Fen İşleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ün birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge Kırklareli Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 25’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkanlık : Kırklareli Belediye Başkanlığını,
 3. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,

ç)   Başkan Yardımcısı                 : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

 1. Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğünü,
 2. Müdür : Fen İşleri Müdürünü,
 3. Şef : Fen İşleri Şefini,
 4. Personel : Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 25’inci maddesinin “ Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Fen İşleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Memur/VHKİ : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Teknik Memur : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

 ç)   Memur (Arkeolog)                 : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Memur Elektrikçi : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. İşçi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. İşçi Büro Elemanı : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. İşçi Tekniker : Görevleri ek11’da tanımlanmıştır.
 5. İşçi Harita Teknikeri : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

ğ)   Formen                                  : Görevleri ek13’de tanımlanmıştır.

 1. Elektrikçi Hizmet Alımı : Görevleri ek14’de tanımlanmıştır.

ı)    İşçi Elektrikçi                        : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.

 1. Temizlik Görevlisi : Görevleri ek16’de tanımlanmıştır.
 2. Büro Elemanı             : Görevleri ek17’da tanımlanmıştır.
 3. Bekçi : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır.
 4. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek19’de tanımlanmıştır.
 5. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 6. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek21’da tanımlanmıştır.
 7. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek22’de tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek23 ve ek24 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek25 ve ek26 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek27 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek28

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek29 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek30 ve ek31 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek32 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

Planlama ve Kontrol Alt Birimi

MADDE 12- (1) Planlama ve Kontrol Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Sorumluluk alanında bulunan imar yollarını düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanter çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak.
 1. Belediyeye ait binalar ve sosyal tesislerin mimari avam projeleri, uygulama projeleri, tadilat ve onarım projelerini hazırlamak ve mahal listelerini belirlemek.
 2. Büyük yatırım projeleri için ön hazırlık yapmak.

ç)   Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak.

 1. İmar programlarına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma programı uyarınca haritalar üzerinde hazırlık çalışmaları yapmak.
 2. Belediyemiz kullanımındaki binaların elektrik tesisatına ait her türlü tadilat ve onarım projelerini hazırlamak, elektrik tesisat malzemelerindeki gelişmeleri izlemek ve proje yapımı ile hesaplama süreçlerinde son gelişme ve yeniliklerinden yararlanmak.
 3. İhale konusu işlere ilişkin her türlü sıhhi tesisat, kalorifer, asansör ve havalandırma projelerini hazırlamak.
 4. Belediye tarafından inşa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygunluğunu kontrol etmek.
 5. Denetlediği işlerin sözleşme, şartname, proje ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına, hazırlanan iş programlarına uygun olarak yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamak.
 6. Projelerin ilgili mevzuat çerçevesinde keşif yapıp metrajını ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek.
 7. Yıl sonu hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek.
 8. Yıllık iş programına göre ekipler kurmak, ekiplerin yapacağı işleri gösteren iş programları hazırlamak, ekiplerin çalışmaları ve sonuçlarını izlemek.
 9. Vatandaşların doğalgaz, su, elektrik aboneliği vb muhtelif ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları başvurular için sahada yapılacak tahribatların keşfi, fizibilite raporları ile birlikte hazırlanarak onaya sunmak.
 10. Belediyemiz sınırıları içindeki tüm imarlı ve imarsız bölgelerdeki mevcut ve yeni açılan asfalt veya ham yollara ait plan, pafta ve bölge yol haritaları oluşturmak, zemin etüdü yapmak ve yol kesitlerini projelendirmek.
 11. Yapı teknolojisindeki gelişmeleri yakından izlemek ve projelendirme aşamalarında uygulamak.

 

(2) Planlama ve Kontrol Alt Biriminde ek34, ek35 ve ek36 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Elektrik İşleri Alt Birimi

MADDE 13- (1) Elektrik İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Belediyeye ait bina ve tesislerin elektrik konusunda meydana gelen arızaları gidermek ve bakım onarımını yapmak.
 2. Belediye sınırları içindeki süs havuzlarının elektrik tesisatları, park ve bahçe aydınlatmaları ve anons cihazlarının periyodik olarak bakım ve onarımını yapmak, oluşan arızaları gidermek.
 3. Belediyeye ait olan jeneratörlerin periyodik olarak planlanan bakımlarını yapmak, ikmallerini tamamlamak ve oluşan arızaları gidermek veya gidertmek, jeneratörlerin çalışır halde bulunmasını sağlamak.

ç)   İklimlendirme sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılmasını takip etmek.

 1. Belediyemize ait tüm elektrik abonelik işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 2. Trafik ışıklarının çalışır halde bulunmasını sağlamak, arızalı olanlara vakit kaybetmeden müdahale etmek, trafiğin aksamasına müsaade etmemek.

 

(2) Elektrik İşleri Alt Biriminde ek37, ek38 ve ek39 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Birimi

MADDE 14- (1) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Asfalt kaplama ve stabilize serilmesi işlemlerinde kontrol teşkilatı ile koordinasyon sağlamak.
 2. Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
 3. Bakım ve onarım gerektiren yol ve üst yapı tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

ç)   Afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, kar ile mücadele etmek ve su baskınlarında ilgili birimlere destek vermek.

