Zabıta Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği, 02/11/2010 tarihli ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği, 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye: Kırklareli Belediyesini,

 

 1. Başkan: Kırklareli Belediye Başkanını,

 

 1. Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

 

      ç)  Müdürlük: Zabıta Müdürlüğünü,

 

 1. Müdür: Zabıta Müdürünü veya Müdür vekilini,

 

 1. Zabıta : Kırklareli Belediye Zabıtasını,

 

 1. Zabıta Personeli: Müdürlük bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli, işçi vb. kadrolarda görev yapan personeli,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Organizasyon Yapısı, Bağlılık, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni

 

Teşkilat

MADDE 5- (1) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22/04/2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Kırklareli Belediye Meclisinin 03/10/2006 tarihli ve 176 sayılı kararı gereğince kurulmuş, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince de Kırklareli Belediye Meclisinin 04/05/2007 tarihli ve 77 sayılı, 06/12/2011 tarihli ve 211 sayılı ve 01/07/2014 tarihli ve 144 sayılı Kararları ile de yeni kadrolar ihdas edilmiştir.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 6- (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde Ek-1 deki gibi belirlenmiştir.

 

 (2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.

 

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.

 

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

 

(5) Zabıta Ekipleri Belediye Sınırları içerisinde İdari ve Mali İşler(Ek-2:İdari ve Mali İşler Görev Tanımı), İşyeri Denetim Ekibi(Ek-3: İşyeri Denetim Görev Tanımı), İşyeri Ruhsat Ekibi(Ek-4: İşyeri Ruhsat Görev Tanımı), İnşaat Denetim Ekibi(Ek-5:İnşaat Denetim Görev Tanımı), Terminal Denetim Ekibi(Ek-6:Terminal Denetim Görev Tanımı), Araç Ekibi(Ek-7:Araç Ekibi Görev Tanımı), Mıntıka 1 Ekibi(Ek-8:Mıntıka 1 Ekibi Görev Tanımı), Mıntıka 2 Ekibi                 (Ek-9:Mıntıka 2 Ekibi Görev Tanımı), Pazar Denetim Ekipleri(Ek-10:Pazar Denetimi Görev Tanımı) ve Tören Temsil Ekipleri(Ek-11:Tören Temsil İşlemleri Görev Tanımı) olarak verilen görevleri yapmaktır.

 

Bağlılık

MADDE 7- (1) Belediye zabıta teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan yardımcısına devredebilir.

 

Görev Alanı

MADDE 8- (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

 

Çalışma Düzeni

MADDE 9- (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

 

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

 

(3) Personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda çalışma süresi ve saatleri Müdürün teklifi, Başkan veya ilgili Başkan Yardımcısının oluru ile ayrıca düzenlenir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin Ünvan ve Nitelikleri

MADDE 10- (1) Zabıta Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

 1. a) Zabıta Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

 1. b) Zabıta Amiri ve Komiseri: 02/11/2010 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin” 17. maddesi a ve b bendi hükümleri doğrultusunda atanır.

 

 1. c) Zabıta Memuru: 02/11/2010 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin” 13, 14 ve 16. madde hükümleri doğrultusunda atanır.

 

 1. d) Zabıta Personeli: Müdürlük bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli, işçi vb. kadrolarda görev yapan personeli,

 

Müdürlüğün Alt Birimleri ve Görevleri

MADDE 11- (1) Müdürlüğün Alt Birimleri;

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Ruhsat Alt Birimi
 4. Denetim Faaliyetleri Alt Birimi
 5. Özel Güvenlik Alt Birimi

 

(2) Zabıta Müdürlüğünün Görevleri;

a)İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

1) Müdürlüğün evrak kayıt ve belge yönetimi işleri, Muhasebe ve ödeme evrakı işleri, personel özlük işleri, dosyalama ve arşivleme işleri, taşınır mal kayıt ve kontrol işleri, ihale ve satın alma işleri, bütçe hazırlık işleri ile planlama ve raporlama işlerini yerine getirir.

