Yönergeler

Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesi 16.12.2016

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 19’üncü maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

                                                                                                                               

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

ç)   Müdürlük                   : Özel Kalem Müdürlüğünü,

 1. d) Müdür : Özel Kalem Müdürünü,
 2. e) Şef : Özel Kalem Şefini,
 3. f) Personel                      : Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/05/2007 tarihli ve 77 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesinin “ Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef        : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.  
 2. Başkanlık Sekreteryası Yardımcı Personeli : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Harcama Yetkilisi                                          : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek11 ve ek12 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek13 ve ek14 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek15 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek16

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek17 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek18 ve ek19 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek20 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

       göre yürütülür.

 

Başkanlık Sektreteryası Alt Birimi

MADDE 12- (1) Başkanlık Sekreteryası Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Başkanlık makamının sekretaryasını düzenleyerek başkanlık makamının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 2. Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek.
 3. Belediye meclisi, belediye encümeni ile belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle başkanlık makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç)   Başkanlık makamının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlamaya yardımcı

      olmak ve takip etmek.

 1. Belediye başkanı ve başkanlık makamı adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını başkanın isteği doğrultusunda yazmak ve ilgili yerlere göndermek.
 2. Başkanlık makamının günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak aylık ve yıllık çalışma programlarını uygulamak.
 3. Bayramlarda ve diğer törenlerde belediyede yapılacak ağırlamada gerekli düzeni sağlamak, ikramları hazırlamak.
 4. Kentin başarı kazanmış amatör sporcu, sanatçı ve çeşitli dallarda derece almış öğrencilerine ödül verilmesini sağlamak.

ğ)  Yurt içi ve yurt dışında kardeş şehir ilişkilerini yürütmek ve Kırklareli kültürünü ve

      değerlerini ülke ve ülke dışında tanıtıcı faaliyetler yapmak.

 1. Başkanlık makamı adına yapılan resmi tören, açılış, kokteyl, şölenler ve benzeri etkinliklerde ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, ikram ve hediyeler hazırlamak.

ı)   Başkanlık makamının ve belediye meclis üyelerinin yurtiçi ve yurtdışında katılacağı

     toplantı programlarının gerekli hazırlıklarını yapmak, iletişim, geliş gidiş ve

     konaklama  rezervasyonlarını organize etmek.

 1. Başkanlık makamının yurtiçi v eyurtdışı misafirlerini karşılamak, hediyeler almak, ağırlamak ve uğurlama hizmetlerini yerine getirmek ve gerekli organizasyonları düzenlemek.
 2. Başkanlık makamının gerekli gördüğü danışmanlık hizmetlerini yapmak veya yaptırtmak.

 

 

(2) Başkanlık Sekreteryası Alt Biriminde ek22 ve ek23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 13- (1) ) Özel Kalem Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri         

MADDE 14- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 15- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Özel Kalem Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 16- (1) Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Özel Kalem Müdürü yürütür.

 

 

 

 

                                                                                                                   Y.Hakan PERAN

                          Özel Kalem Müdür V.

 

 

ONAY:  18/01/2017

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 20’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

      

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

ç)  Yönetmelik                 : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. d) Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
 2. e) Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
 3. f) Şef : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefini,
 4. g) Memur                         : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan memuru,

ğ)   Personel                     : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan İşçi ve

                                           Hizmet Alımı personelini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Kırklareli Belediye Meclisinin 03/10/2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 20 üncü maddesinin “ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                           Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

 

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Memur : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır
 3. İşçi : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Hizmet Alımı Personeli                                 : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

 

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek12 ve ek13 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek14 ve ek15 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek16 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek17

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek18 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek19 ve ek20 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

İnsan Kaynakları Alt Birimi

MADDE 12- (1) İnsan Kaynakları Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Personele sicil numarası vermek, bu aşamadaki tüm hizmetlerin sırasıyla yürütmek.
 2. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinin takip etmek, sonuca bağlamak ve özlük dosyasına işlemek.
 3. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin atama, terfi, görevde yükselme ve geçici görevlendirilmeleri ile ilgili işlemlerin yapmak.

ç)   Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve ücretsiz

      izin işlemlerini yapmak.

 1. Memur ve sözleşmeli personelin hususi pasaport işlemlerini yapmak.
 2. Üniversite ve lise öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
 3. Memur personelin askerlik, sigortalı ve bağ-kurlu hizmet sürelerine ait dönemlerle ilgili borçlanma ve hizmet birleştirilmesi işlemlerinin yapmak.
 4. Memur personelden okul dışı öğrenimini tamamlayarak diplomalarını ibraz edenler ile ilgili intibakları yapılarak derece/kademe ilerlemesini gerçekleştirmek.

ğ)   Memur ve işçilerin toplu sözleşme ve sendikal işlemlerini yürütmek.

 1. Yan ödeme cetvellerini hazırlamak, memurların özlük ve mali haklarına yansıtmak.

 

(2) İnsan Kaynakları Alt Biriminde Ek23, Ek24, Ek25, Ek26 ve Ek27 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

 

Eğitim İşleri Alt Birimi

MADDE 13- (1) Eğitim İşleri Alt Biriminin Görevleri:               

 1. Memur, işçi ve sözleşmeli personele hizmet içi eğitim seminerlerini düzenlemek ve uygulamak.
 2. Memur personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek.

 

(2) Eğitim İşleri Alt Biriminde Ek28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

 

 

Ücret ve Maaş İşleri Alt Birimi

MADDE 14- (1) Ücret ve Maaş İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 

 1. 5510 sayılı kanuna göre memur, işçi ve sözleşmeli personelin işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin hazırlamak.
 2. İşçi ve memur personelin emeklilik, işlemlerini yapmak.
 3. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş tahakkuklarını hazırlamak, 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçi personelin kıdem tazminatı hesaplamasını yapmak ve ilgili birimlere göndermek.

ç) Her ay içerisinde işçi personele ait e-bildirgelerin ve memur personele ait emekli keseneklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında göndermek, alınan bilgisayar çıktılarını Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerini yürütmek.

 

(2) Ücret ve Maaş İşleri Alt Biriminde Ek29 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 15- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 16- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 17- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü yetkilidir.

 

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 18- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü yürütür. 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

ONAY:  16/12/2016

 

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 21’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

ç)   Yönetmelik                : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. Müdürlük : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,
 2. Müdür : Ulaşım Hizmetleri Müdürünü,
 3. Şef : Ulaşım Hizmetleri Şefini,
 4. Personel : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade

 eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 05/06/2007 tarihli ve 94 sayılı  kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin “ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2’inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                           Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Mühendis                                                : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Kimyager : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   VHKİ                                                            : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. İş Güvenliği Uzmanı : Görevleri ek8’te tanımlanmıştır.
 2. Usta : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Şoför ve Operatörler : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. Formen : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)   İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusu : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. İdari İşler Yardımcı Personeli : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Mali İşler Yardımcı Personeli             : Görevleri ek14’de tanımlanmıştır.

 1. Atölyeler Birim Sorumlusu : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.
 2. Atölyeler Birimi Yardımcı Personeli : Görevleri ek16’da tanımlanmıştır.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.
 4. Garaj Amirliği Birim Sorumlusu : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır.
 5. Garaj Amirliği Yardımcı Personeli : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.
 6. Trafik,Ulaşım ve Tescil İşleri Alt Birim Sorumlusu: Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 7. Trafik, Ulaşım İşleri Alt Birimi Yardımcı Personeli: Görevleri ek21’de tanımlanmıştır.

ö)  Tescil İşleri Alt Birimi Yardımcı Personeli                : Görevleri ek22’de tanımlanmıştır.

 1. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek23’te tanımlanmıştır.
 2. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek24’te tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek25’te tanımlanmıştır.

ş)  Taşınır Kontrol Yetkilisi                                             : Görevleri ek26’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek27 ile ek28 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek29 ile ek30 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek31 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek32

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek34 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek35 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek36 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

      göre yürütülür.

 

 

Atölyeler Alt Birimi

MADDE 12- (1)Atölyeler Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Müdürlüklerin yetki ve sorumluluklarında bulunan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, temininde gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
 2. Birimine bağlı alt birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 3. Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını ek37 ve ek38 iş akış şeması ile takip eder.

ç)   Belediyemiz müdürlüklerinden gelen iş istek formlarına göre iş organizasyonunu

      yapar, çalışmalarını kontrol eder.

 1. Atölye alt birimlerinde onarılması mümkün olmayan arızaları müdüriyete bildirir.
 2. Araçların ve iş makinelerinin bakım ve onarım puantaj formunun tutulmasını ve bunları arşivlenmesini sağlar.
 3. Atölyeler bünyesinde bulunan alt birimler arasında iletişimi sağlar.
 4. Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gelen araç-gereç ve iş makinelerine gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri tespit eder ve bu malzemeleri taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisine teslim eder.
 5. Gerekli parça temini için taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisi ile birlikte çalışır.

ı)   Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin hasarlarının tespitini, bu hasarların

      giderilmesini sağlar.

 1. Atölyelerde oluşan hurdaları müdüriyete bildirir.
 2. İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder.
 3. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

 

 

Trafik, Ulaşım, Tescil İşleri Alt Birimi

MADDE 13- (1) Trafik,Ulaşım,Tescil İşleri Alt Birimi Görevleri;

 

 1. 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 5. maddesindeki hususlar doğrultusunda yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen hatlarda şehir içi toplu taşıma izin belgesi ek39 iş akış şeması ile düzenleme işlemini yapmak.
 2. Şehir içi toplu taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre kira bedelinin ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 3. Şehir içi toplu taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin devir işlemleri için dilekçeli başvurusu üzerine, devir dilekçelerini Belediye Encümenine sevk etmek, Encümence devire izin verilmesi halinde devir tazminat bedelinin tahakkuk işlemini yapmak.

ç)  Şehir içi toplu taşıma hatlarına ilişkin belirlenen hatların güzergahının değiştirilmesi   

      ve/veya araç sayılarının arttırılması talebini Belediye Meclisine sunmak.

 1. Şehir içi toplu taşıma hatlarına ilişkin Belediye Meclisince görüşülmesi gereken konular ile ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak.
 2. Şehir içi toplu taşıma hatlarında uygulanacak yolcu taşıma ücret tarifeleri ile ilgili Belediye Meclisine teklif sunmak.
 3. Şehir içi toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen talepleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri ek40 iş akış şeması ile yapmak.
 4. Şehir içi toplu taşıma araçları için durak yerlerinin, indirme ve bekleme cep yerlerinin belirlenmesi, durak temini ve montajının yapılmasını sağlamak.

ğ)  Şehir içi toplu taşıma araçlarının duraklara giriş-çıkışların ulaşım ve trafik açısından

      gerekli etüdünü yapmak, rapor hazırlamak.

 1. Gerçek ve tüzel kişilerin, personeli için devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için kiraladıkları servis araçları için 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 14, 15, 16. maddelerinde belirtilen şartları taşıması durumunda personel servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.

ı)   Personel servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin  

   ‘’KırklareliBelediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre Belediye Meclisince  

      belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.

 1. Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları için 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 17, 18. maddelerinde belirtilen şartlara göre mal dağıtım servis aracı izin belgesi ek41 iş akış şeması ile düzenleme işlemini yapmak veya yaptırmak.
 2. Mal dağıtım servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 3. Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenci taşıma hizmetlerindeki servis araçlarına, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, 28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin müracaatları üzerine yapılacak inceleme sonucu okul servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 4. Okul servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini ek42 iş akış şeması ile yapmak.
 5. ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda taksi taşıma izin belgesi düzenleme ek43 iş akış şeması ile işlemini yapmak.
 6. Taksi taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre kira bedelinin ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 7. Taksi taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin devir işlemleri için dilekçeli başvurusu üzerine, devir dilekçelerini Belediye Encümenine sevk etmek, Encümence devire izin verilmesi halinde devir tazminatı bedel tahakkuk işlemini yapmak.

ö)  Şehir içinde faaliyette bulunan taksi durak yerlerinin, çalışacak taksi sayılarının, durak  

     yerlerinin değiştirilmesi, belirlenmiş araç sayılarının arttırılması gibi talepleri Belediye

      Meclisine sunmak.

 1. ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda yük ve eşya taşıma izin belgesi düzenleme ek44 iş akış şeması ile işlemini yapmak.
 2. r) Yük ve eşya taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nde belirtilen belgeleri sunması durumunda   Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 3. s) ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda ücretsiz müşteri servisi taşıma izin belgesi düzenleme ek45 iş akış şeması ile işlemini yapmak.

ş)  Ücretsiz müşteri servisi taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin

     Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen belgeleri sunması

     durumunda Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret

     tahakkuk işlemini yapmak.

 1. İl trafik komisyonunda alınan kararlar uyarınca Belediyenin tüm cadde, sokak ve yollarında, yatay ve dikey trafik işaretlemelerini birimin trafik işleri personeline yaptırmak.
 2. İl trafik komisyonunda alınan kararlar uyarınca Belediyenin tüm cadde, sokak ve yollarında yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı işaret tabelalarının birimin trafik işleri personeline ek46 iş akış şeması ile montajını yaptırmak.

ü)  Trafik işaret ve levhalarının kontrol, bakım ve onarımını yapılmasını, güncel kayıt ve

      bilgileri tutulmasını sağlamak.

 1. Trafik güvenliğinin gerektirdiği trafik akışı programları yapmak.
 2. y) Birimle ilgili her türlü yazışma dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.
 3. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

Garaj Amirliği Alt Birimi

Madde 14– (1) Garaj Amirliği Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Garajın bakım, temizlik, güvenlik ve düzenini sağlamak.
 2. Garaj görevlilerini sevk ve idare etmek.
 3. Garaj ile ilgili demirbaşları temin ve muhafaza etmek.

ç)  Hizmet araçlarının trafik muayenelerinin ve/veya plaka işlemlerinin yaptırılmasını ek47

     ve ek48 iş akış şemaları ile sağlamak.

 1. Hizmet araçlarının çalışır, göreve hazır bulundurulmasını sağlamak.
 2. Hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını ek49 iş akış şeması ile sağlamak ve kontrolünü yapmak.
 3. Garajda veya hizmet araçlarında meydana gelen hasarları anında tespit etmek ve ilgili birimler ve üstlerine yazılı olarak bildirmek.
 4. Garajın her türlü ihtiyacını tespit edip üstlerine yazılı olarak bildirmek.

ğ)  Garaj görevlileri arasında adil görev paylaşımı ve sürücü nöbet listesini yapmak ve

      bunun görevlilere tebliğ edilmesini sağlamak.

 1. “Taşıt Talep Formu’’ ve “Görev Onayı” düzenleyerek hizmet aracını sevk etmek.

ı)    Garajda ve hizmet alanında özel araçların bakım, onarım ve temizliğine izin vermez.

 1. Sürücüsüne hizmet araçlarının gerekli temizliğini yaptırmak.
 2. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Birim Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Birimi

MADDE 15- (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Biriminin görevleri:

 1. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için ek50 iş akış şeması ile işverene önerilerde bulunmak.
 2. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 3. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda ek51 iş akış şeması ile çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

ç)  İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak

     çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin  

     araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 1. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi ek52 iş akış şeması ile yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 2. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 3. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının ek53 iş akış şeması ile hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 4. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

ğ)  Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim

     sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği

     halinde uygun olarak hazırlamak.

 1. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

ı)  Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin

     prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

 1. Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG katibine bildirmek.
 2. İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını ek54 iş akış şeması ile hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 3. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 4. Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 5. Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 6. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 7. İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

ö)  İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin

     yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve

     zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma

     ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma

     sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

 1. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
 2. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 3. Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek.

ş)   Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

 1. Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
 2. Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.

ü)  Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık

      tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma

      ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan

      sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

 1. Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
 2. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
 3. İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, yıllık çalışma planını hazırlayarak, yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
 4. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda ek55 iş akış şeması ile yürütmek.
 5. ‘’Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine’’ göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 6. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

Çalışma usulleri

MADDE 17- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                           Ekmel Hakkı YALÇIN

                                                                                                        Ulaşım Hizmetleri Müdürü

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1-
Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak,   Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma  Usul ve Esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2-
Bu Yönerge, Kırklareli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün  Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma  Usul ve Esaslarını kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3-
Bu Yönerge; 04/10/2016 Tarih ve 169 nolu Kırklareli Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilen ve 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49. Maddesi ve 22. maddesi ile Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4-
Bu Yönergede adı geçen

 

Belediye                      : Kırklareli Belediyesini,

Başkanlık                     : Kırklareli Belediye Başkanlığını,

Başkan                        : Kırklareli Belediye Başkanını,

Başkan Yardımcısı     : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

Müdürlük                    : Kırklareli Belediyesi Yazı İşleri  Müdürlüğünü,

Meclis                          : Kırklareli Belediye Meclisini,

Encümen                     : Kırklareli Belediye Encümenini,

Komisyon                   : Kırklareli Belediyesi  İhtisas Komisyonlarını ve Denetim  

                                       Komisyonunu,

Uzman                         : Yazı İşleri Müdürlüğü Uzmanını,

Şef                               : Yazı İşleri Müdürlüğü Şefini,

Personel                      : Yazı İşleri  Müdürlüğünde görevli tüm personeli

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş
MADDE 5-
Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar alt birimi( Meclis İşleri ve Encümen İşleri), İdari ve Mali İşler,Genel Evrak alt birimi ve Kurum Arşivi alt birimlerinden oluşur.

 

Görevler

MADDE 6-  Birim; 04/10/2016 Tarih ve 169 nolu Kırklareli Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilen ve 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesinin” Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2. Fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

Teşkilat Şeması

MADDE 7- Yazı İşleri Müdürlüğünün temel yetki ve Sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev Dağılım Çizelgesi

MADDE 8- Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Birim Görev dağılım çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.(Ek 2)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9- Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre yürütür. (Ek 3)

 

MADDE 10- Müdürlük personeli ve görevleri;

 1. a) Uzman :Görevleri Ek4’te tanımlanmıştır.
 2. b) İdari ve Mali İşler Şefinin görevleri. :Görevleri Ek5’te tanımlanmıştır.
 3. c) Kararlar Şefi :Görevleri Ek6’da tanımlanmıştır.

ç) Kurum Arşivi Şefi                                                             :Görevleri Ek7’de tanımlanmıştır.

 1. d) V.H.K.İ. :Görevleri Ek8’de tanımlanmıştır.
 2. e) Memur :Görevleri Ek9’te tanımlanmıştır.
 3. f) Büro İşçisi :Görevleri Ek10’te tanımlanmıştır.

g)Yardımcı Hizmetler Personeli                                            :Görevleri Ek11’te tanımlanmıştır.

ğ) Diğer Yardımcı Hizmetler Personeli                                 :Görevleri Ek12’da tanımlanmıştır.

 1. h) İdari Mali İşler,Kararlar Yardımcı Hizmetler Pers :Görevleri Ek13’de tanımlanmıştır.

ı) Kurum Arşivi Yardımcı Hizmetler Personeli                     :Görevleri Ek14’de tanımlanmıştır.

 1. i) Harcama Yetkilisi :Görevleri Ek15’de tanımlanmıştır.
 2. j) Gerçekleştirme Görevlisi :Görevleri Ek16’da tanımlanmıştır.
  k) Taşınır Kayıt Yetkilisi :Görevleri Ek17’da tanımlanmıştır.
 3. l) Taşınır Kontrol Yetkilisi :Görevleri Ek18’de tanımlanmıştır.

 

İdari Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11-(1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 1. a) Evrak Kayıt ve Belge Yönetimi İşleri Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre yürütür. Ek19/1-19/2-19/3 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. b) Muhasebe ve Ödeme Evrakı İşleri Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre yürütür. Ek 20 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. c) Personel Özlük İşleri Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 41. Maddesine göre yürütür. Ek 21/1-21/2-21/3 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

ç) Dosyalama ve Arşivleme İşleri Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 42. Maddesine göre yürütür. Ek 22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. d) Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşleri Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 43. Maddesine göre yürütür. Ek 23 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. e) İhale ve Satın Alma İşleri Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 44. Maddesine göre yürütür. Ek 24/1-24/2 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. f) Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşleri Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 45. Maddesine göre yürütür. Ek 25 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. g) Planlama ve Raporlama İşleri Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 46. Maddesine göre yürütür. Ek 26 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine göre yürütülür.

 

Kararlar Alt Birimi

MADDE 12- (1) Kararlar Alt Biriminin Görevleri;

 1. a) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 17.maddesi ve Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin vermiş olduğu görevler çerçevesinde meclis toplantılarının sekretarya görevini yapmak, Ek 27 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

b)5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi kapsamında Belediye Encümeni toplantılarının sekretarya görevini yapmak, Ek 28 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Genel Evrak Alt Birimi

MADDE 13- Genel Evrak Alt Biriminin Görevleri;

a)Günlük olarak Belediyemiz Başkanlığına resmi kurumlar ve kuruluşlardan ve vatandaşlar tarafından gerek posta yolu ile gerekse zimmet karşılığı ve elden teslim edilen  dilekçe ile resmi evrakları ilgili makam ve müdürlüklere iletilmek üzere teslim almak, bilgisayar ve defter ortamında kayıt etmek, Ek 29 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

b)Belediyemize gelen elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu, internet abonelikleri faturaların  ilgili müdürlüklere süresinde ulaştırılmasını sağlamak,

c)Belediyemiz müdürlüklerinden resmi kurumlara, özel ve tüzel kişilere gidecek olan evrakların posta, kargo  ve zimmet defteri ile gönderilmesini sağlamak, Ek30 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

d)Resmi Yazışma Kuralları ile ilgili yönetmelik ve Standart Dosya Planı çerçevesinde birimleri bilgilendirmek,yazışmalarda birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olmak.

 

Kurum Arşivi Alt Birimi

MADDE 14-Kurum Arşivi Alt Biriminin Görevleri:

28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Kırklareli Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda birim arşivinde saklama süresini tamamlayan evrakların kurum arşivine teslim edilmesinin sağlanması, bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, SDP’ye uygunluğunun kontrol edilmesi, uygunluğu tespit edilenlerin müdürlüklere ait dolaplarda muhafazası ve saklama sürelerinin sonunda imha edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak. Ek 31 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

 

           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 15- Yazı İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

 

Müdür ve Diğer Sorumlular;

 1. a) İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. b) Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. c) Uygun çalışma ortamının ve saydamlığının sağlanmasından,
 4. d) Görev ve Yetkilerinden bir kısmının sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,
 5. e) Personelin görev ve sorumluluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma Usulleri

MADDE 16- Yazı İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için;

 1. a) Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. b) Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 17- Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi yazı İşleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 18- Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 19- Bu yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20-  Bu yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Yazı İşleri Müdürü yürütür.

 

 

 

 Uğur TUNCAN

                                                                                                                    Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 23’üncü maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

                                                                                                                               

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

ç)   Müdürlük                   : Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

 1. d) Müdür : Hukuk İşleri Müdürünü,
 2. e) Avukat                       : Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yapan avukatları,
 3. f) Şef : Hukuk İşleri Şefini,
 4. g) Personel : Hukuk İşleri Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin “ Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Avukat             : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Şef : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Harcama Yetkilisi                                          : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek11 ve ek12 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek13 ve ek14 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek15 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek16

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek17 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek18 ve ek19 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek20 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

Dava Takip Alt Birimi

MADDE 12- (1) Dava Takip Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerde Belediye tüzel kişiliğini görev tanımlarında yer alan usullere göre temsil eder.
 2. Belediyenin tüm hukuksal sorunlarını, yürürlükteki mevzuata göre Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içerisinde gereken özen ve itina ile yapar.
 3. Belediye aleyhindeki mahkeme kararlarının temyiz edilmesinde fayda görülmemesi halinde, Belediye Başkanının takdirine sunularak alınacak onay doğrultusunda hareket eder.

ç)   Kırklareli Belediyesi adına yargı mercilerinde davaları ikame ederken, Belediyeye

      karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunurken, davaları neticelendirirken mevzuata

      uygun hareket eder.

 1. Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletirken ve ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gerekleri yerine getirirken tebligat kanununa uygun hareket eder.
 2. Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri alırken anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olurken mevzuat hükümlerine uyar.
 3. Belediye Başkanlığı adına veya aleyhine açılan adli ve idari davaların dava ve cevap dilekçelerini hazırlanmasında, kanun yollarına başvurulmasında esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri temin edilmesinde, takip ve savunmalarının hazırlanmasında mevzuat hükümlerine uyar.

 

(2) Dava Takip Alt Biriminde ek22, ek23 ve ek24 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

İcra Takip Alt Birimi

MADDE 13- (1) İcra Takip Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına vekil sıfatı ile icra dairelerinde Belediye tüzel kişiliğini özen ve itina ile temsil ederken mevzuat hükümlerine uyar.
 2. Kırklareli Belediyesi adına icra takibi yapılmasında, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini vekil sıfatı ile takip edilmesinde mevzuat hükümlerine uyar.

 

(2) İcra Takip Alt Biriminde ek25 ve ek26 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Alt Birimi

MADDE 14- (1) Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Başkanlık makamından sorulan hukuki konular hakkında görüş bildirilmesinde mevzuat hükümlerine uyar.
 2. Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın Belediye Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, sirküler, talimat/talimatname, esas ve usuller, uygulama/program esasları, kurul/komisyon/konsey kararı, statü, genel şartname, prosedür vb. yürürlükte olan tüm ikincil mevzuatı onay için Başkanlık makamına sunulmasında, uygun görüş verilmesinde mevzuat hükümlerine uyar.
 3. Kırklareli Belediyesi resmi web sitesinde kamu mevzuat sistemini oluşturulmasında, iş ve işlemlerini gerçekleştirilmesinde İçişleri Bakanlığının talimatlarına uyar.

ç)  Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın Belediye Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan

     yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, sirküler, talimat/talimatname, esas ve usuller,

     uygulama/program esasları, kurul/komisyon/konsey kararı, statü, genel şartname,

     prosedür vb. KMS’ ye kayıt edilmesinde mevzuat hükümleri ile İçişleri Bakanlığının

     talimatlarına uyar.

 

(2) Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Takip Alt Biriminde ek27 ve ek28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Avukatlık Vekalet Ücreti

MADDE 15- (1)  Avukatlık Vekalet Ücreti; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 82. Maddesi gereğince  “ Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara ( 49 uncu maddeye göre çalıştırılanlar dahil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saire ye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun Hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.” ödenir.

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) Hukuk İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri         

MADDE 17- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                                     Gülay YILMAZ

                                                                                                                 Hukuk İşleri Müdürü

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 24’üncü maddesi ile Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye :   Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan :   Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı :   Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

ç)   Yönetmelik                 :   Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma

                                             Yönetmeliğini, 

 1. Müdürlük :   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,
 2. Müdür :   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünü,
 3. Şef :   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefini,
 4. Büro İşçisi :   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Büro İşçisini

ğ)   Personel                     :   Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görev yapan   

                                       İdari ve Mali İşler Yardımcı Personelini ifade eder

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Görevler

MADDE 6- (1) Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9- (1)Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

Şef                                                                 : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.

Şoför                                                              : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.

Fotoğrafçı ve Kamera Çekim Personeli         : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

Büro Elemanı                                                 : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

Halkla İlişkiler Büro Elemanı            : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.

Temsil Tören ve Ağırlama İşleri Personeli     : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.

Büro İşçisi                                                      : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.

Harcama Yetkilisi                                          : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

Gerçekleştirme Görevlisi                               : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

Taşınır Kayıt Yetkilisi                                   : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

Taşınır Kontrol Yetkilisi                                : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek15 ve Ek16 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür.Ek17 Ek18 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür.Ek19 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür.Ek20

      iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür.Ek21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür.Ek22 ve Ek23iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür.Ek24 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür.Ek25 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine

göre yürütülür.

 

Basın Yayın Alt Birimi

 MADDE 12– (1) Basın ve Yayın Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Belediyemiz ile basın kuruluşları arasında haber akışını sağlamak, her gün düzenli olarak ulusal ve yerel gazetelerde, internet haber sitelerinde ve televizyonlarda Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili çıkan haberleri, takip eden gazete kupürlerini çoğaltarak Başkan ve Başkan Yardımcılarına ulaştırıp arşivini tutmak.
 2. Radyo ve TV kanallarında Kırklareli Belediyesi ile ilgili konuları takip etmek.
 3. Belediye ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraf görüntülerini ve video kayıtlarını arşivlemek.

ç)   Belediye ile ilgili çalışmalara basın mensuplarının davet edilmesi ve halkın

      bilgilendirilmesi için basın bültenlerinin hazırlanması, basın kuruluşlarına faks

            çekilmesi ve e-posta gönderilmesini sağlamak.

 1. Basında çıkan hatalı ve eksik haberleri tespit etmek, tekzipleri iletmek.
 2. Radyo ve TV kanallarında Kırklareli Belediyesi ile ilgili tüm konuları takip etmek, kayıt etmek ve arşivlemek.
 3. Yerel ve ulusal TV kanallarını aracı kurum vasıtasıyla takip ederek haber taramasını yapmak.
 4. Basın bültenlerinin hazırlanmasıyla Belediyemizin ulusal ve yerel medyada yer almasını sağlamak.

ğ)  Sesli ilan, duyuru, santral, çağrı merkezi gibi hizmetleri koordine etmek veya ettirmek.

 1. Kırklareli Belediyesi ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraf ve video cihazları ile görüntülemek ve arşivlemek.

ı)    Kırklareli Belediyesi ile ilgili gerekli görülen kitap, dergi, kaset ve CD’lerin

      basılmasını ve yayınlanmasını sağlamak.

 1. Kırklareli Belediyesi faaliyetlerinin duyurulabilmesi için tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarını yapmak, böylece yazılı ve görsel medyada farkındalık yaratmak.
 2. Tanıtıma yönelik plan ve uygulamalarda bulunarak billboard, afiş, davetiye çalışmalarının ve tanıtım filmlerinin hazırlanmasını sağlamak.
 3. Başkanlıktan aldığı talimat doğrultusunda bayram kutlamaları ve anma törenleri için yapılan ön çalışmaları yürütmek, Belediyemizin tüm etkinliklerinin duyurusunu yapmak.
 4. Vatandaşları Belediyenin etkinliklerinden haberdar etmek için SMS yoluyla bilgilendirmek ve katılımı sağlamak, düzenlenecek olan etkinliklerin davetiyelerini hazırlamak ve elden teslim edilmesini sağlamak.
 5. Belediye hizmetleri ile gerekli duyuruları web sitesinde yayınlanmasını sağlamak ve web sitesini yönetmek.
 6. Kırklareli’nin tanıtımı ve özel günlere ait hediyelik eşya, tişört, bayrak gibi ürünler ile yöresel üretime ait ürünler dağıtmak.

 

 

(2) Basın Yayın  Alt Biriminde ek26, ek27, ek28, ek29 ve ek30 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

Halkla İlişkiler Alt Birimi

MADDE 13– (1) Halkla İlişkiler Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Halkla ilişkiler hizmetlerinde, bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak, halkın belediyeye ve belediyenin halka karşı hak ve ödevlerini korumak , yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirmesini sağlamak.
 2. Vatandaşların birimlere göre olan ziyaret dağılımıyla ilgili veri tabanı oluşturmak.
 3. Belediye ile ilgili konularda vatandaşları bilgilendirme ve yanlış anlamaları düzeltmeyi amaçlamak, bölgelere göre memnuniyet düzeylerini belirlemek ve gelen şikayetleri kayda almak.

ç)   4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamında bilgi verme yükümlülüğü

      gereği bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların

      yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını süratli ve doğru sonuçlandırmak

      üzere, gerekli idare ve teknik tedbirleri alarak vatandaşa hizmet vermek.

 1. BİMER’ den (Başbakanlık İletişim Merkezi) gelen, vatandaşlar tarafından yapılan yazılı ve sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu ve birime ulaştırmak, mümkün olan en kısa sürede cevap verme, gecikme halinde ilgili birimleri uyarmak, bütün bu işlemleri bir otomasyon sistemi içerisinde yürütmek, istatiksel raporları almak.
 2. Belediye Başkanlığı tarafından doğrudan halkla iletişimi sağlamak amacıyla oluşturulacak hizmet masası ve iletişim noktalarının kurulması koordinasyonunun sevk ve idaresini yapmak veya yaptırmak.

 

 

(2) Halkla İlişkiler Alt Biriminde ek31, ek32 ve ek33 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Temsil Tören ve Ağırlama İşleriAlt Birimi

MADDE 14– (1) Temsil Tören ve Ağırlama İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 1. Temel atma ve açılışların organizasyonu ile her türlü protokol ve tören yapmak veya yaptırmak.
 2. Resmi bayram, tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarının bayraklama işlemlerini yapmak, sandalye ve masa temin etmek.
 3. Belediye tarafından hizmete sunulan tesis açılışları ve diğer etkinliklerinin organizasyonunu yapmak.

      ç)   İlin kutlama ve anma komitesi toplantılarına katılmak.

 

(2) Temsil Tören ve Ağırlama İşleri Alt Biriminde ek34, ek35 ve ek36 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 15- (1)) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

Çalışma usulleri

MADDE 16- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 17- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 18- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar

MADDE 19- (1) Yönergede düzenlemesi bulunmayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü yürütür.

 

Y. Hakan PERAN

                                                                               Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdür V.

 

 

 

ONAY:  20.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen İşleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ün birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge Kırklareli Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 25’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkanlık : Kırklareli Belediye Başkanlığını,
 3. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,

ç)   Başkan Yardımcısı                 : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

 1. Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğünü,
 2. Müdür : Fen İşleri Müdürünü,
 3. Şef : Fen İşleri Şefini,
 4. Personel : Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 25’inci maddesinin “ Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Fen İşleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Memur/VHKİ : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Teknik Memur : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

 ç)   Memur (Arkeolog)                 : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Memur Elektrikçi : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. İşçi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. İşçi Büro Elemanı : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. İşçi Tekniker : Görevleri ek11’da tanımlanmıştır.
 5. İşçi Harita Teknikeri : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

ğ)   Formen                                  : Görevleri ek13’de tanımlanmıştır.

