleri ek -5 ‘te tanımlanmıştır.
 3. Yurtdışı Proje Koordinatörü :  Görevleri ek- 6 ‘da tanımlanmıştır.

ç)   Yurtiçi Proje Koordinatörü               :  Görevleri ek-7 ‘de tanımlanmıştır.

 1. d) Büro Elemanı :  Görevleri ek-8’de tanımlanmıştır.
 2. e) Harcama Yetkilisi :  Görevleri ek-9’da tanımlanmıştır.
 3. Gerçekleştirme Görevlisi :  Görevleri ek-10’da tanımlanmıştır.
 4. Taşınır Kayıt Yetkilisi             :  Görevleri ek-11’de tanımlanmıştır.

ğ)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                    :  Görevleri ek-12’de tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür. Ek-13 ve Ek-14 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek-15 ve Ek-16 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. c) Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’nci maddesine göre yürütülür. Ek-17

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç )  Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’üncü maddesine göre yürütülür.  

       Ek-18 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek-19  iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek-20 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütür. Ek-21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek-22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 5. g) İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine

      göre yürütülür.

 

Etüd Proje Alt  Birimi

MADDE 12- (1) Etüd Proje  Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Belediyenin stratejik plana uygun olarak yatırım programının hazırlanması için çalışmalar yapmak, program hazırlamak veya hazırlatmak, dağıtımı yapmak, ilgili mercilere sunmak.
 2. Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 3. Müdürlüklerden gelen talepleri tetkik edip araştırıp proje hazırlayarak veya hazırlatarak programa alınmasını sağlamak.

ç)  İl sınırları içindeki tarihi ve kültürel yapıları incelemek, verileri toplamak, envanter           oluşturmak, gerekli kurumlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

 1. Yurtiçi kredilere, AB üyesi/aday ülkeleri, Dünya Bankası teşvik kredileri ve hibelerine yönelik projelerin raporlarının incelenmesi.
 2. Başta AB projeleri olmak üzere (Interreg IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı , Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı , Trakya Kalkınma Ajansı  , Tübitak , EuroDesk  ) ;  Kırklareli ilinin kalkınmasını sağlayacak, Kırklareli’ni daha yaşanılabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak ve takip etmek
 3. Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.
 4. Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak.
 5. Avrupa Birliği’nce üye ve aday ülkeler veya üçüncü ülkelere sağlanan fon- hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-hibe destek kredilerine ilişkin projeler oluşturmak, ilgili kurumlara başvuru yapmak ve proje yürütmek, projenin her aşamasında, gerekli görülen kapasite arttırma çalışmalarına katılmak veya bu çalışmaları düzenlemek.
 6. Belediye adına, üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği veya diğer ağlarla ilgili her türlü resmi işlemlerin takibi ve yürütülmesini; bu kurumlarla ortak işbirliği çerçevesinde projeler üretilmesi ve ilgili panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. organizasyonların düzenlemesini sağlamak ve katılmak,
 7. Belediyenin yaptığı hizmetlerde, gerekmesi halinde projeler yapmak veya yaptırmak.

 

(2) Etüd Proje Alt Biriminde Ek-23,Ek-24,Ek-25,Ek-26,Ek-27,Ek-28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

 

Sorumluluklar

MADDE 13- (1) ) Etüd Proje  Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 14- (1) Etüd Proje Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 15- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Etüd Proje Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 16- (1) Etüd Proje Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

 

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Etüd Proje Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        16/12/2016

                                                                                                                     Basri GÜREL

                                                                                                                 Etüd Proje Müdürü

 

 

 

ONAY:  16/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.