 

 1. b) Ruhsat Alt Biriminin Görevleri:

1) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

 

 1. c) Denetim Faaliyetleri Alt Biriminin Görevleri:

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12) 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17) 11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği verilen görevleri yapmak,

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

25) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

26) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

27) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

28) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

29) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

30) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

31) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

32) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

33) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

34) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

35) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

36) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

37) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

38) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

39) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

40) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

41) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

42) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

43) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

44) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

45) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

46) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

47) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

48) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

49) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

50) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

ç) Özel Güvenlik Alt Biriminin Görevleri:

1)Belediye ve bağlı birimlerinin hizmet alanlarının güvenliği için planlamalar yapmak,

2)İdarenin planlaması doğrultusunda güvenlik hizmetini 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 07/10/2004 tarihli ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği alınacak izinler doğrultusunda yerine getirmek,

3) Gerekli görülen bina girişlerine; duyarlı kapı, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemleri kurmak,

4) Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koydurmak,

 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12- (1) Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Belediye Başkanına veya ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

(2) Müdür;

 1. a) Belediyenin amaç, prensip, politikaları, bağlı bulunan ilgili mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında verilen görevleri yapmak,
 2. b) Belediye Başkanı ya da yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğü sevk ve idare etmek,
 3. c) Müdürlüğün görev alanına giren konularda yükümlü bulundukları hizmet veya görevlerini, Başkanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yapmak ve yaptırmak,

ç) İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, stratejiler amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ve değerlendirme yapmak,

 1. d) Stratejik plan ve performans programına uygun faaliyette bulunmak,
 2. e) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kendine verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,
 3. f) Müdürlüğün ihtiyacı olan tüm harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirmek,
 4. g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde,

      1-Müdürlüğün bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

      2-Harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleşmesini sağlamak,

      3-Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun yapılmasını sağlamak,

ğ)  Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarını oluşturmak, oluşturulan kayıtların arşivlenmesini, korunmasını ve raporlanmasını sağlamak,

 1. h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Disiplin Yönetmeliğinde tanımlanan görevleri yerine getirmek,

ı) Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak, Belediye Meclis Denetimi ve gerektiğinde idari ya da adli incelemeler için düzenli bir şekilde ibraz etmek,

 1. i) Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak hazırlayıp sunmak,
 2. j) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yapılmasını sağlamak(Ek-12: Zabıta Müdürü Görev Dağılım Çizelgesi),

 

Zabıta Amiri ve Komiserlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Zabıta Amir ve Komiserleri, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumludur(Ek-13: Zabıta Amiri Görev Dağılım Çizelgesi – Ek-14:Zabıta Komiseri Görev Dağılım Çizelgesi).

 

Zabıta Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler(Ek-15: Zabıta Memuru Görev Dağılım Çizelgesi).

 

Zabıta Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- (1) Müdürlük emrinde görevli yardımcı personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler(Ek-16: Büro Personeli Görev Dağılım Çizelgesi – Ek-17: Şoför Görev Dağılım Çizelgesi – Ek-18: Teknik Personel Görev Dağılım Çizelgesi).

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim İşlemleri

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müracaat İşlemleri

MADDE 16- (1) İşyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Müdürlüğe müracaatı üzerine, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği müracaat değerlendirilerek işyerinin cinsi ve sınıfı belirlenerek ruhsat işlemleri başlatılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-19 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İş Akış Şeması)

 

Sıhhi İşyeri Ruhsat İşlemleri

MADDE 17- (1) Sıhhi İşyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5 ve 6 ncı maddelerinin ilgili bentleri ile 12, 13 ve 14 üncü maddelerine göre sonuçlandırılır ve kontrol ettirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-20 – Sıhhi İşyerlerine Ruhsat Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat İşlemleri

MADDE 18- (1) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5 ve 6 ncı maddelerinin ilgili bentleri ile 32 nci maddesine göre sonuçlandırılır ve kontrol ettirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-21 – Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerine Ruhsat Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri

MADDE 19- (1) Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5 ve 6 ncı maddelerinin ilgili bentleri ile 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 maddelerine göre 15 inci maddeye göre kurulan inceleme kurullarının kontrolünden sonra sonuçlandırılır ve 24, 25, 26, 27 ve 28 inci madde hükümleri gereği denetim ve kontrolleri yaptırılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-22 – 1.Sınıf Gayri Sıhhi İşyerlerine Ruhsat Verilmesi İş Akış Şeması)

 

İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri

MADDE 20- (1) İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5 ve 6 ncı maddelerinin ilgili bentleri ile 17 ve 23 maddelerine göre 15 inci maddeye göre kurulan inceleme kurullarının kontrolünden sonra sonuçlandırılır ve 24, 26, 27 ve 28 inci madde hükümleri gereği denetim ve kontrolleri yaptırılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-23 – 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi İşyerlerine Ruhsat Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Hafta Tatili Ruhsat İşlemleri

