İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 20’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

      

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

ç)  Yönetmelik                 : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. d) Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
 2. e) Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
 3. f) Şef : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefini,
 4. g) Memur                         : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan memuru,

ğ)   Personel                     : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan İşçi ve

                                           Hizmet Alımı personelini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Kırklareli Belediye Meclisinin 03/10/2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 20 üncü maddesinin “ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                           Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

 

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Memur : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır
 3. İşçi : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Hizmet Alımı Personeli                                 : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

 

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek12 ve ek13 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek14 ve ek15 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek16 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek17

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek18 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek19 ve ek20 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

İnsan Kaynakları Alt Birimi

MADDE 12- (1) İnsan Kaynakları Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Personele sicil numarası vermek, bu aşamadaki tüm hizmetlerin sırasıyla yürütmek.
 2. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinin takip etmek, sonuca bağlamak ve özlük dosyasına işlemek.
 3. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin atama, terfi, görevde yükselme ve geçici görevlendirilmeleri ile ilgili işlemlerin yapmak.

ç)   Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve ücretsiz

      izin işlemlerini yapmak.

 1. Memur ve sözleşmeli personelin hususi pasaport işlemlerini yapmak.
 2. Üniversite ve lise öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
 3. Memur personelin askerlik, sigortalı ve bağ-kurlu hizmet sürelerine ait dönemlerle ilgili borçlanma ve hizmet birleştirilmesi işlemlerinin yapmak.
 4. Memur personelden okul dışı öğrenimini tamamlayarak diplomalarını ibraz edenler ile ilgili intibakları yapılarak derece/kademe ilerlemesini gerçekleştirmek.

ğ)   Memur ve işçilerin toplu sözleşme ve sendikal işlemlerini yürütmek.

 1. Yan ödeme cetvellerini hazırlamak, memurların özlük ve mali haklarına yansıtmak.

 

(2) İnsan Kaynakları Alt Biriminde Ek23, Ek24, Ek25, Ek26 ve Ek27 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

 

Eğitim İşleri Alt Birimi

MADDE 13- (1) Eğitim İşleri Alt Biriminin Görevleri:               

 1. Memur, işçi ve sözleşmeli personele hizmet içi eğitim seminerlerini düzenlemek ve uygulamak.
 2. Memur personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek.

 

(2) Eğitim İşleri Alt Biriminde Ek28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

 

 

Ücret ve Maaş İşleri Alt Birimi

MADDE 14- (1) Ücret ve Maaş İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 

 1. 5510 sayılı kanuna göre memur, işçi ve sözleşmeli personelin işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin hazırlamak.
 2. İşçi ve memur personelin emeklilik, işlemlerini yapmak.
 3. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş tahakkuklarını hazırlamak, 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçi personelin kıdem tazminatı hesaplamasını yapmak ve ilgili birimlere göndermek.

ç) Her ay içerisinde işçi personele ait e-bildirgelerin ve memur personele ait emekli keseneklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında göndermek, alınan bilgisayar çıktılarını Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

 

(2) Ücret ve Maaş İşleri Alt Biriminde Ek29 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 15- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 16- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 17- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü yetkilidir.

 

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 18- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü yürütür. 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

ONAY:  16/12/2016

 

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.