Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 21’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

ç)   Yönetmelik                : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. Müdürlük : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,
 2. Müdür : Ulaşım Hizmetleri Müdürünü,
 3. Şef : Ulaşım Hizmetleri Şefini,
 4. Personel : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade

 eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 05/06/2007 tarihli ve 94 sayılı  kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin “ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2’inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                           Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Mühendis                                                : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Kimyager : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   VHKİ                                                            : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. İş Güvenliği Uzmanı : Görevleri ek8’te tanımlanmıştır.
 2. Usta : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Şoför ve Operatörler : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. Formen : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)   İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusu : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. İdari İşler Yardımcı Personeli : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Mali İşler Yardımcı Personeli             : Görevleri ek14’de tanımlanmıştır.

 1. Atölyeler Birim Sorumlusu : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.
 2. Atölyeler Birimi Yardımcı Personeli : Görevleri ek16’da tanımlanmıştır.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.
 4. Garaj Amirliği Birim Sorumlusu : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır.
 5. Garaj Amirliği Yardımcı Personeli : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.
 6. Trafik,Ulaşım ve Tescil İşleri Alt Birim Sorumlusu: Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 7. Trafik, Ulaşım İşleri Alt Birimi Yardımcı Personeli: Görevleri ek21’de tanımlanmıştır.

ö)  Tescil İşleri Alt Birimi Yardımcı Personeli                : Görevleri ek22’de tanımlanmıştır.

 1. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek23’te tanımlanmıştır.
 2. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek24’te tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek25’te tanımlanmıştır.

ş)  Taşınır Kontrol Yetkilisi                                             : Görevleri ek26’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek27 ile ek28 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek29 ile ek30 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek31 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek32

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek34 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek35 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek36 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

      göre yürütülür.

 

 

Atölyeler Alt Birimi

MADDE 12- (1)Atölyeler Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Müdürlüklerin yetki ve sorumluluklarında bulunan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, temininde gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
 2. Birimine bağlı alt birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 3. Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını ek37 ve ek38 iş akış şeması ile takip eder.

ç)   Belediyemiz müdürlüklerinden gelen iş istek formlarına göre iş organizasyonunu

      yapar, çalışmalarını kontrol eder.

 1. Atölye alt birimlerinde onarılması mümkün olmayan arızaları müdüriyete bildirir.
 2. Araçların ve iş makinelerinin bakım ve onarım puantaj formunun tutulmasını ve bunları arşivlenmesini sağlar.
 3. Atölyeler bünyesinde bulunan alt birimler arasında iletişimi sağlar.
 4. Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gelen araç-gereç ve iş makinelerine gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri tespit eder ve bu malzemeleri taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisine teslim eder.
 5. Gerekli parça temini için taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisi ile birlikte çalışır.

ı)   Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin hasarlarının tespitini, bu hasarların

      giderilmesini sağlar.

 1. Atölyelerde oluşan hurdaları müdüriyete bildirir.
 2. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder.
 3. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

 

 

Trafik, Ulaşım, Tescil İşleri Alt Birimi

MADDE 13- (1) Trafik,Ulaşım,Tescil İşleri Alt Birimi Görevleri;

 

 1. 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 5. maddesindeki hususlar doğrultusunda yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen hatlarda şehir içi toplu taşıma izin belgesi ek39 iş akış şeması ile düzenleme işlemini yapmak.
 2. Şehir içi toplu taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre kira bedelinin ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 3. Şehir içi toplu taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin devir işlemleri için dilekçeli başvurusu üzerine, devir dilekçelerini Belediye Encümenine sevk etmek, Encümence devire izin verilmesi halinde devir tazminat bedelinin tahakkuk işlemini yapmak.

ç)  Şehir içi toplu taşıma hatlarına ilişkin belirlenen hatların güzergahının değiştirilmesi   

      ve/veya araç sayılarının arttırılması talebini Belediye Meclisine sunmak.

 1. Şehir içi toplu taşıma hatlarına ilişkin Belediye Meclisince görüşülmesi gereken konular ile ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak.
 2. Şehir içi toplu taşıma hatlarında uygulanacak yolcu taşıma ücret tarifeleri ile ilgili Belediye Meclisine teklif sunmak.
 3. Şehir içi toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen talepleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri ek40 iş akış şeması ile yapmak.
 4. Şehir içi toplu taşıma araçları için durak yerlerinin, indirme ve bekleme cep yerlerinin belirlenmesi, durak temini ve montajının yapılmasını sağlamak.

ğ)  Şehir içi toplu taşıma araçlarının duraklara giriş-çıkışların ulaşım ve trafik açısından

      gerekli etüdünü yapmak, rapor hazırlamak.

 1. Gerçek ve tüzel kişilerin, personeli için devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için kiraladıkları servis araçları için 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 14, 15, 16. maddelerinde belirtilen şartları taşıması durumunda personel servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.

ı)   Personel servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin  

   ‘’KırklareliBelediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre Belediye Meclisince  

      belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.