 1. Elektrikçi Hizmet Alımı : Görevleri ek14’de tanımlanmıştır.

ı)    İşçi Elektrikçi                        : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.

 1. Temizlik Görevlisi : Görevleri ek16’de tanımlanmıştır.
 2. Büro Elemanı             : Görevleri ek17’da tanımlanmıştır.
 3. Bekçi : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır.
 4. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek19’de tanımlanmıştır.
 5. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 6. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek21’da tanımlanmıştır.
 7. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek22’de tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek23 ve ek24 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek25 ve ek26 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek27 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek28

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek29 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek30 ve ek31 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek32 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

Planlama ve Kontrol Alt Birimi

MADDE 12- (1) Planlama ve Kontrol Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Sorumluluk alanında bulunan imar yollarını düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanter çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak.
 1. Belediyeye ait binalar ve sosyal tesislerin mimari avam projeleri, uygulama projeleri, tadilat ve onarım projelerini hazırlamak ve mahal listelerini belirlemek.
 2. Büyük yatırım projeleri için ön hazırlık yapmak.

ç)   Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak.

 1. İmar programlarına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma programı uyarınca haritalar üzerinde hazırlık çalışmaları yapmak.
 2. Belediyemiz kullanımındaki binaların elektrik tesisatına ait her türlü tadilat ve onarım projelerini hazırlamak, elektrik tesisat malzemelerindeki gelişmeleri izlemek ve proje yapımı ile hesaplama süreçlerinde son gelişme ve yeniliklerinden yararlanmak.
 3. İhale konusu işlere ilişkin her türlü sıhhi tesisat, kalorifer, asansör ve havalandırma projelerini hazırlamak.
 4. Belediye tarafından inşa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygunluğunu kontrol etmek.
 5. Denetlediği işlerin sözleşme, şartname, proje ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına, hazırlanan iş programlarına uygun olarak yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamak.
 6. Projelerin ilgili mevzuat çerçevesinde keşif yapıp metrajını ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek.
 7. Yıl sonu hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek.
 8. Yıllık iş programına göre ekipler kurmak, ekiplerin yapacağı işleri gösteren iş programları hazırlamak, ekiplerin çalışmaları ve sonuçlarını izlemek.
 9. Vatandaşların doğalgaz, su, elektrik aboneliği vb muhtelif ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları başvurular için sahada yapılacak tahribatların keşfi, fizibilite raporları ile birlikte hazırlanarak onaya sunmak.
 10. Belediyemiz sınırıları içindeki tüm imarlı ve imarsız bölgelerdeki mevcut ve yeni açılan asfalt veya ham yollara ait plan, pafta ve bölge yol haritaları oluşturmak, zemin etüdü yapmak ve yol kesitlerini projelendirmek.
 11. Yapı teknolojisindeki gelişmeleri yakından izlemek ve projelendirme aşamalarında uygulamak.

 

(2) Planlama ve Kontrol Alt Biriminde ek34, ek35 ve ek36 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Elektrik İşleri Alt Birimi

MADDE 13- (1) Elektrik İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Belediyeye ait bina ve tesislerin elektrik konusunda meydana gelen arızaları gidermek ve bakım onarımını yapmak.
 2. Belediye sınırları içindeki süs havuzlarının elektrik tesisatları, park ve bahçe aydınlatmaları ve anons cihazlarının periyodik olarak bakım ve onarımını yapmak, oluşan arızaları gidermek.
 3. Belediyeye ait olan jeneratörlerin periyodik olarak planlanan bakımlarını yapmak, ikmallerini tamamlamak ve oluşan arızaları gidermek veya gidertmek, jeneratörlerin çalışır halde bulunmasını sağlamak.

ç)   İklimlendirme sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılmasını takip etmek.

 1. Belediyemize ait tüm elektrik abonelik işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 2. Trafik ışıklarının çalışır halde bulunmasını sağlamak, arızalı olanlara vakit kaybetmeden müdahale etmek, trafiğin aksamasına müsaade etmemek.

 

(2) Elektrik İşleri Alt Biriminde ek37, ek38 ve ek39 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Birimi

MADDE 14- (1) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Asfalt kaplama ve stabilize serilmesi işlemlerinde kontrol teşkilatı ile koordinasyon sağlamak.
 2. Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
 3. Bakım ve onarım gerektiren yol ve üst yapı tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

ç)   Afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, kar ile mücadele etmek ve su baskınlarında ilgili birimlere destek vermek.

 1. Kış aylarında kar ve buzun sebep olduğu cadde ve sokaklardaki olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlamak yolların araç trafiğine açık tutulması için gerekli küreme ve tuzlama gibi çalışmalar yapmakveya yaptırmak.
 2. Asfalt kaplama, yama, bordür, tretuvar yapım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
 3. Yol, kavşak ve alt ve üst geçit düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak.
 4. Kırklareli Belediyesi sınırları içinde bulunan imar yollarının açılmasını sağlamak.
 5. Yol açımı çalışmalarında işçilerin ve yurttaşların can güvenliklerini sağlanması amacıyla trafik şube müdürlüğü ile temas kurarak gerekli trafik işaret levhalarının konulmasını sağlamak, iş, trafik ve işçi güvenliği yönünden alınması gereken her türlü tedbiri almak.
 6. Yol güzergahında yapılması zorunlu olan istinat duvarı, menfez vb yapıları ilgili birimlere bildirmek.
 7. Açılan yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işleri ile bakım ve onarımlarını yaparak asfalt kaplamaya hazır hale getirmek.
 8. Planlama ve kontrol biriminden gelen projelerin araziye uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak.
 9. Alt yapı kuruluşlarınca yapılan kazıların uygunluğunu kontrol etmek, gerekli uyarıları yapmak ve kontrol etmek.
 10. Mevcut bozulmuş yolların bakım ve onarımını yapmak,
 11. Dışarıdan temin edilecek asfaltın tüm iş ve işlemlerini yürütmek,
 12. Asfalt şantiyesi sorumlusunun; asfalt şantiyesinin işi ve işlemlerini incelemek, kontrol etmek, bunların ihtiyaçlarını saptamak ve sağlamak, müdürlüğe gerekli önerilerde bulunmak ve raporları sunmak,

ö)  Bitümlü sıcak karışım asfalt üretimi yapan plentin ve agrega tesislerinin işletme, bakım ve onarım ve iş programını hazırlayıp temini için hazırlıklar yapmak, ihtiyaç duyulan ve duyulacak malzemelerin miktarlarını saptayıp projelendirerek müdürlüğe sunmak,

 1. p) Bitümlü sıcak karışım asfalt üretim plentine giren sıcak malzeme kayıtlarını haftalık, aylık ve yıllık olarak tutarak, yıl sonu çalışma raporunu düzenlemek,
 2. Asfalt şantiyesinde iş güvenliğini alınmasını sağlamak,
 3. Asfalt üretimine giren mal ve malzemelerin girdi ve çıktı hesaplarını yaparak maliyetlendirmek,

(2)  Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Biriminde ek40, ek41 ve ek42 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

İnşaat İşleri Alt Birimi

MADDE 15 – (1)  İnşaat İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Belediyemize ait binalar ve tesislerin her türlü yapım ve onarımları ile ahşap kalıp işlerini yapmak.
 2. Belediye sınırları içinde yer alan ve kötü durumda olan yurttaşlara ait veya tarihi eserlerin güzelleştirilmesi ve bakım onarımlarını yapmak.
 3. Spor alanları yapmak veya yaptırmak.

ç) ‘’Kırklareli  Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği’’ne göre oluşturulan yardım komisyonu tarafından gönderilen talepleri yapmak veya yaptırmak.

 1. Belediye sınırları içinde bulunan duvarların bakım ve onarımını yapmak,
 2. TREDAŞ’a ait olan beton trafoların uygun şekilde boyanması,
 3. Belediye sınırları içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkılması gereken duvarların yıkılmasını sağlamak ve tamiratları yapmak,
 4. Yol üzerinde yeniden yapılması gereken yada düzenlenmesi gereken ızgara ve logar kapakların bakım, onarım ve tamiratını yapmak,

ğ)  Izgara ve logarların temizlenmesini yapmaktır.

 

 (2) İnşaat İşleri Alt Biriminde ek43 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Asfalt ve Beton Üretim Alt Birimi

MADDE 16 – (1) Asfalt ve Beton Üretim Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Asfalt şantiyesinin iş ve işlemlerini incelemek, kontrol etmek, ihtiyaçları saptamak ve sağlamak, müdürlüğe gerekli önerilerde bulunmak ve raporları sunmak.
 2. Bitümlü sıcak karışım asfalt üretimi yapan plentin ve agrega tesislerinin işletme, bakım ve onarım ve iş programını hazırlayıp temini için hazırlıklar yapmak, ihtiyaç duyulan ve duyulacak malzemelerin miktarlarını saptayıp projelendirerek müdürlüğe sunmak.
 3. Bitümlü sıcak karışım asfalt üretim plentine giren sıcak malzeme kayıtlarını haftalık, aylık ve yıllık olarak tutarak, yıl sonu çalışma raporunu düzenlemek.

ç)   Asfalt şantiyesinde iş güvenliğini alınmasını sağlamak.

 1. Asfalt şantiyesinde bulunan beton üretim tesisinde, bordürtaşı, kilittaşı, prizmataşı, oluktaşı, büz üretimini yapmak.
 2. Asfalt üretimine giren mal ve malzemelerin girdi ve çıktı hesaplarını yaparak maliyetlendirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 17- (1) Fen İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri         

MADDE 18- (1) Fen İşleri Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 19- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 20- (1) Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 21 – (1) İş bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 22– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürü yürütür.

 

 

 

           

                                                                                                                          

 

O N A Y

16/12/2016

 

       Mehmet Siyam KESİMOĞLU

       Kırklareli Belediye Başkanı

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönergesi 26.12.2016

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 26’ıncı maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye             : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

ç)  Yönetmelik                  : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. d) Müdürlük             : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,
 2. Müdür             : İmar ve Şehircilik Müdürünü,
 3. Meclis               : Kırklareli Belediyesi Meclisini
 4. Encümen             : Kırklareli Belediyesi Encümenini

ğ)  Şef                               : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari Mali İşler Alt Birimi Şefini

 1. h) Personel             : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade

                                           eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 26’ ıncı maddesinin “ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8(1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Harcama Yetkilisi             : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Taşınır Kayıt Yetkilisi             : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                                : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. H.K.İ Memuru                                    : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. İdari Mali İşler Birimi Şefi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. İnşaat Mühendisi                                    : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. Harita Birimi Teknik Personeli : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)  İmar Planlama Birimi Teknik Personeli          : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. h) Elektrik Mühendisi : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Makine Mühendisi                                         : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 1. i) Mimar : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.
 2. j) Yapı Ruhsatı Teknik Personeli : Görevleri ek16’da tanımlanmıştır.
 3. k) Yapı Denetim Teknik Personeli : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.
 4. l) Yapı Ruhsatı İşlemleri Yardımcı Personeli : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır.
 5. m) Yapı Denetim İşlemleri Yardımcı Personeli : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.
 6. n) Harita Birimi Yardımcı Personeli : Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 7. o) İmar Planlama Birimi Yardımcı Personeli : Görevleri ek21’de tanımlanmıştır.

ö)  İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli           : Görevleri ek22’de tanımlanmıştır.

 1. p) Hizmetli Personeli : Görevleri ek23’te tanımlanmıştır.
 2. r) YDS Yetkilisi : Görevleri ek24’ta tanımlanmıştır.
 3. s) MAKS Yetkilisi : Görevleri ek25’te tanımlanmıştır.

ş)  Araç Sürücüsü Personeli                                 : Görevleri ek26’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek27 ve ek28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek29 ve ek30 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek31 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek32

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek34 ve ek35 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek36 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek37 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Birimi

MADDE 12-  (1)Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. a) Kanun ve yönetmeliklere istinaden incelenip uygun görülen projelere yapı ruhsatı düzenlemek.
 2. b) Projesine uygun olarak yapılmış yapılara yapı kullanma izin (iskan) belgesi düzenlemek.
 3. c) Yenileme, yeniden, kat ilavesi, ek bina, tadilat, restorasyon, kullanım değişikliği, Mekanik tesisat ve elektrik tesisat değişikliği, isim değişikliği ruhsatlarını düzenlemek,

ç) Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti  proje onaylarını yapmak,

 1. d) 4708 sayılı yasaya göre kurulan yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, yapı denetim faaliyetleri ile ilgili hak ediş raporlarını inceleyip onaylamak,
 2. e) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak.

 

(2) Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Biriminde ek38, ek39, ek46’ye göre iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Proje ve Denetim Alt Birimi

MADDE 13- (1) Proje ve Denetim Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. a) Yapı ruhsatı başvurusu ile sunulan inşaat projelerinin yürürlükteki mevzuata göre incelemesini yapmak.
 2. b) Kentsel dönüşüm işlemleri,
 3. c) Asansör tescillerini yapmak ve yıllık mecburi denetimlerinin yapılmasını sağlamak,

ç) Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar  hakkında gerekli yasal işlemleri yerine getirmek, yıkım işlemlerini takip edip diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile eş güdümlü çalışılmasını sağlamak,

 1. d) Bina yıkım izni işlemleri.
 2. e) Basit tadilat izni işlemleri.

 

(2) Proje Kontrol Alt Biriminde ek40, ek43, ek44, ek45, ek47’ye göre iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

İmar Planlama Alt Birimi

MADDE 14- (1) İmar Planlama Alt Biriminin Görevleri

 

 1. a) Plan tadilatlarının kontrolü ve gerekli yasal işlemlerin yapılması,
 2. b) Belediye meclis başvurularının değerlendirilmesi.

 

(2) İmar Planlama Alt Biriminde ek42’ye göre iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Harita Alt Birimi

MADDE 15- (1) Harita Alt Biriminin Görevleri

 

 1. a) Kamulaştırma yapmak,
 2. b) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. 16. 17 ve 18. maddelerine göre uygulamaları yapmak ve kontrol etmek,
 3. c) Su basman kotlarının kontrolünü yapmak,

ç) Bina oturumunu kontrol edip aplikasyonu onaylamak.

 1. d) Numarataj işlemleri,
 2. e) Halihazır harita yapımı,
 3. f) Yapı ruhsatı verilen inşaatların yer teslimini yapmak,
 4. g) İmar durumu hazırlamak.

 

(2) Harita Alt Biriminde ek41’e göre iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdürlük ile diğer Müdürlükler arasında ve Müdürlük içi koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 

(3) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri         

MADDE 17- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Erkan GÜLER

                                                                                                   İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

 

 

ONAY:  26.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

İtfaiye Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi ile 27’ nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı,

ç)  Yönetmelik                 : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. d) Müdürlük : İtfaiye Müdürlüğünü,
 2. e) Müdür : İtfaiye Müdürünü,
 3. f) Şef                         : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan şefi
 4. g) Amir : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan İtfaiye Amirini,

ğ)  Çavuş                          : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye çavuşunu,

 1. h) Er : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan İtfaiye erini,  

ı)  Şoför                            : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye şoförünü,

 1. i) Tekniker : İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan yangın güvenlik teknikerini 

                                           İfade eder.                                    

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Görevler

MADDE6- (1) Birim; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuş olup, Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 27’nci  maddesinin “ İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) İtfaiye Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

                                                                           

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün Görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10 – (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef                                                                 : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. İtfaiye Amiri                         : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. İtfaiye Çavuşu                                    : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   İtfaiye Eri                                                       : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. İtfaiye Şoförü                         : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. İtfaiye Teknikeri                                     : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Büro Elamanı : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. g) Harcama Yetkilisi : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)  Gerçekleştirme Görevlisi                                : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. h) Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                                : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE  11- (1)  İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek15 ve ek16 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek17 ve ek18 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek19 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek20

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek22 ve ek23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek24 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek25 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt Birimi

MADDE 12 – (1) Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt Biriminin Görevleri:

 1. 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre sevk ve idare etmek.
 2. 27/11/2007 tarihli ve ‘’24827 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümlerini uygulamak.
 3. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

      ç)   Can ve Mal güvenliği açısından her türlü kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.

 1. İtfaiye hizmetleri için gerekli bütün araç gereç ve ekipmanlarını göreve hazır bulundurmak.

 

(2) Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt Biriminde ek26, ek27, ek28 ve ek29 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

Eğitim, Tatbikat ve Kontrol Alt Birimi

MADDE13 – (1) Eğitim, Tatbikat ve Kontrol Alt Biriminin Görevleri:

 1. Yönetmeliklerde tanımlanmış yangın güvenliği önlemleri, yangın bilgisi, yangın anında yapılması gerekenler gibi konularda eğitim almak ve vermek tatbikatlar düzenlemek.
 2. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek ; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve  bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapmak.
 3. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konularda tatbikat yapmak.

ç)  İşyeri eğlence yeri fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden

     denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) İtfaiye  Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

Çalışma usulleri

MADDE 15- (1) İtfaiye  Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) İtfaiye Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

 

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ali Sinan DEMİRER

                                                                                                              İtfaiye Müdürü

                                                                                                                                                                                                  

 

ONAY:  16/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 28’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye                     :Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             :Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı :Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,   

ç)  Yönetmelik                 :Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

 1. d) Müdürlük                   :Mali Hizmetler Müdürlüğünü,
 2. e) Müdür             :Mali Hizmetler Müdürünü,
 3. f)   Uzman                        :Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan uzmanları,
 4. g) Şef             :Mali Hizmetler Şefini,

      ğ)   İstatistikçi                   :Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan istatistikçiyi,

 1. h)   Memur                        :Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan memuru

      ı )   Yardımcı Personel      :Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan işçi ve hizmet alım personelini,

      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarihli ve 77 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen  Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 28’ inci maddesinin “Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün Görevleri ek3’te yer alan görev tanımlarında da belirtilmiştir.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Muhasebe Yetkilisi      : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Harcama Yetkilisi      : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı      : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)  Uzman                                                    : Görevleri ek7’te tanımlanmıştır.

 1. Şef      : Görevleri ek8, ek9, ek10, ek11, ek12’te tanımlanmıştır.
 2. Bilgisayar İşletmeni      : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.
 3. İstatikçi      : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.
 4. Muhasebe Yetkilisi Mutemedi      : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.          
 5. Taşınır Konsolide Görevlisi      : Görevleri ek16’da tanımlanmıştır.
 6. Yoklama Memuru      : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.

ı)   Gerçekleştirme Görevlisi                        : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır.

 1. Taşınır Kayıt Yetkilisi      : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.
 2. Taşınır Kontrol Yetkilisi      : Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 3. Yardımcı Personel                             : Görevleri ek21, ek23, ek25, ek27, ek29, ek31’de

                                                                 tanımlanmıştır.

 1. Memur                                         : Görevleri ek22, ek24, ek26, ek28’de tanımlanmıştır.
 2. Ön Mali Kontrol Görevlisi      : Görevleri ek30’da tanımlanmıştır.

 

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

 

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’uncu maddesine göre yürütülür. Ek32 ve ek33 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek34 ve ek35 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek36 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek37 iş akış

      şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek38 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek39 ve ek40 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek41 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek42 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 1. Diğer kurumlar ve belediye tarafından gönderilen sesli ilanları yaptırmak, yazılı ilanları asmak ve takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak iş ve işlemleri yürütülür,

ı)   4734 sayılı İhale Kanunu hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünün ihale ve satın alma iş ve işlemleri gerçekleştirilir ve takip edilir,

 1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na uygun gelir tarife cetvellerinin hazırlanarak meclise sevkini sağlanır. Ücret Tarifelerinin hazırlık aşaması ile ilgili tüm süreç için sekretarya görevini yapar.
 2. Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis /devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak,
 3. Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 4. Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak,
 5. Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinin sorumluluğunda ve yargıya intikal edilen konular hakkında Mahkemelerce veya Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek,
 6. Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak. Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisince yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek,
 7. Kira artışlarını, kira kontratına göre kiralama süresi biten kiracılara yasa ve yönetmelikler çerçevesinde artış oranlarına göre yaparak tebliğ edilmesini sağlamak ve mukavelelerinin yenilenmesini sağlamak,

ö) Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak,

 1. Belediye tarafından kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan taşınmazların kiralama işlemlerini yapmak,
 2. Belediye Meclisinin ihtisas ve denetim komisyonlarının toplantı ve karar tutanakları ve raporları ile ilgili yazı işleri yapılır, Kıymet takdir komisyonu, muhammen bedel komisyonu kurulması çalışmalarını ve rapor yazımının yapılması. Plan Bütçe komisyonunun davet edilmesini sağlamak ve komisyon tutanaklarının ilgili yerlere sevkinin sağlanması gibi konularda gereken sekretarya görevini yürütmek,
 3. Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak,

ş) Belediyeye ait alanlardaki sezonluk işgallerin ilgili birimlerce tespitinin yaptırılması ve sezonluk işgaliye bedellerinin tahsilinin sağlanmasını koordine etmek,

 1. Belediyeye ait taşınmazların işgalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurum ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Cumartesi ve Çarşamba günleri kurulan açık halk Pazarlarındaki yer tahsislerinin envanterini tutmak. Pazar yeri taleplerinin Zabıta Tutanakları ile birlikte Encümende görüşülmesi işlemlerini gerçekleştirmek ve talep sahiplerini bilgilendirmek,

ü) Belediyeye ait işgal edilmiş taşınmazların işgalcilerinden ecrimisil bedellerini tahsil etmek ve tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak,

 1. Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek.

(2) İdari ve Mali İşler Alt Biriminde ek43, ek44, ek45, ek46, iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Muhasebe Alt Birimi

MADDE 12- (1) Muhasebe Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Muhasebe kayıtlarını usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak.
 2. Muhasebe hizmetlerini yürütmek ve tutulması gereken defterleri usulünce tutmak.
 3. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

ç)   Para ve paralı ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, verilmesi ve

      gönderilmesi ile ilgili tüm mali işlemleri kayıt altına almak.

 1. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin işlemlerini kontrol etmek veya ettirmek.
 2. Mali konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 3. Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol İşlemlerini yapmak.
 4. Belediyenin taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini konsolide etmek ve taşınır kesin hesabını hazırlamak.

ğ)  Belediye bünyesinde görevli devlet memurlarının, işçi personel ve sözleşmeli personelin mevzuat

      uyarınca maaş, ödül ve ikramiye, ihbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları, fazla mesai

      ödemelerinin banka tarafından ödenmek üzere elektronik ortamda gönderilmesi ve gerekli

      kayıtların tutulması sağlamak.

 1. Belediyenin gerek 2886 sayılı devlet ihale kanunu gerekse 4734 sayılı kamu ihale kanunları gereği ilgili dairelerince gönderilen teminat mektuplarını muhafaza altına alınması ve iadesi gerektiğinde de ilgililerine iade edilmesini sağlamak.

ı)    Bütçe içi avans ve bütçe dışı avansların verilmesi ile süresi içinde kapatılmasını sağlamak.

 1. Bütçe emanetine alınan tutarların takip ve tetkiki yaparak, ödenmesinin süresi içinde yapılmasını sağlamak.
 2. Verilmesi gereken beyannameleri ilgili kuruma göndermek ve takibini yapmak.
 3. Belediye tarafından ödenmesi gereken kanuni paylar ve fon paylarının süresi içerisinde ödenmesini sağlamak.
 4. Belediyeden alacaklı olan kişi ve kurumlara çek ve gönderme emri hazırlamak.
 5. Kredi işlemlerini takip etmek ve finansmanını sağlamak.
 6. Her türlü iade ve mahsup işlemlerinin yapılması.
 7. Mali konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Muhasebe Alt Biriminde ek47,ek48, ek49,ek50, ek51,ek52, ek53,ek54 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

İcra ve Takip Alt Birimi

MADDE 13- (1) İcra ve Takip Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Ödeme emir belgelerini hazırlamak ve tebliğ işlemlerini yapmak,
 2. Haciz varakasının tanzimini ve haciz kararlarını takip etmek,
 3. Posta çeki hesabı ile ilgili işlemlerin takibini yapmak ve posta defterlerini tutmak,

ç)   Yoklama işlemlerini yapmak,

 1. Haciz kararı alınan Belediye gelirlerinin tahsilat işlemlerini takip etmek,
 2. Tellaliye işlemlerini takip etmek,
 3. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre kesilen cezaların takip işlemlerini yapmak,
 4. İdari para cezalarının takip işlemlerini yapmak,

ğ)  2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (f) bendi gereğince

     Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve

     diğer gelirlerin yasal süreler içerisinde tahsili yapmak,

 1. Borçlarını vaktinde ödemeyen mükelleflerden alacakları ve ‘’6183 sayılı Amme Alacaklarının

      Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’’ hükümleri uygulanarak tahsil etmek,

ı)    Belediye hizmet gelirlerinin tahsilat işlemlerini yapmak,

 1. Abonesiz ve borçtan dolayı su kesilmesi işlemlerini takip etmek,
 2. Mükerrer su ödemelerinin mahsup ve iade işlemlerini yapmak,
 3. “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” gereği tanzimi gereken tahsilat bordrolarını

      tanzim ve kontrol etmek,

 

 

Sicil ve Tahakkuk Alt Birimi

MADDE 14- (1) Sicil ve Tahakkuk Alt Biriminin Görevleri;

 

 1. Belediyenin her türlü gelirine ilişkin mükellefiyetleri tesis etmek, mükelleflerin sicil kayıtlarını

      oluşturmak, birleştirmek, kapamak ve gereken düzeltme işlemlerini yapmak,

 1. “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu” gereği her türlü verginin, harcın ve harcamalara katılım

       paylarının tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak,

 1. “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu” gereği her türlü vergi ve hizmet gelirlerinin tahakkuk

      iptallerini, düzeltme ve terkin işlemlerini yapmak,

ç)   “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” gereği tanzimi gereken tarh ve tahakkuk,

       terkin bordrolarını tanzim ve kontrol etmek,

 1. Beyannameleri ve bildirimleri kabul etmek, kontrolünü yapmak,
 2. Beyanları bilgisayar sistemine kaydetmek, gereken düzeltme işlemlerini yapmak,
 3. İntikal, satış, ifraz, intifa gibi her türlü tapu işlemi öncesi ilgili yerin emlak rayiç bedelinin tespit

      etmek, tapu müdürlüğüne bildirmek,

 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından talep edilen, yardıma muhtaç kişiler

       hakkındaki gayrimenkul araştırmasını yapılarak evrak düzenlemek,

ğ)   Su sayaçlarının okunması ve tahakkuk işlemlerini yapmak,

 1. Kaçak su kullanımının takibi ve kontrolünü yapmak,

ı)   Arızalı su sayaçlarının sökülüp, takılması işlemlerini yapmak,

 1. Abonesiz ve borçtan dolayı su kesilmesi işlemlerinin takip etmek,
 2. Su abone kayıt işlemlerini yapmak,
 3. Abone kapama ve teminat (depozito) iade işlemlerinin yapılması,
 4. İtirazlı su sayaçlarının kontrol edilmesinin sağlanması.

 

(2) Sicil ve Tahakkuk Biriminde ek55, ek56,ek57, ek58 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Alt Birimi

MADDE 15- (1) Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Alt Biriminin Görevleri;

 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının

      konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

 1. Stratejik plan, Performans Programı, Kurum Faaliyet Raporunu hazırlamak,
 2. Kurumun İç kontrol çalışmaları kapsamındaki Risklerin Konsolide edilmesi, Kontrol

      Faaliyetlerinin belirlenmesi ve izlenmesi çalışmalarını yapmak,

      ç)  4734 Sayılı Kanun çerçevesinde ihalelerin kontrolünü yapmak.

 1. d) Temsil tören ve 22. madde kapsamı dışında kalan ödeme emir belgelerini incelemek.

 

(2) Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Alt Biriminde ek59, ek60, ek61 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Bilgi İşlem Alt Birimi

MADDE 16- (1) Bilgi İşlem Alt Biriminin Görevleri;

 1. Belediyenin bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım iş ve işlemlerini takip ve koordine etmek,
 2. Bilgisayar programlarının kanunlara uygunluğunu takip ve kontrol etmek,
 3. Bilgisayar verilerinin güvenliğini ve yedeklenmesini sağlamak,

ç)   Donanımların bakım onarım ve güncelleme işlemlerini yapmak,

 1. Müdürlüğe ait raporların hazırlanmasında ve belge üretilmesinde yardımcı olmak,
 2. Belediyenin tüm bilgi teknolojilerine ilişkin teknik destek sağlamak,
 3. Belediyenin e-belediye ve e-tahsilat uygulamalarını gerçekleştirmek,
 4. Otomatik ödemelere ilişkin işlemleri takip etmek,

ğ)   Belediye web sayfası ve e-posta uygulamalarını tanzim ve takip etmek,

 1. Belediyenin bilgi güvenliği ve internet güvenliği hizmetlerini yapmak.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 17- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 18- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 19- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 20- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                                     Tansel SAİN

                                                                                                             Mali Hizmetler Müdürü

 

 

ONAY:  26.12.2016

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER  MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler  Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 23’üncü maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

ç)   Müdürlük                   : Park ve Bahçeler  Müdürlüğünü,

 1. d) Müdür : Park ve Bahçeler  Müdürünü,
 2. e) Şef : Park ve Bahçeler  Şefini,
 3. f) Personel : Park ve Bahçeler  Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade

                                           eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinin “Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek 3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Peyzaj mimarı : Görevleri ek6’te tanımlanmıştır

ç)   Mühendis                                                      : Görevleri ek7’te tanımlanmıştır

 1. İmam : Görevleri ek8’te tanımlanmıştır
 2. Mezarlık Sorumlusu : Görevleri ek9’te tanımlanmıştır
 3. Defin İşçisi : Görevleri ek10’te tanımlanmıştır
 4. Otomatik Sulama Sorumlusu : Görevleri ek11’te tanımlanmıştır

ğ)  Otomatik Sulama İşçisi                                  : Görevleri ek12’te tanımlanmıştır

 1. Park Donatıları Kurma İşçisi                        : Görevleri ek13 ’te tanımlanmıştır

ı)   Park Bakım İşçisi                                           : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır

 1. Saha Amiri : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır
 2. Saha Sorumlusu : Görevleri ek16’te tanımlanmıştır
 3. Sera İşçisi                                                     : Görevleri ek17’te tanımlanmıştır
 4. Sera Sorumluluğu : Görevleri ek18’te tanımlanmıştır
 5. Sulama İşçisi             : Görevleri ek19’te tanımlanmıştır
 6. Vektör Mücadele Mesul Müdürü : Görevleri ek20’te tanımlanmıştır
 7. Vektör Mücadele İşçisi : Görevleri ek21’te tanımlanmıştır

ö)  Yeşil Alan ve Refüjlerin Bakımı İşçisi           : Görevleri ek22’te tanımlanmıştır

 1. Büro İşçisi             : Görevleri ek23’te tanımlanmıştır
 2. Saha İşçisi : Görevleri ek24’te tanımlanmıştır
 3. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek25’te tanımlanmıştır

ş)   Harcama Yetkilisi                                          : Görevleri ek26’te tanımlanmıştır

 1. Taşınır Kayıt Yetkilisi                                   : Görevleri ek27’te tanımlanmıştır
 2. Taşınır Kontrol Yetkilisi  : Görevleri ek28’te tanımlanmıştır

 

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek 29 ve ek 30 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek 31 ve ek 32 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek 33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür.Ek 34

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek 35 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek 36 ve ek 37 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek 38 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek 39 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

      göre yürütülür.

 

 

Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Birimi

MADDE 12- (1) Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Biriminin görevleri;

 

a)Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yeşil alanların, kaldırımların, mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.

b)Geniş yeşil alanlar yaratmak ve kişi basına düsen yeşil alan miktarını artırmak.

c)Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve ağaçlandırma alanlarının, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesim ve peyzaj tanzimi uygulamalarının sağlıklı şekilde yürütülmesini yapmak veya yaptırmak.

ç)Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness kompleksi ve açık hava spor aletleri yapmak.

 1. d) Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının ve göletlerin bakımlarını yapmak.

e)Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları mevsimsel olarak programlamak, oluşan arızaları yapmak veya yaptırmak.

f)Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını, bankları, çöp kovaları, aydınlatmaları kontrol etmek, rutin bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek, gerektiğinde yenilerini yapmak ve ilgili diğer birimlerden  destek almak.

g)Belediyeye ait yeşil alanda veya kaldırımlarda, refüjlerde oluşan araçlar ya da insanlar tarafından yapılan hasarları tutanakla tespitini yapmak ve hasar raporu oluşturmak.

ğ) Sivrisinek, karasinek ve keneye karşı larvasit, uçkun ve rezüdüel olarak kullanılacak insan sağlığı grubu ilaçları temin etmek, ilaçlamaları yapmak.

h)Sağlıklı ve az kullanımını sağlayan otomatik sulama projelerinin uygulamasını sağlamak.

ı)Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları,çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

(2) Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Biriminde ek 40,ek 42,ek44,ek45,ek46,ek47,ek48,ek49 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Mezarlıklar Alt Birimi:

MADDE 13- Mezarlıklar Alt  Biriminin görevleri;

 

 1. a) Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin ve hizmet taleplerinin (Mezar Kazma, Cenaze

Nakil ve Defin Hizmetleri) yerine getirilmesini sağlamak.

 

b)Mezarlıkların bakım ve onarımını sağlamak, yaptırtmak.

 1. c) Ölüm kayıtlarının ve   mezar  yeri   tahsis   belgelerinin   arşivleşmesini   ve  saklanmasını sağ

ç) Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve  bu  belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak.

 1. d) Nakil yapılacak cenazelerle ilgili yazışmaların yapılmasını sağ
 2. e) Birimle ilgili yazışmaların yapılmasını sağ
 3. f) Mezarlıklar birimine gelen/giden evrak takibini sağ
 4. g) Dış güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak.

