Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi ile 31’nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye             :  Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan                         :  Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik             :  Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 ç)   Müdürlük                    :  Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

 1. Müdür             :  Temizlik İşleri Müdürünü,
 2. Şef                         :  Temizlik İşleri Şefini,
 3. Personel             : Temizlik İşleri  Müdürlüğünde  görev  yapan  memur ve diğer

                                      çalışan personeli ifade eder.                                                      

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

Madde 5- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. ve 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Kırklareli Belediye Meclisi’nin 03.10.2006 tarih ve 176 sayılı kararı gereğince Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 31’inci maddesinin “ Temizlik Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat Şeması

Madde 7- Temizlik İşleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek 3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef                                    : Görevleri ek 4’te tanımlanmıştır.
 2. Memur                                                : Görevleri ek 5’te tanımlanmıştır.
 3. Kadrolu İşçi                                    : Görevleri ek 6’da tanımlanmıştır.

ç)   Katı Atık Toplama ve Çevre

      Temizliği Alt Birim Sorumlusu          : Görevleri ek 7’de tanımlanmıştır.

 1. Konteyner Tamir ve Bakım

     Atölyesi Alt Birim Sorumlusu            : Görevleri ek 8’de tanımlanmıştır.

 1. Kaynak Atölyesi Alt Birimi Ustası : Görevleri ek 9’da tanımlanmıştır.
 2. Şantiye Şefi (Hizmet Alımı)             : Görevleri ek 10’da tanımlanmıştır.
 3. g) Kontrol Amiri (Hizmet Alımı) : Görevleri ek 11’de tanımlanmıştır.

ğ)   İdari ve Mali İşler Yardımcı

      Büro Personeli(Hizmet Alımı)           : Görevleri ek 12’de tanımlanmıştır           

 1. h) Çevre Mühendisi (Hizmet Alımı)      : Görevleri ek 13’te tanımlanmıştır.

ı)   Araç Arkası Görevlisi ve Yol

      Süpürme Görevlisi                             : Görevleri ek 14’te tanımlanmıştır.

 1. i) Şoför                                                 : Görevleri ek 15’te tanımlanmıştır.
 2. j)  Harcama Yetkilisi                              : Görevleri ek 16’da tanımlanmıştır.
 3. k) Gerçekleştirme Görevlisi             : Görevleri ek 17’de tanımlanmıştır.
 4. l) Taşınır Kayıt Yetkilisi                       : Görevleri ek 18’de tanımlanmıştır.
 5. m) Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür. Ek 20 ve ek 21 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek 22 ve ek 23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek 24 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)  Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek 25

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek 26 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek 27 ve ek 28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek 29 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek 30 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

      göre yürütülür.

 

Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Birimi

MADDE 12- (1) Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Biriminin görevleri;

 

 

 1. Belediye sınırları içerisinde çöplerin toplanması, katı atık aktarma istasyonuna/depolama alanına nakledilmesi, cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerinin el ve araç ile süpürülmesi ve ihtiyaç halinde yıkanması işlerini yapmak veya yaptırmak.
 2. Belediyemizin hizmet alanı içerisindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar alanlarının süpürülmesini, gerektiğinde yıkanmasını ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak,
 3. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak.

ç)  Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen, çöp kamyonları tarafından alınmayan koltuk,         kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının toplanmasını sağlamak.

 1. Hizmetleri komisyonu tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. (Hayvan ölüleri ve hayvanların kesiminden sonra çıkan iç organları hariç)
 2. Evsel atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve bunları uygulamak.
 3. Konteynırların belirli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ettirilmesini yapmak veya yaptırmak.
 4. Belediye sınırları içerisinde bulunan piknik alanlarının evsel atıklarını toplamak.

ğBayram, tören, festival, konser, yarışma, toplantı, kültürel faaliyetler ile kutlama    haftaları gibi özel günlerde alan temizliğinin yapılmasını sağlamak.

 1. Çöp ev haline gelmiş eski evlerin, boş arsaların temizliğini sağlamak.

 

(2) Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Biriminde ek 31 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

Konteyner Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Birimi

MADDE 13_ (1)Konteyner Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Biriminin görevleri;

 

 

 1. Belediye tarafından ihtiyaç duyulan noktalara yeteri kadar çöp konteynerinin konulması.
 2. Tamire ihtiyacı olan konteynerlerin tamir edilmesi.

 

(2) Konteyner Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Biriminde ek 32 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) ) Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

Çalışma usulleri         

MADDE 15- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü yürütür.

 

 

 

 

                                                                                                          Semih TUNA

   Temizlik İşleri Müdürü

 

 

 

 

 

ONAY:  16/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.