Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE   1- (1) Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün  fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

 Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi ile 34’üncü maddesi ve İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE  4-  (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye: Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkanlık : Kırklareli Belediye Başkanlığını,
 3. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,

ç)   Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen   

      Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

 1. Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,
 2. Müdür : Destek Hizmetleri Müdürünü,
 3. Personel: Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan, memur, işçi, sözleşmeli ve hizmet alımı personelini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesine ve 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar” çerçevesinde Kırklareli Belediye Meclisi’nin 05/01/2010 tarihli ve 8 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin “ Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat Şeması

MADDE 7- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek-1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE  8- (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür.  Müdürün görevleri ek-3‘de tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 1. Şef                                                                      :  Görevleri Ek-4’te tanımlanmıştır.
 2. Uzman                                                                :  Görevleri Ek-5’te tanımlanmıştır.
 3. Sivil Savunma Uzmanı                                       :  Görevleri Ek-6’ta tanımlanmıştır.      

ç)   Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni                       :  Görevleri Ek-7’te tanımlanmıştır.

 1. Sözleşmeli Personel :  Görevleri Ek-8’te tanımlanmıştır.
 2. Harcama Yetkilisi :  Görevleri Ek-9’ta tanımlanmıştır.
 3. Gerçekleştirme Görevlisi :  Görevleri Ek-10’ta tanımlanmıştır.
 4. Taşınır Kayıt Yetkilisi :  Görevleri Ek-11’te tanımlanmıştır.

ğ)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                                     :  Görevleri Ek-12’te tanımlanmıştır.

 1. Yardımcı Hizmetler Memuru :  Görevleri Ek-13’te tanımlanmıştır.

ı)    Büro İşçi                                                             :  Görevleri Ek-14’te tanımlanmıştır.

 1. Aşçı :  Görevleri Ek-15’te tanımlanmıştır.
 2. Büro Elemanı (Hizmet Alımı Personeli) :  Görevleri Ek-16’ta tanımlanmıştır.
 3. Aşçı (Hizmet Alım Personeli) :  Görevleri Ek-17’te tanımlanmıştır.
 4. Aşçı Yardımcısı (Hizmet Alım Personeli) :  Görevleri Ek-18’te tanımlanmıştır.
 5. Mutfak Personeli (Hizmet Alım Personeli) :  Görevleri Ek-19’ta tanımlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11-   (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetimi iş ve işlemleri Yönetmeliğin 39’ uncu maddesine göre yürütülür. Ek20 ve ek21 İş Akış Şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek22 ve ek23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. c) Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek 24 iş akış

      şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek25

      iş  akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek26 İş Akış Şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür.Ek27, ek28, ek29, ek30 ve ek31 İş Akış Şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütür. Ek32 İş Akış Şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütür. Ek 33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)  İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine

     göre yürütür.

 

İhale ve Satın Alma Alt Birimi  

MADDE 12 – (1) İhale ve Satın Alma Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımı sağlamak.
 2. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar gereği yapılması gereken iş ve işlemler hususunda diğer birimlere gerekli desteği sağlamak.

 

Yemekhane Alt Birimi

MADDE 13 – (1) Yemekhane Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Belediye yemekhanesini işletmek. Belediye mutfağında düzenli ve sağlıklı olarak yemek hazırlatmak ve belediye çalışanlarına sunmak.
 2. Mutfakta kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yapmak veya yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.
 3. 01/12/2015 tarihli ve 180 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği” hükümleri gereği ilgili birimlerden talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ve cenazesi bulunanlara yemek vb. hizmetleri temin etmek.

ç)   Ramazan ayı nedeniyle ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda verilecek iftar

      yemekleri için yemek hazırlamak.

 

Sivil Savunma Hizmetleri Alt Birimi

MADDE 14 –(1) Sivil Savunma Hizmetleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Birim çalışmalarını, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe bağlı olarak yürütür.
 2. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlemesini ve yürütülmesini sağlamak,
 3. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Belediye Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç)   Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 1. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
 2. Belediye Hizmet binaları ile Belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekanların sivil savunma planlarını hazırlamak.
 3. Tabii afetler ile büyük yangın ya da herhangi bir şekilde oluşan büyük hasarlı olay durumunda; hizmet birimlerinde can ve mal kaybını asgariye indirecek koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri almak, hizmet binalarındaki günü birlik hizmetlerin acilen devreye girmesini sağlayacak destek çalışmalarını yapmak.
 4. Hizmet binalarına tabii afet ve yaygınlara karşı ikaz ve alarm sistemi kurmak.

ğ)  Gerekli görülen belediye personelini sivil savunma eğitim ve kurslarına tabi tutmak,

      gerektiğinde deneme tatbikatları yaptırmak.

 1. Arama ve kurtarma ekipleri kurmak ve bu ekipleri her an göreve hazır bulundurmak, Başkanlık onayıyla afet bölgelerine göndermek.

ı)   Sivil savunma için gerekli olan her türlü teçhizat, kıyafet ve malzemeyi usulünce temin

      etmek ve gerektiğinde kullanmak.

 1. Olası afet durumlarında; gerek Belediye hizmet birimlerinde, gerekse ilçe halkıyla ilgili hasar tespit çalışmalarında bulunmak ve bu hasar tespitlerini yetkili makamlara iletmek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 15- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

2) Müdür ve Diğer Sorumlular;

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığının sağlanmasından,

ç)   Görev ve Yetkilerinden bir kısmının sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

       mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma Usulleri

MADDE 16- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için;

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 17- (1) Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 18- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yönergede yer Almayan Hususlar

MADDE  19- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE   20- (1) Bu Yönerge 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE   21- (1) Bu yönerge hükümlerini Destek Hizmetleri Müdürü  yürütür.

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

ONAY

26/12/ 2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.