ğ)Defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

İmam

 1. a) Müdürlükten almış olduğu yazılı veya sözlü talimatları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
 2. b) Defne iştirak edip, defin hizmetinin dini kurallara uygun olarak yapılmasını sağ

c)Cenaze törenlerinde din görevlisi olarak müdürlüğü temsil etmek.

ç)Görevlendirilmesi durumunda birimini temsil etmek.

 1. d) Cenazenin araçtan mezar basına kadar taşınmasına yardımcı olmak.
 2. e) Mezarlık içerisinde oluşan çöplerin, temin edilen araçlarla çöp alanına dökülmesini sağlamak.
 3. f) İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak.

g)Mezarlık kapı kontrol hizmetlerini yürütmek.

ğ)Ziyaretçi vatandaşlara yönlendirici ve mezarlığı tanıtıcı yardımlarda bulunmak.

h)Ziyaret amacı dışında gelen kişilerin (dilenci, çocuk vs.) mezarlık içerisine girişine engel olmak, gerektiğinde Belediye Zabıtasından destek almak.

ı)Mezarlık içerisinde rutin kontroller yaparak, gördüğü olumsuzlukları mezarlık görevlisine bildirmek.

i)Cenaze defni sırasında bazı kimselerin (dilencilerin, sucuların, çelenkçilerin v.s.) cenaze sahiplerini rahatsız etmelerine mani olmak.

j)Mezarlık görevlilerinin bilgisi dışında, mezarlık içerisine mezar haricindeki yerlere ağaç ve bitki dikimine engel olmak.

(2) Mezarlıklar Alt Biriminde ek 41 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Sera Alt Birimi

MADDE 14- Sera  Alt  Biriminin görevleri;

 

a)Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj düzenlemelerinde yıl boyunca kullanılması düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu fidanları listelemek, yetiştirilmesi müdürlükçe planlanan türlerin üretimini yapmak.

b)Müdürlüğümüz serasında bulunan ve yıl içerisinde sorumluluk alanlarımız ile yeni projelerde kullanılacak olan süs bitkileri ve çiçeklerinin bakımlarını yapmak.

c)Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

ç) Yeşil alan ve parklarda hastalanan, zarar gören bitkilerin bakımını yapmak.

d)Daha önce düzenlemesi yapılan ancak zorunlu sebeplerden dolayı düzenlemesi değiştirilen alanlarda zorunlu söküm yapılan süs bitkileri ve ağaçlarının yeni kaplamasını yapmak  ve bakıma alarak bu bitkilerin tekrara kullanılmasını sağlamak.

(2) Sera Alt Biriminde ek 43 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede yer almayan hususlar

MADDE 15-  İş bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili genel hükümler çerçevesinde hareket edilir

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

Çalışma usulleri

MADDE 17- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Selçuk TANTA

                                                                                                         Park ve Bahçeler Müdürü

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi ile 30’uncu maddesi ve İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Kırklareli Belediyesi Başkan Yardımcısını,

ç )  Yönetmelik                            : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma

                                                       Yönetmeliği,

 1. Müdürlük : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü,
 2. Müdür : Su ve Kanalizasyon Müdürünü,
 3. Şef : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şefini,
 4. Harcama Yetkilisi : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Harcama Yetkilisini,

ğ)  Gerçekleştirme Görevlisi        : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Gerçekleştirme

                                                       Görevlisini

 1. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Taşınır Kayıt Yetkilisi

ı)   Taşınır Kontrol Yetkilisi         : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Taşınır Kontrol

                                                       Yetkilisi

 1. Memur : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görev yapan Memuru
 2. İşçi : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görev yapan İşçiyi
 3. Saha Sorumlusu : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görev yapan Saha

                                                 Sorumlusunu,

 1. Formen : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görev yapan Formen
 2. Yardımcı Personel : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görev yapan diğer   

                                                  personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1). Su İşleri Müdürlüğü 04.07.2007 tarih ve 107 sayılı meclis kararı ile kurularak görevine başlamış olup; 05.11.2013 Tarih ve 258 sayılı meclis kararı ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Birim; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuş olup, Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin “ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1)Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

                                                                           

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün Görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef                                                            : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Memur : Görevleri ek5’da tanımlanmıştır.

ç)   İşçi                                                                 : Görevleri ek6’de tanımlanmıştır.

 1. d) Saha Sorumlusu : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.
 2. e) Formen : Görevleri ek8’da tanımlanmıştır.
 3. f) Su ve Kanalda Çalışan Yardımcı Personel : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 4. g) Su Endeks Okuma Yardımcı Personel : Görevleri ek10’de tanımlanmıştır.

ğ) Sayaç Sökme Takma Yardımcı Personel        : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

 1. h) İdari İşler Büro Personeli : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

ı) Yardımcı Büro Sekreteri                                  : Görevleri ek13’de tanımlanmıştır.

 1. i) Operatör ve E Sınıfı Ehliyetli Şoför : Görevleri ek14’de tanımlanmıştır.
 2. j) Şoför : Görevleri ek15’de tanımlanmıştır.
 3. k) Harcama Yetkilisi : Görevleri ek16’de tanımlanmıştır.
 4. l) Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.
 5. m) Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek18’da tanımlanmıştır.
 6. n) Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.

 

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE  11- (1)  İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek20 ve ek21 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek22 ve ek23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek24 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek25

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek26 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek27 ve ek28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek29 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. g) İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine

      göre yürütülür.

 

 

Arıza ve Bakım Alt Birimi

MADDE 12-(1)Arıza ve Bakım Alt Birimi Görevler:

 

 1. Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde uygulanacak Ulusal ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile diğer mevzuat gereği iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Kırklareli Belediyesi sınırları içerisinde içme ve kullanma suyunun kullanıcılara kesintisiz ve yürürlükteki standartlara uygun olarak en sağlıklı biçimde halka ulaştırılmasından ve şehir şebekesinde gerekli bakımların yapılıp meydana gelen arızaların en kısa zamanda gidermek.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yer altı suları, Deposu olan çeşmeler ve Sazara kaynağından alınan Sazara hattının bakım, onarım ve her türlü tamiratı yapmak ve yaptırmak.

ç) Şehirdeki İçme suyu hatlarının kontrolünün yapılmasını sağlamak.

 1. Şehre gelen suyun Mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması sağlamak.
 2. Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi sağlamak. Ek30 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımın yapmak veya yaptırmak.Ek31 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Yeni su hatlarının döşenmesini ve kaçak su bağlantılarının önlenmesini sağlamak. Ek 32 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)  Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının planlamalarını yapmak veya yaptırmak.

 1. Şehrin yağmur suyu hatlarının planlamalarını yapmak veya yaptırmak.

ı) Yağmur suyu ızgaraları ile yağmur suyu hatlarının bakım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak.  

 1. Şebeke ve hatlar ile ilgili her türlü projeleri yapmak ve yaptırmak.
 2. Mahalle ve Mezarlık çeşmelerinin düzenli aralıklarla bakımlarını yapmak ve yaptırmak.
 3. Kanalizasyon bacalarının sürekli olarak kontrol edilmesi ve temizletilmesinin sağlanması.
 4. Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarını ilgili Müdürlükler ile koordineli olarak yapmak ve yaptırmak.
 5. Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesini sağlamak.
 6. Konut ve iş yerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin vermek. Ek 33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 7. Vidanjör ve Kuka hizmetini vermek. Ek 34 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 13- (1)  Su ve Kanalizasyon  Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

 

 

Çalışma usulleri

MADDE 14- (1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 15- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 16- (1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE18– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Su ve Kanalizasyon  Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                                Mehmet ÇEVİK

Su ve Kanalizasyon  Müdürü

 

 

 

ONAY: 20/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi ile 31’nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye             :  Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan                         :  Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik             :  Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 ç)   Müdürlük                    :  Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

 1. Müdür             :  Temizlik İşleri Müdürünü,
 2. Şef                         :  Temizlik İşleri Şefini,
 3. Personel             : Temizlik İşleri  Müdürlüğünde  görev  yapan  memur ve diğer

                                      çalışan personeli ifade eder.                                                      

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

Madde 5- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. ve 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Kırklareli Belediye Meclisi’nin 03.10.2006 tarih ve 176 sayılı kararı gereğince Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 31’inci maddesinin “ Temizlik Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat Şeması

Madde 7- Temizlik İşleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek 3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef                                    : Görevleri ek 4’te tanımlanmıştır.
 2. Memur                                                : Görevleri ek 5’te tanımlanmıştır.
 3. Kadrolu İşçi                                    : Görevleri ek 6’da tanımlanmıştır.

ç)   Katı Atık Toplama ve Çevre

      Temizliği Alt Birim Sorumlusu          : Görevleri ek 7’de tanımlanmıştır.

 1. Konteyner Tamir ve Bakım

     Atölyesi Alt Birim Sorumlusu            : Görevleri ek 8’de tanımlanmıştır.

 1. Kaynak Atölyesi Alt Birimi Ustası : Görevleri ek 9’da tanımlanmıştır.
 2. Şantiye Şefi (Hizmet Alımı)             : Görevleri ek 10’da tanımlanmıştır.
 3. g) Kontrol Amiri (Hizmet Alımı) : Görevleri ek 11’de tanımlanmıştır.

ğ)   İdari ve Mali İşler Yardımcı

      Büro Personeli(Hizmet Alımı)           : Görevleri ek 12’de tanımlanmıştır           

 1. h) Çevre Mühendisi (Hizmet Alımı)      : Görevleri ek 13’te tanımlanmıştır.

ı)   Araç Arkası Görevlisi ve Yol

      Süpürme Görevlisi                             : Görevleri ek 14’te tanımlanmıştır.

 1. i) Şoför                                                 : Görevleri ek 15’te tanımlanmıştır.
 2. j)  Harcama Yetkilisi                              : Görevleri ek 16’da tanımlanmıştır.
 3. k) Gerçekleştirme Görevlisi             : Görevleri ek 17’de tanımlanmıştır.
 4. l) Taşınır Kayıt Yetkilisi                       : Görevleri ek 18’de tanımlanmıştır.
 5. m) Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür. Ek 20 ve ek 21 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek 22 ve ek 23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek 24 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)  Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek 25

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek 26 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek 27 ve ek 28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek 29 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek 30 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

      göre yürütülür.

 

Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Birimi

MADDE 12- (1) Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Biriminin görevleri;

 

 

 1. Belediye sınırları içerisinde çöplerin toplanması, katı atık aktarma istasyonuna/depolama alanına nakledilmesi, cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerinin el ve araç ile süpürülmesi ve ihtiyaç halinde yıkanması işlerini yapmak veya yaptırmak.
 2. Belediyemizin hizmet alanı içerisindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar alanlarının süpürülmesini, gerektiğinde yıkanmasını ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak,
 3. Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak.

ç)  Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen, çöp kamyonları tarafından alınmayan koltuk,         kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının toplanmasını sağlamak.

 1. Hizmetleri komisyonu tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. (Hayvan ölüleri ve hayvanların kesiminden sonra çıkan iç organları hariç)
 2. Evsel atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve bunları uygulamak.
 3. Konteynırların belirli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ettirilmesini yapmak veya yaptırmak.
 4. Belediye sınırları içerisinde bulunan piknik alanlarının evsel atıklarını toplamak.

ğ) Bayram, tören, festival, konser, yarışma, toplantı, kültürel faaliyetler ile kutlama    haftaları gibi özel günlerde alan temizliğinin yapılmasını sağlamak.

 1. Çöp ev haline gelmiş eski evlerin, boş arsaların temizliğini sağlamak.

 

(2) Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Biriminde ek 31 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

Konteyner Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Birimi

MADDE 13_ (1)Konteyner Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Biriminin görevleri;

 

 

 1. Belediye tarafından ihtiyaç duyulan noktalara yeteri kadar çöp konteynerinin konulması.
 2. Tamire ihtiyacı olan konteynerlerin tamir edilmesi.

 

(2) Konteyner Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Biriminde ek 32 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) ) Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

 

Çalışma usulleri         

MADDE 15- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü yürütür.

 

 

 

 

                                                                                                          Semih TUNA

   Temizlik İşleri Müdürü

 

 

 

 

 

ONAY:  16/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 32’nci maddesi ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

(2) Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmetlerinin yasal dayanakları.

 

 1. Resmi Gazetenin 06/05/1930 tarihli ve 1489 sayısı ile yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 2. Resmi Gazetenin 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayısı ile yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 3. Resmi Gazetenin 22/01/2002 tarihli ve 24648 sayısı ile yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun

ç)   Resmi Gazetenin 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayısı ile yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu

      Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

 1. Resmi Gazetenin 24/10/2003 tarihli ve 25269 sayısı ile yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 2. Resmi Gazetenin 11/08/1983 tarihli ve 18192 sayısı ile yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 3. Resmi Gazetenin 23/07/1965 tarihli ve 12056 sayısı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. Resmi Gazetenin 13/06/2010 tarihli ve 27610 sayısı ile yürürlüğe giren 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu

ğ)   Resmi Gazetenin 01/07/2004 tarihli ve 25509 sayısı ile yürürlüğe giren 5199 Sayılı

      Hayvanları Koruma Kanunu

 1. Resmi Gazetenin 04/04/1971 tarihli ve 13799 sayısı ile yürürlüğe giren 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu

ı)   Resmi Gazetenin 18/03/1954 tarihli ve 8661 sayısı ile yürürlüğe giren 6343 Sayılı Veteriner

 Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odaların Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Bakanlıkların ilgili diğer yasa, yönetmelik, talimatname,  genelge ve tebliğleri.

 

Tanımlar           

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin Uygulanmasında;

 

 1. Belediye                         : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan             : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev çalışma Yönetmeliğini,

ç)   Müdürlük                               : Kırklareli Veteriner İşleri Müdürlüğünü,

 1. Müdür : Veteriner İşleri Müdürü’nü,
 2. Veteriner Hekim : Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan veteriner

                                                  Hekimleri,

 1. Personel : Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan şef, memur

                                                 ve diğer çalışan personeli,

 1. Klinik : Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan kliniklerini,

ğ)  Hastane                                   : Polikliniği olan hastaneleri,

 1. Laboratuar             : Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü Ve Resmi

                                                 Yetkili Özel laboratuarları,

ı)    Marazi Madde                       : Laboratuarda analizi yapılacak olan maddeyi,

 1. Başıboş hayvan : Sahipli veya sahipsiz sokaklarda kontrolsüz, salma gezen

                                                 hayvan,

 1. Sahipsiz hayvan : Bir sahibi olmayan, korunmasız ve sokakta serbest halde

                                                 dolaşan hayvanı,

 1. Sahipli Hayvan             : Bir şahsın sorumluluğunda, aşı ve tedavileri yaptırılan,

                                                 barınacak yeri olan, bağlı bulunduğu belediyeye kayıtlı                

                                                 hayvanı,

 1. Hayvan Ambulansı             : Hasta ve yaralı hayvanların ilk tedavi ve nakil işlerini

                                                 yapmaya elverişli, donanımlı aracı,

 1. Müşahede             : Isırma yapan hayvanın on gün süreyle ya sahibinde ya da

                                                 belediyeye ait yerde gözlem altında tutulmasını,

 1. Kapalı Alan : İlaçlama yapılacak okul, iş yeri, ev, resmi kurum, hastane,

                                                 fabrika v.s. gibi alanları,

 1. Açık Alan : İlaçlama yapılacak kapalı olmayan sokak, mahalle gibi tüm

                                                 açık alanları,

ö)   Mini Hayvanat Bahçesi         : Birkaç tür hayvanın özel padoklarda beslendiği, ziyaretçilere

                                                       teşhir edildiği, çevre düzenlemesi yapılmış, dinlenme ve

                                                       aktivite alanını,

 1. Hayvan Sağlık Zabıtası : Hayvan hareketlerini izlemekten, kurban kesim ve hayvan

                                                Satış erleriyle, kümes, dam ve çiftlikleri denetlemekten

                                                sorumlu ihtar verip ceza kesme yetkisine sahip olan yetkili

                                                 memurunu,

 1. Gıda Kontrol Zabıtası : Kırklareli Belediye hizmet alanı içerisinde hizmet veren gıda

                                                 üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin ilgili mevzuata

                                                 uygunluğunu denetleyen, gerektiğinde ihtar verip ceza yazma

                                                 yetkisine sahip memuru,

 1. Kısırlaştırma : Hayvan populasyonunun kotrol altında tutulması amacıyla ,

                                                 Üremenin durdurulması için erkek ve dişi hayvanların üreme

                                                 organlarının operasyonla alınması işlemini,

ş)   Zoonoz Hastalık                     : Hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara geçebilen

                                                       bulaşıcı hastalığı,

 1. Hayvan Mezarlığı : Sahipli hayvanların ücretli, sahipsizlerin ücretsiz olarak

                                                 defnedildikleri sınırlı, tanımlı alanı,

 1. Gıda Bankası : Gönüllü tedarikçilerden toplanan dayanıklı, insan tüketimine

                                                 uygun gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtma hizmeti

                                                 veren birimi, İfade eder.

ü)   Euthenasia                             : Parenteral narkotik ilaçların uygulanması ile , his ve acı

                                                       duygusu ortadan kaldırılmak suretiyle acı çektirmeden, uyku

                                                       halinde iken canlının ebediyen uyutulması.

 1. Ex : Ölümü ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 32’nci maddesinin “ Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat Şeması

MADDE 7- (1) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan teşkilat şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev Dağılım Çizelgesi

MADDE 8- (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Görev Dağılım Çizelgesi ile yürütülür.

 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9 –(1) Müdür görevlerini, Kırklareli Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Veteriner Hekim : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. Şef : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Memur                                                            : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   Yardımcı Veteriner Hekimi                           : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Şoför : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. İşçi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Hayvan Yakalama ve Kontrol Personeli : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.
 4. Gece Bekçisi : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)   Harcama Yetkilisi                                         : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Taşınır Kayıt Yetkilisi                        : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 1. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

 

MADDE11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek16 ve ek17 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek18 ve ek19 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek20 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek21

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek23 ve ek24 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek25 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek26 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine  

      göre yürütülür.

 

 

Veterinerlik İşleri Alt Birimi

MADDE 12- (1) Veterinerlik İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Geçici hayvan bakımevine bağlı olarak çalışan hayvan yakalama ekibini sevk ve idare etmek.
 2. Resmi kurum ve kuruluşlardan ve vatandaşlardan gelen sözlü, yazılı ve telefon aracılığıyla yapılan şikayetleri, BİMER başvurularını değerlendirmek ve gereğini yapmak.
 3. Hayvan yakalama ekipleri tarafından yakalanan başıboş hayvanları teslim almak, teslim alınan başıboş sokak hayvanlarını bakımevi personeline teslim etmek.

ç) ‘’24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’’‘’12/05/2006 tarihli ve

      Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’’ hükümleri gereğince teslim alınan

      hayvanların sağlığı, bakımı, tedavileri, aşılanmaları, sahiplendirilmeleri, kayıt edilmeleri ve

      işaretlemelerini yapmak, yaptırmak ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 1. Rehabilite edildikten sonra sahiplendirilemeyen hayvanları alındıkları yere bırakılmaları için hayvan naklini gerçekleştirecek olan ekibe teslim etmek.
 2. Bakımevine teslim edilen başıboş hayvanın, sahipli ise sahibinin talebiyle muayenesini yapmak.
 3. Belediye sınırları içinde yaşayan sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt ve tescil altına almak, bunları kimliklendirmek. (Marka, karne, dövme, elektronik devre vb.),
 4. Herhangi bir nedenle yaralanmış, kaza geçirmiş, hastalanmış olan başıboş ve sahipsiz hayvanları teslim alıp tedavi etmek ya da tedavileri için hayvan hastanelerine yönlendirmek, sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunmak.

ğ)   Sahipsiz hayvanların tedavi ve ameliyatlarını ücretsiz yapmak.

 1. Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz hayvanların, geçici hayvan bakımevinde rehabilite edilene kadar bakımını, bu hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak.

ı)   Sokak hayvanları sayısının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla üremelerinin

     engellenmesi için kısırlaştırma yapmak veya yaptırmak. Kısırlaştırılan ve aşılanarak  

      tedavileri yapılan hayvanların yakalandıkları yere bırakılmalarını sağlamak.

 1. Bakımevinde herhangi bir nedenle ölen hayvanların mevzuata uygun imha edilmesini sağlamak. Ölen veya tıbbi atık olarak toplanan organ, malzeme vs. atık ekibine teslim edilir. Tüm tıbbi atıkları imha ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yürütmek.
 2. Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüyle koordinasyon sağlayarak İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarının, müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını uygulamak.
 3. Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait padoklarda on gün süreyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazışmalarını yapmak. Gerekirse laboratuvara marazi madde sevk etmek.
 4. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.
 5. Hayvan nakillerine ilişkin menşe şahadetnamesini düzenlemek ve onaylamak.

 

(2) Veterinerlik Hizmetleri Alt Biriminde ek27 ‘de iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Alt Birimi

MADDE 13 (1) Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Barınakta bulunan hayvanların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 2. Barınakta bulunan hayvanların yerlerinin bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 3. Sahipli hayvanların talep halinde ücreti yatırılmak kaydıyla geçici olarak hayvan otelinde bakımlarını sağlamak.

ç)  Geçici Hayvan Bakımevine gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını izlemek (gözlemek)

      yardımcı olmak ve güvenliğini sağlamak.

                                                                              

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma Usulleri

MADDE 15- (1)Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için:

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim Amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16 – (1)Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge Hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü yürütür.

 

 

 

 

ONAY:  16.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabıta Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği, 02/11/2010 tarihli ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği, 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye: Kırklareli Belediyesini,

 

 1. Başkan: Kırklareli Belediye Başkanını,

 

 1. Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

 

      ç)  Müdürlük: Zabıta Müdürlüğünü,

 

 1. Müdür: Zabıta Müdürünü veya Müdür vekilini,

 

 1. Zabıta : Kırklareli Belediye Zabıtasını,

 

 1. Zabıta Personeli: Müdürlük bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli, işçi vb. kadrolarda görev yapan personeli,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Organizasyon Yapısı, Bağlılık, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni

 

Teşkilat

MADDE 5- (1) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22/04/2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Kırklareli Belediye Meclisinin 03/10/2006 tarihli ve 176 sayılı kararı gereğince kurulmuş, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince de Kırklareli Belediye Meclisinin 04/05/2007 tarihli ve 77 sayılı, 06/12/2011 tarihli ve 211 sayılı ve 01/07/2014 tarihli ve 144 sayılı Kararları ile de yeni kadrolar ihdas edilmiştir.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 6- (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde Ek-1 deki gibi belirlenmiştir.

 

 (2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.

 

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.

 

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

 

(5) Zabıta Ekipleri Belediye Sınırları içerisinde İdari ve Mali İşler(Ek-2:İdari ve Mali İşler Görev Tanımı), İşyeri Denetim Ekibi(Ek-3: İşyeri Denetim Görev Tanımı), İşyeri Ruhsat Ekibi(Ek-4: İşyeri Ruhsat Görev Tanımı), İnşaat Denetim Ekibi(Ek-5:İnşaat Denetim Görev Tanımı), Terminal Denetim Ekibi(Ek-6:Terminal Denetim Görev Tanımı), Araç Ekibi(Ek-7:Araç Ekibi Görev Tanımı), Mıntıka 1 Ekibi(Ek-8:Mıntıka 1 Ekibi Görev Tanımı), Mıntıka 2 Ekibi                 (Ek-9:Mıntıka 2 Ekibi Görev Tanımı), Pazar Denetim Ekipleri(Ek-10:Pazar Denetimi Görev Tanımı) ve Tören Temsil Ekipleri(Ek-11:Tören Temsil İşlemleri Görev Tanımı) olarak verilen görevleri yapmaktır.

 

Bağlılık

MADDE 7- (1) Belediye zabıta teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan yardımcısına devredebilir.

 

Görev Alanı

MADDE 8- (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

 

Çalışma Düzeni

MADDE 9- (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

 

(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

 

(3) Personel sayısının yetersiz olduğu durumlarda çalışma süresi ve saatleri Müdürün teklifi, Başkan veya ilgili Başkan Yardımcısının oluru ile ayrıca düzenlenir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin Ünvan ve Nitelikleri

MADDE 10- (1) Zabıta Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

 1. a) Zabıta Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

 1. b) Zabıta Amiri ve Komiseri: 02/11/2010 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin” 17. maddesi a ve b bendi hükümleri doğrultusunda atanır.

 

 1. c) Zabıta Memuru: 02/11/2010 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin” 13, 14 ve 16. madde hükümleri doğrultusunda atanır.

 

 1. d) Zabıta Personeli: Müdürlük bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli, işçi vb. kadrolarda görev yapan personeli,

 

Müdürlüğün Alt Birimleri ve Görevleri

MADDE 11- (1) Müdürlüğün Alt Birimleri;

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Ruhsat Alt Birimi
 4. Denetim Faaliyetleri Alt Birimi
 5. Özel Güvenlik Alt Birimi

 

(2) Zabıta Müdürlüğünün Görevleri;

a)İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

1) Müdürlüğün evrak kayıt ve belge yönetimi işleri, Muhasebe ve ödeme evrakı işleri, personel özlük işleri, dosyalama ve arşivleme işleri, taşınır mal kayıt ve kontrol işleri, ihale ve satın alma işleri, bütçe hazırlık işleri ile planlama ve raporlama işlerini yerine getirir.

 

 1. b) Ruhsat Alt Biriminin Görevleri:

1) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

 

 1. c) Denetim Faaliyetleri Alt Biriminin Görevleri:

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12) 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17) 11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği verilen görevleri yapmak,

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

25) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

26) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

27) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

28) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

29) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

30) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

31) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

32) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

33) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

34) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

35) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

36) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

37) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

38) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

39) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

40) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

41) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

42) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

43) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

44) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

45) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

46) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

47) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

48) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

49) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

50) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

ç) Özel Güvenlik Alt Biriminin Görevleri:

1)Belediye ve bağlı birimlerinin hizmet alanlarının güvenliği için planlamalar yapmak,

2)İdarenin planlaması doğrultusunda güvenlik hizmetini 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 07/10/2004 tarihli ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği alınacak izinler doğrultusunda yerine getirmek,

3) Gerekli görülen bina girişlerine; duyarlı kapı, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemleri kurmak,

4) Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koydurmak,

 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12- (1) Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Belediye Başkanına veya ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

(2) Müdür;

 1. a) Belediyenin amaç, prensip, politikaları, bağlı bulunan ilgili mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında verilen görevleri yapmak,
 2. b) Belediye Başkanı ya da yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğü sevk ve idare etmek,
 3. c) Müdürlüğün görev alanına giren konularda yükümlü bulundukları hizmet veya görevlerini, Başkanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yapmak ve yaptırmak,

ç) İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, stratejiler amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ve değerlendirme yapmak,

 1. d) Stratejik plan ve performans programına uygun faaliyette bulunmak,
 2. e) 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kendine verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,
 3. f) Müdürlüğün ihtiyacı olan tüm harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirmek,
 4. g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde,

      1-Müdürlüğün bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

      2-Harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleşmesini sağlamak,

      3-Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun yapılmasını sağlamak,

ğ)  Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarını oluşturmak, oluşturulan kayıtların arşivlenmesini, korunmasını ve raporlanmasını sağlamak,

 1. h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Disiplin Yönetmeliğinde tanımlanan görevleri yerine getirmek,

ı) Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak, Belediye Meclis Denetimi ve gerektiğinde idari ya da adli incelemeler için düzenli bir şekilde ibraz etmek,

 1. i) Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak hazırlayıp sunmak,
 2. j) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yapılmasını sağlamak(Ek-12: Zabıta Müdürü Görev Dağılım Çizelgesi),

 

Zabıta Amiri ve Komiserlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Zabıta Amir ve Komiserleri, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumludur(Ek-13: Zabıta Amiri Görev Dağılım Çizelgesi – Ek-14:Zabıta Komiseri Görev Dağılım Çizelgesi).

 

Zabıta Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler(Ek-15: Zabıta Memuru Görev Dağılım Çizelgesi).

 

Zabıta Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- (1) Müdürlük emrinde görevli yardımcı personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler(Ek-16: Büro Personeli Görev Dağılım Çizelgesi – Ek-17: Şoför Görev Dağılım Çizelgesi – Ek-18: Teknik Personel Görev Dağılım Çizelgesi).

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim İşlemleri

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müracaat İşlemleri

MADDE 16- (1) İşyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Müdürlüğe müracaatı üzerine, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereği müracaat değerlendirilerek işyerinin cinsi ve sınıfı belirlenerek ruhsat işlemleri başlatılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-19 – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İş Akış Şeması)

 

Sıhhi İşyeri Ruhsat İşlemleri

MADDE 17- (1) Sıhhi İşyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5 ve 6 ncı maddelerinin ilgili bentleri ile 12, 13 ve 14 üncü maddelerine göre sonuçlandırılır ve kontrol ettirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-20 – Sıhhi İşyerlerine Ruhsat Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat İşlemleri

MADDE 18- (1) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5 ve 6 ncı maddelerinin ilgili bentleri ile 32 nci maddesine göre sonuçlandırılır ve kontrol ettirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-21 – Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerine Ruhsat Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri

MADDE 19- (1) Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5 ve 6 ncı maddelerinin ilgili bentleri ile 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 maddelerine göre 15 inci maddeye göre kurulan inceleme kurullarının kontrolünden sonra sonuçlandırılır ve 24, 25, 26, 27 ve 28 inci madde hükümleri gereği denetim ve kontrolleri yaptırılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-22 – 1.Sınıf Gayri Sıhhi İşyerlerine Ruhsat Verilmesi İş Akış Şeması)

 

İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri

MADDE 20- (1) İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 5 ve 6 ncı maddelerinin ilgili bentleri ile 17 ve 23 maddelerine göre 15 inci maddeye göre kurulan inceleme kurullarının kontrolünden sonra sonuçlandırılır ve 24, 26, 27 ve 28 inci madde hükümleri gereği denetim ve kontrolleri yaptırılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-23 – 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi İşyerlerine Ruhsat Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Hafta Tatili Ruhsat İşlemleri

MADDE 21- (1) 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümlerine göre “Hafta Tatili Ruhsatı” almak için müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat işlemleri, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre sonuçlandırılır. İlk defa müracaat edenlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatını, yenilemek isteyenlerinde eski hafta tatili ruhsatını ibraz etmeleri ve Belediye Meclisince belirlenen harcı yatırmaları gerekmektedir. Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere zabıta memurları tarafından anılan kanunun 9 uncu maddesine göre işlem yapılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-24 – Hafta Tatili Ruhsatı Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Mesul Müdür Belgesi Verilmesi

MADDE 22- (1) Mesul Müdür çalıştıracak olan işyeri sahibi gerçek ve tüzel kişilerin işlemleri, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” 36 ncı maddesine göre sonuçlandırılır. Belediye Meclisince belirlenen ücret tahsil edildikten sonra belge düzenlenir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek-25 – Mesul Müdür Belgesi Verilmesi İş Akış Şeması)

 

Servis Araçları İzin Belgesi

MADDE 23- (1) 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Şehiriçi Taşıma Yönetmeliği kapsamında, şehir içinde servis taşımacılığı yapan araçlara belgeler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilir.

 

(2) Yönetmelik kapsamında her yıl yenilenmesi gereken izin belgelerinin alınıp alınmadığı Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılacak program dahilinde denetlenir.

