Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER  MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler  Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 23’üncü maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

ç)   Müdürlük                   : Park ve Bahçeler  Müdürlüğünü,

 1. d) Müdür : Park ve Bahçeler  Müdürünü,
 2. e) Şef : Park ve Bahçeler  Şefini,
 3. f) Personel : Park ve Bahçeler  Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade

                                           eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinin “Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek 3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Peyzaj mimarı : Görevleri ek6’te tanımlanmıştır

ç)   Mühendis                                                      : Görevleri ek7’te tanımlanmıştır

 1. İmam : Görevleri ek8’te tanımlanmıştır
 2. Mezarlık Sorumlusu : Görevleri ek9’te tanımlanmıştır
 3. Defin İşçisi : Görevleri ek10’te tanımlanmıştır
 4. Otomatik Sulama Sorumlusu : Görevleri ek11’te tanımlanmıştır

ğ)  Otomatik Sulama İşçisi                                  : Görevleri ek12’te tanımlanmıştır

 1. Park Donatıları Kurma İşçisi                        : Görevleri ek13 ’te tanımlanmıştır

ı)   Park Bakım İşçisi                                           : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır

 1. Saha Amiri : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır
 2. Saha Sorumlusu : Görevleri ek16’te tanımlanmıştır
 3. Sera İşçisi                                                     : Görevleri ek17’te tanımlanmıştır
 4. Sera Sorumluluğu : Görevleri ek18’te tanımlanmıştır
 5. Sulama İşçisi             : Görevleri ek19’te tanımlanmıştır
 6. Vektör Mücadele Mesul Müdürü : Görevleri ek20’te tanımlanmıştır
 7. Vektör Mücadele İşçisi : Görevleri ek21’te tanımlanmıştır

ö)  Yeşil Alan ve Refüjlerin Bakımı İşçisi           : Görevleri ek22’te tanımlanmıştır

 1. Büro İşçisi             : Görevleri ek23’te tanımlanmıştır
 2. Saha İşçisi : Görevleri ek24’te tanımlanmıştır
 3. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek25’te tanımlanmıştır

ş)   Harcama Yetkilisi                                          : Görevleri ek26’te tanımlanmıştır

 1. Taşınır Kayıt Yetkilisi                                   : Görevleri ek27’te tanımlanmıştır
 2. Taşınır Kontrol Yetkilisi  : Görevleri ek28’te tanımlanmıştır

 

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek 29 ve ek 30 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek 31 ve ek 32 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek 33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür.Ek 34

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek 35 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek 36 ve ek 37 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek 38 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek 39 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

      göre yürütülür.

 

 

Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Birimi

MADDE 12- (1) Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Biriminin görevleri;

 

a)Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yeşil alanların, kaldırımların, mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.

b)Geniş yeşil alanlar yaratmak ve kişi basına düsen yeşil alan miktarını artırmak.

c)Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve ağaçlandırma alanlarının, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesim ve peyzaj tanzimi uygulamalarının sağlıklı şekilde yürütülmesini yapmak veya yaptırmak.

ç)Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness kompleksi ve açık hava spor aletleri yapmak.

 1. d) Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının ve göletlerin bakımlarını yapmak.

e)Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları mevsimsel olarak programlamak, oluşan arızaları yapmak veya yaptırmak.

f)Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını, bankları, çöp kovaları, aydınlatmaları kontrol etmek, rutin bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek, gerektiğinde yenilerini yapmak ve ilgili diğer birimlerden  destek almak.

g)Belediyeye ait yeşil alanda veya kaldırımlarda, refüjlerde oluşan araçlar ya da insanlar tarafından yapılan hasarları tutanakla tespitini yapmak ve hasar raporu oluşturmak.

ğ) Sivrisinek, karasinek ve keneye karşı larvasit, uçkun ve rezüdüel olarak kullanılacak insan sağlığı grubu ilaçları temin etmek, ilaçlamaları yapmak.

h)Sağlıklı ve az kullanımını sağlayan otomatik sulama projelerinin uygulamasını sağlamak.