MADDE 21- (1) 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümlerine göre “Hafta Tatili Ruhsatı” almak için müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre sonuçlandırılır. İlk defa müracaat edenlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatını, yenilemek isteyenlerinde eski hafta tatili ruhsatını ibraz etmeleri ve Belediye Meclisince belirlenen harcı yatırmaları gerekmektedir. Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere zabıta memurları tarafından anılan kanunun 9 uncu maddesine göre işlem yapılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-24 – Hafta Tatili Ruhsatı Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Mesul Müdür Belgesi Verilmesi

MADDE 22- (1) Mesul Müdür çalıştıracak olan işyeri sahibi gerçek ve tüzel kişilerin işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 36 ncı maddesine göre sonuçlandırılır. Belediye Meclisince belirlenen ücret tahsil edildikten sonra belge düzenlenir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-25 – Mesul Müdür Belgesi Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Servis Araçları İzin Belgesi

MADDE 23- (1) 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Şehiriçi Taşıma Yönetmeliği kapsamında, şehir içinde servis taşımacılığı yapan araçlara belgeler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilir.

 

(2) Yönetmelik kapsamında her yıl yenilenmesi gereken izin belgelerinin alınıp alınmadığı Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılacak program dahilinde denetlenir.

 

İşyeri Denetim İşlemleri

MADDE 24- (1) Gerçek ve tüzel kişilerin işletmekte olduğu işyerleri yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda belli sürelerle veya işyeri hakkında şikayette bulunulması halinde denetime tabii tutulurlar. İşyerinde yapılan denetim sonucu tespit edilen eksiklerin insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı tespit edilirse, işyeri sahibine bir defaya mahsus eksiklerini tamamlaması için 15 güne kadar süre verilir. Verilen süre sonunda tekrar denetim yapılır. Eksiklerin tamamlandığının tespiti halinde tutanak tanzim edilip denetim sonuçlandırılır, eksikler tamamlanmamış ise yürürlükteki mevzuat hükümleri gereği zabıt varakası tanzim edilir. Yapılan denetimlerin tamamında tutanak düzenlenmesi esastır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek- 26– İşyeri Denetim İş Akış Şeması)

 

Zabıt Varakası Düzenlenmesi

MADDE 25- (1) Şikayet üzerine gidilen kontroller sonucu veya yapılan genel kontroller sonucu gerek görülmesi halinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenlere, ya da konusu suç teşkil eden iş ve işlemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında zabıt varakası tanzim edilir. Zabıt varakasında, suçu işleyenin kimlik bilgileri, yaptığı iş, suçlunun ikametgah adresi, suçun işlendiği adres, suçun işleniş tarihi(gün, ay ve yıl) ve saati,  suç konusunun aykırı olduğu yürürlükteki mevzuat(kanun, yönetmelik, talimatname, encümen veya meclis kararı vb.) hükümlerinin belirtilmesi gerekir. Tanzim edilen zabıt varakası doldurulduktan sonra kontrol edilir, önce tanzim eden memurlar tarafından imzalanır, sonrada suçu işleyenin veya muhatabın imzası alınır. Usulüne uygun tanzim edilen zabıt varakası gerekli işlemin yapılması için Müdürlüğe teslim edilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-27 – Zabıt Varakası Tanzim Etme İş Akış Şeması)

 

Zabıt Varakası Kayıt ve İşlemleri

MADDE 26- (1) Usulüne uygun olarak tanzim edilen ve Müdürlüğe teslim edilen zabıt varakası görevli personel tarafından zabıt varakası kayıt defterine kaydedilir. Daha sonra zabıt varakası Müdür tarafından imzalanır ve iki günlük itiraz süresi beklenir. Süre sonunda itiraz dilekçesi varsa, dilekçe zabıt varakası ile birleştirilerek, yoksa sadece zabıt varakası üst yazı ile Belediye Encümenine görüşülmek üzere gönderilir. Belediye Encümeninde görüşülerek karara bağlanan zabıt varakası ile ilgili alınan Encümen Kararı Müdürlüğe geldikten sonra zabıt varakası kayıt defterine işlenir. Sonuç ile ilgili muhatabı bilgilendirmek üzere Encümen kararına istinaden Karar ve Tebliğ İlmuhaberi hazırlanır. Hazırlanan tebliğ memur eliyle ilgilisine tebliğ edilir. Tebliğ edilen evraklar işlemleri bittikten sonra dosyalanır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-28 – Zabıt Varakası Kayıt ve İşlem İş Akış Şeması)