 

İşyeri Denetim İşlemleri

MADDE 24- (1) Gerçek ve tüzel kişilerin işletmekte olduğu işyerleri yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda belli sürelerle veya işyeri hakkında şikayette bulunulması halinde denetime tabii tutulurlar. İşyerinde yapılan denetim sonucu tespit edilen eksiklerin insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı tespit edilirse, işyeri sahibine bir defaya mahsus eksiklerini tamamlaması için 15 güne kadar süre verilir. Verilen süre sonunda tekrar denetim yapılır. Eksiklerin tamamlandığının tespiti halinde tutanak tanzim edilip denetim sonuçlandırılır, eksikler tamamlanmamış ise yürürlükteki mevzuat hükümleri gereği zabıt varakası tanzim edilir. Yapılan denetimlerin tamamında tutanak düzenlenmesi esastır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması: Ek- 26– İşyeri Denetim İş Akış Şeması)

 

Zabıt Varakası Düzenlenmesi

MADDE 25- (1) Şikayet üzerine gidilen kontroller sonucu veya yapılan genel kontroller sonucu gerek görülmesi halinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenlere, ya da konusu suç teşkil eden iş ve işlemlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında zabıt varakası tanzim edilir. Zabıt varakasında, suçu işleyenin kimlik bilgileri, yaptığı iş, suçlunun ikametgah adresi, suçun işlendiği adres, suçun işleniş tarihi(gün, ay ve yıl) ve saati,  suç konusunun aykırı olduğu yürürlükteki mevzuat(kanun, yönetmelik, talimatname, encümen veya meclis kararı vb.) hükümlerinin belirtilmesi gerekir. Tanzim edilen zabıt varakası doldurulduktan sonra kontrol edilir, önce tanzim eden memurlar tarafından imzalanır, sonrada suçu işleyenin veya muhatabın imzası alınır. Usulüne uygun tanzim edilen zabıt varakası gerekli işlemin yapılması için Müdürlüğe teslim edilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-27 – Zabıt Varakası Tanzim Etme İş Akış Şeması)

 

Zabıt Varakası Kayıt ve İşlemleri

MADDE 26- (1) Usulüne uygun olarak tanzim edilen ve Müdürlüğe teslim edilen zabıt varakası görevli personel tarafından zabıt varakası kayıt defterine kaydedilir. Daha sonra zabıt varakası Müdür tarafından imzalanır ve iki günlük itiraz süresi beklenir. Süre sonunda itiraz dilekçesi varsa, dilekçe zabıt varakası ile birleştirilerek, yoksa sadece zabıt varakası üst yazı ile Belediye Encümenine görüşülmek üzere gönderilir. Belediye Encümeninde görüşülerek karara bağlanan zabıt varakası ile ilgili alınan Encümen Kararı Müdürlüğe geldikten sonra zabıt varakası kayıt defterine işlenir. Sonuç ile ilgili muhatabı bilgilendirmek üzere Encümen kararına istinaden Karar ve Tebliğ İlmuhaberi hazırlanır. Hazırlanan tebliğ memur eliyle ilgilisine tebliğ edilir. Tebliğ edilen evraklar işlemleri bittikten sonra dosyalanır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-28 – Zabıt Varakası Kayıt ve İşlem İş Akış Şeması)

 

İdari Yaptırım Karar Tutanağı Düzenlenmesi

MADDE 27- (1) 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32, 33, 36, 37, 38, 41 ve 42 nci maddelerinde sayılan suçları işleyen gerçek ve tüzel kişilere zabıta memurları tarafından idari yaptırım karar tutanağı düzenlenir. İdari yaptırım karar tutanağında anılan kanunun 25 inci maddesinde sayılan bilgilerin belirtilmesi esastır. Tanzim edilen tutanak kanunun 26 ncı maddesine göre ilgilisine imza karşılığı tebliğ edilir ve tutanağın bir sureti kabahati işleyene verilir. Kabahati işleyenin kanunun 27 nci maddesinde belirtilen sürede maddede belirtilen mahkemeye itiraz hakkı vardır. Anılan kanun gereği mülkiyetin kamuya geçirilmesi yönünden yetki Belediye Encümenine aittir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:     Ek-29 – İdari Yaptırım Karar Tutanağı Düzenlenmesi İş Akış Şeması)

 

Pazar Yeri Denetim İşlemleri

MADDE 28- (1) Belediye’nin denetim ve kontrolünde bulunan kapalı veya açık pazarlarda satış yapan veya tezgah açan gerçek ve tüzel kişiler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre denetime tabii tutulurlar. Yapılan denetimlerde konusu suç teşkil eden iş ve işlemler hakkında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-30 – Pazar Yeri Denetim İş Akış Şeması)

 

İnşaat Denetim İşlemleri

MADDE 29- (1) 02/11/2010 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 1/b bendindeki İmar ile ilgili görevleri yerine getirmekle sorumludur. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-31 – İnşaat Denetim İş Akış Şeması)

 

Çevre İle ilgili İşlemler

MADDE 30- (1) Amacı dışında kullanılan şikayete konu olan Metruk binaların tespitini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile müşterek olarak yapmak, sahiplerine ulaşılarak alınacak izinler doğrultusunda ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yıkımını gerçekleştirmek, yıkım işleminin yapılamaması halinde taşınmaz sahiplerine ulaşarak, ulaşılamaması halinde Belediye eliyle emniyet tedbiri alınması için gerekli işlemleri yapmak.

 

(2) Kamusal alanlara bırakılan çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kara taşıtlarının sahiplerine ulaşılmak suretiyle kaldırılmasını sağlamak, ulaşılamaması halinde Belediye eliyle kaldırılması için gerekli işlemleri yapmak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili hükümlerini gerektiğinde uygulamak.

 

 

 

 

Tören ve Resmi Günlere İlişkin Temsil İşlemleri

MADDE 31- (1) Tören ve resmi günlere ait gelen kutlama ve etkinlik programlarına göre yeterli sayıda personel görevlendirilerek Başkanlık Makamının temsil görevi aksamaya sebebiyet verilmeden gerçekleştirilir.

 

(2) Kutlama ve etkinlik programlarına göre yapılan görevlendirmeler ile ilgili hazırlanan çizelgeler Başkanlık Makamının onayına sunulduktan sonra ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilir.

 

 

Sosyal Transfer İşlemleri

MADDE 32- (1) 01/1272015 tarihli ve 180 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği” kapsamında Başkanlığımıza ayni ve nakdi yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız hakkında gerekli tahkikatı yapmak, ilgili yönetmelik kapsamında başvuruları değerlendirmek üzere kurulan “Değerlendirme Komisyonuna” katılım sağlamak. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-32 – Sosyal Transfer İşlemleri İş Akış Şeması)

 

(2) Başkanlık Makamı üzerinden gelecek talepler doğrultusunda Sosyal Transferler kapsamında başka işlemler de yapılabilir.

 

Tebliğ İşlemleri

MADDE 33- (1) Gerçek ve Tüzel kişilerden gelen 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gelen taleplere yapılan işlemler üzerine verilecek cevapların 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği sonuçlandırılır.

 

(2) Gerçek ve Tüzel kişilere uygulanan cezai yaptırımlara ait tebliğ işlemlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereği memur eliyle yapılması esastır.

 

Kayıp Eşya İşlemleri

MADDE 34- (1) Vatandaşlar tarafından bulunarak Müdürlüğe getirilen kayıp bulunma eşya veya para tutanakla teslim alınır ve tutanağa teslim edenin açık kimliği, adresi ve telefon numarası yazılarak imzası alınır ve tutanağın bir sureti kayıp eşyayı teslim edene verilir. Kayıp eğer ziynet eşyası ise ayrıca değer tespiti de yapılır. Bulunma eşya veya para ile ilgili olarak ilan yapılır, sahibi çıkarsa yine tutanakla teslim edilir. Sahibi çıkmazsa muhafaza edilmek üzere yine tutanakla Belediye kasasına teslim edilir. Kayıp para ise ve sahibi çıkmazsa para Belediye kasasına yatırılır ve dekont veya makbuz tutanağa eklenerek dosyada muhafaza edilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-33 – Kayıp Eşya İşlemleri İş Akış Şeması)

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari ve Mali İşler

 

Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 35- (1) Evrak kayıt ve belge yönetimi işleri 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve 25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi” hükümleri uyarınca yerine getirilir.

 

(2) Müdürlüğe gelen evrağın önce “Kırklareli Belediyesi Standart Dosya Planına” uygun olarak kaydı yapılır, yetkili tarafından incelendikten sonra ilgili personele gereği yapılmak üzere havale edilir. Personel gerekli işlemleri zamanında ve noksansız olarak yapmakla yükümlüdür.

 

(3) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-34 – Gelen Evrak İşlem İş Akış Şeması, Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-35 – Giden Evrak İşlem İş Akış Şeması )

 

(4) Evrak takibinin bilgisayar ortamında bu hususta hazırlanmış programlar yardımıyla da yapılması mümkündür.

 

Muhasebe ve Ödeme İşlemleri

MADDE 36- (1) Muhasebe ve ödeme evrakı işlemleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği” ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yerine getirilir.

 

Personel Özlük İşleri

MADDE 37- (1) Personeli özlük işleri; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 07/11/2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile memur ve işçi personel için hazırlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yerine getirilir.

 

Dosyalama ve Arşivleme

MADDE 38- (1) Dosyalama ve arşivleme işleri; 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”, 25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi” ve Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen “Kırklareli Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği” hükümlerince yerine getirilir.

 

Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşleri

MADDE 39- (1) Taşınır mal kayıt ve kontrol işleri; 08/09/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınır Mal Yönetmeliği” genel tebliği ve 04/03/2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Parasal Sınırlar ve Oranlar” hükümlerince yerine getirilir.

 

İhale ve Satın Alma İşlemleri

MADDE 40- (1) Mal, yapım işi, hizmet ve danışmanlık alımları 07/04/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerince yerine getirilir.

 

(2)4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında parasal limitleri doğrudan temin sınırları içinde kalan mal ve hizmet alım işlemleri ilgili kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-36 – Doğrudan Temin İhale İşlemleri İş Akış Şeması)

 

(3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında parasal limitleri açık ihale sınırları içinde kalan mal ve hizmet alım işlemleri ilgili kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-37 – Açık İhale İşlemleri İş Akış Şeması)

 

(4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal ve hizmet alımları ilgili kanun hükümleri doğrultusunda ihale işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra satın alma işlemleri gerçekleştirilir. (Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Akış Şeması:  Ek-38 – Satın Alma İşlemleri İş Akış Şeması)

 

Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri

MADDE 41- (1) Bütçe hazırlık işleri; 18/04/2013 tarihli ve 28622 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerince yerine getirilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Görevlerin Planlanması, İcrası, Personel Görevleri ve Takip İşlemleri, Bildirim ve Takip İşlemleri

 

Görevin Planlanması

MADDE 42- (1) Müdürlükteki çalışmalar, Müdür tarafından hazırlanan plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin İcrası

MADDE 43- (1) Müdürlüğünün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve düzenle yapmak zorundadır. Bütün hizmetlerin hiyerarşik yapı gözetilerek en hızlı ve en ekonomik şekilde yapılması esastır.

 

Personel Görevleri ve Takip İşlemleri

MADDE 44- (1) Müdür tarafından yıllık çalışma programı hazırlanır. Hazırlanan yıllık çalışma programına uygun olarak aylık görevlendirmeler ve çalışma programları ile nöbet çizelgeleri hazırlanır. Özel günlere ait görevlendirmeler işin niteliğine göre ayrıca yapılır. Yapılan görevlendirmeler Başkanlık Makamına onaya sunulur.

 

(2) Hazırlanan Günlük Çalışma Puantaj Tablosu ve Nöbet Puantaj Tablosu ile personelin çalışmaları takip edilir.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 45- (1) Müdürlük ile diğer müdürlükler arasında ve müdürlük içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

 

(2) Müdürlüğün, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalar, sorumlu personel, ekip amiri ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

(3) Belediyenin stratejik plan, yatırım ve çalışma programlarındaki hedeflere zamanında ulaşabilmesi, hizmette verimlilik ve çalışma barışının sağlanabilmesi için müdürlükler arası koordinasyon ve yardımlaşma esastır. Müdürlükler birbirlerine karşı, hukuken eşit statüde olup birbirlerine yazışmalarındaki hususları “arz eder”ler. Başkanlık tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece Müdürlük, Belediye’nin diğer müdürlükleri ile doğrudan yazışma yapar. Yazışmalar müdürlük altı seviyelerde yapılmaz.

 

Bilgi Verme

MADDE 46- (1) Müdürlük tarafından takibinde olan konular hakkında istenildiğinde yazılı olarak, diğer zamanlarda iş ve işlemler sonuca bağlandığında ilgili birimlere yazılı olarak bilgi verilir.

 

(2) Müdürlük tarafından hazırlanan aylık nöbet ve görev çizelgeleri ile özel günlere ait görevlendirmeler ilgili birimlere bilgi amaçlı gönderilir.

 

Geri Bildirim ve Takip İşlemleri

MADDE 47- (1) Müdürlük tarafından yürütülen iş ve işlemler, yapılan denetimler ve faaliyetler ile ilgili yürürlükteki mevzuatta belirtilen yasal sürelerde veya aylık olarak, takip eden ayın ilk haftası içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ya da Belediye’nin ilgili birimlerine bildirimler yapılır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil, İzin, Ödüllendirme ve Disiplin

 

Denetim

MADDE 48- (1) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları;

 

 1. a) Bakanlık denetim elemanları,

 

 1. b) Vali ve Belediye Başkanı ile bunların görevlendireceği diğer personel,

 

tarafından denetlenir.

 

Personel Sicili

MADDE 49-  (1) Müdürlük personeli sicil ve özlük dosyaları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tutulur.

 

(2) Ayrıca; Görevli zabıta personeli adına oluşturulan sicil kartları Müdürlükte muhafaza edilir.

 

İzin Hakkı

MADDE 50 – (1) Müdürlük personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak Müdür tarafından yapılır.

 

Ödüllendirme

MADDE 51 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren Müdürlük personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

 

(2) Ödüllendirme ile ilgili Müdürlük Performans Kriterleri sonucuna göre oluşturulacak çizelgelerdeki puanlar değerlendirmede kullanılır.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 52- (1) Müdürlük, çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 02/11/2010 tarih ve 204 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren Kırklareli Belediyesi Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Risk Analizi, Performans Kriterleri, Hassas Görev Tanımları ve Kriz Yönetim Planı

 

Risk Analizi

MADDE 53- (1) Müdürlüğün faaliyet alanlarını ve faaliyetleri etkileyecek risk kriterlerini içeren “Risk Analiz Değerlendirmesi” yapılır.

 

(2) Risk Analiz Değerlendirmesi üç yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanır ve süre sonunda yapılacak değerlendirme sonucu güncellenir.

 

Performans Kriterleri

MADDE 54- (1) Müdürlüğün faaliyet alanlarına bağlı olarak personelin performansına etki edecek olan performans kriterleri ve bunun nasıl hesaplanacağı belirlenir.

 

(2) Yıllık olarak personelin belirlenen performans kriterleri doğrultusunda değerlendirmesi yapılır.

 

Hassas Görev Tanımları

MADDE 55- (1) Müdürlüğün faaliyet alanlarına bağlı olarak “Hassas Görev Tanımları” yapılır.

 

(2) Hazırlanan hassas görev tanımlarına göre hangi faaliyet alanlarına daha fazla öncelik verilmesi gerektiği belirlenir.

 

(3) Hazırlanan “Hassas Görev Tanımları” belli dönemlerde gözden geçirilerek güncellenir.

 

Kriz Yönetim Planı

MADDE 56- (1) Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyecek olağanüstü durumlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edileceğini, neler yapılacağını kapsayacak şekilde “Kriz Yönetim Planı” oluşturulur.

 

(2) Hazırlanan “Kriz Yönetim Planı” belli dönemlerde gözden geçirilerek güncellenir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Yönergede Yer Almayan Hususlar

MADDE 57- (1) İş bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 58 – (1) 17/09/2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Çalışma Yönergesi ve eki iş akış şemaları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

MADDE 59- (1) Bu yönerge ve ekleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 60- (1) Bu yönerge hükümlerini Zabıta Müdürü yürütür.

 

 

 

                      Hazırlayan

 

            Mehmet TARLACI

                           Zabıta Müdürü

 

O N A Y

…. /….. / 2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE   1- (1) Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün  fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

 Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi ile 34’üncü maddesi ve İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE  4-  (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. Belediye: Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkanlık : Kırklareli Belediye Başkanlığını,
 3. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,

ç)   Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen   

      Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısını,

 1. Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,
 2. Müdür : Destek Hizmetleri Müdürünü,
 3. Personel: Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan, memur, işçi, sözleşmeli ve hizmet alımı personelini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesine ve 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar” çerçevesinde Kırklareli Belediye Meclisi’nin 05/01/2010 tarihli ve 8 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin “ Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat Şeması

MADDE 7- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek-1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE  8- (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9- (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür.  Müdürün görevleri ek-3‘de tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 1. Şef                                                                      :  Görevleri Ek-4’te tanımlanmıştır.
 2. Uzman                                                                :  Görevleri Ek-5’te tanımlanmıştır.
 3. Sivil Savunma Uzmanı                                       :  Görevleri Ek-6’ta tanımlanmıştır.      

ç)   Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni                       :  Görevleri Ek-7’te tanımlanmıştır.

 1. Sözleşmeli Personel :  Görevleri Ek-8’te tanımlanmıştır.
 2. Harcama Yetkilisi :  Görevleri Ek-9’ta tanımlanmıştır.
 3. Gerçekleştirme Görevlisi :  Görevleri Ek-10’ta tanımlanmıştır.
 4. Taşınır Kayıt Yetkilisi :  Görevleri Ek-11’te tanımlanmıştır.

ğ)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                                     :  Görevleri Ek-12’te tanımlanmıştır.

 1. Yardımcı Hizmetler Memuru :  Görevleri Ek-13’te tanımlanmıştır.

ı)    Büro İşçi                                                             :  Görevleri Ek-14’te tanımlanmıştır.

 1. Aşçı :  Görevleri Ek-15’te tanımlanmıştır.
 2. Büro Elemanı (Hizmet Alımı Personeli) :  Görevleri Ek-16’ta tanımlanmıştır.
 3. Aşçı (Hizmet Alım Personeli) :  Görevleri Ek-17’te tanımlanmıştır.
 4. Aşçı Yardımcısı (Hizmet Alım Personeli) :  Görevleri Ek-18’te tanımlanmıştır.
 5. Mutfak Personeli (Hizmet Alım Personeli) :  Görevleri Ek-19’ta tanımlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11-   (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetimi iş ve işlemleri Yönetmeliğin 39’ uncu maddesine göre yürütülür. Ek20 ve ek21 İş Akış Şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek22 ve ek23 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. c) Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek 24 iş akış

      şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek25

      iş  akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek26 İş Akış Şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür.Ek27, ek28, ek29, ek30 ve ek31 İş Akış Şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütür. Ek32 İş Akış Şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütür. Ek 33 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)  İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine

     göre yürütür.

 

İhale ve Satın Alma Alt Birimi  

MADDE 12 – (1) İhale ve Satın Alma Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımı sağlamak.
 2. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar gereği yapılması gereken iş ve işlemler hususunda diğer birimlere gerekli desteği sağlamak.

 

Yemekhane Alt Birimi

MADDE 13 – (1) Yemekhane Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Belediye yemekhanesini işletmek. Belediye mutfağında düzenli ve sağlıklı olarak yemek hazırlatmak ve belediye çalışanlarına sunmak.
 2. Mutfakta kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yapmak veya yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.
 3. 01/12/2015 tarihli ve 180 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği” hükümleri gereği ilgili birimlerden talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ve cenazesi bulunanlara yemek vb. hizmetleri temin etmek.

ç)   Ramazan ayı nedeniyle ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda verilecek iftar

      yemekleri için yemek hazırlamak.

 

Sivil Savunma Hizmetleri Alt Birimi

MADDE 14 –(1) Sivil Savunma Hizmetleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 1. Birim çalışmalarını, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe bağlı olarak yürütür.
 2. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlemesini ve yürütülmesini sağlamak,
 3. Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Belediye Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç)   Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 1. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
 2. Belediye Hizmet binaları ile Belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekanların sivil savunma planlarını hazırlamak.
 3. Tabii afetler ile büyük yangın ya da herhangi bir şekilde oluşan büyük hasarlı olay durumunda; hizmet birimlerinde can ve mal kaybını asgariye indirecek koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri almak, hizmet binalarındaki günü birlik hizmetlerin acilen devreye girmesini sağlayacak destek çalışmalarını yapmak.
 4. Hizmet binalarına tabii afet ve yaygınlara karşı ikaz ve alarm sistemi kurmak.

ğ)  Gerekli görülen belediye personelini sivil savunma eğitim ve kurslarına tabi tutmak,

      gerektiğinde deneme tatbikatları yaptırmak.

 1. Arama ve kurtarma ekipleri kurmak ve bu ekipleri her an göreve hazır bulundurmak, Başkanlık onayıyla afet bölgelerine göndermek.

ı)   Sivil savunma için gerekli olan her türlü teçhizat, kıyafet ve malzemeyi usulünce temin

      etmek ve gerektiğinde kullanmak.

 1. Olası afet durumlarında; gerek Belediye hizmet birimlerinde, gerekse ilçe halkıyla ilgili hasar tespit çalışmalarında bulunmak ve bu hasar tespitlerini yetkili makamlara iletmek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Sorumluluklar

MADDE 15- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

2) Müdür ve Diğer Sorumlular;

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığının sağlanmasından,

ç)   Görev ve Yetkilerinden bir kısmının sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

       mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma Usulleri

MADDE 16- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için;

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 17- (1) Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 18- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yönergede yer Almayan Hususlar

MADDE  19- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE   20- (1) Bu Yönerge 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE   21- (1) Bu yönerge hükümlerini Destek Hizmetleri Müdürü  yürütür.

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

ONAY

26/12/ 2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 Tarih ve 169 sayılı Kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49. Maddesi, 35’inci maddesi ile Belediye Meclisinin 05/04/2016tarih ve 73Sayılı karı ile kabul edilen Kırklareli Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
 MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

 1. a) Belediye : Kırklareli Belediyesi’ni,
 2. b) Başkanlık : Kırklareli Belediye Başkanlığını
 3. c) Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını

ç) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Kırklareli

                                      Belediye Başkan Yardımcısını,

 1. d) Meclis : Kırklareli Belediye Meclisini,
 2. e) Encümen : Kırklareli Belediyesi Encümenini,
 3. f) Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü belirtir.
 4. g) Birim : Kırklareli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

ğ) Personel                  : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görev yapan şef, memur ve diğer çalışan

                                      personeli ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 01/07/2014 tarih ve 144 sayılı kararı ile  kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Birim; Kırklareli Belediye Meclisi’nin 01/07/2014 arih ve 144 sayılı kararı gereğince Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, Belediye Meclisinin 04/10/2016 Tarih ve 169 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 35. Maddesinin “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat Şeması

MADDE 7- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

    

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

MADDE 9- (1) ) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. İşçi : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   İdari ve Mali İşler Yardımcı Personeli          : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. Yardımcı Hizmetler Memur Personeli : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek10’de tanımlanmıştır.
 4. Taşınır Kayıt Yetkilisi : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                               : Görevleri ek12’te tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11 – (1)  İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek13 ve ek14 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek15 ve ek16 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek17 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç) Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek18 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek19 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek20 ve ek21 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür.Ek23 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine göre         yürütülür.

 

Kültür İşleri Alt Birimi

MADDE 12- (1) Kültür İşleri Alt Birimin görevleri,

 

 1. Festival, şenlik, tiyatro, konser v.b. belirli gün ve haftalara ait sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, gerekli işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, ağırlamak, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili taleplere Başkanlık oluru almak ve destek sağlamak. Ek24’te iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 1. İlin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum, sergi vb. etkinlikler hazırlamak.

 

 1. Kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak amacıyla Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren il dâhilindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, kent konseyi sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. ve özel sektör kuruluşları ile koordinasyon sağlayarak sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler alanında ortak etkinlikler düzenleyerek her türlü destek sağlar ve takip eder.

 

 

      ç) Vatandaşlara yönelik belirli gün ve haftalarda tarihi, ekonomik, sosyal amaçlı şehir içi ve dışına                     kültür gezileri düzenler.

 

 1. Düzenlenecek çeşitli organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla diğer birimler ile koordineli olarak çalışmaları yapmak.

 

 1. Belediye Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi ve diğer Sosyal Tesislerin kültürel, sanatsal sosyal ve sportif etkinliklere hazır olmasını sağlamak, gerektiğinde etkinlikler için kullanım amacıyla sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisini koordine etmek.

 

 1. Belediye Yasası’nın 76. maddesi gereği Kent Konseyi’nin Faaliyetleri içinde olan etkinliklerin daha etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamak.

 

 1. g) Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin iş ve işlemlerini yürütmek.

 

ğ)  Aylık etkinlik programını hazırlamak.

 

Sosyal İşler Alt Birimi

MADDE 13- (1) Sosyal İşler Alt Birimin Görevleri;

 

 1. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden, dar gelirli vatandaşlar ile muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli vatandaşların dilekçe taleplerine karşılık, ilgili müdürlükler aracılığıyla tahkikat yaptırarak, karar neticesinde ayni veya nakdi yardımda bulunmak, Belediye bünyesindeki yemekhane biriminden ihtiyaç sahiplerine günlük yemek dağıtımını yapmak veya yaptırmak.

 

 1. Engelli vatandaşların tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi taleplerini karşılamak.

 

 1. ‘’Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliğine’’ göre yardıma muhtaç kişilere, amatör sporcu ve spor kulüplerine, okul ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni destek sağlamak. Ek25’te iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

ç) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak             projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak.

 

 1. Kent içindeki eğitim ve öğretim kurumlarında, eğitim ve öğretimin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, ilköğretim çağındaki çocukların sosyal, kültürel, bedensel ve zeka yönünden olumlu yönde gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

 

 1. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenlerin iş ve işlemlerini yapmak. Ek26 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 1. Kentte yaşayan dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar, yoksullar, dar gelirliler vb.), sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kent yaşamına katılımını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 14- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,

 

 1. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,

 

 1. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

 

ç)  Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve  mevzuata aykırı       olmamak şartıyla devredilmesinden,

 

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 15- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 16- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Kültür ve Soysal İşler Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Kültür ve Soysal İşler Müdürü yürütür.

 

 

Emine K. GÜRVER ÇETİN

                                                                                                       Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 

 

 

ONAY:  26/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

Etüd Proje Müdürlüğü Yönergesi 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Etüd Proje  Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 36. maddesi  ile İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

ç)   Müdürlük                   : Etüd Proje  Müdürlüğünü,

 1. d) Müdür : Etüd Proje Müdürünü,
 2. e) Personel : Etüd Proje Müdürlüğünde görev yapan personeli ifade eder.

                                      

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 144 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 36 ıncı maddesinin “ Etüd Proje Müdürlüğünün Görevleri ” başlıklı 2 inci fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7- (1) Etüd Proje Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek-1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin aslı olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler ek-2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek-3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef :  Görevleri ek- 4’te tanımlanmıştır.
 2. Teknik Personel :  Görevleri ek -5 ‘te tanımlanmıştır.
 3. Yurtdışı Proje Koordinatörü :  Görevleri ek- 6 ‘da tanımlanmıştır.

ç)   Yurtiçi Proje Koordinatörü               :  Görevleri ek-7 ‘de tanımlanmıştır.

 1. d) Büro Elemanı :  Görevleri ek-8’de tanımlanmıştır.
 2. e) Harcama Yetkilisi :  Görevleri ek-9’da tanımlanmıştır.
 3. Gerçekleştirme Görevlisi :  Görevleri ek-10’da tanımlanmıştır.
 4. Taşınır Kayıt Yetkilisi             :  Görevleri ek-11’de tanımlanmıştır.

ğ)   Taşınır Kontrol Yetkilisi                    :  Görevleri ek-12’de tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür. Ek-13 ve Ek-14 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek-15 ve Ek-16 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. c) Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’nci maddesine göre yürütülür. Ek-17

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç )  Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’üncü maddesine göre yürütülür.  

       Ek-18 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek-19  iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek-20 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütür. Ek-21 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek-22 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 5. g) İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine

      göre yürütülür.

 

Etüd Proje Alt  Birimi

MADDE 12- (1) Etüd Proje  Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Belediyenin stratejik plana uygun olarak yatırım programının hazırlanması için çalışmalar yapmak, program hazırlamak veya hazırlatmak, dağıtımı yapmak, ilgili mercilere sunmak.
 2. Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 3. Müdürlüklerden gelen talepleri tetkik edip araştırıp proje hazırlayarak veya hazırlatarak programa alınmasını sağlamak.

ç)  İl sınırları içindeki tarihi ve kültürel yapıları incelemek, verileri toplamak, envanter           oluşturmak, gerekli kurumlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.

 1. Yurtiçi kredilere, AB üyesi/aday ülkeleri, Dünya Bankası teşvik kredileri ve hibelerine yönelik projelerin raporlarının incelenmesi.
 2. Başta AB projeleri olmak üzere (Interreg IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı , Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı , Trakya Kalkınma Ajansı  , Tübitak , EuroDesk  ) ;  Kırklareli ilinin kalkınmasını sağlayacak, Kırklareli’ni daha yaşanılabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak ve takip etmek
 3. Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.
 4. Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak.
 5. Avrupa Birliği’nce üye ve aday ülkeler veya üçüncü ülkelere sağlanan fon- hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-hibe destek kredilerine ilişkin projeler oluşturmak, ilgili kurumlara başvuru yapmak ve proje yürütmek, projenin her aşamasında, gerekli görülen kapasite arttırma çalışmalarına katılmak veya bu çalışmaları düzenlemek.
 6. Belediye adına, üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği veya diğer ağlarla ilgili her türlü resmi işlemlerin takibi ve yürütülmesini; bu kurumlarla ortak işbirliği çerçevesinde projeler üretilmesi ve ilgili panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. organizasyonların düzenlemesini sağlamak ve katılmak,
 7. Belediyenin yaptığı hizmetlerde, gerekmesi halinde projeler yapmak veya yaptırmak.

 

(2) Etüd Proje Alt Biriminde Ek-23,Ek-24,Ek-25,Ek-26,Ek-27,Ek-28 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

 

Sorumluluklar

MADDE 13- (1) ) Etüd Proje  Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

(2) Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

      mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 14- (1) Etüd Proje Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 15- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Etüd Proje Müdürü yetkilidir.

 

 

Disiplin Cezaları

MADDE 16- (1) Etüd Proje Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

 

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Etüd Proje Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        16/12/2016

                                                                                                                     Basri GÜREL

                                                                                                                 Etüd Proje Müdürü

 

 

 

ONAY:  16/12/2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönerge 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün idari yapısını, kuruluşunu, hukuki statüsünü, fonksiyonel ve operasyonel görev dağïlımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Müdürlüğü ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3(1) Bu yönerge, Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile Kabul edilerek 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi, 37’nci maddesi ve İçişleri Bakanlığı  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu yönergede adı geçen ;

 

 1. Belediye : Kırklareli Belediyesini,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nün görev dağılımında

                                      bağlı  olduğu Başkan Yardımcısını,

ç)   Meclis                         : Kırklareli Belediye Meclisini,

 1. Yönetmelik : Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma

                                     Yönetmeliğini,

 1. Müdürlük : Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünü,
 2. Alt Birim : Müdürlük Bünyesinde müdüre bağlı olarak, çalışma konularına

                                     uygun hizmetlerin yürütülmesini sağlayan bölümü,

 1. Müdür : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü,

ğ)   Şef                             : Çevre Koruma  ve Kontrol Şefini,

 1. Personel : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli personeli ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

 

Kuruluş

MADDE 5- (1) Müdürlük; Kırklareli Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 144 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Görevler

MADDE 6- (1) Müdürlük; Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 37. maddesinin ‘’ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri’’ başlıklı  2. fıkrasında tanımlanan görevleri yürütür.

 

Teşkilat şeması

MADDE 7– (1)  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

 

Görev dağılım çizelgesi

MADDE 8– (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgileri ek2’de yer alan Birim Görev Dağılım Çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür         

MADDE 9– (1) Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre yürütür. Müdürün görevleri ek3’te tanımlanmıştır.

 

Personel

MADDE 10- (1) Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. Şef : Görevleri ek4’te tanımlanmıştır.
 2. İçme Suyu Arıtma Tesis Sorumlusu : Görevleri ek5’te tanımlanmıştır.
 3. Atıksu Arıtma Tesis Sorumlusu : Görevleri ek6’da tanımlanmıştır.

ç)   İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvar Sorumlusu    : Görevleri ek7’de tanımlanmıştır.

 1. İçme Suyu Arıtma Tesisi Saha Sorumlusu : Görevleri ek8’de tanımlanmıştır.
 2. Atık Denetimi Birim Yetkilisi : Görevleri ek9’da tanımlanmıştır.
 3. Çevre Denetimi ve Gözlem Birimi Yetkilisi : Görevleri ek10’da tanımlanmıştır.                                                                      
 4. Mühendis : Görevleri ek11’de tanımlanmıştır.

ğ)  Kimyager                                                                   : Görevleri ek12’de tanımlanmıştır.

 1. Biyolog : Görevleri ek13’te tanımlanmıştır.

ı)   Memur                                                                       : Görevleri ek14’te tanımlanmıştır.

 1. Büro Personeli : Görevleri ek15’te tanımlanmıştır.
 2. Makine Teknikeri : Görevleri ek16’da tanımlanmıştır.
 3. Elektrik Teknikeri : Görevleri ek17’de tanımlanmıştır.
 4. Tesisat Teknikeri                                                : Görevleri ek18’de tanımlanmıştır
 5. Elektrik Teknisyeni : Görevleri ek19’da tanımlanmıştır.
 6. Tesis Nöbetçisi : Görevleri ek20’de tanımlanmıştır.
 7. Şoför : Görevleri ek21’de tanımlanmıştır.

ö)  Kaloriferci                                                                  : Görevleri ek22’de tanımlanmıştır.

 1. Çay Servisi ve Temizlik Elemanı : Görevleri ek23’te tanımlanmıştır.
 2. Harcama Yetkilisi : Görevleri ek24’te tanımlanmıştır.
 3. Gerçekleştirme Görevlisi : Görevleri ek25’te tanımlanmıştır.

ş)   Taşınır Kayıt Yetkilisi                                               : Görevleri ek26’da tanımlanmıştır.

 1. Taşınır Kontrol Yetkilisi : Görevleri ek27’de tanımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Alt Birimi

MADDE 11(1)  İdari ve Mali İşler Alt Biriminin görevleri;

 

 

 1. Evrak kayıt ve belge yönetim iş ve işlemleri Yönetmeliğinin 39’ uncu maddesine göre yürütülür.Ek28 ve ek29 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 2. Muhasebe ve ödeme evrak işlerini Yönetmeliğin 40’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek30 ve ek31 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Personel özlük işlerini Yönetmeliğin 41’ inci maddesine göre yürütülür. Ek32 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ç)   Dosyalama ve arşivleme işlerini Yönetmeliğin 42’nci maddesine göre yürütülür. Ek33

       iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 1. Taşınır mal kayıt ve kontrol işlerini Yönetmeliğin 43’üncü maddesine göre yürütülür. Ek34 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 2. İhale ve satın alma işlerini Yönetmeliğin 44’üncü maddesine göre yürütülür. Ek35 ve ek36 iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.
 3. Bütçe hazırlık ve uygulama işlerini Yönetmeliğin 45’inci maddesine göre yürütülür. Ek37 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.
 4. Planlama ve raporlama işlerini Yönetmeliğin 46’ıncı maddesine göre yürütülür. Ek38 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

ğ)   İç kontrol standartları uyum eylem plan çalışmalarını Yönetmeliğin 50’inci maddesine 

      göre yürütülür.

