Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 32’nci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

(2) Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerinin yasal dayanakları.

 

 1. Resmi Gazetenin 06/05/1930 tarihli ve 1489 sayısı ile yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 2. Resmi Gazetenin 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayısı ile yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 3. Resmi Gazetenin 22/01/2002 tarihli ve 24648 sayısı ile yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun

ç)   Resmi Gazetenin 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayısı ile yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu

      Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

 1. Resmi Gazetenin 24/10/2003 tarihli ve 25269 sayısı ile yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 2. Resmi Gazetenin 11/08/1983 tarihli ve 18192 sayısı ile yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 3. Resmi Gazetenin 23/07/1965 tarihli ve 12056 sayısı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. Resmi Gazetenin 13/06/2010 tarihli ve 27610 sayısı ile yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu

ğ)   Resmi Gazetenin 01/07/2004 tarihli ve 25509 sayısı ile yürürlüğe giren 5199 Sayılı

      Hayvanları Koruma Kanunu

 1. Resmi Gazetenin 04/04/1971 tarihli ve 13799 sayısı ile yürürlüğe giren 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu

ı)   Resmi Gazetenin 18/03/1954 tarihli ve 8661 sayısı ile yürürlüğe giren 6343 Sayılı Veteriner

 Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odaların Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Bakanlıkların ilgili diğer yasa, yönetmelik, talimatname,  genelge ve tebliğleri.

 

Tanımlar           

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin Uygulanmasında;

 

 1. Belediye                         : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev çalışma Yönetmeliğini,

ç)   Müdürlük                               : Kırklareli Veteriner İşleri Müdürlüğünü,

 1. Müdür : Veteriner İşleri Müdürü’nü,
 2. Veteriner Hekim : Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan veteriner

                                                  Hekimleri,

 1. Personel : Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan şef, memur

                                                 ve diğer çalışan personeli,

 1. Klinik : Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan kliniklerini,

ğ)  Hastane                                   : Polikliniği olan hastaneleri,

 1. Laboratuar             : Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Ve Resmi

                                                 Yetkili Özel laboratuarları,

ı)    Marazi Madde                       : Laboratuarda analizi yapılacak olan maddeyi,

 1. Başıboş hayvan : Sahipli veya sahipsiz sokaklarda kontrolsüz, salma gezen

                                                 hayvan,

 1. Sahipsiz hayvan : Bir sahibi olmayan, korunmasız ve sokakta serbest halde

                                                 dolaşan hayvanı,

 1. Sahipli Hayvan             : Bir şahsın sorumluluğunda, aşı ve tedavileri yaptırılan,

                                                 barınacak yeri olan, bağlı bulunduğu belediyeye kayıtlı                

                                                 hayvanı,

 1. Hayvan Ambulansı             : Hasta ve yaralı hayvanların ilk tedavi ve nakil işlerini

                                                 yapmaya elverişli, donanımlı aracı,

 1. Müşahede             : Isırma yapan hayvanın on gün süreyle ya sahibinde ya da

                                                 belediyeye ait yerde gözlem altında tutulmasını,

 1. Kapalı Alan : İlaçlama yapılacak okul, iş yeri, ev, resmi kurum, hastane,

                                                 fabrika v.s. gibi alanları,

 1. Açık Alan : İlaçlama yapılacak kapalı olmayan sokak, mahalle gibi tüm

                                                 açık alanları,

ö)   Mini Hayvanat Bahçesi         : Birkaç tür hayvanın özel padoklarda beslendiği, ziyaretçilere

                                                       teşhir edildiği, çevre düzenlemesi yapılmış, dinlenme ve

                                                       aktivite alanını,

 1. Hayvan Sağlık Zabıtası : Hayvan hareketlerini izlemekten, kurban kesim ve hayvan

                                                Satış erleriyle, kümes, dam ve çiftlikleri denetlemekten

                                                sorumlu ihtar verip ceza kesme yetkisine sahip olan yetkili

                                                 memurunu,

 1. Gıda Kontrol Zabıtası : Kırklareli Belediye hizmet alanı içerisinde hizmet veren gıda

                                                 üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin ilgili mevzuata

                                                 uygunluğunu denetleyen, gerektiğinde ihtar verip ceza yazma

                                                 yetkisine sahip memuru,

 1. Kısırlaştırma : Hayvan populasyonunun kotrol altında tutulması amacıyla ,

                                                 Üremenin durdurulması için erkek ve dişi hayvanların üreme

                                                 organlarının operasyonla alınması işlemini,

ş)   Zoonoz Hastalık                     : Hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara geçebilen

                                                       bulaşıcı hastalığı,

 1. Hayvan Mezarlığı : Sahipli hayvanların ücretli, sahipsizlerin ücretsiz olarak

                                                 defnedildikleri sınırlı, tanımlı alanı,

 1. Gıda Bankası : Gönüllü tedarikçilerden toplanan dayanıklı, insan tüketimine

                                                 uygun gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtma hizmeti

                                                 veren birimi, İfade eder.