 

İdari Yaptırım Karar Tutanağı Düzenlenmesi

MADDE 27- (1) 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32, 33, 36, 37, 38, 41 ve 42 nci maddelerinde sayılan suçları işleyen gerçek ve tüzel kişilere zabıta memurları tarafından idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir. İdari yaptırım karar tutanağında anılan kanunun 25 inci maddesinde sayılan bilgilerin belirtilmesi esastır. Tanzim edilen tutanak kanunun 26 ncı maddesine göre ilgilisine imza karşılığı tebliğ edilir ve tutanağın bir sureti kabahati işleyene verilir. Kabahati işleyenin kanunun 27 nci maddesinde belirtilen sürede maddede belirtilen mahkemeye itiraz hakkı vardır. Anılan kanun gereği mülkiyetin kamuya geçirilmesi yönünden yetki Belediye Encümenine aittir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:     Ek-29 – İdari Yaptırım Karar Tutanağı Düzenlenmesi İş Akış Şeması)

 

Pazar Yeri Denetim İşlemleri

MADDE 28- (1) Belediye’nin denetim ve kontrolünde bulunan kapalı veya açık pazarlarda satış yapan veya tezgah açan gerçek ve tüzel kişiler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre denetime tabii tutulurlar. Yapılan denetimlerde konusu suç teşkil eden iş ve işlemler hakkında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-30 – Pazar Yeri Denetim İş Akış Şeması)

 

İnşaat Denetim İşlemleri

MADDE 29- (1) 02/11/2010 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 1/b bendindeki İmar ile ilgili görevleri yerine getirmekle sorumludur. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-31 – İnşaat Denetim İş Akış Şeması)

 

Çevre İle ilgili İşlemler

MADDE 30- (1) Amacı dışında kullanılan şikayete konu olan Metruk binaların tespitini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile müşterek olarak yapmak, sahiplerine ulaşılarak alınacak izinler doğrultusunda ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yıkımını gerçekleştirmek, yıkım işleminin yapılamaması halinde taşınmaz sahiplerine ulaşarak, ulaşılamaması halinde Belediye eliyle emniyet tedbiri alınması için gerekli işlemleri yapmak.

 

(2) Kamusal alanlara bırakılan çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kara taşıtlarının sahiplerine ulaşılmak suretiyle kaldırılmasını sağlamak, ulaşılamaması halinde Belediye eliyle kaldırılması için gerekli işlemleri yapmak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili hükümlerini gerektiğinde uygulamak.

 

 

 

 

Tören ve Resmi Günlere İlişkin Temsil İşlemleri

MADDE 31- (1) Tören ve resmi günlere ait gelen kutlama ve etkinlik programlarına göre yeterli sayıda personel görevlendirilerek Başkanlık Makamının temsil görevi aksamaya sebebiyet verilmeden gerçekleştirilir.

 

(2) Kutlama ve etkinlik programlarına göre yapılan görevlendirmeler ile ilgili hazırlanan çizelgeler Başkanlık Makamının onayına sunulduktan sonra ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilir.

 

 

Sosyal Transfer İşlemleri

MADDE 32- (1) 01/1272015 tarihli ve 180 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği” kapsamında Başkanlığımıza ayni ve nakdi yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız hakkında gerekli tahkikatı yapmak, ilgili yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirmek üzere kurulan “Değerlendirme Komisyonuna” katılım sağlamak. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-32 – Sosyal Transfer İşlemleri İş Akış Şeması)

 

(2) Başkanlık Makamı üzerinden gelecek talepler doğrultusunda Sosyal Transferler kapsamında başka işlemler de yapılabilir.

 

Tebliğ İşlemleri

MADDE 33- (1) Gerçek ve Tüzel kişilerden gelen 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gelen taleplere yapılan işlemler üzerine verilecek cevapların 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği sonuçlandırılır.

 

(2) Gerçek ve Tüzel kişilere uygulanan cezai yaptırımlara ait tebliğ işlemlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereği memur eliyle yapılması esastır.