 

 

İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Birimi

MADDE 12– (1) İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Biriminin görevleri;

 

 1. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gibi mevzuatlar, Belediye Çalışma Yönetmeliği ve Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması,
 2. Kırklareli Barajından ham suyun alınması ve Arıtma Tesislerine suyun pompalanması,
 3. Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması,

ç)  Suyun arıtılarak yürürlükteki su standartlarına uygun hale getirildikten sonra depolar

     ve ishale hatları yoluyla suyun içme suyu şebekesine verilmesi,

 1. Diğer kaynak sularının sağlıklı şekilde işletilmelerinin sağlanması,
 2. Şehre gelen suyun Bademlik ve Karacaibrahim mahallelerinde bulunan su depolarının her türlü bakım ve onarımlarının yaptırılması ile depolardaki ve mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması,
 3. Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması,
 4. İçme ve kullanma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların tespit edilip gerektiğinde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve yaptırılması,

ğ)  Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve

      enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasının yapılması veya

      yaptırılması,

 1. Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak,
 2. Suyun Hikayesi projesinin geliştirilmesi,
 3. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

(2) İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Biriminde ek39 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Atıksu Arıtma Tesisi Alt Birimi

MADDE 13– (1) Atıksu Arıtma Tesisi Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortalama boşaltma şartlarını belirleyen belgeyi (Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) düzenlemek.
 2. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

(2) Atıksu Arıtma Tesisi Alt Biriminde ek40 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

Atık Denetimi Alt Birimi

MADDE 14– (1) Atık Denetimi Biriminin görevleri;

 

 1. Atıkların çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Ambalaj atıklarının “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 3. Tıbbi atıklarının protokol çerçevesinde toplanmasını sağlamak,

ç)  Atık Elektrik Elektronik Eşya (AEEE) atıklarının diğer atıklardan ayrı şekilde

     toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf 

     edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 1. Atık bitkisel yağların “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 3. Atık araç lastikleri konusunda “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanan bilgileri ilgili yerlere iletmek,
 4. Çevre ve atık yönetimi bilincinin arttırılması için projeler, eğitim çalışmaları ve kampanyalar düzenlemek,

ğ)  Çevre envanteri oluşturmak, çevre istatistikleri tutmak; çalışma konuları ile ilgili

      seminer, panel, fuar, gezi, konser vb. etkinliklerde Belediyeyi temsil etmek,

 1. Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak şikâyet, öneri ve taleplerin gereğini yapmak,
 2. Cüruf atıklarının uygun yönetmeliğe göre toplatılması ve bertaraf edilmesini sağlamak.
 3. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

(2) Atık Denetimi Alt Biriminde ek41 ve ek42   iş akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Birimi

MADDE 15- (1) Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Biriminin görevleri;

 

 1. Hafriyat ve inşaat atıklarının “Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Çevrenin korunması amacıyla boş arsa ve arazilerin temizlenmesi ve ilaçlanmasını sağlamak için ilgili birimlerle koordineli çalışmak,
 3. Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda ses ölçümü yapmak ve ilgili işletmelere ‘’Canlı Müzik  İzin Belgesi’’vermek,

ç)   Kente giriş yapan kömür satıcılarının ‘’ Kömür Uygunluk ve Satış izin Belgesi’’

      düzenlemek. İlgili birimler ile işbirliği içinde içme suyu kalitesini izlemek,

 1. Su kirliliği yaratan kaynakları belirlemek, kirlilik düzeylerini ölçmek ve standartları aşanlara karşı ilgili mevzuatın belediyeye verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli işlemleri yürütmek,
 2. “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nce belirlenen esaslar doğrultusunda gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak ve gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, yasal işlem yapmak,
 3. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

   (2) Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Biriminde ek43 akış şemaları ile işlem takibi yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sorumluluklar

MADDE 16- (1) ) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 

 • Müdür ve diğer sorumlular;

 

 1. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 2. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,
 3. Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç)   Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve

             mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

 1. Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma usulleri

MADDE 17- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için,

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 19- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06//2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

 

 

 

Yürürlük

MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                        

 

 

ONAY: 16/12/2016

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

İç Denetim Birim Yönergesi 2017

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Genel Hükümler

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimine, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine, iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, iç denetim faaliyetlerini, iç denetçileri ve denetlenen birimleri kapsar.

 

Hukuki dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönerge İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönergenin hazırlanmasında anılan Yönetmelik ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliği, Kamu İç Denetim Standartları, İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ve Kamu İç Denetim Rehberi esas alınmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu Yönergede geçen;

 1. Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
 2. Yönetmelik: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
 3. Yönerge: Bu Yönergeyi,
 4. Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu,
 5. Kurum/İdare: Kırklareli Belediye Başkanlığını,
 6. Üst Yönetici; Kırklareli Belediye Başkanını,
 7. İç Denetim Birimi: İç Denetim Birimi Başkanlığını,

ğ)  İç Denetim Birimi Başkanlığı; İç Denetim Birim Başkanı ve İç Denetçiler ile ihtiyaca göre görevlendirilen diğer personelden oluşan organizasyonu,

 1. İç Denetim Birimi Başkanı: Üst Yönetici tarafından görevlendirilen ve iç denetim faaliyetinin yönetiminden sorumlu olan İç Denetçiyi,

ı)  İç Denetçi: Bu Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu, her düzeyde sertifika sahibi İç Denetçileri,

 1. İç Denetim: Kurumun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini,
 2. Denetim Gözetim Sorumlusu: Her iç denetim faaliyetinin denetim standartlarına uygun olarak planlanması, yürütülmesi ve raporlanmasını gözetmek amacıyla İç Denetim Birimi Başkanı tarafından görevlendirilen kıdemli İç Denetçiyi,

 

 

 

 

 1. İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,
 2. Risk: Kurumun kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olayları,
 3. Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyi,
 4. Etkililik: Bir faaliyetin, planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi; hedefe ulaşma derecesini ve yerindeliğini,
 5. Nesnel güvence sağlama: Kurumun risk yönetimi ile kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine, varlıklarının korunduğuna dair kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesini, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İç Denetimin Amacı, Kapsamı ve Standartları

 

 

İç denetimin amacı

Madde 4- (1) İç denetim faaliyeti; kurumun faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, kurumun varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kurum faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur.

(2) İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede kuruma yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

 

İç denetimin kapsamı

Madde 5- (1) Kuruma bağlı birimlerin mali ve mali olmayan tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır.

 • Bu denetimler risk esaslı iç denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak yapılır.

 

Kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları

Madde 6– (1) İç denetim faaliyetleri, iç denetimin tanımına, ilgili mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun olarak yürütülür, açıklık bulunmayan hallerde ise uluslararası denetim standartları ile etik kurallar dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Denetim Birimi, Yönetimi ve İç Denetçiler

 

 

İç denetim biriminin yapısı

Madde 7- (1) İç denetim birimi, İç Denetim Birimi Başkanı ve iç denetçiler ile ihtiyaca göre görevlendirilen büro personelinden oluşur.

(2) İç denetim birimi idari yönden doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.

(3) İç denetim birimi, Üst Yönetici dışında başka birim veya yöneticilerle ilişkilendirilemez. Üst Yönetici, iç denetim faaliyetlerine ilişkin rol ve sorumluluklarını astlarına devredemez.

(4) İç denetim birimine kurumun teşkilat şemasında yer verilir.

(5) İç denetim faaliyetini denetim standartları ve etik kurallara uygun ve etkili bir şekilde yürütülmesi için üst yönetici ve İç Denetim Birimi Başkanı tarafından gerekli önlemler alınır.

(6) İç denetim biriminde özellikli alanlarda yapılacak denetim faaliyetleri kapsamında; kurum içinden ya da diğer idarelerden teknik veya uzman personel geçici süreli görevlendirilebilir. Bu görevlendirmeler, Kurul düzenlemelerinde belirlenen esaslara göre yapılır.

 

İç denetim birimi başkanının görevlendirilmesi

Madde 8- (1) İç Denetim Birimi Başkanı, iç denetçiler arasından üst yönetici tarafından görevlendirilir. Bu görevlendirme en geç 10 iş günü içinde Kurula bildirilir.

(2) İç Denetim Birimi Başkanının yokluğu (geçici görev, izin, hastalık vb.) halinde, dönüşüne kadar varsa başkan yardımcısı, yoksa üst yönetici tarafından görevlendirilen bir iç denetçi, İç Denetim Birimi Başkanına vekâlet eder.

(3) İç Denetim Birimi Başkanı görevlendirilebilmesi için atanan İç Denetçi sayısının en az üç olması gerekir.

 

İç denetim biriminin görevleri

          Madde 9- (1) İç Denetim Birimi aşağıdaki görevleri yürütür:

 1. a) Kurum Kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 2. b) Kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek.
 3. c) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak ve geliştirmek

ç) Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek.

 1. d) İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslarının belirlendiği iç denetim yönergesini Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve dönemsel olarak gözden geçirmek.
 2. e) İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında Üst Yöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunmak, iç denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslar arası uygulamalar konusunda üst yöneticiyi bilgilendirmek.
 3. f) Denetim raporlarının bir örneğini İç Denetim Biriminde muhafaza etmek.
 4. g) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek.

 

 

         İç Denetim Birimi Başkanının görev ve yetkileri

Madde 10- (1) İç denetim birimi başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) İç Denetim Birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek.
 2. b) İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.
 3. İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak.

ç) Denetim görevinin yürütüleceği birimlere denetimin amacını, kapsamını, tarihini, görevlendirilen denetçiyi, birimden beklenenleri ve gerek görülen diğer hususları içeren bir yazılı bildirim yapmak.

 1. d) İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak.
 2. e) İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama standartlarına uygunluğunu kontrol etmek.
 3. f) Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
 4. g) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak.

ğ) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, iç denetçilerin performansını takip etmek.

 1. Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak.

ı) İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak.

 1. i) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak.
 2. j) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst yöneticiyi bilgilendirmek.
 3. k) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.
 4. l) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak.
 5. m) Yürütülen denetim faaliyetlerinde iç denetçi ile denetim gözetim sorumlusu arasında oluşabilecek ihtilafları çözüme kavuşturmak.
 6. n) İç denetçilerin her türlü izin taleplerini üst yöneticinin onayına sunmak.
 7. o) İç denetim biriminde görevli büro personelinin yıllık, mazeret ve idari izinlerini vermek.

ö) Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İdari personel ve büro

Madde 11– (1) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde, faaliyetlerin gerektirdiği nitelik ve sayıda personel, iç denetim birimine üst yönetici tarafından görevlendirilir.

(2) İdari görevlerin mahiyeti ve kapsamı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları İç Denetim Birimi Başkanı tarafından yazılı olarak belirlenir.

 

 

 

 

İç denetçinin görevleri

Madde 12- (1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kurumun yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
 2. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
 3. c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

 1. d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
 2. e) Denetim sonuçlan çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
 3. f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, durumu İç Denetim Birimi Başkanı aracılığıyla Üst Yöneticiye bildirmek.
 4. Kuruma bağlı idari birimlerince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

 1. h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini İç Denetim Birimi Başkanı aracılığıyla üst yöneticiye bildirmek.

 

İç denetçinin yetkileri

Madde 13- (1) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 1. a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
 2. b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
 3. c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri İç Denetim Birimi Başkanı aracılığıyla üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

 

İç denetçinin sorumlulukları

Madde 14- (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

 1. a) Mevzuata, iç denetim yönergesine, Kamu İç Denetim Rehberi ile Kamu İç denetim Standartlarında yer alan denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
 2. b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
 3. c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda İç Denetim Birimi Başkanını, İç Denetim Birimi Başkanını görevlendirilmemesi halinde doğrudan Üst Yöneticiyi haberdar etmek.

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu İç Denetim Birimi Başkanına, İç Denetim Birimi Başkanını görevlendirilmemesi halinde doğrudan Üst Yöneticiye bildirmek.

 1. d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
 2. e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

         

İç denetim faaliyetinin bağımsızlığı

Madde 15- (1) İç denetim faaliyeti kurumun günlük işleyişinden bağımsızdır. İç Denetçiler görevlerini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında tam bir bağımsızlık içinde gerçekleştirir.

(2) İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez ve iç denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez. İç denetçilerin görevlerini bağımsız ve hiç bir etki altında kalmadan yapmaları, iç denetim birimi başkanı ve üst yöneticinin sorumluluğundadır.

         (3) İç denetimin bağımsızlığı, kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında Kurul tarafından düzenli olarak değerlendirilir.

 

İç denetçinin tarafsızlığı

Madde 16- (1) İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır.

(2) İç denetçiler çalışmalarında; denetimin kalitesinden ödün vermeden, başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur.

(3) İç denetim birimi başkanı, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını zedeleyecek hususları dikkate alır.

(4) İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde iç denetim birimi başkanına, iç denetim birim başkanı görevlendirilmemişse üst yöneticiye yazılı olarak başvurur.

(5) İç denetçiliğe ilk defa atananlar ile idari görevlerde iken iç denetçiliğe dönenler, daha önce sorumlu oldukları işlerle ilgili olarak bir yıl geçmeden iç denetim faaliyeti yürütemez. Yürütülen danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak da bir yıl geçmeden denetim yapılamaz.

 

İç denetçilerin mesleki güvencesi

Madde 17- (1) İç denetçilere kanun, yönetmelik ve yönergede belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

(2) İç denetçiler yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, hiçbir şekilde istekleri dışında başka bir göreve atanamazlar.

(3) İç denetçiler, istekleri dışında vekâleten, tedviren veya geçici olarak başka görevlere atanamazlar ve görevlendirilemezler. Konuyla ilgili Kurul düzenlemelerine uyulur.

(4) İç denetçi sertifikası olanların, iç denetçiliğe dönüşlerinde İç Denetim Birimi Başkanının görüşü aranır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üst Yöneticinin Görev Yetki ve Sorumluluğu

 

 

Üst Yöneticinin görev ve yetkileri

Madde 18- (1) Üst yönetici aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

 1. a) İç denetim birimi tarafından hazırlanan iç denetim plan ve programlarını onaylamak.
 2. b) İç denetim plan ve programlarının hazırlanması sürecinde plan ve programa dahil edilmesini gerekli gördüğü birim ve konuları iç denetim birimine bildirmek.
 3. c) İç denetim birimi tarafından hazırlanan iç denetim yönergesi ile yönerge değişikliklerini Kurulun uygun görüşü alındıktan sonra onaylamak ve bir örneğini Kurula göndermek.

ç)  İç Denetçiler arasından birini, yönergenin 8. Maddesindeki esaslar doğrultusunda, İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirmek.

 1. d) Sertifika derecelendirmesine ilişkin puanlamayı, görevlendirilmesi halinde İç Denetim Birimi Başkanının teklifi üzerine Yönetmelik hükümlerine ve Kurulun diğer düzenlemelerine göre yapmak.
 2. e) İç denetim birimi ile denetlen birim yönetimi arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek ve nihai kararı vermek.
 3. f) Denetlenen birimlerin yönetici ve personelinden denetim faaliyetinin yürütülmesini engelleyici fiil ve tavır sergileyenler ile denetim faaliyeti ile ilgili rapor ve yazışmalara süresinde cevap vermeyenler hakkında gerekli tedbir ve müeyyideleri uygulamak.
 4. g) İç denetim raporlarını değerlendirerek gereği için ilgili birimler ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

ğ) İç denetim birimi tarafından hazırlanan yıllık iç denetim faaliyet raporunu Kurula göndermek.

 1. h) İç Denetim Birimi Başkanının doğrudan ve diğer iç denetçilerin ise İç denetim birimi başkanının uygun görüşü ile her türlü izinlerini vermek.

ı) İç denetim birimine sertifikalı adaylar arasından iç denetçi atamasını yapmak.

 1. i) Kurumun ilave iç denetçi ihtiyaçlarını kurula bildirmek.
 2. j) İç denetim birimi ve iç denetçiler için uygun fiziki şart ve donanımı temin etmek, birimde görev yapacak yeterli sayıda diğer personeli görevlendirmek,

 

Üst Yöneticinin sorumluluğu

Madde 19- (1) Üst yönetici olarak Belediye Başkanı, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:

 1. a) İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri alır.
 2. b) İç denetçilere, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkanı sağlar.
 3. c) İç denetim kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla, birimler arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar.

ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

 1. d) İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sürecine yönelik olarak gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonrası elde edilen bilgiler ve tavsiyeler doğrultusunda, sistemin aksayan yönlerinin giderilmesine ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirleri alır.
 2. e) İç denetçilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri, yenilikleri izlemeleri ve çalışma isteklerinin artırılması için gerekli tedbirleri alır.
 3. f) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemleri Kurula gönderir.
 4. g) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.

ğ) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

(2) Üst yönetici, iç denetim faaliyetlerinden beklenen faydanın en yüksek düzeyde elde edilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen her türlü katkıyı sağlamakla sorumludur.

(3) Üst yöneticinin, en az ayda bir defa iç denetim faaliyetleri ile ilgili olarak İç Denetçilerle değerlendirme toplantısı yapması beklenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İç Denetim Faaliyetleri

 

 

 İç denetim stratejisi

Madde 20- (1) İç denetim birimi, faaliyetlerine ilişkin plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasında Kurulun her üç yılda bir oluşturacağı ve üç yıllık döneme ilişkin olarak iç denetimin genel stratejisini belirleyen ve iç denetim birimlerinin planlama ve programlamalarına esas teşkil edecek Kamu İç Denetim Strateji Belgesini esas alır.

 

Denetimin risk odaklı yapılması ve risklerin değerlendirilmesi

Madde 21- (1) İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Kurumun maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı hazırlanır. İç denetim bu plan ve programa uygun olarak yapılır.

(2) Birim yöneticileri, risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

(3) Kurumun tüm faaliyetleri Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları değerlendirilerek, kurumun hizmetlerini etkileyebilecek riskler, risklilik oranı ve önemine göre ağırlık verilerek sıralanır.

(4) Bu değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar hazırlanır. Denetim programlarının hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlarla birlikte, iç denetçilerin sayısı, çalışma süre ve imkânları dikkate alınarak, en riskli alan ve konulara öncelik verilerek azami verim hedeflenir.

(5) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, denetim programına öncelikle alınır.

(6) Yılsonlarında, denetlenen birimlerde yapılacak toplantılarda denetim sonuçlarına göre mevcut riskler gözden geçirilir.

(7) İç denetçi, kurumun hedeflerini, faaliyetlerini ve varlıklarını etkileyebilecek önemli riskleri değerlendirir.

(8) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur.

 

İç denetim planı

Madde 22- (1) İç denetim planı, Yönetmeliğin 39 uncu maddesine uygun olarak hazırlanır.

(2) İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan Kamu İç Denetim Strateji Belgesi de dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir.

(3) İç denetim planı öncesinde, idarenin denetlenebilecek alanlarının tamamını ifade eden bir denetim evreni oluşturulur. Denetim evreni kapsamına, idarenin tüm birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçleri dahil edilir. Denetim evreninin hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas alınır ve yapılan risk analizi sonucunda yüksek ve orta riskli olarak belirlenen denetim alanlarının tamamı bir plan dönemine dahil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur.

(4) İç denetim planı, kurumda görevli bütün iç denetçilerin katılımıyla hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

(5) İç denetim planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Kurulun düzenlemeleri esas alınır.

 

İç denetinim programı

Madde 23- (1) İç denetim programı, Yönetmeliğin 40 uncu maddesine uygun olarak hazırlanır.

(2) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, kurumun birim yöneticileri ve gerektiğinde çalışanlarla da görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır.

(3) İç denetim programı, kurumda görevli bütün iç denetçilerin katılımıyla hazırlanır.

(4) Hazırlanan iç denetim programı üst yönetici tarafından onaylanır.

(5) İç denetim programının hazırlanmasında ve uygulanmasında Kurul düzenlemeleri esas alınır.

 

Görevlendirme

Madde 24- (1) İç denetim programı üst yönetici tarafından onaylandıktan sonra, görevler programdaki zamanlama da dikkate alınarak, İç Denetim Birimi Başkanı tarafından iç denetçilere yazılı olarak veya elektronik postayla bildirilir. Program dışı görevlendirmelerde de aynı usul uygulanır.

(2) İç denetçiler göreve başlama ile bitiş tarihlerini iç denetim birimine bildirirler.

 

Denetimin gözetimi faaliyeti ve sorumluluğu

Madde 25– (1) İç Denetim Birimi Başkanı, her bir denetim görevinin Kamu İç denetim Standartları ile Kamu İç denetim Rehberine uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki kıdemli bir iç denetçiyi, iç denetim programı ile denetim ve gözetim sorumlusu olarak görevlendirir. İç Denetim Biriminde yeterli sayı ve sertifika düzeyine sahip iç denetçinin bulunmaması halinde, denetim gözetimi faaliyeti, bizzat İç Denetim Birimi Başkanı tarafından veya Yönetmeliğin 30. maddesine göre A-2 sertifika düzeyine yükselmiş iç denetçiler tarafından da yürütülebilir.  

(2) Denetimin gözetimi sorumlusu olarak görevlendirilenler, başka bir iç denetim faaliyetinde de görevlendirilebilir.

(3) Denetimin gözetimi sorumluluğu;

 1. a) Çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı,
 2. b) Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı,
 3. c) Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği,

ç) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek kanıtların yeterli olup olmadığı ve ilave inceleme yapılmasına gerek olup olmadığı,

 1. d) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer verilip verilmediği, hususlarında değerlendirme yapmak ve ilgili iç denetçiden gerekli düzeltmeleri istemek görev ve yetkilerini kapsar.

(4) Denetim görevinin başlangıcı, yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında, denetimin gözetimi sorumlusunun önerileri göz önünde bulundurularak gerekli çalışmalar ve düzeltmeler yapılır. İç denetçi ile denetimin gözetimi sorumlusu arasında doğan görüş aykırılıkları İç Denetim Birimi Başkanı tarafından çözüme kavuşturulur.

(5) Denetimin gözetimi faaliyetine ilişkin Kurul düzenlemelerine uyulur.

 

           Denetim bildirimi

            Madde 26- (1) İç Denetim Birimi Başkanı tarafından denetlenecek birimlere, denetimin dayanağı olan onay, denetim programının yılı, denetimin amaç ve kapsamı, denetimin türü, denetime başlama ve bitiş tarihi ile DGS ve görevlendirilen iç denetçilere ait bilgileri içeren denetim bildirim yazısı gönderilir.

            (2) Gizlilik veya nakit ve diğer kıymetli evrakların sayımı gereken hallerde bu bildirimin yapılması zorunlu değildir.

 

Denetime hazırlık ve başlama

Madde 27- (1) Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması “ön çalışma” olarak adlandırılır. Ön çalışmada iç denetçiler görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak denetimin amaç ve kapsamını tespit eder,

(2) İç denetçiler, denetim konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem gibi yöntemler ile denetlenecek birim veya süreç hakkında bilgi toplayarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir değerlendirmesini yapar.

 

Açılış toplantısı

Madde 28- (1) Denetim ekibi ön çalışma aşamasında, planlanan iç denetim faaliyetinin yürütüleceği birim yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin de iştirak edeceği bir açılış toplantısı yapar.

(2) Açılış toplantısında, denetimin amaçları, hedefleri, kapsamı ve tahmini süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim bulgularının değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının raporlanması, denetim ekibi ve birim arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği ve birimin talep etmesi halinde danışmanlık faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konuları görüşülür ve toplantı sonrasında bir tutanak düzenlenir.

 

Çalışma planı

Madde 29- (1) Tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren çalışma planı hazırlanmasıyla ön çalışma tamamlanır. İlgili birimin yöneticisi ve diğer personelle görüşmelerin sonuçlarına göre hazırlanan çalışma planında;

 1. a) Denetimin amaç ve hedefleri,
 2. b) Denetimin kapsamı,
 3. c) Denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler,

ç) Denetim kapsamına alınan birim veya süreçlere, ilişkin uygulanacak denetim testleri ile tahmini denetim süresi, yer alır.

(2) İç Denetim Birimi Başkanı kendisine sunulan çalışma planı ve eklerini (görev İş programı ve risk kontrol matrisi) en geç 2 iş günü içerisinde değerlendirir ve onaylar. Onaylanmasını uygun bulmadığı çalışma planını düzeltilmesi için gerekçeli bir şekilde ilgili denetim ekibine iletir. Çalışma planı onaylanmadan test çalışmalarına başlanamaz.

 

Denetimin yürütülmesi

Madde 30- (1) İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim faaliyetini yürütür. İç denetçi, yıllık denetim programında ve çalışma planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, risk ve kontrol değerlendirmelerinde tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri elde etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Denetimin yürütülmesi sırasında uygulanacak testler, iç kontrol uygulamalarının yeterliliğine dair değerlendirme yapılabilmesine de olanak verecek şekilde tasarlanmalı, en riskli alanlara öncelik verilmelidir. Gerçekleştirilen testlerin tamamı; izlenen yöntem, yapılan gözlem, incelenen belge, görüşme ve diğer adımlar da belirtilmek suretiyle “Çalışma Kağıtları” ile belgelendirilmelidir.

(2) İç denetçi tarafından yürütülen denetim görevi kapsamında yapılan çalışmalar raporlama aşamasına geçilmeden önce denetimin gözetimi sorumlusu tarafından Yönergenin 25 inci maddesi hükümleri çerçevesinde gözden geçirilir. Denetimin gözetimi sorumlusunun önerileri doğrultusunda gerekli çalışma ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kapanış toplantısı yapılır ve tutanak düzenlenir.

 

Çalışma kâğıtları

Madde 31- (1) Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri gibi denetim süresince yapılan tüm çalışmalar çalışma kağıtları ile belgelendirilir.

(2) Denetim sonuçlarının takibinde ve kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde bu çalışma kağıtlarından yararlanılır.

(3) Gerekli olması halinde çalışma kâğıtlarına konuyu destekleyici belgeler eklenebilir.

(4) Çalışma kağıtları, denetimin yürütülmesinde denetçiye yardımcı olmaya ve denetçinin ulaştığı bulguları desteklemeye hizmet eder.

(5) Çalışma kâğıtlarının düzenlenmesinde Kurulun yaptığı düzenlemeler esas alınır.

 

            Bulguların paylaşılması ve kapanış toplantısı

            Madde 32- (1) DGS tarafından nihai hali verilen ve Başkan tarafından gözden geçirilen bulgular, bulgu paylaşım formları aracılığıyla denetlenen birimlere bildirilir. Bildirim yazısında, kapanış toplantısının tarihi, yeri, kimlerin katılmasının faydalı olacağı hususu ile toplantının gündemi ve bulgu paylaşım formlarının, ne kadar süre içerisinde cevaplanması gerektiği de belirtilir.

             (2) Kapanış toplantısında; denetim tespitleri, öneriler, bulguların önem düzeyi ile gerçekleştirilecek eylemler ve uygulama takvimi tartışılarak toplantı sonrasında tutanak düzenlenir.

     (3) Denetlenen birim bulgulara katılması halinde, makul bir sürede alınacak önlemleri içeren bir eylem planı sunar. Bu eylem planında; her bir bulguda belirtilen hususların düzeltilmesiyle ilgili olarak yapılması planlanan somut faaliyetlere, bu faaliyetlerin tamamlanacağı tarihlere ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişilerin unvanlarına yer verilir. DGS tarafından, bu eylem planı kontrol edilir ve eksiklik olması halinde ilgili birimden bu eksikliğin giderilmesi istenir.

     (4) Denetlenen birim ile bulgu üzerinde uzlaşılamaması halinde, verilen cevaplar incelenerek denetlenen birimin bulguda yer alan hangi hususlara katılmadığı belirlenir ve buna ilişkin denetim ekibinin görüşü belirtilir.

 

Raporlama

Madde 33- (1) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. Raporlar Kurul tarafından belirlenen esasları çerçevesinde hazırlanır. Denetim raporunda bulunması gereken temel unsurlar şunlardır; (1) denetimin amacı, (2) denetimin kapsamı, (3) denetim yöntemi, (4) tespitler (mevcut durum), (5) uygulanabilir öneriler, (6) eylem planı, (7) bulgunun önem düzeyi, (8) iyi uygulamalar ve başarılı performans.

 

 

 

(2) İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir. Raporlarda ifadeler; tam, doğru, açık, anlaşılır, öz ve yapıcı olarak yazılır.

(3) İç denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve tekrara yer vermeyecek bir tarzda yazılır. Raporlar, Kurulun belirlediği raporlama standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı ve tutarlı olarak düzenlenir.

(4) Denetim bulgularını, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticisine verir. Birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle, bulgularla önerilerle ilgili hususları cevaplandırarak iç denetim birimine gönderir.

(5) Denetlenen birimin denetim ekibi ile aynı görüşte olduğu bulgu ve eylem planlarına denetim raporunda yer verilir.

(6) Denetlenen birimin denetim ekibi ile aynı görüşte olmadığı bulgularda DGS bu konuda denetlenen birimin görüşüne katılıyorsa bu bulgulara denetim raporunda yer verilmez. Denetlenen birimin denetim ekibi ile aynı görüşte olmadığı bulgular la ilgili olarak, İç Denetim Birimi Başkanı denetlenen birimin görüşüne katılıyorsa, bulgularda İç denetim Birimi Başkanının görüşü doğrultusunda değişiklikler yapılarak denetim raporunda yer verilir.

(7) Denetlenen birimin iç denetim birimi ile aynı görüşte olmadığı bulgu ve eylem planlarıyla ilgili olarak, iç denetim birimi bu konuda denetlenen birimin görüşüne katılmıyorsa konu uzlaşılamayan husus olarak üst yöneticiye sunulur ve üst yöneticinin talimatı doğrultusunda işlem tesis edilir. Üst yöneticinin uzlaşılamayan hususlara ilişkin olarak iç denetim biriminin değerlendirmesine katılması halinde, denetlenen birimden uzlaşmazlık konusu hususlarla ilgili eylem planı alınarak bulguya son hali verilir. Üst yöneticinim uzlaşılamayan hususlara ilişkin olarak tespite katılmakla birlikte farklı bir öneri getirmesi halinde, bu öneri doğrultusunda bulguda gerekli, değişiklikler yapılır ve denetlenen birimden bu doğrultuda eylem planı alınır.

(8) Denetlenen birimin görüşleri, uzlaşılamayan hususlar, denetimde tespit edilen riskler, risklerin olası etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve risklerin ortadan kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik önerileri içeren denetim raporu hazırlanır. Denetim Raporları İç Denetim Birimi Başkanı tarafından Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi aracılığıyla gözden geçirilir. Bu şekilde nihai hale gelen denetim raporu, İç Denetim Birimi Başkanı ve denetim ekibi tarafından imzalanır ve İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetim Birimi Başkanı raporun ilgili birimlere iletilmesinden sorumludur. Raporlar gizlilik içinde muhafaza edilir.

(9) Denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlar ile bu raporlardaki bulgu ve önerilere ilişkin olarak denetlenen birimler tarafından alınan aksiyonlar söz konusu raporlardaki bulgulara ilişkin izleme sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde üst yönetici tarafından Kurula gönderilir.

(10) İç denetim raporları üst yöneticinin izni olmaksızın Kurul hariç, Kırklareli Belediye Başkanlığı dışına verilemez.

 

           Denetim görüşü

           Madde 34- (1) Denetim görevi sırasında toplanan bilgi ve kanıtlar doğrultusunda, görevin amaç ve kapsamına uygun bir şekilde denetim konusu hususlarla ilgili oluşturulan denetim görüşüne raporda yer verilir.

(2) Denetim görüşünün oluşturulmasında bulguların sayısı ve önem düzeyi ölçü alınır.

 

 

 

(3) Bulguların önem düzeyi; Kritik, Yüksek, Orta ve Düşük olarak dört şekilde ele alınır.

 1. a) Kritik önem düzeyine sahip bulgular; faaliyetin yürütülmesini veya istenilen çıktı, ürün ya da hizmetin sunulmasını engelleyecek, risk ve etkileri değerlendirildiğinde, can kayıplarına veya bedensel bütünlüğe zarar vermesi ya da kurumun faaliyetlerini durdurması veya büyük mali kayıplara neden olacak bulgulardır.
 2. b) Yüksek önem düzeyine sahip bulgular; faaliyetin yürütülmesinde uzun süreli gecikmelere ve ciddi sorunlara neden olabilecek risk ve etkileri değerlendirildiğinde, kurum faaliyetlerini sekteye uğratacak veya kurumun önemli mali kayıplarla karşılaşmasına neden olacak bulgulardır.
 3. c) Orta önem düzeyine sahip bulgular; faaliyetin çıktılarının kalitesini etkileyen, yürütülmesinde gecikmelere ve sorunlara neden olabilecek bulgulardır.

ç) Düşük önem düzeyine sahip bulgular; faaliyetin genel işleyişini etkilemeyen ancak daha iyi bir hizmet sunulmasını sağlamaya yönelik bulgulardır.

(4) Denetlenen süreç veya faaliyetler için verilecek denetim görüşü; 1-5 kodları ile aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılır:

 

 1. a) 1-Başlangıç: İç kontrol ihtiyacının farkına varılmıştır. Risk ve kontrollerin belirlenmesine yönelik gelişi güzel ve kişilere bağlı bir yaklaşım söz konusudur. Kontrol zayıflıkları belirlenmemektedir. Kontrollere ilişkin sorumlulukların belirlenmesinde yetersizlikler bulunmaktadır.“1– Başlangıç” değerlendirmesi yapılabilmesi için, iki veya daha fazla kritik önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir.
 2. b) 2-Sınırlı – Sistematik Olmayan: Kontroller uygulanmakla birlikte, belgelendirme eksiklikleri bulunmaktadır. Kontrollerin çalışması, ilgili kişilerin bilgi ve motivasyonlarına bağlı olarak değişmektedir. Kontrollerin etkililiği değerlendirilmemektedir. Kontrol zayıflıkları tam olarak ortaya konamamakta ve öncelik sırasına göre çözüme kovuşturulmamaktadır. Kontrollere ilişkin sorumluluklar kısmen belirlenmiştir. “2–Sınırlı/Sistematik Olmayan” değerlendirmesi yapılabilmesi için, bir kritik veya iki ve daha fazla yüksek önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir.
 3. c) 3-Gelişime Açık: Kontrol uygulanmakta ve yeterli düzeyde belgelendirilememek-tedir. Düzenli olarak kontrollerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde kontrolleri takip edebilmekte, ancak gözden kaçan hususlar olabilmektedir. Çalışanlar, kontrollerle ilgili sorumluluklarının farkındadır. “3–Gelişime açık” değerlendirmesi yapılabilmesi için, kritik önem düzeyine sahip bulgu bulunmaması ve en fazla bir yüksek önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir.

