Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 23’üncü maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

                                                                                                                               

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

ç)   Müdürlük                   : Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

 1. d) Müdür : Hukuk İşleri Müdürünü,
 2. e) Avukat                       : Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yapan avukatları,
 3. f) Şef : Hukuk İşleri Şefini,
 4. g) Personel : Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin “ Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Avukat             : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Şef : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Harcama Yetkilisi                                          : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek11 ve ek12 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek13 ve ek14 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek15 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek16

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek17 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek18 ve ek19 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek20 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

Dava Takip Alt Birimi

MADDE 12- (1) Dava Takip Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerde Belediye tüzel kişiliğini görev tanımlarında yer alan usullere göre temsil eder.
 2. Belediyenin tüm hukuksal sorunlarını, yürürlükteki mevzuata göre Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içerisinde gereken özen ve itina ile yapar.
 3. Belediye aleyhindeki mahkeme kararlarının temyiz edilmesinde fayda görülmemesi halinde, Belediye Başkanının takdirine sunularak alınacak onay doğrultusunda hareket eder.

ç)   Kırklareli Belediyesi adına yargı mercilerinde davaları ikame ederken, Belediyeye

      karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunurken, davaları neticelendirirken mevzuata

      uygun hareket eder.

 1. Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletirken ve ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gerekleri yerine getirirken tebligat kanununa uygun hareket eder.
 2. Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri alırken anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olurken mevzuat hükümlerine uyar.
 3. Belediye Başkanlığı adına veya aleyhine açılan adli ve idari davaların dava ve cevap dilekçelerini hazırlanmasında, kanun yollarına başvurulmasında esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri temin edilmesinde, takip ve savunmalarının hazırlanmasında mevzuat hükümlerine uyar.

 

(2) Dava Takip Alt Biriminde ek22, ek23 ve ek24 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

İcra Takip Alt Birimi

MADDE 13- (1) İcra Takip Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına vekil sıfatı ile icra dairelerinde Belediye tüzel kişiliğini özen ve itina ile temsil ederken mevzuat hükümlerine uyar.
 2. Kırklareli Belediyesi adına icra takibi yapılmasında, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini vekil sıfatı ile takip edilmesinde mevzuat hükümlerine uyar.

 

(2) İcra Takip Alt Biriminde ek25 ve ek26 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Alt Birimi

MADDE 14- (1) Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Başkanlık makamından sorulan hukuki konular hakkında görüş bildirilmesinde mevzuat hükümlerine uyar.
 2. Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın Belediye Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, sirküler, talimat/talimatname, esas ve usuller, uygulama/program esasları, kurul/komisyon/konsey kararı, statü, genel şartname, prosedür vb. yürürlükte olan tüm ikincil mevzuatı onay için Başkanlık makamına sunulmasında, uygun görüş verilmesinde mevzuat hükümlerine uyar.
 3. Kırklareli Belediyesi resmi web sitesinde kamu mevzuat sistemini oluşturulmasında, iş ve işlemlerini gerçekleştirilmesinde İçişleri Bakanlığının talimatlarına uyar.

ç)  Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın Belediye Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan

     yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, sirküler, talimat/talimatname, esas ve usuller,

     uygulama/program esasları, kurul/komisyon/konsey kararı, statü, genel şartname,

     prosedür vb. KMS’ ye kayıt edilmesinde mevzuat hükümleri ile İçişleri Bakanlığının

     talimatlarına uyar.

 

(2) Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Takip Alt Biriminde ek27 ve ek28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Avukatlık Vekalet Ücreti

MADDE 15- (1)  Avukatlık Vekalet Ücreti; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 82. Maddesi gereğince  “ Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara ( 49 uncu maddeye göre çalıştırılanlar dahil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saire ye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun Hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.” ödenir.

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri         

MADDE 17- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                                     Gülay YILMAZ

                                                                                                                 Hukuk İşleri Müdürü

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.