Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi ile 30’uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediyesi Başkan Yardımcısını,

ç )  Yönetmelik                            : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma

                                                       Yönetmeliği,

 1. Müdürlük : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü,
 2. Müdür : Su ve Kanalizasyon Müdürünü,
 3. Şef : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şefini,
 4. Harcama Yetkilisi : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Harcama Yetkilisini,

ğ)  Gerçekleştirme Görevlisi        : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Gerçekleştirme

                                                       Görevlisini

 1. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Taşınır Kayıt Yetkilisi

ı)   Taşınır Kontrol Yetkilisi         : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Taşınır Kontrol

                                                       Yetkilisi

 1. Memur : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görev yapan Memuru
 2. İşçi : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görev yapan İşçiyi
 3. Saha Sorumlusu : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görev yapan Saha

                                                 Sorumlusunu,

 1. Formen : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görev yapan Formen
 2. Yardımcı Personel : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görev yapan diğer   

                                                  personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1). Su İşleri Müdürlüğü 04.07.2007 tarih ve 107 sayılı meclis kararı ile kurularak görevine başlamış olup; 05.11.2013 Tarih ve 258 sayılı meclis kararı ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Birim; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuş olup, Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin “ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1)Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

                                                                           

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün Görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef                                                            : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Memur : Görevleri ek5’da tanımlanmıştır.

ç)   İşçi                                                                 : Görevleri ek6’de tanımlanmıştır.

 1. d) Saha Sorumlusu : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.
 2. e) Formen : Görevleri ek8’da tanımlanmıştır.
 3. f) Su ve Kanalda Çalışan Yardımcı Personel : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 4. g) Su Endeks Okuma Yardımcı Personel : Görevleri ek10’de tanımlanmıştır.

ğ) Sayaç Sökme Takma Yardımcı Personel        : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

 1. h) İdari İşler Büro Personeli : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

ı) Yardımcı Büro Sekreteri                                  : Görevleri ek13’de tanımlanmıştır.

 1. i) Operatör ve E Sınıfı Ehliyetli Şoför : Görevleri ek14’de tanımlanmıştır.
 2. j) Şoför : Görevleri ek15’de tanımlanmıştır.
 3. k) Harcama Yetkilisi : Görevleri ek16’de tanımlanmıştır.
 4. l) Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.
 5. m) Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek18’da tanımlanmıştır.
 6. n) Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.

 

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE  11- (1)  İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek20 ve ek21 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek22 ve ek23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek24 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek25

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek26 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek27 ve ek28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek29 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. g) İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine

      göre yürütülür.

 

 

Arıza ve Bakım Alt Birimi

MADDE 12-(1)Arıza ve Bakım Alt Birimi Görevler:

 

 1. Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde uygulanacak Ulusal ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile diğer mevzuat gereği iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Kırklareli Belediyesi sınırları içerisinde içme ve kullanma suyunun kullanıcılara kesintisiz ve yürürlükteki standartlara uygun olarak en sağlıklı biçimde halka ulaştırılmasından ve şehir şebekesinde gerekli bakımların yapılıp meydana gelen arızaların en kısa zamanda gidermek.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yer altı suları, Deposu olan çeşmeler ve Sazara kaynağından alınan Sazara hattının bakım, onarım ve her türlü tamiratı yapmak ve yaptırmak.

ç) Şehirdeki İçme suyu hatlarının kontrolünün yapılmasını sağlamak.

 1. Şehre gelen suyun Mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması sağlamak.
 2. Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi sağlamak. Ek30 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımın yapmak veya yaptırmak.Ek31 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Yeni su hatlarının döşenmesini ve kaçak su bağlantılarının önlenmesini sağlamak. Ek 32 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)  Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının planlamalarını yapmak veya yaptırmak.

 1. Şehrin yağmur suyu hatlarının planlamalarını yapmak veya yaptırmak.

ı) Yağmur suyu ızgaraları ile yağmur suyu hatlarının bakım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak.  

 1. Şebeke ve hatlar ile ilgili her türlü projeleri yapmak ve yaptırmak.
 2. Mahalle ve Mezarlık çeşmelerinin düzenli aralıklarla bakımlarını yapmak ve yaptırmak.
 3. Kanalizasyon bacalarının sürekli olarak kontrol edilmesi ve temizletilmesinin sağlanması.
 4. Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarını ilgili Müdürlükler ile koordineli olarak yapmak ve yaptırmak.
 5. Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesini sağlamak.
 6. Konut ve iş yerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin vermek. Ek 33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 7. Vidanjör ve Kuka hizmetini vermek. Ek 34 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 13- (1)  Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

 

 

Çalışma usulleri

MADDE 14- (1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 15- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 16- (1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE18– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Su ve Kanalizasyon  Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                                Mehmet ÇEVİK

Su ve Kanalizasyon  Müdürü

 

 

 

ONAY: 20/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.