ç) 4-Yeterli: Etkili bir risk yönetimi ve iç kontrol ortamı bulunmaktadır. Yazılı olarak tanımlanmış ve düzenli olarak yürütülen bir kontrol değerlendirme süreci bulunmaktadır. Yönetim kontrollerle ilgili sorunları hızla tespit ederek öncelik sırasına uygun ve tutarlı bir şekilde çözüme kovuşturabilmektedir. “4–Yeterli” değerlendirmesi yapılabilmesi için kritik, yüksek veya orta düzeyde bir bulgunun bulunmaması gerekir.

 1. d) 5-Gelişmiş: Risk ve kontrol değerlendirme faaliyetleri, kurum düzeyinde birbirine entegre olarak yürütülmektedir. Kontroller sürekli olarak takip edilmekte ve BT destekli olarak yürütülmektedir. Sorun tespit edilen alanlarda kök neden analizleri yapılarak gerçekçi çözümler üretilebilmektedir. Çalışanlar kontrollerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecine aktif olarak katılmaktadır. “5–Gelişmiş” değerlendirmesi yapılabilmesi için, her hangi bir bulgunun bulunmaması gerekir.

 

 

 

Denetim sonuçlarının takibi

Madde 35- (1) İç Denetim Birimi Başkanı tarafından iç denetim biriminde, denetim raporlarının uygulanmasını izlemek üzere bir takip sistemi kurulur.

(2) Denetlenen birimlerin yöneticileri, denetlenen faaliyetlere ilişkin denetim raporunda yer alan ve eylem planına bağlanan önerilerle ilgili gerekli önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde, iç denetim birimi başkanı yapılması gerekenler ve sorumlular hakkında üst yönetici bilgilendirir.

(3) İç denetim faaliyeti sonucu iç denetçi / iç denetim ekibi tarafından önerilen düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine bildirilir.

(4) Denetlenen birimlerce, rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama gerekçeleri iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir.

(5) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı iç denetim birimi başkanı tarafından izlenir.

(6) Raporlarda yer verilen bulgu ve öneriler ile rapora verilen cevap ve eylem planı kapsamında uzlaşmaya varılmayan hususlar ve bunlara ilişkin denetim ekibinin görüşü iç denetim birimi başkanı tarafından üst yöneticiye sunulur. Bu konularda üst yönetici tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde alınan karara göre uygulama yapılır. Bu uygulamalar da iç denetim birim başkanı tarafından izlenir.

(7) Denetim sonuçlarının izlenmesi, Kurulca çıkarılan Kamu İç Denetim Rehberi çerçevesinde yürütülür.

 

Danışmanlık faaliyetlerinin niteliği

Madde 36- (1) Danışmanlık faaliyetleri; bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, idari ve hukuki konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir.

(2) Danışmanlık faaliyetleri aşağıdaki hususlar üzerinden yürütülür:

 1. a) Kurum bünyesinde mevzuat değişikliklerine yönelik oluşturulan komisyonlara görüş bildirme ve değerlendirme yapmak üzere katılmak.
 2. b) Birimlerin yeniden yapılandırılması çalışmalarında görüş vermek.
 3. c) Birimlerin temel iş süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğinin geliştirilmesi için görüş bildirme, analiz ve değerlendirme yapmak.

ç) Tespit edilen performans kriterleri ve göstergeleriyle ilgili görüş bildirme, analiz ve değerlendirme yapmak.

(3) Danışmanlık faaliyetleri; acil ve özel durumları da kapsayan yazılı ve yazılı olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir.

 1. a) Yazılı danışmanlık faaliyetleri; resmi nitelikte ve yazılı olarak bir süreç ve sonuç içeren, tanımlanmış bir denetim programına dayanan faaliyetlerdir.
 2. b) Yazılı olmayan danışmanlık faaliyetleri; sözlü görüş, tavsiye ve benzeri nitelikte olup, yazılı bir süreç ve sonuç içermeyen faaliyetlerdir.

(4) Danışmanlık faaliyetleri program dışı olarak da yürütülebilir.

(5) Birimlerden danışmanlık faaliyetlerine ilişkin yapılan talepler, İç Denetim Birimine Üst yönetici aracılığıyla yazılı olarak iletilir.

(6) İç denetçiler, üst yöneticinin onayını içeren talepler doğrultusunda, eğiticilik faaliyetlerinde bulunabilir.

 

 

 

Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülme esasları

Madde 37- (1) İç denetçiler tarafından yürütülecek danışmanlık faaliyetlerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. a) Faaliyetin kapsamı, açık olarak tanımlanmış bir çalışma planına dayanmalıdır.
 2. b) Faaliyet iç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını etkilememelidir.
 3. c) Faaliyetin süresi, iç denetçinin sertifika puanlamasını engellemeyecek, mevcut ve gelecekteki denetim görevlerinin sürekli aksamasına neden olmayacak şekilde iç denetim birimi başkanı tarafından belirlenmelidir.

ç) Daha önce yürütülen danışmanlık faaliyetleriyle ilgili olarak bir yıl geçmeden aynı iç denetçi tarafından aynı konuda denetim yapılamayacağı hususunda hem iç denetim birimi başkanı hem de iç denetçi gerekli özeni göstermelidir.

 1. d) Yürütülen bu faaliyetlerin sonuçları iç denetim birimi başkanı tarafından üst yöneticiye ve ilgili taraflara bildirilmelidir.

(2) Danışmanlık, eğiticilik ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak iç denetçinin herhangi bir yönetim sorumluluğu yoktur. Danışmanlık, eğiticilik ve benzeri faaliyetler sonucunda Belediye birimlerince yapılacak uygulamaların sorumluluğu ilgili birimlerin yöneticilerine aittir.

(3) Danışmanlık faaliyetleri, ilgili birim ile birlikte hazırlanacak olan mutabakat metni esas alınarak Kamu İç denetim Standartlarına uygun bir şekilde yürütülür. Mutabakat metninde asgari olarak danışmanlık faaliyetinin; amaçları, kapsamı, süresi, İç denetim birimi ve ilgili birimin karşılıklı rol ve sorumlulukları, raporlama biçimi ve görev sonuçlarının nasıl izleneceği belirlenir. Raporlama yapılmayan danışmanlık faaliyetlerinde (eğitim, proje, toplantılara gözlemci olarak katılım vb.) mutabakat metni düzenlenmez.

(4) Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde ve raporların düzenlenmesinde Kamu İç Denetim Rehberinde belirlenen esaslara uyulur. Danışmanlık görevlerinden elde edilen risk bilgileri, iç denetim planı ve programı çalışmalarında dikkate alınır.

(5) Danışmanlık raporunda somut ve belli bir takvime bağlanan önerilerin olması durumunda ve danışmanlık hizmeti talep eden birimle mutabık kalındığı ölçüde görev sonuçları izlemeye alınır. Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin izleme sonuçları da İç Denetim Birimi Başkanı tarafından Üst Yöneticiye ayrıca raporlanır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Faaliyetler

 

Yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin incelemeler

Madde 38- (1) İç denetçi, yolsuzluğa ilişkin delilleri tespit edebilecek bilgi, beceri ve donanım ile denetim faaliyetini sürdürür.

(2) İç denetçi, denetim görevi sırasında bir yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaştığında, tespitlerini ve elde ettiği delilleri ivedilikle iç denetim birimi başkanı aracılığıyla üst yöneticiye intikal ettirir.

(3) İç denetim birimlerine intikal eden ihbar ve şikâyetlerde iddia edilen konular, risk analizlerinde dikkate alınarak denetim planlamasında ve denetimde göz önünde bulundurulur.

(4) İhbar ve şikâyetler, iç denetim birimi başkanı tarafından değerlendirilerek şikâyet konusunun önemi ve ivediliği dikkate alınarak denetim programı kapsamında veya üst yöneticinden alınacak onay üzerine program dışı incelenir. İç denetçilerin görev alanına girmeyen ihbar ve şikâyetler ise incelenmek üzere kurumun ilgili birimlerine üst yönetici aracılığıyla gönderilir.

(5) İç denetçiler, ihbar ve şikâyetler üzerine program kapsamında veya program dışı yapılan incelemelerde mevcut iç kontrol sisteminin yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme kabiliyetini de değerlendirir.

(6) Kurumun diğer birimlerine intikal eden ihbar ve şikâyetler, riskli alanların belirlenmesinde ve denetim plan ve programının hazırlanmasında değerlendirilmek üzere İç denetim birimine iletilir.

(7) Suç teşkil eden fiillere ilişkin raporların yetkili mercilere sunulmasıyla ilgili olarak mevzuatta öngörülen özel hükümler saklıdır.

 

Danışmanlık ve İnceleme Raporları

            Madde 39- (1) Aşağıdaki hallerde danışmanlık veya inceleme raporu düzenlenir:

 1. a) Danışmanlık Raporu: Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan incelemeler ve araştırmalar,
 2. b) İnceleme Raporu: Yolsuzluk ve usulsüzlük iddia ve tespitlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler.

            (2) Danışmanlık faaliyetine ilişkin raporlarda aşağıdaki bilgilere yer verilir:

 1. a) Görevin amacı, niteliği, kapsamı, danışmanlık hizmetini talep edenlerin beklentileri ve görev süresi,
 2. b) Görevin yıllık program kapsamında mı, yoksa program dışı bir talep üzerine mi yapıldığı,
 3. c) Yapılan çalışma ve analizler, kullanılan yöntemler, alınan uzman tavsiye ve yardımları,

            ç) Görev sonucunda yapılan tespit ve değerlendirmeler ile kanaat ve tavsiyeler,

 1. d) Görev kapsamı dışında kalmakla birlikte iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerine ilişkin tespit edilen ve üst yönetime bildirilmesi gerekli görülen sorunlar,
 2. e) Görev sırasında elde edilen ve daha sonraki denetimlerde değerlendirilebilecek risk ve kontrol bilgileri,
 3. f) Genel değerlendirme ve sonuç.

            (3) Usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimine ilişkin olarak düzenlenen inceleme raporlarında aşağıdaki hususlara yer verilir;

 1. a) Usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin bulgular, deliller ve diğer bilgiler,
 2. b) Bilgisine başvurulanların açıklamaları,
 3. c) Usulsüzlük ve yolsuzluğun niteliği ve boyutu,

            ç) Tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde varılan sonuçlar, tavsiyeler, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken diğer işlemler,

 1. d) İnceleme konusuyla bağlantılı olarak tespit edilen ve denetim programının hazırlanmasında değerlendirilebilecek risk ve kontrol bilgileri ile bunlara ilişkin iç denetçi görüşü,

 

Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporu

Madde 40- (1) Yıllık faaliyet raporunda; program dışı yapılanlar da dahil iç denetim faaliyetleri, iç denetim biriminin performansı, tespit ve önerileri, önerilerden onaylanmayan ve uygulanmayanlar varsa onaylanmama ve uygulanmama nedenleri, iç denetçilerin eğitimi, yönetime verilen danışmanlık hizmetleri ve diğer faaliyet sonuçlan ile ilgili bilgiler yer alır.

 

(2) İdarenin yönetim ve kontrol sisteminin genel değerlendirmesi, önemli riskler, yönetim ve kontrol sorunları ve bunlara ilişkin önerilere de faaliyet raporunda yer verilir. Birim faaliyet raporu, Şubat ayı sonuna kadar Üst Yönetici tarafından Kurula gönderilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İç Denetim Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi

 

 

İç denetim kaynaklarının yönetimi

Madde 41- (1) İç denetim için gerekli kaynakların yönetiminden iç denetim birimi başkanı sorumludur. İç denetim birimi başkanı, iç denetim biriminin bütçesini yönetir ve denetimin ihtiyacı olan uygun niteliklere sahip personel de dahil tüm kaynakları temin eder.

 

Meslek içi eğitim

Madde 42- (1) İç denetçilere, her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim sağlanır. Meslek içi eğitimin Kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verilen otuz saati dışında kalan süresi Kurulun eğitim konusundaki düzenlemelerine riayet edilerek, Kurumun ihtiyaçlarına göre iç denetim birimince programlanır.

(2) İç denetim birimi, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel alanda

etkinlikte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunur. Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim plan ve programında yer verilir.

(3) Meslek içi eğitim programları en az bir ay önce iç denetçilere duyurulur.

           (4) İç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere intibak eğitimi iç denetim birimince verilir.

           (5) İç denetçiler, Kurulun iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için düzenlediği, uluslararası iç denetim sertifika sınavlarına hazırlık kurslarına katılabilir.

 

İç denetçilikte derecelendirme

Madde 43– (1) Kamu iç denetçi sertifikası; Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller’ in 6’inci maddesinde belirtilen kriterler çerçevesinde Üst Yöneticinin teklifi üzerine Kurul tarafından derecelendirilir. Sertifika derecelendirilmesine ilişkin puanlama, görevlendirilmesi halinde İç Denetim Birimi Başkanının teklifi üzerine; görevlendirilmemişse doğrudan Üst Yönetici tarafından yapılır. Üst yönetici puanlamaya ilişkin değerlendirmelerini; iç denetçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımı ve başarısını dikkate alarak Kurulun düzenlemelerine uygun olarak yapar.

(2) Kamu iç denetçi sertifika dereceleri, iç denetçilerin özlük haklarının tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasında dikkate alınır.

(3) Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili iç denetçiye ve Kurula yazılı olarak bildirilir.

 

Sertifika derecesine uygun görevlendirme

Madde 44- (1) İç denetim faaliyetleri, iç denetim birimi başkanı tarafından kurumun birim, konu ve süreçleri itibarıyla sınıflandırılır.

(2) İç denetçilerin denetim alan ve uygulamalarının değiştirilmesi esastır.

(3) İç denetçinin sertifika derecesi ile çalışma süresince edindiği tecrübe ve kıdemine göre hangi denetim alan ve uygulamalarında görevlendirileceği hususunda Kurul düzenlemelerine uyulur.

(4) İç denetçiler, çalışma süresince edindikleri tecrübe ile sertifika derecelerine uygun olarak görevlendirilir.

(5) A-1 ve A-2 sertifika düzeyindeki iç denetçiler; uygunluk denetimi, mali denetim ve sistem denetimi yaparlar. A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki iç denetçiler ilave olarak, performans denetimi ve denetimin gözetimi faaliyeti yürütürler.

(6) Danışmanlık faaliyeti, yönetmeliğin 30’uncu maddesine göre A-2 sertifika düzeyine yükselmiş iç denetçiler ile A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki iç denetçiler tarafından yürütülür.

(7) Bilgi teknolojileri denetimi, bu konuda özel uzmanlığı olan veya bu alanda yeterli sürede eğitim alan iç denetçiler tarafından yürütülür.

(8) Denetimin sonuçlarına ilişkin olarak yürütülecek izleme denetimleri, söz konusu denetim türünün tabi olduğu sertifika düzeylerine sahip iç denetçiler tarafından yürütülür.

(9) Yeterli sertifika düzeyine sahip iç denetçi bulunmaması halinde, denetimin gözetimi faaliyeti, iç denetim birim başkanı veya yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre A-2 sertifika düzeyine yükselmiş iç denetçiler tarafından da yürütülebilir.

(10) Ekip halindeki görevlendirmelerde, sertifika derecesi yüksek olan iç denetçi esas alınır. 

(11) Yapılacak denetim faaliyetinin birden fazla alanı kapsaması veya görev alanının birden fazla iç denetçinin çalışmasını gerektirecek ölçüde geniş olması halinde denetim, farklı sertifika derecesine sahip denetçilerden oluşan bir grup tarafından ifa edilebilir.

 

Kıdeme İlişkin Esaslar

Madde 45- (1) İç denetçilerin kıdemlerinin belirlenmesinde, iç denetçilik mesleğinde fiilen geçirilen süreler dikkate alınır. Kıdemin belirlenmesinde önceki mesleklerde geçirilen süreler dikkate alınmaz. Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre sertifika düzeyi yükselmiş iç denetçiler, her halde kıdemli sayılır.

(2) Üç yıldan daha uzun süre iç denetim birimi başkanlığı yapmış iç denetçi, başkanlık görevinden sonra, iç denetim biriminde en kıdemli sayılır. İç denetim biriminde birden fazla başkanlık yapmış iç denetçi bulunması halinde, daha uzun süre başkanlık yapan daha kıdemli sayılır.

(3) İç denetçilik mesleğinde fiilen geçirilen süre ve sertifika düzeyi aynı olan birden fazla iç denetçinim bulunması durumunda, sertifika puanı yüksek olan iç denetçi daha kıdemli sayılır. Sertifika puanlarının da aynı olması durumunda, önceki görevlerde geçirilen süreler dikkate alınır.  

 

Mesleki yeterliliğin geliştirilmesi

Madde 46- (1) İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliğe sahip olmak ve geliştirmek zorundadır. Mesleki yeterlilik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma, denetim konulan ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğini ifade eder.

(2) İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat ve özeni gösterir.

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin Yönetmeliğin 31 ve 32 inci maddelerinde belirtilen mesleki niteliklerini geliştirmeleri, yenilikleri izlemeleri ve çalışma isteklerini artırmak için gerekli tedbirleri alır.

(4) Bu amaçla Yönetmelikte belirlenen bilgi, yetenek ve niteliklerin oluşturulması yanında, iç denetimle ilgili her türlü eğitim, konferans, seminer gibi faaliyetlere katılma konusunda iç denetçilere gerekli olanak sağlanır.

(5) Üst yönetici ve iç denetim birimi başkanı, iç denetçilerin uluslararası iç denetçi sertifikalarına sahip olmaları için gerekli imkân ve kurumsal altyapıyı oluşturur; iç denetçilerin görevlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları özel ihtisas alanlarına ilişkin gerekli bilgi, beceri ve deneyim sahibi uzmanlardan yardım alınmasını sağlar.

 

 

 

 

 

Kalite güvence ve geliştirme programı

Madde 47- (1) İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ile iç denetimin tanımına, denetim standartlarına ve etik kurallara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturulur. Bu Programın oluşturulmasında ve uygulanmasında İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi esas alınır.

(2) Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri, hem iç denetim birimi bünyesinde yapılacak iç değerlendirmeleri hem de Kurul tarafından en az 5 yılda bir yapılacak veya yaptırılacak dış değerlendirmeleri kapsamaktadır.

(3) İç denetim birimi başkanı, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve Kurulca hazırlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programın esas alarak, iç ve dış değerlendirmeleri içerecek şekilde, bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak ve sürdürmek zorundadır.

(4) İç denetim faaliyetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin idarenin içinde ve dışında kabul görebilmesi için hazırlanan kalite güvence ve geliştirme programının; üst yönetici, iç denetim birimi başkanı ve iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması ve iç denetim faaliyetlerinin icrasında bu programa bağlı kalınması büyük önem taşımaktadır.

(5) Bir iç değerlendirme bileşeni olan dönemsel gözden geçirme faaliyetinin gerçekleştirilmesinde Kurulun düzenlemeleri esas alınır.

(6) Yıllık iç denetim programının hazırlanması sırasında toplam denetim kaynağının en az on iş günü dönemsel gözden geçirme faaliyetlerine ayrılır.

(7) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlan üst yöneticiye sunulur ve yıllık iç denetim faaliyet raporunda yayımlanır.

(8) İç denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla, denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaptırılacak anketlerle değerlendirilebilir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

 

Denetlenen birimlerin sorumluluğu

Madde 48- (1) Faaliyet ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeler, kurum birimleri tarafından düzenli olarak muhafaza edilir.

 

(2) Denetlenen birim yetkilileri; mali yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemleri ile mali olmayan işlem ve faaliyetlere ait bilgi ve belgeleri iç denetçilere ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadırlar. Bu kapsamda; iç denetçiler için uygun fiziki şart ve donanımı temin ederler.

(3) İç denetim faaliyetleri, denetlenen birim yönetimlerinin kendi görev alanındaki risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularındaki sorumluluklarını kaldırmaz.

 

Çalışanların sorumluluğu

Madde 49- (1) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, iç denetçiler tarafından talep edilen her türlü belge, bilgi ve denetimin gerektirdiği diğer kaynaklar doğrudan iç denetçinin incelemesine sunulur.

 

 

 

Diğer kamu idarelerinin iç denetçileri ile ortak çalışma

Madde 50- (1) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda, iç denetçilerin birlikte çalışmasında Kurulca belirlenen düzenlemeler esas alınır.

 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile ilişkiler

Madde 51- (1) İç denetim faaliyetlerinde Kurul tarafından belirlenen standart, rehber, esas ve usuller ile diğer düzenlemelere uyulur.

(2) İç denetim sisteminin fonksiyonel bağımsızlığının sağlanması ve sürdürülmesi, bilgi paylaşımı, görüş ayrılıklarının giderilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, Kurul kararlarının uygulanmasının izlenmesi gibi konularda Kurulla işbirliği sağlanır.

 

Dış denetim ve diğer denetim birimleri ile ilişkiler

Madde 52(1) Denetimin planlanması ve koordinasyonu, mükerrer denetimin önlenmesi, denetimde verimliliğin artırılması, ortak eğitim olanakları gibi hususlar ile karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılması konularında, İç Denetim Birimi Başkanı tarafından Kurulun belirlediği politikalar çerçevesinde dış denetimle gerekli işbirliği sağlanır.

(2) İç denetim birimi ve Sayıştay arasındaki ilişkiler aşağıdaki çerçevede yürütülür:

 1. a) Sayıştay ile iç denetim birimi arasındaki iletişim ve koordinasyon, iç denetim birimi başkanı tarafından sağlanır.
 2. b) İçeriklerinin hassas olma ihtimali nedeniyle, iç denetçilerin çalışma kâğıtları ancak özel olarak Sayıştay Başkanı tarafından talep edildiği takdirde Sayıştay’a verilir.
 3. c) İç denetçiler tarafından hazırlanarak üst yöneticiye sunulan raporların sorumluluğu üst yöneticiye aittir. Sayıştay tarafından bu tür raporlara erişim talep edildiğinde bu talep doğrudan üst yöneticiye yönlendirilir.

(3) İç Denetim Birimi Başkanı, Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, teftiş, soruşturma ve benzer faaliyetleri yürüten diğer teftiş ve denetim birimleri ile gereken işbirliğini sağlar.

 

Yurtdışında inceleme, eğitim ve akademik çalışma

Madde 53– (1) İç denetçilere, mesleki ve bilimsel gelişmeleri takip etmek, Kurumca uygun görülecek konularda araştırmalar yapmak ve kendilerini geliştirmek amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü eğitim, yabancı dil eğitimi, inceleme ve staj yaptırılabilir.

(2) İç denetçiler, yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü eğitim ile yabancı dil eğitimi hariç diğer görevlendirmelerde yurtiçine dönüşlerinde inceleme ve staja ilişkin 3 ay içerisinde bir rapor hazırlarlar.

 

Kamu iç denetim yazılımı

Madde 54- (1) Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) uygulamasına geçilmesi ile birlikte; iç denetim faaliyetlerinin İçDen üzerinden yürütülmesi esastır.

 

Kimlik Belgesi

Madde 55- (1) İç denetçilere; Üst Yönetici tarafından imzalanan, unvan ve yetkilerini belirten bir kimlik belgesi verilir.

 

Haberleşme, yazışmalar ve dosya düzeni

Madde 56- (1) Denetim görevinin yürütülmesi sürecindeki ön çalışma, testlerin uygulanması (saha çalışması) ve bulguların paylaşılması hariç olmak üzere, tüm yazışmaların İç Denetim Birimi Başkanı aracılığı ile yapılması esastır.

 

(2) İç denetçiler ve/veya İç denetim birimi, kurum dışına olan yazışmalarını doğrudan değil genel esaslar çerçevesinde üst yöneticinin imzası ile yaparlar.

(3) Yazışmalara ilişkin Kurul düzenlemelerine uyulur.

(4) İç denetim birimi, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda “İç Denetim Birimi” başlığını kullanır.

(5) İç denetçiler yazdıkları rapor, düzenledikleri hak ediş cetveli, iş cetveli, geçici görev yolluğu bildirimi ve yazıların ekleriyle birlikte birer örnekleri ile iç denetim biriminden veya diğer birimlerden gönderilen yazıları özel dosyalarında saklarlar.

(6) Gelen ve giden yazılar, Evrak Kayıt Defterine işlenir. Evrak takibinin bilgisayar ortamında bu hususta hazırlanmış programlar yardımıyla da yapılması mümkündür.

(7) İç denetim birimi ile iç denetçiler arasındaki yazışmalar Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) programı üzerinden de yapılabilir.

 

Yönergenin gözden geçirilmesi

Madde 57(1) Bu Yönerge, İç Denetim Birimi tarafından her yıl gözden geçirilir. İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan değişiklikler Kurulun uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulması için üst yöneticiye sunulur.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 58- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Kanun, Yönetmelik ve Kurul tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak düzenlemelere uyulur.

 

Yürürlük

Madde 59- (1) Bu Yönerge Kurulun uygun görüşü alınarak Üst Yönetici tarafından onaylandığında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 60– Bu yönerge hükümleri, Üst Yönetici tarafından yürütülür.

 

 

 

                                            KIRKLARELİ, 30/01/2017

 

 

 

    İÇ DENETÇİ

             

ÜST YÖNETİCİ

 

 

 

    Murat SİRKE,İç Denetçi (A3-1494)

 Mehmet Siyam KESİMOĞLU

BELEDİYE BAŞKANI

 

K.B.B.Arşiv Hizmetleri Görev ve Çalışma YÖNETMELİĞİ 2017nel Title

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2016 YILI EKİM AYI TOPLANTI KARARI

 

 

MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ            : 04/10/2016

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI    : 10

BİRLEŞİM   NO                                         : 1

OTURUM                                                    : 1

GÜNDEM                                                    : 1

KARAR NO                                                : 168   

TOPLANTI NEV’İ                                     :OLAĞAN_______________________________________

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cüneyt DEMİR, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Ayvaz KARTAL, Fırat KARABEYOĞLU, Halil KAHRAMAN, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI, Sevde YILMAZ ve Kanber ÜZER.dahil 25 üyenin iştirakiyle toplandı.

 

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Ayşen KÖSEGİL

 

GÜNDEMİN : 1. maddesini teşkil eden Kırklareli Belediye Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Çeşitli İşler Komisyonu raporu görüşüldü.

 

-KARAR-

Konunun Belediye Meclisince; Çeşitli İşler Komisyon raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARŞİV HİZMETLERİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Uygulama Alanı

Madde 1 – Amaç

Kurumun arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi, mevcut arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramaması, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve milli menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini ve saklanmasına lüzum kalmayan malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektedir.

Madde 2 – Kapsam

Bu Yönetmelik, Kırklareli Belediyesi birimlerinin arşivleme ve imha işlemlerini kapsar.

Madde 3 – Dayanak

Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Kanunun 15 nci maddesi, Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok edilmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 3473 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre çıkarılan ve 16/05/1988 tarih, 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” esaslarına ve 22/02/2005 tarih, 25735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Madde 4 – Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

a)Birimler: Kırklareli Belediyesi Müdürlüklerini,

b)Kurum Arşivi: Arşiv malzemesi ile Arşivlik malzemenin birim arşivine göre daha uzun süre saklandığı merkez arşividir.

c)Arşiv Malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, Kurumun işlemleri sonucunda teşekkül eden ve muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine, tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet Hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses, görüntü bandı, baskı, bilgi ve belgeler arşiv malzemesidir.

d)Arşivlik Malzeme: Kuruluşların işlemleri sonucunda oluşan ve onlar tarafından muhafazası gereken her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir (101) yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve uluslararası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı uluslararası antlaşmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kağıtları gibi belgelere “Arşivlik Malzeme” denir.

e)Ayıklama: Arşiv malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini kaybetmiş bulunan, ileride kullanılmasına, muhafazasına, lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birim ve kurum arşivinde belirlenerek ve ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemeden ayrılması işlemini ifade eder.

f)İmha ve Yok Etme: Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş bilgi ve belgelerin ayrıştırılarak Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre imha ve yok etme işlemlerini ifade eder.

Madde 5 – Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kırklareli Belediye Başkanlığının Kurum Arşivi hizmet ve faaliyetleri Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülür. Birim Arşivleri ise Başkanlığımızın ilgili birim müdürlüklerince yürütülür. Bu konuda yetki ve sorumluluk; Kurum Arşivinde Yazı İşleri Müdürlüğüne, Birim Arşivlerinde ise; ilgili müdürlüklere aittir.

Madde 6 – Arşiv Hizmetlerinde Görevlendirilecek Personel

Kurum Arşiv Hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için arşiv konusunda eğitim görmüş yöneticiler, Arşiv Uzmanı, Teknisyenler ve Büro Personeli görevlendirilir. Bu elemanların temin edilememesi halinde ve birim arşivlerinde arşiv hizmetlerini yürütebilmesi için mevcut personel arasından yeterli bilgi ve tecrübeye sahip elemanlardan yararlanılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması, Birimlerde ve Kurum Arşivinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma Yükümlülüğü

Madde 7 – Koruma Yükümlülüğü

Kırklareli Belediye Başkanlığı Kurum ve Birim Arşivinde bulunan, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmeyen arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asil düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla birim ve kurum arşivi yetkilileri yükümlüdür.

 1. a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,
 2. b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından,
 3. c) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevi maddelerin kullanılmasından,
 4. d) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,
 5. e) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden kurum ve birim arşiv yetkilileri

Madde 8 – Kurum ve Birim Arşivleri

Kırklareli Belediye Başkanlığı Bünyesinde uzun süre saklanacak arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için “Kurum Arşivi” , bağlı birimlerinde ise belli bir süre saklanacak arşivlik malzeme için birer “Birim Arşivi” kurulur.

Madde 9 – Saklama Süresi

Birimler ellerinde bulunan arşivlik malzemeleri birim arşivlerinde 1-5 yıl süreyle, kurum arşivlerinde ise arşivlik malzemeler 10-14 yıl süre ile saklanır. Süresiz saklanması gereken bilgi ve belgeler ise kurum arşivinde devamlı muhafaza edilir.

Madde 10 – Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Birimlerin elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliğini koruyan arşiv malzemesi, kurum arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Bu tür arşiv malzemesinin gizliliğinin kaldırılması, ilgili birimin görüşü alındıktan sonra Belediye Başkanlığınca kararlaştırılır.

Madde 11 – Arşivden Yararlanma

Belediyenin arşiv malzemesi hiçbir sebep ve surette, arşivlerden veya bulundukları yerden dışarı verilmez. Ancak, devlete gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek müfettiş ve denetleyiciler ile diğer yetkililerce yerinde incelenebilir.

Madde 12 – Yararlanma Usul ve Esasları

Kurum Arşivindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi usul ve esaslarından 31/01/2002 tarih ve 2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRİM ARŞİVİ İŞLEMLERİ

Madde 13 – Birim Arşivindeki Malzemenin Ayrımı ve Hazırlanması

Her yılın Ocak ayı içerisinde kurum arşivine devredilecek malzemenin belirlenmesi için arşivlik malzemeler, birim amirlerinin gözetimi, denetimi, nezaret ve sorumluluğunda birim amirleri tarafından görevlendirilecek iki yetkili ile birlikte müşterek gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayrıma tabi tutulur.

Ayrım işlemlerini müteakip kurum arşivine devredilecek bilgi ve belgeler özelliklerine göre;

 1. a) Birimi
 2. b) İşlem yılı (bilgi ve belgenin teşekkül ettiği yıl)
 3. c) Konu ve işlem itibarı ile aidiyeti,
 4. d) Aidiyet içerisindeki tarih (aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Ekleri içinde aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası esas alınmak suretiyle hazırlanır.

Ancak istisnai bir kaide olarak, sicil dosyaları, sicil numarası (kurum ve emekli sicil numarası) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna göre bir yerleştirme yapılır.

İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya gömleğinin sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile “Gizli” damgası vurulur. Gizlilik dereceli bilgi ve belge arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal bilgi ve belge gibi işleme tabi tutulur. Gizlilik dereceli kamu evrakı, ait olduğu birimince gizliliği kaldırılmadıkça bu hüviyetini muhafaza eder.

Gizliliği kaldırılan bilgi ve belgeye “Gizliliği Kaldırıldı” damgası vurularak gizlilik damgası iptal edilir.

Madde 14 – Birim Arşivinde Uygunluk Kontrolü

Ayrım sonucu, işlemi tamamlanmış ve kurum arşivine devredilecek bilgi ve belgeler uygunluk kontrolünden geçer. Bu kontrolde;

 1. a) Kurum Arşivine devredilecek malzemenin işlem yılı itibarı ile aidiyetine göre kaydına mahsus “Kayıt Defteri” veya “Föyleri” gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,
 2. b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa kayıt defteri veya föylerindeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilemediğine,
 3. c) Klasör veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,
 4. d) Dosya içerisinde bulunan evrakın gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,
 5. e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların ciltlenip ciltlenmediğine,
 6. f) Zarflanması gerekenlerin zarflanıp zarflanmadığına,
 7. g) Defterlerle ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine devirden önce verilmiş numaraların birim adının ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,
 8. h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine, föy ciltlerinin kapaklarının standart dosya planına göre etiketlenip etiketlenmediğine,
 9. i) Sayfaların ve eklerin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına bakılır, eksikleri varsa tamamlanır.

Uygunluk kontrolü, ilgili birim amiri ve birim arşiv yetkili personelince müştereken yapılır.