 

Kayıp Eşya İşlemleri

MADDE 34- (1) Vatandaşlar tarafından bulunarak Müdürlüğe getirilen kayıp bulunma eşya veya para tutanakla teslim alınır ve tutanağa teslim edenin açık kimliği, adresi ve telefon numarası yazılarak imzası alınır ve tutanağın bir sureti kayıp eşyayı teslim edene verilir. Kayıp eğer ziynet eşyası ise ayrıca değer tespiti de yapılır. Bulunma eşya veya para ile ilgili olarak ilan yapılır, sahibi çıkarsa yine tutanakla teslim edilir. Sahibi çıkmazsa muhafaza edilmek üzere yine tutanakla Belediye kasasına teslim edilir. Kayıp para ise ve sahibi çıkmazsa para Belediye kasasına yatırılır ve dekont veya makbuz tutanağa eklenerek dosyada muhafaza edilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-33 – Kayıp Eşya İşlemleri İş Akış Şeması)

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari ve Mali İşler

 

Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 35- (1) Evrak kayıt ve belge yönetimi işleri 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve 25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi” hükümleri uyarınca yerine getirilir.

 

(2) Müdürlüğe gelen evrağın önce “Kırklareli Belediyesi Standart Dosya Planına” uygun olarak kaydı yapılır, yetkili tarafından incelendikten sonra ilgili personele gereği yapılmak üzere havale edilir. Personel gerekli işlemleri zamanında ve noksansız olarak yapmakla yükümlüdür.

 

(3) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-34 – Gelen Evrak İşlem İş Akış Şeması, Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-35 – Giden Evrak İşlem İş Akış Şeması )

 

(4) Evrak takibinin bilgisayar ortamında bu hususta hazırlanmış programlar yardımıyla da yapılması mümkündür.

 

Muhasebe ve Ödeme İşlemleri

MADDE 36- (1) Muhasebe ve ödeme evrakı işlemleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği” ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yerine getirilir.

 

Personel Özlük İşleri

MADDE 37- (1) Personeli özlük işleri; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 07/11/2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile memur ve işçi personel için hazırlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yerine getirilir.

 

Dosyalama ve Arşivleme

MADDE 38- (1) Dosyalama ve arşivleme işleri; 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”, 25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi” ve Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen “Kırklareli Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği” hükümlerince yerine getirilir.

 

Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşleri

MADDE 39- (1) Taşınır mal kayıt ve kontrol işleri; 08/09/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınır Mal Yönetmeliği” genel tebliği ve 04/03/2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Parasal Sınırlar ve Oranlar” hükümlerince yerine getirilir.

 

İhale ve Satın Alma İşlemleri

MADDE 40- (1) Mal, yapım işi, hizmet ve danışmanlık alımları 07/04/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerince yerine getirilir.

 

(2)4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında parasal limitleri doğrudan temin sınırları içinde kalan mal ve hizmet alım işlemleri ilgili kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-36 – Doğrudan Temin İhale İşlemleri İş Akış Şeması)

 

(3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında parasal limitleri açık ihale sınırları içinde kalan mal ve hizmet alım işlemleri ilgili kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-37 – Açık İhale İşlemleri İş Akış Şeması)

 

(4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal ve hizmet alımları ilgili kanun hükümleri doğrultusunda ihale işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra satın alma işlemleri gerçekleştirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-38 – Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması)

 

Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri

MADDE 41- (1) Bütçe hazırlık işleri; 18/04/2013 tarihli ve 28622 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerince yerine getirilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Görevlerin Planlanması, İcrası, Personel Görevleri ve Takip İşlemleri, Bildirim ve Takip İşlemleri

 

Görevin Planlanması

MADDE 42- (1) Müdürlükteki çalışmalar, Müdür tarafından hazırlanan plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin İcrası

MADDE 43- (1) Müdürlüğünün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve düzenle yapmak zorundadır. Bütün hizmetlerin hiyerarşik yapı gözetilerek en hızlı ve en ekonomik şekilde yapılması esastır.

 

Personel Görevleri ve Takip İşlemleri

MADDE 44- (1) Müdür tarafından yıllık çalışma programı hazırlanır. Hazırlanan yıllık çalışma programına uygun olarak aylık görevlendirmeler ve çalışma programları ile nöbet çizelgeleri hazırlanır. Özel günlere ait görevlendirmeler işin niteliğine göre ayrıca yapılır. Yapılan görevlendirmeler Başkanlık Makamına onaya sunulur.