ı)Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları,çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

(2) Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Biriminde ek 40,ek 42,ek44,ek45,ek46,ek47,ek48,ek49 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Mezarlıklar Alt Birimi:

MADDE 13- Mezarlıklar Alt  Biriminin görevleri;

 

 1. a) Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin ve hizmet taleplerinin (Mezar Kazma, Cenaze

Nakil ve Defin Hizmetleri) yerine getirilmesini sağlamak.

 

b)Mezarlıkların bakım ve onarımını sağlamak, yaptırtmak.

 1. c) Ölüm kayıtlarının ve   mezar  yeri   tahsis   belgelerinin   arşivleşmesini   ve  saklanmasını sağ

ç) Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve  bu  belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.

 1. d) Nakil yapılacak cenazelerle ilgili yazışmaların yapılmasını sağ
 2. e) Birimle ilgili yazışmaların yapılmasını sağ
 3. f) Mezarlıklar birimine gelen/giden evrak takibini sağ
 4. g) Dış güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak.

ğ)Defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

İmam

 1. a) Müdürlükten almış olduğu yazılı veya sözlü talimatları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
 2. b) Defne iştirak edip, defin hizmetinin dini kurallara uygun olarak yapılmasını sağ

c)Cenaze törenlerinde din görevlisi olarak müdürlüğü temsil etmek.

ç)Görevlendirilmesi durumunda birimini temsil etmek.

 1. d) Cenazenin araçtan mezar basına kadar taşınmasına yardımcı olmak.
 2. e) Mezarlık içerisinde oluşan çöplerin, temin edilen araçlarla çöp alanına dökülmesini sağlamak.
 3. f) İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak.

g)Mezarlık kapı kontrol hizmetlerini yürütmek.

ğ)Ziyaretçi vatandaşlara yönlendirici ve mezarlığı tanıtıcı yardımlarda bulunmak.

h)Ziyaret amacı dışında gelen kişilerin (dilenci, çocuk vs.) mezarlık içerisine girişine engel olmak, gerektiğinde Belediye Zabıtasından destek almak.

ı)Mezarlık içerisinde rutin kontroller yaparak, gördüğü olumsuzlukları mezarlık görevlisine bildirmek.

i)Cenaze defni sırasında bazı kimselerin (dilencilerin, sucuların, çelenkçilerin v.s.) cenaze sahiplerini rahatsız etmelerine mani olmak.

j)Mezarlık görevlilerinin bilgisi dışında, mezarlık içerisine mezar haricindeki yerlere ağaç ve bitki dikimine engel olmak.

(2) Mezarlıklar Alt Biriminde ek 41 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Sera Alt Birimi

MADDE 14- Sera  Alt  Biriminin görevleri;

 

a)Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj düzenlemelerinde yıl boyunca kullanılması düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu fidanları listelemek, yetiştirilmesi müdürlükçe planlanan türlerin üretimini yapmak.

b)Müdürlüğümüz serasında bulunan ve yıl içerisinde sorumluluk alanlarımız ile yeni projelerde kullanılacak olan süs bitkileri ve çiçeklerinin bakımlarını yapmak.

c)Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

ç) Yeşil alan ve parklarda hastalanan, zarar gören bitkilerin bakımını yapmak.

d)Daha önce düzenlemesi yapılan ancak zorunlu sebeplerden dolayı düzenlemesi değiştirilen alanlarda zorunlu söküm yapılan süs bitkileri ve ağaçlarının yeni kaplamasını yapmak  ve bakıma alarak bu bitkilerin tekrara kullanılmasını sağlamak.

(2) Sera Alt Biriminde ek 43 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede yer almayan hususlar

MADDE 15-  İş bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümler çerçevesinde hareket edilir

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

Çalışma usulleri

MADDE 17- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Selçuk TANTA

                                                                                                         Park ve Bahçeler Müdürü

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.