Madde 15 – Bilgi ve Belgelerin Kurum Arşivine Devri

İlgili birimlerce her türlü işlemin tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksikleri giderilmiş arşivlik bilgi ve belgeler müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde kurum arşivine devredilir.

Madde-16 – Kurum Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme

Birimlerin elinde bulunan veya görev ve faaliyetlerin sonucunda oluşan, günlük iş akımı içerisinde sürekli olarak ellerinde bulunması gereken bilgi ve belgeler ile resmi gazete, kitap, broşür vb. (Belediye Başkanlığınca yayımlanan ve arşivlik malzeme özelliği taşıyan basılı yayınlar hariç) gibi belgeler kurum arşivine devredilmez.

Madde 17 – Bilgi ve Belgelerin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresine müteakip kurum arşivine aynı düzende teslim edilir.

Madde 18 – Bilgi ve Belgeleri Kurum Arşivine Devretme

Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan bilgi ve belgeler “Kurum Arşivine Devredilecek” olanlar şeklinde ayrılıp ve kayıt defterleri veya föyleri ile kurum arşivine devredilir.

Madde 19 – Birim Arşivinden Yararlanma

Birimlerce, gerektiğinde görülmek veya incelemek üzere ve dışarı çıkarılmamak kaydı ile, birim arşivinde izleme föyü düzenlemek sureti ile dosya alınabilir. Birim arşivinde alınan dosya inceleme sonucunda geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KURUM ARŞİVİ İŞLEMLERİ

Madde 20 – Uygunluk Kontrolü

İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış bilgi ve belgelerin kurum arşivi personeli tarafından uygunluk kontrolü yapılır.

Madde 21 – Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha İşlemleri

28/09/1988 tarihli ve 19949 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3473 sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” un Amaç ve Kapsam başlığı Madde 1 de; “Mahalli İdareler Elinde Bulanan ve Arşivlerinde Arşiv Malzemesi ve Arşivlik Malzeme Niteliği Taşımayan Muhafazasına Lüzum Görülmeyen, Yok Edilecek Evrak ve Her Türlü Malzemenin, Ayıklama ve İmha İşlemlerine Dahil Usul ve Esasları Düzenlemektir” hükmü gereği işlem yapılır.

Madde 22 – Damgalama

Ayıklama ve imha işlerini müteakip Belediye Başkanlığımız Kurum Arşivine devredilen bilgi ve belgeler siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak kaydı ile Belediye Başkanlığı Kurum Arşivi damgasıyla damgalanır.

Madde 23 – Bilgi ve Belgelerin Kurum Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Arşivlik malzeme ve arşiv malzemesi işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu müdürlük ve alt birimleri hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir ve birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

Tasnif İşlemleri Şu Sıraya Göre Yapılır;

 1. a) Önce, her birime ait evrak tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Ayırma işlemi Belediye Başkanlığı idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır. Kesin tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.
 2. b) Kurum arşivindeki arşivlik malzeme teşkilat şeması dikkate alınarak düzenlenecek olan “Standart Dosya Planı Esasları “na göre kodlanır.

    – Kurum Kodu, (Belediye Başkanlığı için belirlenen kod)

    – Birim Kodu, (Belediye Başkanlığına bağlı birimler için belirlenen kod)

    – Alt Birim Kodu, (Belediye Başkanlığına bağlı alt birimler için belirlenen kod)

    – Haberleşme, (Yazışma kodları)

 1. c) Ayrımı yapılan evrak ve vesaikten, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir.

Evraka ekli olan harita, plan, proje ve benzerleri, asıl evrak ve vesaikten ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.

 1. d) Daha sonra birimleri tespit edilmiş olan evrak ve vesaik, kendi içerisinde “gün, ay ve yıl” sırasına göre kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

    – Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrakın, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.

    – Üzerinde yalnızca “ay” ı belli olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur.

    – Eski harfli belgelerdeki Hicri ve Rumi tarihler, Miladi tarihe çevrilerek alınır.

    – Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur.

    –  Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli parantez içerisinde gösterilir.

 1. e) Ayırma neticesinde, evrak ve vesaikin ait olduğu birime kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış “Arşiv Yer Damgası” , (Ek-2) evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında “Alt Birim Kodu”na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın “Kutu veya Klasör Numarası”, “Dosya Numarası” ve “Evrak Sıra Numarası” bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

    “Kutu Numarası” bölümünde evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.

    “Evrak Sıra Numarası” bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. “Arşiv Yer Damgası” , aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından, evrakın eklerine de basılır.

 1. f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir “Dosya Muhteviyatı Döküm Formu” (Ek-3) konacaktır.
 2. g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, “Evrak Sıra Numarası” hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (Ek-4), “Dosya Numarası” hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile, ayrıca “İşlem Yılı” yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın “Dosya Sıra Numarası” dahil, “İşlem Yılı” kaydedilir.

    Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, “İşlem Yılı” hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve vesaikin almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, “İşlem Yılı” hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

h)Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.

ı)Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.

i)Bütün bu işlemler, daha sonra bilgisayarlara geçirilir. Bilgisayara kaydedilen bilgiler daha sonra çıktı alınarak kataloglanır.

j)Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (veya klasörlere) konmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni raflarda, tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plak, ses ve görüntü bandı, vb.) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

Madde – 24 Malzemenin Envanterlerinin Çıkarılması, Kataloglarının Hazırlanması

Kurum arşivindeki arşivlik malzemenin ve arşiv malzemesinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır.

Madde – 25 Kurum Arşivinden Yararlanma

Kurum arşivinde yararlanmada, bu yönetmeliğin 11, 12 ve 19. madde hükümleri saklıdır.

Madde – 26 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Bilgi ve Belgelerin Ayrılması ve Teslimi

Kurum arşivinde saklanma süresini tamamlayan ve arşiv malzemesi vasfını kazanan bilgi ve belgeler “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilecek Malzeme” şeklinde ayrılır. Hazırlanacak devir listeleri (veya arşiv malzemesi devir-teslim ve envanter formu Ek-5, varsa kayıt defteri) ile onayı müteakip Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Devir-teslim ve envanter formunun bir sureti Belediye Başkanlığı Kurum Arşivinde saklanır, bir sureti de bilgi için ilgili birim arşivine gönderilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilip, getirilemediği Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce denetlenir. Arşiv malzemesinde hangisinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak Belediye Başkanlığının elinde kalacağı, Belediye Başkanlığının görüşü alındıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılır. Belediye Başkanlığının kendi arşivlerinde kalan arşiv malzemesi, bu yönetmeliğin 4. maddesi hükümlerine göre muhafaza edilir.

Madde – 27 Arşiv Malzemesi Devir –Teslim Envanter Formunun Düzenlenmesi

Aynı tür arşiv malzemesi, aynı form’a kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması halinde, her biri için ayrı form düzenlenir.

Teslim Edilen Arşiv Malzemesi İle İlgili Olarak Üzerindeki;

 1. a) “Birimi” bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,
 2. b) “Türü” bölümüne, dosya, defter, form, plan, program, model, fotoğraf, resim, film, plak, görüntü bandı, ses bandı, damga vb. olduğu,
 3. c) “İşlem yılı” bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,
 4. d) “Teşkilat kodu” bölümüne, her dikdörtgen içine sırasıyla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları yanındaki “kutu” ve “dosya” bölümüne de, kutu ve dosya numarası,
 5. e) “Envanter sıra numarası” bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,
 6. f) “İşlem tarihi” bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,
 7. g) “Sayı” bölümüne, evraka verilen sayı,
 8. h) “Gizlilik derecesi” bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (gizli evrak “G” kısaltması ile gösterilir.),

ı) “Konusu” bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,

 1. i) “Adedi” bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler için de toplam adet,
 2. j) “Açıklama” bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,
 3. k) “Evrak sıra numarası” bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası, yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme İle Ayıklama ve İmha Komisyonları

Madde – 28 İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, belli süreler saklanmaları kanun ve diğer mevzuatla tayin olunan (özel mevzuat hükümlerine göre belli süre saklanmasına gerek görülenler) malzemeler, bu yönetmeliğin 29. maddesinde sayılan malzeme içerisinde yer alsalar dahi, mevzuatın tayin ettiği süreler dahilinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

Madde – 29 İmha Edilecek Malzeme

a)Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları,

b)Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,

c)Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç),

d)Adli ve idari yargı organları ile Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve diğer resmi kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne zimmet karşılığında verilen evrakın kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

e)Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),

f)Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,

g)Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,

h)Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

ı)Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan; ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

i)Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, asıl ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

j)Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,

k)Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,

l)İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,

m)Çalışma raporlarının fazla kopyaları,

n)Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,

o)Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,

ö)İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,

p)Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

r)Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,

s)İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,

ş)Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış başvurular ve yazılar,

t)Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

u)Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

ü)Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,

v)İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

y)Her türlü cari işlemlerde güncelliğini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin imhasına kurum bünyesinde kurulacak “Ayıklama ve İmha Komisyonları”nca karar verilir. 

Madde – 30 Kurum Arşivinde Yapılacak Ayıklama ve İmha

Birimlerde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, kurum arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

       Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları; çeşitli sebeplerle zamanında kurum arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi kurum arşivine intikal ettirirler.

Madde – 31 Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya kurum arşiv sorumlusunun başkanlığında; kurum arşivinde görevlendirilecek iki memur ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu birimin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden oluşacak 5 (beş) kişilik “Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu” Belediye Başkanı onayı ile kurulur.

Madde – 32 Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır. Ancak, bu yönergenin 35 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Madde – 33 Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

       Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

       İmhası reddedilen malzeme, sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

İmha İşlemleri

Madde – 34 Ayıklama ve Tasnif

Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre; birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

Madde – 35 İmha Listelerinin Düzenlenmesi

İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre; teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri (Ek-6), ayıklama ve imha komisyonunun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

Madde – 36 İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması

Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Belediye Başkanı onayı ile kesinlik kazanır.

Madde – 37 İmha Şekilleri

İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

Madde – 38 İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

Madde – 39 İmha Tutanağı

İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

Madde – 40 İmha Listeleri ve Tutanakların Saklanması ve Denetleme

İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi kurum arşivinde muhafaza edilir. Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.

Madde – 41 Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası DVD, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

       Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.

Madde – 42 Faaliyet Raporu

Kurum, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri “Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu” (Ek-7) hazırlayarak müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde – 43 Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince işlem yapılır.

Madde – 44 Yürürlük

Bu Yönetmelik 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde – 45 Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Belediye Başkanı yürütür.

şeklinde kabulüne oybirliğiyle, karar verildi. 04/10/2016

                       

 

        MECLİS BAŞKANI                                   KATİP                                        KATİP

Mehmet Siyam KESİMOĞLU          Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ      Sevde YILMAZ          

 

 

 

 

Karar Tarihi                                    : 04/10/2016

Kesinleşme Tarihi                            : 08/10/2016

Valilik Makamına Teslim Tarihi   :

K.B.B.Görev ve Çalışma YÖNETMELİĞİ 2017

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

2016 YILI EKİM AYI TOPLANTI KARARI

 

MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ            : 04/10/2016

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI    : 10

BİRLEŞİM   NO                                         : 1

OTURUM                                                    : 1

GÜNDEM                                                    : 2

KARAR NO                                                : 169   

TOPLANTI NEV’İ                                     :OLAĞAN_______________________________________

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet S. KESİMOĞLU, Üyeler: Bora ZENGİN, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, H. Tahsin GENÇAY, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cüneyt DEMİR, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Murat BARA, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Ayvaz KARTAL, Fırat KARABEYOĞLU, Halil KAHRAMAN, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI, Sevde YILMAZ ve Kanber ÜZER.dahil 25 üyenin iştirakiyle toplandı.

 

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Ayşen KÖSEGİL

 

GÜNDEMİN : 2. maddesini teşkil eden Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Çeşitli İşler Komisyonu raporu görüşüldü.

 

-KARAR-

Konunun Belediye Meclisince; Çeşitli İşler Komisyon raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç 

MADDE 1-(1)  Bu yönetmeliğin amacı; Kırklareli Belediye Başkanlığı Müdürlükleri ve personelinin, fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim organizasyon şemalarını ortaya koymak, yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebileceği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamak, görev, yetki ve sorumluluklarını çağdaş kamu yönetimi ilke ve uygulamaları çerçevesinde belirlemeye yönelik tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1)Bu yönetmelik Kırklareli Belediye Başkanlığı müdürlükleri ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönetmelik,

 1. 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’na,
 2. 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye : Kırklareli Belediye Başkanlığını,
 2. Başkan : Kırklareli Belediye Başkanını,
 3. Belediye Meclisi : Kırklareli Belediye Meclisini,

ç)   Belediye Encümen     : Kırklareli Belediye Encümenini,

 1. İç Denetim Birimi : İç denetim faaliyetlerini gerçekleştiren birimi,
 2. İç Denetçi : İç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu sertifika sahibi iç                     denetçileri,
 3. Müdürlük : Norm kadro yönetmeliğine göre oluşturulan müdürlüğü,
 4. Müdür : Birim müdürünü,

ğ)   Personel                     : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5-(1) Kırklareli Belediyesi’nin temel çalışma ilkeleri aşağıda sıralandığı gibidir:

 1. Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun çalışmak,
 2. Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55’inci maddesi gereğince, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak belediyemiz faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için standartlar ve yöntemler geliştirmek,
 3. Karar alma ve uygulama süreçlerini adalet, eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yürütmek,

ç)   Halkın bilgi edinme hakkını kullanması için gerekli tedbirleri almak,

 1. Kurum içi yönetim ve hizmetlerin sunumunda sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, yerindelik, hesap verebilirlik, beyana güven ile hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılığı esas almak,
 2. Belediyemiz insan gücü ve maddî kaynaklarını etkili ve verimli şekilde kullanmak,  
 3. Çalışanların zamanını verimli kullanmasını sağlamak,
 4. Hizmette kaliteyi arttırmak,

ğ)   Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, fırsat ve tehditleri analiz etmek,

 1. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkelerini esas almak, sorunlara kalıcı ve yerinde çözümler üretmek,

ı)    Kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Organizasyon Yapısı

Teşkilat

MADDE 6–(1) Müdürlükler, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesine ve 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Belediye Meclis kararı ile oluşturulmuştur.

Müdürlüklerde ihtiyaca göre başkanın oluru ile alt birim oluşturulabilir.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 7–(1) Kırklareli Belediyesi’nin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde Ek–1 deki gibi belirlenmiştir. Bütün müdürlükler, üst yönetici olarak belediye başkanına ve belediye başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır. Organizasyon şemasındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma belediye başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

Belediye başkanı organizasyon yapısını resmen değiştirmeye yetkilidir.

Meclis

MADDE 8–(1) Belediye Meclisi; Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

Meclis çalışmalarını 09/10/2015 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür. Sekretarya işleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18’inci maddesinde belirtilmiştir.

Encümen

MADDE 9–(1)Belediye Encümeni; Belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler müdürü ve belediye başkanının birim müdürleri arasından her yıl seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

            Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanun’un 34’üncü maddesinde belirtilmiştir.

Başkan

MADDE 10–(1) Belediye Başkanı; Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanun’un 38’inci maddesinde belirtilmiştir.

Başkan Vekili

MADDE 11-(1) Belediye başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hâllerde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından bir üyeyi başkan vekili olarak görevlendirir.

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.

Başkan Yardımcıları

MADDE 12-(1) Başkan yardımcıları; Belediye Başkanı tarafından gerekli yetkinin verilmesi kaydıyla kendilerine bağlanan müdürlük ve alt birimlerin koordinasyonundan sorumlu olan kamu görevlileridir. Başkan yardımcıları kendilerine bağlı müdürlük ve alt birimlerin işleyişinden başkana karşı birinci derecede sorumludurlar. Mevzuat ve imza yetkileri yönergesi ile kendilerine verilen görevleri yürütürler. Başkan yardımcıları Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince, başkan tarafından meclis üyeleri arasından norm kadro esaslarına uygun olarak da görevlendirilebilir.

 

İç Denetim Birimi

MADDE 13-(1) İç denetim; 5018 sayılı kanunun 63 ile 67’nci maddeleri arasında düzenlenmektedir. Burada iç denetim sisteminin kurulması ve iç denetimin iç denetçiler tarafından yapılması öngörülmüştür. Denetim faaliyetinin “iç” olma niteliği kuruluş bünyesinde, kuruluşun yetkili mercileri adına yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır.

İç Denetim Biriminin Yapısı:

 

 1. İç denetim birimi, İç denetim birimi başkanı ve iç denetçiler ile ihtiyaca göre görevlendirilen büro personelinden oluşur.
 2. İç denetim birimi idari yönden doğrudan başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.
 3. İç denetim birimi, başkan dışında başka birim veya yöneticilerle ilişkilendirilemez.

 

İç denetim birimi çalışmalarını, yetki ve sorumluluklarını 12/07/ 2006 tarihli ve 26226   sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10654 sayılı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.

Evlendirme Memurluğu:

MADDE 14–(1) Evlendirme memurluğu görevi, Belediye Başkanı veya bu işle görevlendireceği memur tarafından yürütülür.

Evlendirme memurluğu çalışmalarını 10/07/1985 tarihli ve 85/9747 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 07/11/1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Evlendirme Yönetmeliği’’ hükümlerine göre yürütür.

Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı Nüfus Müdürlerine karşı sorumludurlar. Belediye personeli arasından görevlendirilen evlendirme memurlarının Belediye Başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Müdürlük, Teşkilat Yapısı ve Görevleri

Müdürlük ve Alt Birimleri

MADDE 15-(1) Kırklareli Belediye Başkanlığı, on dokuz müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı bulunan alt birimlerden oluşur.

Müdürlük Teşkilat Yapısı

MADDE 16-(1) Müdürlüklerde bir müdür ile yürürlükteki mevzuata uygun yeterli nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Müdür

MADDE 17-(1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen hükümler ile “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanan ve ‘’Kırklareli Belediyesi Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ ile ilgili mevzuat gereği kendisine verilen görevleri yapmaktan sorumlu olan kişidir.

Müdürün Görevleri

MADDE 18 –(1)Müdürün Görevleri:

 • Belediyenin amaç, prensip, politikaları, bağlı bulunan ilgili mevzuat ve belediye başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde belediye başkanının veya yetki verdiği başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında verilen görevleri yapmak.
 • Belediye başkanı ya da yetki verdiği başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği müdürlüğü sevk ve idare etmek.
 • Müdürlüğün görev alanına giren konularda yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevlerini, başkanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yapmak ve yaptırmak.
 • İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ve değerlendirme yapmak.
 • Stratejik plan ve performans programına uygun faaliyette bulunmak.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kendilerine verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
 • Müdürlüğün ihtiyacı olan tüm harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirmek.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde,
 1. Müdürlüğün bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlamak.
 2. Harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleşmesini sağlamak.
 3. Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun yapılmasını sağlamak.
 • Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarını oluşturmak, oluşturulan kayıtların arşivlenmesini, korunmasını ve raporlanmasını sağlamak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Disiplin Yönetmeliğinde tanımlanan görevleri yerine getirmek.
 • Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak, belediye meclis denetimi ve gerektiğinde idari ya da adli incelemeler için düzenli bir şekilde ibraz etmek.
 • Başkanlık makamını bilgilendirmek kaydıyla adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak hazırlayıp sunmak.
 • Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin yapılmasını sağlamak.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 19–(1) Özel Kalem Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Başkanlık Sekreteryası Alt Birimi

 

(2) Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Başkanlık Sekreteryası Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Başkanlık makamının sekretaryasını düzenleyerek başkanlık makamının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek.
 • Belediye meclisi, belediye encümeni ile belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle başkanlık makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Başkanlık makamının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlamaya yardımcı olmak ve takip etmek.
 • Belediye başkanı ve başkanlık makamı adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını başkanın isteği doğrultusunda yazmak ve ilgili yerlere göndermek.
 • Başkanlık makamının günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak aylık ve yıllık çalışma programlarını uygulamak.
 • Bayramlarda ve diğer törenlerde belediyede yapılacak ağırlamada gerekli düzeni sağlamak, ikramları hazırlamak.
 • Kentin başarı kazanmış amatör sporcu, sanatçı ve çeşitli dallarda derece almış öğrencilerine ödül verilmesini sağlamak.
 • Yurt içi ve yurt dışında kardeş şehir ilişkilerini yürütmek ve Kırklareli kültürünü ve değerlerini ülke ve ülke dışında tanıtıcı faaliyetler yapmak.
 • Başkanlık makamı adına yapılan resmi tören, açılış, kokteyl, şölenler ve benzeri etkinliklerde ilgili birim ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, ikram ve hediyeler hazırlamak.
 • Başkanlık makamının ve belediye meclis üyelerinin yurtiçi ve yurtdışında katılacağı toplantı programlarının gerekli hazırlıklarını yapmak, iletişim, geliş gidiş ve konaklama rezervasyonlarını organize etmek.
 • Başkanlık makamının yurtiçi v eyurtdışı misafirlerini karşılamak, hediyeler almak, ağırlamak ve uğurlama hizmetlerini yerine getirmek ve gerekli organizasyonları düzenlemek.
 • Başkanlık makamının gerekli gördüğü danışmanlık hizmetlerini yapmak veya yaptırtmak.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                    

MADDE 20–(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. a) Müdür
 2. b) İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. c) İnsan Kaynakları Alt Birimi

ç)  Eğitim İşleri Alt Birimi

 1. d) Ücret ve Maaş İşleri Alt Birimi

 

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görevleri:

           

 1. İnsan Kaynakları Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Personele sicil numarası verilmesi, bu aşamadaki tüm hizmetlerin sırasıyla yürütülmesi,
 • Memur, işçi ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinin takip edilmesi, sonuca bağlanması ve özlük dosyasına işlenmesi,
 • Memur, işçi ve sözleşmeli personelin atama, terfi, görevde yükselme ve geçici görevlendirilmeleri ile ilgili işlemlerin yapılması,
 • Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve ücretsiz izin işlemlerinin yapılması,
 • Memur ve sözleşmeli personelin hususi pasaport işlemlerinin yapılması,
 • Üniversite ve lise öğrencilerinin staj işlemlerinin yürütülmesi,
 • Memur personelin askerlik, sigortalı ve bağ-kurlu hizmet sürelerine ait dönemlerle ilgili borçlanma ve hizmet birleştirilmesi işlemlerinin yapılması,
 • Memur personelden okul dışı öğrenimini tamamlayarak diplomalarını ibraz edenler ile ilgili intibakları yapılarak derece/kademe ilerlemesinin gerçekleştirilmesi,
 • Memur ve işçilerin toplu sözleşme ve sendikal işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yan ödeme cetvellerinin hazırlanması, memurların özlük ve mali haklarına yansıtılması,

 

 1. Eğitim İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Memur, işçi ve sözleşmeli personele hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve uygulanması,
 • Memur personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinin yürütülmesi,

 

 1. Ücret ve Maaş İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • 5510 sayılı kanuna göre memur, işçi ve sözleşmeli personelin işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin hazırlanması,
 • İşçi ve memur personelin emeklilik, kayıt ve aktivasyon açma-kapama işlemlerinin yapılması,
 • Memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş tahakkuklarının hazırlanması, 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçi personelin kıdem tazminatı hesaplanmasının yapılması ve ilgili birimlere gönderilmesi,
 • Her ay içerisinde işçi personele ait e-bildirgelerin ve memur personele ait emekli keseneklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında gönderilmesi, alınan bilgisayar çıktılarını Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerinin yürütülmesi.

 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

MADDE 21–(1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Atölyeler Alt Birimi

ç)  Trafik, Ulaşım, Tescil İşleri Alt Birimi

 1. Garaj Amirliği Alt Birimi
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Birimi

 

(2) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Atölyeler Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Müdürlüklerin yetki ve sorumluluklarında bulunan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi, temininde gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
 • Birimine bağlı alt birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 • Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılmasını takip eder.
 • Belediyemiz müdürlüklerinden gelen iş istek formlarına göre iş organizasyonunu yapar, çalışmalarını kontrol eder.
 • Atölye alt birimlerinde onarılması mümkün olmayan arızaları müdüriyete bildirir.
 • Araçların ve iş makinelerinin bakım ve onarım puantaj formunun tutulmasını ve bunları arşivlenmesini sağlar.
 • Atölyeler bünyesinde bulunan alt birimler arasında iletişimi sağlar.
 • Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gelen araç-gereç ve iş makinelerine gerekli yedek parça ve sarf malzemeleri tespit eder ve bu malzemeleri taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisine teslim eder.
 • Gerekli parça temini için taşınır kontrol kayıt ve ambar yetkilisi ile birlikte çalışır.
 • Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin hasarlarının tespitini, bu hasarların giderilmesini sağlar.
 • Atölyelerde oluşan hurdaları müdüriyete bildirir.
 • İşi ile ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri takip eder.
 • Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapar.

 

 1. Trafik, Ulaşım, Tescil İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 5. maddesindeki hususlar doğrultusunda yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen hatlarda şehir içi toplu taşıma izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Şehir içi toplu taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre kira bedelinin ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • Şehir içi toplu taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin devir işlemleri için dilekçeli başvurusu üzerine, devir dilekçelerini Belediye Encümenine sevk etmek, Encümence devire izin verilmesi halinde devir tazminat bedelinin tahakkuk işlemini yapmak.
 • Şehir içi toplu taşıma hatlarına ilişkin belirlenen hatların güzergahının değiştirilmesi ve/veya araç sayılarının arttırılması talebini Belediye Meclisine sunmak.
 • Şehir içi toplu taşıma hatlarına ilişkin Belediye Meclisince görüşülmesi gereken konular ile ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak.
 • Şehir içi toplu taşıma hatlarında uygulanacak yolcu taşıma ücret tarifeleri ile ilgili Belediye Meclisine teklif sunmak.
 • Şehir içi toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen talepleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak.
 • Şehir içi toplu taşıma araçları için durak yerlerinin, indirme ve bekleme cep yerlerinin belirlenmesi, durak temini ve montajının yapılmasını sağlamak.
 • Şehir içi toplu taşıma araçlarının duraklara giriş-çıkışların ulaşım ve trafik açısından gerekli etüdünü yapmak, rapor hazırlamak.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin, personeli için devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları için kiraladıkları servis araçları için 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 14, 15, 16. maddelerinde belirtilen şartları taşıması durumunda personel servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Personel servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • Ticari amaçlı faaliyet gösteren işyerlerine toptan veya perakende mal dağıtımı yapan gerçek ya da tüzel kişilere ait servis araçları için 04/10/2011 tarihli ve 165 sayılı Belediye Meclisi kararıyla yürürlüğe giren ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nin 17, 18. maddelerinde belirtilen şartlara göre mal dağıtım servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak veya yaptırmak.
 • Mal dağıtım servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenci taşıma hizmetlerindeki servis araçlarına, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, 28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin müracaatları üzerine yapılacak inceleme sonucu okul servis aracı izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Okul servis aracı izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda taksi taşıma izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Taksi taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre kira bedelinin ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • Taksi taşıma işi ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin devir işlemleri için dilekçeli başvurusu üzerine, devir dilekçelerini Belediye Encümenine sevk etmek, Encümence devire izin verilmesi halinde devir tazminatı bedel tahakkuk işlemini yapmak.
 • Şehir içinde faaliyette bulunan taksi durak yerlerinin, çalışacak taksi sayılarının, durak yerlerinin değiştirilmesi, belirlenmiş araç sayılarının arttırılması gibi talepleri Belediye Meclisine sunmak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda yük ve eşya taşıma izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Yük ve eşya taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’nde belirtilen belgeleri sunması durumunda Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’’ne göre belirtilen şartları taşıması durumunda ücretsiz müşteri servisi taşıma izin belgesi düzenleme işlemini yapmak.
 • Ücretsiz müşteri servisi taşıma izin belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Kırklareli Belediyesi Şehir İçi Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen belgeleri sunması durumunda Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre izin belgesi ücret tahakkuk işlemini yapmak.
 • İl trafik komisyonunda alınan kararlar uyarınca Belediyenin tüm cadde, sokak ve yollarında, yatay ve dikey trafik işaretlemelerini birimin trafik işleri personeline yaptırmak.
 • İl trafik komisyonunda alınan kararlar uyarınca Belediyenin tüm cadde, sokak ve yollarında yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı işaret tabelalarının birimin trafik işleri personeline montajını yaptırmak.
 • Trafik işaret ve levhalarının kontrol, bakım ve onarımını yapılmasını, güncel kayıt ve bilgileri tutulmasını sağlamak.
 • Trafik güvenliğinin gerektirdiği trafik akışı programları yapmak.
 • Birimle ilgili her türlü yazışma dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.
 • Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile birim müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

 1. Garaj Amirliği Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Garajın bakım, temizlik, güvenlik ve düzenini sağlamak.
 • Garaj görevlilerini sevk ve idare etmek.
 • Garaj ile ilgili demirbaşları temin ve muhafaza etmek.
 • Hizmet araçlarının trafik muayenelerinin ve/veya plaka işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak.
 • Hizmet araçlarının çalışır, göreve hazır bulundurulmasını sağlamak.
 • Hizmet araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını sağlamak ve kontrolünü yapmak.
 • Garajda veya hizmet araçlarında meydana gelen hasarları anında tespit etmek ve ilgili birimler ve üstlerine yazılı olarak bildirmek.
 • Garajın her türlü ihtiyacını tespit edip üstlerine yazılı olarak bildirmek.
 • Garaj görevlileri arasında adil görev paylaşımı ve sürücü nöbet listesini yapmak ve bunun görevlilere tebliğ edilmesini sağlamak.
 • “Taşıt Talep Formu’’ ve “Görev Onayı” düzenleyerek hizmet aracını sevk etmek.
 • Garajda ve hizmet alanında özel araçların bakım, onarım ve temizliğine izin vermez.
 • Sürücüsüne hizmet araçlarının gerekli temizliğini yaptırmak.
 • Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Birim Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak.

 

ç)   İş Sağlığı ve Güvenliği Alt Biriminin Görevleri:

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde uygun olarak hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG katibine bildirmek.
 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek.
 • Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
 • Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
 • Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak.
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
 • Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, yıllık çalışma planını hazırlayarak, yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
 • ‘’Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine’’ göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

MADDE 22-(1) Yazı İşleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. a) Müdür
 2. b) İdarive Mali İşler Alt Birimi
 3. c) Kararlar Alt Birimi

ç) Genel Evrak Alt Birimi

 1. d) Kurum Arşivi Alt Birimi

(2) YazıİşleriMüdürlüğünün Görevleri:

 1. Kararlar Alt Biriminin Görevleri:

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17.maddesi ve ‘’Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’’nin vermiş olduğu görevler çerçevesinde meclis toplantılarının sekretarya görevini yapmak,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi kapsamında Belediye encümeni toplantılarının sekretarya görevini yapmak,

 

 1. b) Genel Evrak Alt Biriminin Görevleri:
 • Günlük olarak Belediye Başkanlığına resmi kurum ve kuruluşlardan ve vatandaşlar tarafından gerek posta yolu ile gerekse zimmet karşılığı ve elden teslim edilen dilekçe ile resmi evrakları ilgili makam ve müdürlüklere iletilmek üzere teslim almak, bilgisayar ve defter ortamında kayıt etmek,
 • Belediyemize gelen elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu, internet abonelikleri faturaların ilgili müdürlüklere süresinde ulaştırılmasını sağlamak,
 • Belediyemiz müdürlüklerinden resmi kurumlara, özel ve tüzel kişilere gidecek olan evrakların posta, kargo ve zimmet defteri ile gönderilmesini sağlamak,
 • ‘’Resmi Yazışma Kuralları’’ ile ilgili yönetmelik ve ‘’Standart Dosya Planı’’ çerçevesinde birimleri bilgilendirmek, yazışmalarda birlikteliğin sağlanmasına yardımcı olmak.

 

 1. c) Kurum Arşivi Alt Biriminin Görevleri:
 • 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Kırklareli Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda birim arşivinde saklama süresini tamamlayan evrakların kurum arşivine teslim edilmesinin sağlanması, bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, SDP’ye uygunluğunun kontrol edilmesi, uygunluğu tespit edilenlerin müdürlüklere ait dolaplarda muhafazası ve saklama sürelerinin sonunda imha edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü

MADDE 23–(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Dava Takip Alt Birimi

ç)   İcra Takip Alt Birimi

 1. Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Alt Birimi

 

(2) Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Dava Takip Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlikler nezdinde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek.
 • Belediyenin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki mevzuata göre Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içerisinde gereken özen ve itina ile çözümler sağlamak.
 • Belediye aleyhindeki mahkeme kararlarının temyiz edilmesinde fayda görülmemesi halinde, Belediye Başkanının takdirine sunularak alınacak onay doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
 • Kırklareli Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.
 • Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletmek ve ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gerekleri yerine getirmek.
 • Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
 • Belediye Başkanlığı adına veya aleyhine açılan adli ve idari davaların dava ve cevap dilekçelerini hazırlamak, kanun yollarına başvurulmasına esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, takip ve savunmasını yapmak.

 

 1. İcra Takip Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına vekil sıfatı ile icra dairelerinde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek.
 • Kırklareli Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini vekil sıfatı ile takip etmek, hukuksal gerekleri yerine getirmek.