 1. Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları için 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 17, 18. maddelerinde belirtilen şartlara göre mal dağıtım servis aracı izin belgesi ek41 iş akış şeması ile düzenleme işlemini yapmak veya yaptırmak.
 2. Mal dağıtım servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 3. Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenci taşıma hizmetlerindeki servis araçlarına, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, 28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin müracaatları üzerine yapılacak inceleme sonucu okul servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 4. Okul servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini ek42 iş akış şeması ile yapmak.
 5. ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda taksi taşıma izin belgesi düzenleme ek43 iş akış şeması ile işlemini yapmak.
 6. Taksi taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre kira bedelinin ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 7. Taksi taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin devir işlemleri için dilekçeli başvurusu üzerine, devir dilekçelerini Belediye Encümenine sevk etmek, Encümence devire izin verilmesi halinde devir tazminatı bedel tahakkuk işlemini yapmak.

ö)  Şehir içinde faaliyette bulunan taksi durak yerlerinin, çalışacak taksi sayılarının, durak  

     yerlerinin değiştirilmesi, belirlenmiş araç sayılarının arttırılması gibi talepleri Belediye

      Meclisine sunmak.

 1. ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda yük ve eşya taşıma izin belgesi düzenleme ek44 iş akış şeması ile işlemini yapmak.
 2. r) Yük ve eşya taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nde belirtilen belgeleri sunması durumunda   Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 3. s) ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda ücretsiz müşteri servisi taşıma izin belgesi düzenleme ek45 iş akış şeması ile işlemini yapmak.

ş)  Ücretsiz müşteri servisi taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin

     Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen belgeleri sunması

     durumunda Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret

     tahakkuk işlemini yapmak.

 1. İl trafik komisyonunda alınan kararlar uyarınca Belediyenin tüm cadde, sokak ve yollarında, yatay ve dikey trafik işaretlemelerini birimin trafik işleri personeline yaptırmak.
 2. İl trafik komisyonunda alınan kararlar uyarınca Belediyenin tüm cadde, sokak ve yollarında yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı işaret tabelalarının birimin trafik işleri personeline ek46 iş akış şeması ile montajını yaptırmak.

ü)  Trafik işaret ve levhalarının kontrol, bakım ve onarımını yapılmasını, güncel kayıt ve

      bilgileri tutulmasını sağlamak.

 1. Trafik güvenliğinin gerektirdiği trafik akışı programları yapmak.
 2. y) Birimle ilgili her türlü yazışma dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.
 3. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

Garaj Amirliği Alt Birimi

Madde 14– (1) Garaj Amirliği Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Garajın bakım, temizlik, güvenlik ve düzenini sağlamak.
 2. Garaj görevlilerini sevk ve idare etmek.
 3. Garaj ile ilgili demirbaşları temin ve muhafaza etmek.

ç)  Hizmet araçlarının trafik muayenelerinin ve/veya plaka işlemlerinin yaptırılmasını ek47

     ve ek48 iş akış şemaları ile sağlamak.

 1. Hizmet araçlarının çalışır, göreve hazır bulundurulmasını sağlamak.
 2. Hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını ek49 iş akış şeması ile sağlamak ve kontrolünü yapmak.
 3. Garajda veya hizmet araçlarında meydana gelen hasarları anında tespit etmek ve ilgili birimler ve üstlerine yazılı olarak bildirmek.
 4. Garajın her türlü ihtiyacını tespit edip üstlerine yazılı olarak bildirmek.

ğ)  Garaj görevlileri arasında adil görev paylaşımı ve sürücü nöbet listesini yapmak ve

      bunun görevlilere tebliğ edilmesini sağlamak.

 1. “Taşıt Talep Formu’’ ve “Görev Onayı” düzenleyerek hizmet aracını sevk etmek.

ı)    Garajda ve hizmet alanında özel araçların bakım, onarım ve temizliğine izin vermez.

 1. Sürücüsüne hizmet araçlarının gerekli temizliğini yaptırmak.
 2. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Birim Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Birimi

MADDE 15- (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Biriminin görevleri:

 1. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için ek50 iş akış şeması ile işverene önerilerde bulunmak.
 2. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 3. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda ek51 iş akış şeması ile çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

ç)  İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak

     çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin  

     araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 1. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi ek52 iş akış şeması ile yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 2. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 3. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının ek53 iş akış şeması ile hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 4. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

ğ)  Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim

     sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği

     halinde uygun olarak hazırlamak.

 1. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

ı)  Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin

     prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

 1. Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG katibine bildirmek.
 2. İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını ek54 iş akış şeması ile hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 3. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 4. Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 5. Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 7. İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

ö)  İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin

     yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve

     zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma

     ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma

     sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

 1. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
 2. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 3. Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek.

ş)   Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

 1. Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
 2. Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

ü)  Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık

      tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma

      ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan

      sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

 1. Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
 2. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
 3. İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, yıllık çalışma planını hazırlayarak, yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
 4. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda ek55 iş akış şeması ile yürütmek.
 5. ‘’Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine’’ göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 6. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

Çalışma usulleri

MADDE 17- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                           Ekmel Hakkı YALÇIN

                                                                                                        Ulaşım Hizmetleri Müdürü

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.