Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 Tarih ve 169 sayılı Kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49. Maddesi, 35’inci maddesi ile Belediye Meclisinin 05/04/2016tarih ve 73Sayılı karı ile kabul edilen Kırklareli Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
 MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. a) Belediye : Kırklareli Belediyesi’ni,
 2. b) Başkanlık : Kırklareli Belediye Başkanlığını
 3. c) Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını

ç) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Kırklareli

                                      Belediye Başkan Yardımcısını,

 1. d) Meclis : Kırklareli Belediye Meclisini,
 2. e) Encümen : Kırklareli Belediyesi Encümenini,
 3. f) Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü belirtir.
 4. g) Birim : Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

ğ) Personel                  : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görev yapan şef, memur ve diğer çalışan

                                      personeli ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 01/07/2014 tarih ve 144 sayılı kararı ile  kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Birim; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 01/07/2014 arih ve 144 sayılı kararı gereğince Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, Belediye Meclisinin 04/10/2016 Tarih ve 169 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 35. Maddesinin “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat Şeması

MADDE 7- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

    

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. İşçi : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli          : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Yardımcı Hizmetler Memur Personeli : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek10’de tanımlanmıştır.
 4. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                               : Görevleri ek12’te tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11 – (1)  İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek13 ve ek14 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek15 ve ek16 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek17 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç) Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek18 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek19 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek20 ve ek21 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür.Ek23 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine göre         yürütülür.

 

Kültür İşleri Alt Birimi

MADDE 12- (1) Kültür İşleri Alt Birimin görevleri,

 

 1. Festival, şenlik, tiyatro, konser v.b. belirli gün ve haftalara ait sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, gerekli işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, ağırlamak, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili taleplere Başkanlık oluru almak ve destek sağlamak. Ek24’te iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 1. İlin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum, sergi vb. etkinlikler hazırlamak.

 

 1. Kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak amacıyla Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren il dâhilindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, kent konseyi sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. ve özel sektör kuruluşları ile koordinasyon sağlayarak sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler alanında ortak etkinlikler düzenleyerek her türlü destek sağlar ve takip eder.

 

 

      ç) Vatandaşlara yönelik belirli gün ve haftalarda tarihi, ekonomik, sosyal amaçlı şehir içi ve dışına                     kültür gezileri düzenler.

 

 1. Düzenlenecek çeşitli organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla diğer birimler ile koordineli olarak çalışmaları yapmak.

 

 1. Belediye Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi ve diğer Sosyal Tesislerin kültürel, sanatsal sosyal ve sportif etkinliklere hazır olmasını sağlamak, gerektiğinde etkinlikler için kullanım amacıyla sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisini koordine etmek.

 

 1. Belediye Yasası’nın 76. maddesi gereği Kent Konseyi’nin Faaliyetleri içinde olan etkinliklerin daha etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamak.

 

 1. g) Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin iş ve işlemlerini yürütmek.

 

ğ)  Aylık etkinlik programını hazırlamak.

 

Sosyal İşler Alt Birimi

MADDE 13- (1) Sosyal İşler Alt Birimin Görevleri;

 

 1. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden, dar gelirli vatandaşlar ile muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli vatandaşların dilekçe taleplerine karşılık, ilgili müdürlükler aracılığıyla tahkikat yaptırarak, karar neticesinde ayni veya nakdi yardımda bulunmak, Belediye bünyesindeki yemekhane biriminden ihtiyaç sahiplerine günlük yemek dağıtımını yapmak veya yaptırmak.

 

 1. Engelli vatandaşların tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi taleplerini karşılamak.

 

 1. ‘’Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliğine’’ göre yardıma muhtaç kişilere, amatör sporcu ve spor kulüplerine, okul ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni destek sağlamak. Ek25’te iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

ç) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak             projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak.

 

 1. Kent içindeki eğitim ve öğretim kurumlarında, eğitim ve öğretimin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, ilköğretim çağındaki çocukların sosyal, kültürel, bedensel ve zeka yönünden olumlu yönde gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

 

 1. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenlerin iş ve işlemlerini yapmak. Ek26 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 1. Kentte yaşayan dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar, yoksullar, dar gelirliler vb.), sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kent yaşamına katılımını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,

 

 1. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,

 

 1. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

 

ç)  Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve  mevzuata aykırı       olmamak şartıyla devredilmesinden,

 

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 15- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Kültür ve Soysal İşler Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Kültür ve Soysal İşler Müdürü yürütür.

 

 

Emine K. GÜRVER ÇETİN

                                                                                                       Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 

 

 

ONAY:  26/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.