 1. Kış aylarında kar ve buzun sebep olduğu cadde ve sokaklardaki olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlamak yolların araç trafiğine açık tutulması için gerekli küreme ve tuzlama gibi çalışmalar yapmakveya yaptırmak.
 2. Asfalt kaplama, yama, bordür, tretuvar yapım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
 3. Yol, kavşak ve alt ve üst geçit düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak.
 4. Kırklareli Belediyesi sınırları içinde bulunan imar yollarının açılmasını sağlamak.
 5. Yol açımı çalışmalarında işçilerin ve yurttaşların can güvenliklerini sağlanması amacıyla trafik şube müdürlüğü ile temas kurarak gerekli trafik işaret levhalarının konulmasını sağlamak, iş, trafik ve işçi güvenliği yönünden alınması gereken her türlü tedbiri almak.
 6. Yol güzergahında yapılması zorunlu olan istinat duvarı, menfez vb yapıları ilgili birimlere bildirmek.
 7. Açılan yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işleri ile bakım ve onarımlarını yaparak asfalt kaplamaya hazır hale getirmek.
 8. Planlama ve kontrol biriminden gelen projelerin araziye uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak.
 9. Alt yapı kuruluşlarınca yapılan kazıların uygunluğunu kontrol etmek, gerekli uyarıları yapmak ve kontrol etmek.
 10. Mevcut bozulmuş yolların bakım ve onarımını yapmak,
 11. Dışarıdan temin edilecek asfaltın tüm iş ve işlemlerini yürütmek,
 12. Asfalt şantiyesi sorumlusunun; asfalt şantiyesinin işi ve işlemlerini incelemek, kontrol etmek, bunların ihtiyaçlarını saptamak ve sağlamak, müdürlüğe gerekli önerilerde bulunmak ve raporları sunmak,

ö)  Bitümlü sıcak karışım asfalt üretimi yapan plentin ve agrega tesislerinin işletme, bakım ve onarım ve iş programını hazırlayıp temini için hazırlıklar yapmak, ihtiyaç duyulan ve duyulacak malzemelerin miktarlarını saptayıp projelendirerek müdürlüğe sunmak,

 1. p) Bitümlü sıcak karışım asfalt üretim plentine giren sıcak malzeme kayıtlarını haftalık, aylık ve yıllık olarak tutarak, yıl sonu çalışma raporunu düzenlemek,
 2. Asfalt şantiyesinde iş güvenliğini alınmasını sağlamak,
 3. Asfalt üretimine giren mal ve malzemelerin girdi ve çıktı hesaplarını yaparak maliyetlendirmek,

(2)  Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Biriminde ek40, ek41 ve ek42 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

İnşaat İşleri Alt Birimi

MADDE 15 – (1)  İnşaat İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Belediyemize ait binalar ve tesislerin her türlü yapım ve onarımları ile ahşap kalıp işlerini yapmak.
 2. Belediye sınırları içinde yer alan ve kötü durumda olan yurttaşlara ait veya tarihi eserlerin güzelleştirilmesi ve bakım onarımlarını yapmak.
 3. Spor alanları yapmak veya yaptırmak.

ç) ‘’Kırklareli  Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği’’ne göre oluşturulan yardım komisyonu tarafından gönderilen talepleri yapmak veya yaptırmak.

 1. Belediye sınırları içinde bulunan duvarların bakım ve onarımını yapmak,
 2. TREDAŞ’a ait olan beton trafoların uygun şekilde boyanması,
 3. Belediye sınırları içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkılması gereken duvarların yıkılmasını sağlamak ve tamiratları yapmak,
 4. Yol üzerinde yeniden yapılması gereken yada düzenlenmesi gereken ızgara ve logar kapakların bakım, onarım ve tamiratını yapmak,

ğ)  Izgara ve logarların temizlenmesini yapmaktır.

 

 (2) İnşaat İşleri Alt Biriminde ek43 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Asfalt ve Beton Üretim Alt Birimi

MADDE 16 – (1) Asfalt ve Beton Üretim Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Asfalt şantiyesinin iş ve işlemlerini incelemek, kontrol etmek, ihtiyaçları saptamak ve sağlamak, müdürlüğe gerekli önerilerde bulunmak ve raporları sunmak.
 2. Bitümlü sıcak karışım asfalt üretimi yapan plentin ve agrega tesislerinin işletme, bakım ve onarım ve iş programını hazırlayıp temini için hazırlıklar yapmak, ihtiyaç duyulan ve duyulacak malzemelerin miktarlarını saptayıp projelendirerek müdürlüğe sunmak.
 3. Bitümlü sıcak karışım asfalt üretim plentine giren sıcak malzeme kayıtlarını haftalık, aylık ve yıllık olarak tutarak, yıl sonu çalışma raporunu düzenlemek.

ç)   Asfalt şantiyesinde iş güvenliğini alınmasını sağlamak.

 1. Asfalt şantiyesinde bulunan beton üretim tesisinde, bordürtaşı, kilittaşı, prizmataşı, oluktaşı, büz üretimini yapmak.
 2. Asfalt üretimine giren mal ve malzemelerin girdi ve çıktı hesaplarını yaparak maliyetlendirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 17- (1) Fen İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri         

MADDE 18- (1) Fen İşleri Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 19- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 20- (1) Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21 – (1) İş bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 22– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürü yürütür.

 

 

 

           

                                                                                                                          

 

O N A Y

16/12/2016

 

       Mehmet Siyam KESİMOĞLU

       Kırklareli Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.