ü)   Euthenasia                             : Parenteral narkotik ilaçların uygulanması ile , his ve acı

                                                       duygusu ortadan kaldırılmak suretiyle acı çektirmeden, uyku

                                                       halinde iken canlının ebediyen uyutulması.

 1. Ex : Ölümü ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 32’nci maddesinin “ Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat Şeması

MADDE 7- (1) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan teşkilat şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev Dağılım Çizelgesi

MADDE 8- (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Görev Dağılım Çizelgesi ile yürütülür.

 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9 –(1) Müdür görevlerini, Kırklareli Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Veteriner Hekim : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Şef : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Memur                                                            : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Yardımcı Veteriner Hekimi                           : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Şoför : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. İşçi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Hayvan Yakalama ve Kontrol Personeli : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. Gece Bekçisi : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)   Harcama Yetkilisi                                         : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Taşınır Kayıt Yetkilisi                        : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 1. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

 

MADDE11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek16 ve ek17 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek18 ve ek19 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek20 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek21

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek23 ve ek24 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek25 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek26 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

 

Veterinerlik İşleri Alt Birimi

MADDE 12- (1) Veterinerlik İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Geçici hayvan bakımevine bağlı olarak çalışan hayvan yakalama ekibini sevk ve idare etmek.
 2. Resmi kurum ve kuruluşlardan ve vatandaşlardan gelen sözlü, yazılı ve telefon aracılığıyla yapılan şikayetleri, BİMER başvurularını değerlendirmek ve gereğini yapmak.
 3. Hayvan yakalama ekipleri tarafından yakalanan başıboş hayvanları teslim almak, teslim alınan başıboş sokak hayvanlarını bakımevi personeline teslim etmek.

ç) ‘’24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’’‘’12/05/2006 tarihli ve

      Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’’ hükümleri gereğince teslim alınan

      hayvanların sağlığı, bakımı, tedavileri, aşılanmaları, sahiplendirilmeleri, kayıt edilmeleri ve

      işaretlemelerini yapmak, yaptırmak ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 1. Rehabilite edildikten sonra sahiplendirilemeyen hayvanları alındıkları yere bırakılmaları için hayvan naklini gerçekleştirecek olan ekibe teslim etmek.
 2. Bakımevine teslim edilen başıboş hayvanın, sahipli ise sahibinin talebiyle muayenesini yapmak.
 3. Belediye sınırları içinde yaşayan sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt ve tescil altına almak, bunları kimliklendirmek. (Marka, karne, dövme, elektronik devre vb.),
 4. Herhangi bir nedenle yaralanmış, kaza geçirmiş, hastalanmış olan başıboş ve sahipsiz hayvanları teslim alıp tedavi etmek ya da tedavileri için hayvan hastanelerine yönlendirmek, sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunmak.

ğ)   Sahipsiz hayvanların tedavi ve ameliyatlarını ücretsiz yapmak.

 1. Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz hayvanların, geçici hayvan bakımevinde rehabilite edilene kadar bakımını, bu hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak.

ı)   Sokak hayvanları sayısının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla üremelerinin

     engellenmesi için kısırlaştırma yapmak veya yaptırmak. Kısırlaştırılan ve aşılanarak  

      tedavileri yapılan hayvanların yakalandıkları yere bırakılmalarını sağlamak.

 1. Bakımevinde herhangi bir nedenle ölen hayvanların mevzuata uygun imha edilmesini sağlamak. Ölen veya tıbbi atık olarak toplanan organ, malzeme vs. atık ekibine teslim edilir. Tüm tıbbi atıkları imha ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yürütmek.
 2. Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüyle koordinasyon sağlayarak İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarının, müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını uygulamak.
 3. Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait padoklarda on gün süreyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazışmalarını yapmak. Gerekirse laboratuvara marazi madde sevk etmek.
 4. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.
 5. Hayvan nakillerine ilişkin menşe şahadetnamesini düzenlemek ve onaylamak.

 

(2) Veterinerlik Hizmetleri Alt Biriminde ek27 ‘de iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Alt Birimi

MADDE 13 (1) Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Barınakta bulunan hayvanların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 2. Barınakta bulunan hayvanların yerlerinin bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 3. Sahipli hayvanların talep halinde ücreti yatırılmak kaydıyla geçici olarak hayvan otelinde bakımlarını sağlamak.

ç)  Geçici Hayvan Bakımevine gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını izlemek (gözlemek)

      yardımcı olmak ve güvenliğini sağlamak.

                                                                              

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma Usulleri

MADDE 15- (1)Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için:

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim Amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16 – (1)Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge Hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü yürütür.

 

 

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.