İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönergesi 26.12.2016

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 26’ıncı maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye             : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

ç)  Yönetmelik                  : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. d) Müdürlük             : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,
 2. Müdür             : İmar ve Şehircilik Müdürünü,
 3. Meclis               : Kırklareli Belediyesi Meclisini
 4. Encümen             : Kırklareli Belediyesi Encümenini

ğ)  Şef                               : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari Mali İşler Alt Birimi Şefini

 1. h) Personel             : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade

                                           eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 26’ ıncı maddesinin “ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Harcama Yetkilisi             : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kayıt Yetkilisi             : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                                : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. H.K.İ Memuru                                    : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. İdari Mali İşler Birimi Şefi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. İnşaat Mühendisi                                    : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. Harita Birimi Teknik Personeli : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)  İmar Planlama Birimi Teknik Personeli          : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. h) Elektrik Mühendisi : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Makine Mühendisi                                         : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 1. i) Mimar : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.
 2. j) Yapı Ruhsatı Teknik Personeli : Görevleri ek16’da tanımlanmıştır.
 3. k) Yapı Denetim Teknik Personeli : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.
 4. l) Yapı Ruhsatı İşlemleri Yardımcı Personeli : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır.
 5. m) Yapı Denetim İşlemleri Yardımcı Personeli : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.
 6. n) Harita Birimi Yardımcı Personeli : Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 7. o) İmar Planlama Birimi Yardımcı Personeli : Görevleri ek21’de tanımlanmıştır.

ö)  İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli           : Görevleri ek22’de tanımlanmıştır.

 1. p) Hizmetli Personeli : Görevleri ek23’te tanımlanmıştır.
 2. r) YDS Yetkilisi : Görevleri ek24’ta tanımlanmıştır.
 3. s) MAKS Yetkilisi : Görevleri ek25’te tanımlanmıştır.

ş)  Araç Sürücüsü Personeli                                 : Görevleri ek26’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek27 ve ek28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek29 ve ek30 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek31 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek32

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek34 ve ek35 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek36 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek37 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Birimi

MADDE 12-  (1)Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. a) Kanun ve yönetmeliklere istinaden incelenip uygun görülen projelere yapı ruhsatı düzenlemek.
 2. b) Projesine uygun olarak yapılmış yapılara yapı kullanma izin (iskan) belgesi düzenlemek.
 3. c) Yenileme, yeniden, kat ilavesi, ek bina, tadilat, restorasyon, kullanım değişikliği, Mekanik tesisat ve elektrik tesisat değişikliği, isim değişikliği ruhsatlarını düzenlemek,

ç) Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti  proje onaylarını yapmak,

 1. d) 4708 sayılı yasaya göre kurulan yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, yapı denetim faaliyetleri ile ilgili hak ediş raporlarını inceleyip onaylamak,
 2. e) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak.

 

(2) Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Biriminde ek38, ek39, ek46’ye göre iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Proje ve Denetim Alt Birimi

MADDE 13- (1) Proje ve Denetim Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. a) Yapı ruhsatı başvurusu ile sunulan inşaat projelerinin yürürlükteki mevzuata göre incelemesini yapmak.
 2. b) Kentsel dönüşüm işlemleri,
 3. c) Asansör tescillerini yapmak ve yıllık mecburi denetimlerinin yapılmasını sağlamak,

ç) Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar  hakkında gerekli yasal işlemleri yerine getirmek, yıkım işlemlerini takip edip diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile eş güdümlü çalışılmasını sağlamak,

 1. d) Bina yıkım izni işlemleri.
 2. e) Basit tadilat izni işlemleri.

 

(2) Proje Kontrol Alt Biriminde ek40, ek43, ek44, ek45, ek47’ye göre iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

İmar Planlama Alt Birimi

MADDE 14- (1) İmar Planlama Alt Biriminin Görevleri

 

 1. a) Plan tadilatlarının kontrolü ve gerekli yasal işlemlerin yapılması,
 2. b) Belediye meclis başvurularının değerlendirilmesi.

 

(2) İmar Planlama Alt Biriminde ek42’ye göre iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Harita Alt Birimi

MADDE 15- (1) Harita Alt Biriminin Görevleri

 

 1. a) Kamulaştırma yapmak,
 2. b) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. 16. 17 ve 18. maddelerine göre uygulamaları yapmak ve kontrol etmek,
 3. c) Su basman kotlarının kontrolünü yapmak,

ç) Bina oturumunu kontrol edip aplikasyonu onaylamak.

 1. d) Numarataj işlemleri,
 2. e) Halihazır harita yapımı,
 3. f) Yapı ruhsatı verilen inşaatların yer teslimini yapmak,
 4. g) İmar durumu hazırlamak.

 

(2) Harita Alt Biriminde ek41’e göre iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdürlük ile diğer Müdürlükler arasında ve Müdürlük içi koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 

(3) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri         

MADDE 17- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Erkan GÜLER

                                                                                                   İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

 

 

ONAY:  26.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.