 

(2) Hazırlanan Günlük Çalışma Puantaj Tablosu ve Nöbet Puantaj Tablosu ile personelin çalışmaları takip edilir.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 45- (1) Müdürlük ile diğer müdürlükler arasında ve müdürlük içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

 

(2) Müdürlüğün, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalar, sorumlu personel, ekip amiri ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

(3) Belediyenin stratejik plan, yatırım ve çalışma programlarındaki hedeflere zamanında ulaşabilmesi, hizmette verimlilik ve çalışma barışının sağlanabilmesi için müdürlükler arası koordinasyon ve yardımlaşma esastır. Müdürlükler birbirlerine karşı, hukuken eşit statüde olup birbirlerine yazışmalarındaki hususları “arz eder”ler. Başkanlık tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece Müdürlük, Belediye’nin diğer müdürlükleri ile doğrudan yazışma yapar. Yazışmalar müdürlük altı seviyelerde yapılmaz.

 

Bilgi Verme

MADDE 46- (1) Müdürlük tarafından takibinde olan konular hakkında istenildiğinde yazılı olarak, diğer zamanlarda iş ve işlemler sonuca bağlandığında ilgili birimlere yazılı olarak bilgi verilir.

 

(2) Müdürlük tarafından hazırlanan aylık nöbet ve görev çizelgeleri ile özel günlere ait görevlendirmeler ilgili birimlere bilgi amaçlı gönderilir.

 

Geri Bildirim ve Takip İşlemleri

MADDE 47- (1) Müdürlük tarafından yürütülen iş ve işlemler, yapılan denetimler ve faaliyetler ile ilgili yürürlükteki mevzuatta belirtilen yasal sürelerde veya aylık olarak, takip eden ayın ilk haftası içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ya da Belediye’nin ilgili birimlerine bildirimler yapılır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil, İzin, Ödüllendirme ve Disiplin

 

Denetim

MADDE 48- (1) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları;

 

 1. a) Bakanlık denetim elemanları,

 

 1. b) Vali ve Belediye Başkanı ile bunların görevlendireceği diğer personel,

 

tarafından denetlenir.

 

Personel Sicili

MADDE 49-  (1) Müdürlük personeli sicil ve özlük dosyaları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tutulur.

 

(2) Ayrıca; Görevli zabıta personeli adına oluşturulan sicil kartları Müdürlükte muhafaza edilir.

 

İzin Hakkı

MADDE 50 – (1) Müdürlük personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak Müdür tarafından yapılır.

 

Ödüllendirme

MADDE 51 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren Müdürlük personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

 

(2) Ödüllendirme ile ilgili Müdürlük Performans Kriterleri sonucuna göre oluşturulacak çizelgelerdeki puanlar değerlendirmede kullanılır.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 52- (1) Müdürlük, çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 02/11/2010 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Risk Analizi, Performans Kriterleri, Hassas Görev Tanımları ve Kriz Yönetim Planı

 

Risk Analizi

MADDE 53- (1) Müdürlüğün faaliyet alanlarını ve faaliyetleri etkileyecek risk kriterlerini içeren “Risk Analiz Değerlendirmesi” yapılır.

 

(2) Risk Analiz Değerlendirmesi üç yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanır ve süre sonunda yapılacak değerlendirme sonucu güncellenir.

 

Performans Kriterleri

MADDE 54- (1) Müdürlüğün faaliyet alanlarına bağlı olarak personelin performansına etki edecek olan performans kriterleri ve bunun nasıl hesaplanacağı belirlenir.

 

(2) Yıllık olarak personelin belirlenen performans kriterleri doğrultusunda değerlendirmesi yapılır.

 

Hassas Görev Tanımları

MADDE 55- (1) Müdürlüğün faaliyet alanlarına bağlı olarak “Hassas Görev Tanımları” yapılır.

 

(2) Hazırlanan hassas görev tanımlarına göre hangi faaliyet alanlarına daha fazla öncelik verilmesi gerektiği belirlenir.

 

(3) Hazırlanan “Hassas Görev Tanımları” belli dönemlerde gözden geçirilerek güncellenir.

 

Kriz Yönetim Planı

MADDE 56- (1) Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek olağanüstü durumlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edileceğini, neler yapılacağını kapsayacak şekilde “Kriz Yönetim Planı” oluşturulur.

 

(2) Hazırlanan “Kriz Yönetim Planı” belli dönemlerde gözden geçirilerek güncellenir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Yönergede Yer Almayan Hususlar

MADDE 57- (1) İş bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 58 – (1) 17/09/2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Çalışma Yönergesi ve eki iş akış şemaları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

MADDE 59- (1) Bu yönerge ve ekleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 60- (1) Bu yönerge hükümlerini Zabıta Müdürü yürütür.

 

 

 

                      Hazırlayan

 

            Mehmet TARLACI

                           Zabıta Müdürü

 

O N A Y

…. /….. / 2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.