Kapalı Pazar Yeri Dükkan Satışları

16.08.2023

 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

   İdarenin:

a) Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ

b) Telefon numarası : 0 288 2141045-175 

c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirklareli.bel.tr

1-- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik mevkii 272 ada 229 Parselde Kapalı Pazar Yerinin de içerisinde yer aldığı  1,2,6,7,8,9,10 ve 11 kapı noları dahil İnönü Caddesindeki toplamda Asma Katlı 8 adet işyeri  şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulünce satılacaktır. 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulünce satılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisinde görebilir veya  ihaleye ilişkin şartnameyi 100,00-TL bedelle satın alabilir.

4 – MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI,İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ : 

SIRA NO

ADA

PARSEL

BULUNDUĞU MEVKİİ

DIŞ KAPI NO

 İÇ KAPI  NO

NİTELİĞİ

YÜZÖLÇÜM(M2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

272

229

İNÖNÜ CADDESİ

3-9

1

ASMA KATLI İŞYERİ

144,20

ASMA KATLI İŞYERİ

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

25/08/2023  Cuma Saat:15:00

2

272

229

İNÖNÜ CADDESİ

3-9

2

ASMA KATLI İŞYERİ

184,95

ASMA KATLI İŞYERİ

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

25/08/2023  Cuma Saat:15:10

3

272

229

İNÖNÜ CADDESİ

3-9

6

ASMA KATLI İŞYERİ

185,20

ASMA KATLI İŞYERİ

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

25/08/2023  Cuma Saat:15:20

4

272

229

İNÖNÜ CADDESİ

3-9

7

ASMA KATLI İŞYERİ

184,95

ASMA KATLI İŞYERİ

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

25/08/2023  Cuma Saat:15:30

5

272

229

İNÖNÜ CADDESİ

3-9

8

ASMA KATLI İŞYERİ

184,95

ASMA KATLI İŞYERİ

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

25/08/2023  Cuma Saat:15:40

6

272

229

İNÖNÜ CADDESİ

3-9

9

ASMA KATLI İŞYERİ

184,95

ASMA KATLI İŞYERİ

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

25/08/2023  Cuma Saat:15:50

7

272

229

İNÖNÜ CADDESİ

3-9

10

ASMA KATLI İŞYERİ

184,95

ASMA KATLI İŞYERİ

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

25/08/2023  Cuma Saat:16:00

8

272

229

İNÖNÜ CADDESİ

3-9

11

ASMA KATLI İŞYERİ

184,95

ASMA KATLI İŞYERİ

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

25/08/2023  Cuma Saat:16:10

     
İhaleler Belediyemiz Meclis Salonunda sıra ile yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.) İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
 4- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER: 
a- Borcu yoktur belgesi (İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Borcu olmadığına dair yazı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisinden alınabilir.)     
b- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut) 
c-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır )
d-Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)
e-Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için, aslı idarece görülmesi şartıyla) 
f-İkametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)
g-Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi
h-Tüzel kişiler için: İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
ı- Şartname satın alındığına dair makbuz

          İhaleye katılacaklar; yukarıda ve şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 25/08/2023 tarihinde Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Servisine teslim ederek ihale günü ve saatinde B. Encümeninde hazır bulunmaları duyurulur.                     
5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.26/07/2023

                                                                                                      
                                                                                                 Burcu BÖLÜKBAŞI YEĞİN 
                                                                               BELEDİYE BAŞKANI V.

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.