İtfaiye Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi ile 27’ nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı,

ç)  Yönetmelik                 : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. d) Müdürlük : İtfaiye Müdürlüğünü,
 2. e) Müdür : İtfaiye Müdürünü,
 3. f) Şef                         : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan şefi
 4. g) Amir : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan İtfaiye Amirini,

ğ)  Çavuş                          : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye çavuşunu,

 1. h) Er : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan İtfaiye erini,  

ı)  Şoför                            : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye şoförünü,

 1. i) Tekniker : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan yangın güvenlik teknikerini 

                                           İfade eder.                                    

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Görevler

MADDE6- (1) Birim; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuş olup, Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 27’nci  maddesinin “ İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) İtfaiye Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

                                                                           

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün Görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10 – (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef                                                                 : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. İtfaiye Amiri                         : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. İtfaiye Çavuşu                                    : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   İtfaiye Eri                                                       : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. İtfaiye Şoförü                         : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. İtfaiye Teknikeri                                     : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Büro Elamanı : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. g) Harcama Yetkilisi : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)  Gerçekleştirme Görevlisi                                : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. h) Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                                : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE  11- (1)  İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek15 ve ek16 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek17 ve ek18 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek19 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek20

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek22 ve ek23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek24 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek25 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt Birimi

MADDE 12 – (1) Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt Biriminin Görevleri:

 1. 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre sevk ve idare etmek.
 2. 27/11/2007 tarihli ve ‘’24827 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümlerini uygulamak.
 3. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

      ç)   Can ve Mal güvenliği açısından her türlü kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

 1. İtfaiye hizmetleri için gerekli bütün araç gereç ve ekipmanlarını göreve hazır bulundurmak.

 

(2) Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt Biriminde ek26, ek27, ek28 ve ek29 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

Eğitim, Tatbikat ve Kontrol Alt Birimi

MADDE13 – (1) Eğitim, Tatbikat ve Kontrol Alt Biriminin Görevleri:

 1. Yönetmeliklerde tanımlanmış yangın güvenliği önlemleri, yangın bilgisi, yangın anında yapılması gerekenler gibi konularda eğitim almak ve vermek tatbikatlar düzenlemek.
 2. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek ; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve  bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapmak.
 3. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konularda tatbikat yapmak.

ç)  İşyeri eğlence yeri fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden

     denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) İtfaiye  Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

Çalışma usulleri

MADDE 15- (1) İtfaiye  Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) İtfaiye Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

 

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ali Sinan DEMİRER

                                                                                                              İtfaiye Müdürü

                                                                                                                                                                                                  

 

ONAY:  16/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.