 

 1. Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Başkanlık makamından sorulan hukuki konular hakkında görüş bildirmek.
 • Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın Belediye Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, sirküler, talimat/talimatname, esas ve usuller, uygulama/program esasları, kurul/komisyon/konsey kararı, statü, genel şartname, prosedür vb. yürürlükte olan tüm ikincil mevzuatı onay için Başkanlık makamına sunmak, uygun görüş vermek.
 • Kırklareli Belediyesi resmi web sitesinde kamu mevzuat sistemini oluşturmak, iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, sekretaryasını yapmak.
 • Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın Belediye Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik, genelge, yönerge, tebliğ, sirküler, talimat/talimatname, esas ve usuller, uygulama/program esasları, kurul/komisyon/konsey kararı, statü, genel şartname, prosedür vb. yürürlükte olan tüm ikincil mevzuatı yürürlükte olduğu haliyle tespit etmek, KMS’ ye kayıt etmek.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

MADDE 24 –(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Basın-Yayın Alt Birimi

ç)   Halkla İlişkiler Alt Birimi

 1. Temsil, Tören ve Ağırlama İşleri Alt Birimi

 

(2) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Basın-Yayın Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyemiz ile basın kuruluşları arasında haber akışını sağlamak, her gün düzenli olarak ulusal ve yerel gazetelerde, internet haber sitelerinde ve televizyonlarda Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili çıkan haberleri, takip edip gazete kupürlerini çoğaltarak Başkan ve başkan yardımcılarına ulaştırıp arşivini tutmak.
 • Radyo ve TV kanallarında Kırklareli Belediyesi ile ilgili konuları takip etmek.
 • Belediye ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraf görüntülerini ve video kayıtların arşivlemek.
 • Belediye ile ilgili çalışmalara basın mensuplarının davet edilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için basın bültenlerinin hazırlanması, basın kuruluşlarına faks çekilmesi ve e-posta gönderilmesini sağlamak.
 • Basında çıkan hatalı ve eksik haberleri tespit etmek, tekzipleri iletmek.
 • Radyo ve TV kanallarında Kırklareli Belediyesi ile ilgili tüm konuları takip etmek, kayıt etmek arşivlemek.
 • Yerel ve ulusal TV kanallarını aracı kurum vasıtasıyla takip ederek haber taramasını yapmak.
 • Basın bültenlerinin hazırlanmasıyla Belediyemizin ulusal ve yerel medyada yer almasını sağlamak
 • Sesli ilan, duyuru, santral, çağrı merkezi gibi hizmetleri koordine etmek veya ettirmek.
 • Kırklareli Belediyesi ile ilgili tüm organizasyonları takip ederek fotoğraf ve video cihazları ile görüntülemek ve arşivlemek.
 • Kırklareli Belediyesi ile ilgili gerekli görülen kitap, dergi, kaset ve CD’lerin basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak.
 • Kırklareli Belediyesi faaliyetlerinin duyurulabilmesi için tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarını yapmak, böylece yazılı ve görsel medyada farkındalık yaratmak.
 • Tanıtıma yönelik plan ve uygulamalarda bulunarak billboard, afiş, davetiye çalışmalarının ve tanıtım filmlerinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Başkanlıktan aldığı talimat doğrultusunda bayram kutlamaları ve anma törenleri için yapılan ön çalışmaları yürütmek, Belediyemizin tüm etkinliklerinin duyurusunu yapmak.
 • Vatandaşları Belediyenin etkinliklerinden haberdar etmek için SMS yoluyla bilgilendirmek ve katılımı sağlamak, düzenlenecek olan etkinliklerin davetiyelerini hazırlamak ve elden teslim edilmesini sağlamak.
 • Belediye hizmetleri ile gerekli duyuruları web sitesinde yayınlanmasını sağlamak ve web sitesini yönetmek.
 • Kırklareli’nin tanıtımı ve özel günlere ait hediyelik eşya, tişört, bayrak gibi ürünler ile yöresel üretime ait ürünler dağıtmak.
 1. Halkla İlişkiler Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Halkla ilişkiler hizmetlerinde, bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak, halkın belediyeye ve belediyenin halka karşı hak ve ödevlerini korumak, yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirmesini sağlamak.
 • Vatandaşların birimlere göre olan ziyaret dağılımıyla ilgili veri tabanı oluşturmak.
 • Belediye ile ilgili konularda vatandaşları bilgilendirme ve yanlış anlamaları düzeltmeyi amaçlamak, bölgelere göre memnuniyet düzeylerini belirlemek ve gelen şikayetleri kayda almak.
 • 4982 sayılı ‘’Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’’ kapsamında bilgi verme yükümlülüğü gereği bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idare ve teknik tedbirleri alarak vatandaşa hizmet vermek.
 • BİMER’den (Başbakanlık İletişim Merkezi) gelen, vatandaşlar tarafından yapılan yazılı ve sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birime ulaştırmak, mümkün olan en kısa sürede cevap vermek, gecikme halinde ilgili birimleri uyarmak, bütün bu işlemleri bir otomasyon sistemi içinde yürütmek, istatistiksel raporları almak.
 • Belediye Başkanlığı tarafından doğrudan halkla iletişimi sağlamak amacıyla oluşturulacak hizmet masası ve iletişim noktalarının kurulması koordinasyonunun sevk ve idaresini yapmak veya yaptırmak.

 

 1. Temsil Tören ve Ağırlama İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Temel atma ve açılışların organizasyonu ile her türlü protokol ve tören yapmak veya yaptırmak.
 • Resmi bayram, tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarının bayraklama işlemlerini yapmak, sandalye ve masa temin etmek.
 • Belediye tarafından hizmete sunulan tesis açılışları ve diğer etkinliklerinin organizasyonunu yapmak.
 • İlin kutlama ve anma komitesi toplantılarına katılmak.

 

Fen İşleri Müdürlüğü

MADDE 25-(1)  Fen İşleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdare ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Planlama ve Kontrol Alt Birimi

ç)        Elektrik İşleri Alt Birimi

 1. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Birimi
 2. İnşaat İşleri Alt Birimi
 3. Asfalt ve Beton Üretim Alt Birimi

 

(2) Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Planlama ve Kontrol Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Sorumluluk alanında bulunan imar yollarını düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanter çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak.
 • Belediyeye ait binalar ve sosyal tesislerin mimari avam projeleri, uygulama projeleri, tadilat ve onarım projelerini hazırlamak ve mahal listelerini belirlemek.
 • Büyük yatırım projeleri için ön hazırlık yapmak.
 • Projelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak ve sonuçlandırılan çalışmaları inceleyip karara bağlamak.
 • İmar programlarına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma programı uyarınca haritalar üzerinde hazırlık çalışmaları yapmak.
 • Belediyemiz kullanımındaki binaların elektrik tesisatına ait her türlü tadilat ve onarım projelerini hazırlamak, elektrik tesisat malzemelerindeki gelişmeleri izlemek ve proje yapımı ile hesaplama süreçlerinde son gelişme ve yeniliklerinden yararlanmak.
 • İhale konusu işlere ilişkin her türlü sıhhi tesisat, kalorifer, asansör ve havalandırma projelerini hazırlamak.
 • Belediye tarafından inşa edilmekte olan yapıların onaylı projesine uygunluğunu kontrol etmek.
 • Denetlediği işlerin sözleşme, şartname, proje ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına, hazırlanan iş programlarına uygun olarak yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlamak.
 • Projelerin ilgili mevzuat çerçevesinde keşif yapıp metrajını ve yaklaşık maliyetini hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek.
 • Yıl sonu hedef gerçekleşme bilgilerini çıkararak rapor etmek.
 • Yıllık iş programına göre ekipler kurmak, ekiplerin yapacağı işleri gösteren iş programları hazırlamak, ekiplerin çalışmaları ve sonuçlarını izlemek.
 • Vatandaşların doğalgaz, su, elektrik aboneliği vb muhtelif ihtiyaçlarına yönelik yaptıkları başvurular için sahada yapılacak tahribatların keşfi, fizibilite raporları ile birlikte hazırlanarak onaya sunmak.
 • Belediyemiz sınırıları içindeki tüm imarlı ve imarsız bölgelerdeki mevcut ve yeni açılan asfalt veya ham yollara ait plan, pafta ve bölge yol haritaları oluşturmak, zemin etüdü yapmak ve yol kesitlerini projelendirmek.
 • Yapı teknolojisindeki gelişmeleri yakından izlemek ve projelendirme aşamalarında uygulamak.

 

 1. Elektrik İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyeye ait bina ve tesislerin elektrik konusunda meydana gelen arızaları gidermek ve bakım onarımını yapmak.
 • Belediye sınırları içindeki süs havuzlarının elektrik tesisatları, park ve bahçe aydınlatmaları ve anons cihazlarının periyodik olarak bakım ve onarımını yapmak, oluşan arızaları gidermek.
 • Belediyeye ait olan jeneratörlerin periyodik olarak planlanan bakımlarını yapmak, ikmallerini tamamlamak ve oluşan arızaları gidermek veya gidertmek, jeneratörlerin çalışır halde bulunmasını sağlamak.
 • İklimlendirme sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılmasını takip etmek.
 • Belediyemize ait tüm elektrik abonelik işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Trafik ışıklarının çalışır halde bulunmasını sağlamak, arızalı olanlara vakit kaybetmeden müdahale etmek, trafiğin aksamasına müsaade etmemek.

 

 1. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Asfalt kaplama ve stabilize serilmesi işlemlerinde kontrol teşkilatı ile koordinasyon sağlamak.
 • Kendisine tahsis edilen araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
 • Bakım ve onarım gerektiren yol ve üst yapı tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.
 • Afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, kar ile mücadele etmek ve su baskınlarında ilgili birimlere destek vermek.
 • Kış aylarında kar ve buzun sebep olduğu cadde ve sokaklardaki olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlamak yolların araç trafiğine açık tutulması için gerekli küreme ve tuzlama gibi çalışmalar yapmakveya yaptırmak.
 • Asfalt kaplama, yama, bordür, tretuvar yapım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
 • Yol, kavşak ve alt ve üst geçit düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak.
 • Kırklareli Belediyesi sınırları içinde bulunan imar yollarının açılmasını sağlamak.
 • Yol açımı çalışmalarında işçilerin ve yurttaşların can güvenliklerini sağlanması amacıyla trafik şube müdürlüğü ile temas kurarak gerekli trafik işaret levhalarının konulmasını sağlamak, iş, trafik ve işçi güvenliği yönünden alınması gereken her türlü tedbiri almak.
 • Yol güzergahında yapılması zorunlu olan istinat duvarı, menfez vb yapıları ilgili birimlere bildirmek.
 • Açılan yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işleri ile bakım ve onarımlarını yaparak asfalt kaplamaya hazır hale getirmek.
 • Planlama ve kontrol biriminden gelen projelerin araziye uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak.
 • Alt yapı kuruluşlarınca yapılan kazıların uygunluğunu kontrol etmek, gerekli uyarıları yapmak ve kontrol etmek.

 

      ç)  İnşaat İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyemize ait binalar ve tesislerin her türlü yapım ve onarımları ile ahşap kalıp işlerini yapmak.
 • Belediye sınırları içinde yer alan ve kötü durumda olan yurttaşlara ait veya tarihi eserlerin güzelleştirilmesi ve bakım onarımlarını yapmak.
 • Spor alanları yapmak veya yaptırmak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği’’ne göre oluşturulan yardım komisyonu tarafından gönderilen talepleri yapmak veya yaptırmak.

 

 1. Asfalt ve Beton Üretim Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Asfalt şantiyesinin iş ve işlemlerini incelemek, kontrol etmek, ihtiyaçları saptamak ve sağlamak, müdürlüğe gerekli önerilerde bulunmak ve raporları sunmak.
 • Bitümlü sıcak karışım asfalt üretimi yapan plentin ve agrega tesislerinin işletme, bakım ve onarım ve iş programını hazırlayıp temini için hazırlıklar yapmak, ihtiyaç duyulan ve duyulacak malzemelerin miktarlarını saptayıp projelendirerek müdürlüğe sunmak.
 • Bitümlü sıcak karışım asfalt üretim plentine giren sıcak malzeme kayıtlarını haftalık, aylık ve yıllık olarak tutarak, yıl sonu çalışma raporunu düzenlemek.
 • Asfalt şantiyesinde iş güvenliğini alınmasını sağlamak.
 • Asfalt şantiyesinde bulunan beton üretim tesisinde, bordürtaşı, kilittaşı, prizmataşı, oluktaşı, büz üretimini yapmak.
 • Asfalt üretimine giren mal ve malzemelerin girdi ve çıktı hesaplarını yaparak maliyetlendirmek.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MADDE 26-(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Birimi
 4. Proje ve Denetim Alt Birimi
 5. İmar Planlama Alt Birimi
 6. Harita Alt Birimi

 

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri:

 1.  a) Ruhsat ve Yapı Denetim Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Kanun ve yönetmeliklere istinaden incelenip uygun görülen projelere yapı ruhsatı düzenlemek.
 • Projesine uygun olarak yapılmış yapılara yapı kullanma izin (iskan) belgesi düzenlemek.
 • Yenileme, yeniden, kat ilavesi, ek bina, tadilat, restorasyon, kullanım değişikliği, Mekanik tesisat ve elektrik tesisat değişikliği, isim değişikliği ruhsatlarını düzenlemek.
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti proje onaylarını yapmak.
 • ‘’4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’’a göre kurulan yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek, yapı denetim faaliyetleri ile ilgili hak ediş raporlarını inceleyip onaylamak.
 • Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak.

 

 1. b) Proje ve Denetim Alt Biriminin Görevleri:
 • Yapı ruhsatı başvurusu ile sunulan inşaat projelerinin yürürlükteki mevzuata göre incelemesini yapmak.
 • Kentsel dönüşüm işlemlerini yapmak.
 • Asansör tescillerini yapmak ve yıllık mecburi denetimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar  hakkında gerekli yasal işlemleri yerine getirmek, yıkım işlemlerini takip edip diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile eş güdümlü çalışılmasını sağlamak.
 • Basit tadilat izni işlemlerini yapmak.
 • Bina yıkım izin ve işlemlerini yapmak.

 

 1.  c) İmar Planlama Alt Biriminin Görevleri:
 • Plan tadilatlarının kontrolü ve gerekli yasal işlemlerini yapmak.
 • Belediye Meclis başvurularını değerlendirmek.

 

 1. d) Harita Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Kamulaştırma yapmak.
 • 3194 sayılı İmar Kanunun 15. 16. 17 ve 18. maddelerine göre uygulamaları yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek.
 • Su basman kotlarının kontrolünü yapmak.
 • Bina oturumunu kontrol edip aplikasyonu onaylamak.
 • Numarataj işlemlerini yapmak.
 • Halihazır harita yapmak ya da yaptırmak.
 • İmar planı değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, gerekmesi halinde yeni İmar Planına İlişkin tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak.
 • Yapı ruhsatı verilen inşaatların yer teslimini yapmak.
 • İmar durumu hazırlamak.

 

İtfaiye Müdürlüğü

MADDE 27-(1) İtfaiye Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt birimi
 4. Eğitim, Tatbikat ve Kontrol Alt Birimi

(2) İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Yangına Müdahale ve Kurtarma Alt Biriminin Görevleri:
 • 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre sevk ve idare etmek.
 • 27/11/2007 tarihli ve ‘’24827 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerini uygulamak.
 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
 • Can ve mal güvenliği açısından her türlü kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • İtfaiye hizmetleri için gerekli bütün araç gereç ve ekipmanlarını göreve hazır bulundurmak.

 

 1. Eğitim, Tatbikat ve Kontrol Alt Biriminin Görevleri:
 • Yönetmeliklerde tanımlanmış yangın güvenliği önlemleri, yangın bilgisi, yangın anında yapılması gerekenler gibi konularda eğitim almak ve vermek tatbikatlar düzenlemek.
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesi yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
 • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

MADDE 28-(1) Mali Hizmetler Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Muhasebe Alt Birimi
 4. İcra Takip ve Tahsilat Alt Birimi
 5. Sicil ve Tahakkuk Alt Birimi
 6. Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Alt Birimi
 7. Bilgi İşlem Alt Birimi

 

(2) Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Muhasebe Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Muhasebe kayıtlarını usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak.
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek ve tutulması gereken defterleri usulünce tutmak.
 • İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Para ve paralı ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, verilmesi ve gönderilmesi ile ilgili tüm mali işlemleri kayıt altına almak.
 • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin işlemlerini kontrol etmek veya ettirmek.
 • Mali konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol İşlemlerini yapmak.
 • Belediyenin taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini konsolide etmek ve taşınır kesin hesabını hazırlamak.
 • Belediye bünyesinde görevli devlet memurlarının, işçi personel ve sözleşmeli personelin mevzuat uyarınca maaş, ödül ve ikramiye, ihbar ve kıdem tazminatları, sosyal hakları, fazla mesai ödemelerinin banka tarafından ödenmek üzere elektronik ortamda gönderilmesi ve gerekli kayıtların tutulması sağlamak.
 • Belediyenin gerek 2886 sayılı devlet ihale kanunu gerekse 4734 sayılı kamu ihale kanunları gereği ilgili dairelerince gönderilen teminat mektuplarını muhafaza altına alınması ve iadesi gerektiğinde de ilgililerine iade edilmesini sağlamak.
 • Bütçe içi avans ve bütçe dışı avansların verilmesi ile süresi içinde kapatılmasını sağlamak.
 • Bütçe emanetine alınan tutarların takip ve tetkiki yaparak, ödenmesinin süresi içinde yapılmasını sağlamak.
 • Verilmesi gereken beyannameleri ilgili kuruma göndermek ve takibini yapmak.
 • Belediye tarafından ödenmesi gereken kanuni paylar ve fon paylarının süresi içerisinde ödenmesini sağlamak.
 • Belediyeden alacaklı olan kişi ve kurumlara çek ve gönderme emri hazırlamak.
 • Kredi işlemlerini takip etmek ve finansmanını sağlamak.
 • Her türlü iade ve mahsup işlemlerinin yapılması.
 • Mali konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 1. İcra ve Takip alt Biriminin Görevleri:

 

 • Ödeme emir belgelerini hazırlamak ve tebliğ işlemlerini yapmak.
 • Haciz varakasının tanzimini ve haciz kararlarını takip etmek.
 • Posta çeki hesabı ile ilgili işlemlerin takibini yapmak ve posta defterlerini tutmak.
 • Yoklama işlemlerini yapmak.
 • Haciz kararı alınan Belediye gelirlerinin tahsilat işlemlerini takip etmek.
 • Tellaliye işlemlerini takip etmek.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre kesilen cezaların takip işlemlerini yapmak.
 • İdari para cezalarının takip işlemlerini yapmak.
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (f) bendi gereğince Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin yasal süreler içerisinde tahsili yapmak.
 • Borçlarını vaktinde ödemeyen mükelleflerden alacakları ve ‘’6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’’ hükümleri uygulanarak tahsil etmek.
 • Belediye hizmet gelirlerinin tahsilat işlemlerini yapmak.
 • Abonesiz ve borçtan dolayı su kesilmesi işlemlerini takip etmek.
 • Mükerrer su ödemelerinin mahsup ve iade işlemlerini yapmak.
 • ‘’Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’’ gereği tanzimi gereken tahsilat bordrolarını tanzim ve kontrol etmek.

 

 1. Sicil ve Tahakkuk Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyenin her türlü gelirine ilişkin mükellefiyetleri tesis etmek, mükelleflerin sicil kayıtlarını oluşturmak, birleştirmek, kapamak ve gereken düzeltme işlemlerini yapmak.
 • ‘’2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’’ gereği her türlü verginin, harcın ve harcamalara katılım paylarının tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • ‘’2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’’ gereği her türlü vergi ve hizmet gelirlerinin tahakkuk iptallerini, düzeltme ve terkin işlemlerini yapmak.
 • ‘’Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’’ gereği tanzimi gereken tarh ve tahakkuk, terkin bordrolarını tanzim ve kontrol etmek.
 • Beyannameleri ve bildirimleri kabul etmek, kontrolünü yapmak.
 • Beyanları bilgisayar sistemine kaydetmek, gereken düzeltme işlemlerini yapmak.
 • İntikal, satış, ifraz, intifa gibi her türlü tapu işlemi öncesi ilgili yerin emlak rayiç bedelinin tespit etmek, tapu müdürlüğüne bildirmek.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından talep edilen, yardıma muhtaç kişiler hakkındaki gayrimenkul araştırmasını yapılarak evrak düzenlemek.
 • Su sayaçlarının okunması ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Kaçak su kullanımının takibi ve kontrolünü yapmak.
 • Arızalı su sayaçlarının sökülüp, takılması işlemlerini yapmak.
 • Abonesiz ve borçtan dolayı su kesilmesi işlemlerinin takip etmek.
 • Su abone kayıt işlemlerini yapmak.
 • Abone kapama ve teminat (depozito) iade işlemlerinin yapılması.
 • İtirazlı su sayaçlarının kontrol edilmesinin sağlanması.

 

 1. Stratejik Planlama ve Ön Mali Kontrol Alt Biriminin Görevleri:
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.
 • Kesin hesabı hazırlamak.
 • Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak.
 • Ön malı kontrol görevini yerine getirmek.

 

 1. Bilgi İşlem Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyenin bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım iş ve işlemlerini takip ve koordine etmek.
 • Bilgisayar programlarının kanunlara uygunluğunu takip ve kontrol etmek.
 • Bilgisayar verilerinin güvenliğini ve yedeklenmesini sağlamak.
 • Donanımların bakım onarım ve güncelleme işlemlerini yapmak.
 • Müdürlüğe ait raporların hazırlanmasında ve belge üretilmesinde yardımcı olmak.
 • Belediyenin tüm bilgi teknolojilerine ilişkin teknik destek sağlamak.
 • Belediyenin e-belediye ve e-tahsilat uygulamalarını gerçekleştirmek.
 • Otomatik ödemelere ilişkin işlemleri takip etmek.
 • Belediye web sayfası ve e-posta uygulamalarını tanzim ve takip etmek.
 • Belediyenin bilgi güvenliği ve internet güvenliği hizmetlerini yapmak.

 

 

 

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

MADDE 29-(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Birimi
 4. d) Mezarlıklar Alt Birimi
 5. e) Sera Alt Birimi

 

(2) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Parklar ve Yeşil Alanlar Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yeşil alanların, kaldırımların, mesirelik alanların peyzaj düzenlenmesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.
 • Yeni yeşil alanlar yaratmak ve kişi basına düsen yeşil alan miktarını artırmak.
 • Şehir içindeki tüm parkların, mesirelik ve ağaçlandırma alanlarının, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesim ve peyzaj tanzimi uygulamalarının sağlıklı şekilde yürütülmesini yapmak veya yaptırmak.
 • Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla açık hava spor aletleri yapmak veya yaptırmak.
 • Şehir içerisinde yer alan süs havuzlarının bakımlarını yapmak.
 • Tüm yeşil alanlarda yer alan sulamaları mevsimsel olarak programlamak, oluşan arızaları yapmak veya yaptırmak.
 • Parklarda yer alan çocuk oyun gruplarını, bankları, çöp kovaları, aydınlatmaları kontrol etmek, rutin bakımlarını yapmak ve arızalarını gidermek, gerektiğinde ilgili diğer birimlerden destek almak.
 • Belediyeye ait yeşil alanda veya kaldırımlarda, refüjlerde oluşan araçlar ya da insanlar tarafından yapılan hasarları tutanakla tespitini yapmak ve hasar raporu oluşturmak.
 • Sivrisinek, karasinek ve keneye karşı; larvasit, uçkun ve rezüdüel olarak kullanılacak insan sağlığı grubu ilaçları temin etmek, ilaçlamaları yapmak.
 • Sağlıklı ve az su kullanımını sağlayan otomatik sulama projelerinin uygulamasını yapmak.
 • Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

 

 1. Mezarlıklar Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Defin işlemlerinin dini kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak ve sağlanmasından görevlendirilen din görevlisi sorumlu olup, almış olduğu emir ve talimatları eksiksiz zamanında yerine getirmekle görevlidir.
 • Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin ve hizmet taleplerinin (Mezar Kazma, Cenaze Nakil ve Defin Hizmetleri) yerine getirilmesini sağ
 • Mezarlıkların bakım ve onarım ve tüm bakım işlerini yapmak, yaptırmak.
 • Ölüm kayıtlarının mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin arşivlenmesini ve saklanmasını sağlamak.
 • Nakil yapılacak cenazelerle ilgili yazışmaların yapılmasını sağ
 • Dış güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Defin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Mezarlık görevlilerinin bilgisi dışında, mezarlık içerisine mezar haricindeki yerlere ağaç ve bitki dikimine engel olmak.

 

 

 

 

 1. Sera Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Yeşil alanlarda, kaldırımlarda peyzaj düzenlemelerinde yıl boyunca kullanılması düşünülen çiçek, ağaç ve çalı grubu fidanları listelemek, yetiştirilmesi müdürlükçe planlanan türlerin üretimini yapmak.
 • Müdürlüğümüz serasında bulunan ve yıl içinde sorumluluk alanlarımız ile yeni projelerde kullanılacak olan süs bitkileri ve çiçeklerinin bakımlarını yapmak.
 • Yeni oluşturulan veya yeniden peyzaj dizaynı değiştirilen parklarda bitki dikim, çiçek dikim uygulamaları, çim saha tanzim uygulamaları yapmak veya yaptırmak.
 • Yeşil alan ve parklarda hastalanan, zarar gören bitkilerin bakımını yapmak.
 • Daha önce düzenlemesi yapılan ancak zorunlu sebeplerden dolayı düzenlemesi değiştirilen alanlarda; zorunlu söküm yapılan süs bitkileri ve ağaçlarının yeni kaplamasını yapmak ve bakıma alarak bu bitkilerin tekrar kullanılmasını sağlamak.

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

MADDE 30-(1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt irimi
 3. Arıza ve Bakım Alt Birimi

 

(2) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Arıza ve Bakım Alt Biriminin Görevleri:

 

 • ‘’Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’’ Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uygulanacak Ulusal ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile diğer mevzuat gereği iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kırklareli Belediyesi sınırları içerisinde içme ve kullanma suyunun kullanıcılara kesintisiz ve yürürlükteki standartlara uygun olarak en sağlıklı biçimde halka ulaştırılmasından ve şehir şebekesinde gerekli bakımların yapılıp meydana gelen arızaların en kısa zamanda gidermek.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait olan yer altı suları, deposu olan çeşmeler ve Sazara kaynağından alınan Sazara hattının bakım, onarım ve her türlü tamiratı yapmak veya yaptırmak.
 • Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünün yapılmasını sağlamak.
 • Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması sağlamak.
 • Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi sağlamak.
 • Şehirdeki ana isale hatlarının bakımın yapmak veya yaptırmak.
 • Yeni su hatlarının döşenmesini ve kaçak su bağlantılarının önlenmesini sağlamak.
 • Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının planlamalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Şehrin yağmur suyu hatlarının planlamalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Yağmur suyu ızgaraları ile yağmur suyu hatlarının bakım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak.
 • Şebeke ve hatlar ile ilgili her türlü projeleri yapmak veya yaptırmak.
 • Mahalle ve mezarlık çeşmelerinin düzenli aralıklarla bakımlarını yapmak veya yaptırmak.
 • Kanalizasyon bacalarının sürekli olarak kontrol edilmesi ve temizletilmesinin sağlanması.
 • Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarını ilgili müdürlükler ile koordineli olarak yapmak veya yaptırmak.
 • Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesini sağlamak.
 • Konut ve iş yerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin vermek.
 • Foseptik ve kanalizasyon hizmetlerini vermek.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

MADDE 31–(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Birimi

ç)   Konteynır Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Birimi

(2) Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Katı Atık Toplama ve Çevre Temizliği Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye sınırları içerisinde çöplerin toplanması, katı atık aktarma istasyonuna/depolama alanına nakledilmesi, cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerinin el ve araç ile süpürülmesi ve yıkanması işlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Belediyemizin hizmet alanı içerisindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar alanlarının süpürülmesini, yıkanmasını ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak,
 • Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli tedbirleri almak.
 • Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen, çöp kamyonları tarafından alınmayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının toplanmasını sağlamak.
 • Hizmetleri komisyonu tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. (Hayvan ölüleri ve hayvanların kesiminden sonra çıkan iç organları hariç)
 • Evsel atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve bunları uygulamak.
 • Konteynırların belirli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ettirilmesini yapmak veya yaptırmak.
 • Belediye sınırları içerisinde bulunan piknik alanlarının evsel atıklarını toplamak.
 • Bayram, tören, festival, konser, yarışma, toplantı, kültürel faaliyetler ile kutlama haftaları gibi özel günlerde alan temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 • Çöp ev haline gelmiş eski evlerin, boş arsaların temizliğini sağlamak.

 

 1. Konteyner Tamir ve Bakım Atölyesi Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye tarafından ihtiyaç duyulan noktalara yeteri kadar çöp konteynerinin konulması.
 • Tamire ihtiyacı olan konteynerlerin tamir edilmesi.

 

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

MADDE 32– (1) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Veterinerlik İşleri Alt Birimi

ç)   Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Alt Birimi

 

(2) Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Veterinerlik İşleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Geçici hayvan bakımevine bağlı olarak çalışan hayvan yakalama ekibini sevk ve idare etmek.
 • Resmi kurum ve kuruluşlardan ve vatandaşlardan gelen sözlü, yazılı ve telefon aracılığıyla yapılan şikayetleri, BİMER başvurularını değerlendirmek ve gereğini yapmak.
 • Hayvan yakalama ekipleri tarafından yakalanan başıboş hayvanları teslim almak, teslim alınan başıboş sokak hayvanlarını bakımevi personeline teslim etmek.
 • ‘’24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’’‘’12/05/2006 tarihli ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’’ hükümleri gereğince teslim alınan hayvanların sağlığı, bakımı, tedavileri, aşılanmaları, sahiplendirilmeleri, kayıt edilmeleri ve işaretlemelerini yapmak, yaptırmak ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Rehabilite edildikten sonra sahiplendirilemeyen hayvanları alındıkları yere bırakılmaları için hayvan naklini gerçekleştirecek olan ekibe teslim etmek.
 • Bakımevine teslim edilen başıboş hayvanın, sahipli ise sahibinin talebiyle muayenesini yapmak.
 • Belediye sınırları içinde yaşayan sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt ve tescil altına almak, bunları kimliklendirmek. (Marka, karne, dövme, elektronik devre vb.),
 • Herhangi bir nedenle yaralanmış, kaza geçirmiş, hastalanmış olan başıboş ve sahipsiz hayvanları teslim alıp tedavi etmek ya da tedavileri için hayvan hastanelerine yönlendirmek, sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunmak.
 • Sahipsiz hayvanların tedavi ve ameliyatlarını ücretsiz yapmak.
 • Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz hayvanların, geçici hayvan bakımevinde rehabilite edilene kadar bakımını, bu hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak.
 • Sokak hayvanları sayısının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla üremelerinin engellenmesi için kısırlaştırma yapmak veya yaptırmak. Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanların yakalandıkları yere bırakılmalarını sağlamak.
 • Bakımevinde herhangi bir nedenle ölen hayvanların mevzuata uygun imha edilmesini sağlamak. Ölen veya tıbbi atık olarak toplanan organ, malzeme vs. atık ekibine teslim edilir. Tüm tıbbi atıkları imha ve bertaraf edilmesi hizmetlerini yürütmek.
 • Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüyle koordinasyon sağlayarak İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarının, müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını uygulamak.
 • Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe ait padoklarda on gün süreyle müşahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazışmalarını yapmak. Gerekirse laboratuvara marazi madde sevk etmek.
 • Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.
 • Hayvan nakillerine ilişkin menşe şahadetnamesini düzenlemek ve onaylamak.

 

 1. Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Barınakta bulunan hayvanların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 • Barınakta bulunan hayvanların yerlerinin bakım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 • Sahipli hayvanların talep halinde ücreti yatırılmak kaydıyla geçici olarak hayvan otelinde bakımlarını sağlamak.
 • Geçici Hayvan Bakımevine gelen ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarını izlemek (gözlemek) yardımcı olmak ve güvenliğini sağlamak.

 

Zabıta Müdürlüğü

MADDE 33-(1) Zabıta Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. Ruhsat Alt Birimi

ç)   Denetim Faaliyetleri Alt Birimi

 1. Özel Güvenlik Alt Birimi

 

(2) Zabıta Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Ruhsat Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

 

 1. Denetim Faaliyetleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 • Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
 • Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 • Cumhuriyet Bayramı’nda iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 • Kanunların Belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 • Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 02/01/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
 • Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 • 28/04/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun’a göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 • 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31/07/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’’ çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
 • 07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 • Kanunen Belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 • 30/06/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’a göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 • 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
 • 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince Belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
 • 11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri gereği verilen görevleri yapmak.
 • 15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
 • 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 14/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/07/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, ‘’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’’ hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 • 05/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
 • 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a göre Belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 • 13/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 • Korunması Belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 • Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 • 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak Belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 • 20/07/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 • 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
 • 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
 • Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 • İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
 • Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
 • Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 • Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
 • Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
 • 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 • 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na ve Yönetmeliği’ne göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
 • 24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 • İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
 • Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 • Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Kanunlarla Belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek.
 • Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 • Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 • Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
 • Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 • Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 • Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

 1. Özel Güvenlik Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye ve bağlı birimlerinin hizmet alanlarının güvenliği için planlamalar yapmak.
 • İdarenin planlaması doğrultusunda güvenlik hizmetini 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 07/10/2004 tarihli ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği alınacak izinler doğrultusunda yerine getirmek.
 • Gerekli görülen bina girişlerine; duyarlı kapı, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemleri kurmak.
 • Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koydurmak.

                                        

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MADDE 34-(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. İhale ve Satın Alma Alt Birimi

ç)   Yemekhane Alt Birimi

 1. Sivil Savunma Hizmetleri Alt Birimi

 

(2) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. İhale ve Satın Alma Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar gereği yapılması gereken iş ve işlemler hususunda diğer birimlere gerekli desteği sağlamak.

 

 1. Yemekhane Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye yemekhanesini işletmek. Belediye mutfağında düzenli ve sağlıklı olarak yemek hazırlatmak ve belediye çalışanlarına sunmak.
 • Mutfakta kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yapmak veya yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.
 • 01/12/2015 tarihli ve 180 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren “Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliği” hükümleri gereği ilgili birimlerden talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ve cenazesi bulunanlara yemek vb. hizmetleri temin etmek.
 • Ramazan ayı nedeniyle ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda verilecek iftar yemekleri için yemek hazırlamak.

 

 1. Sivil Savunma Hizmetleri Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Birim çalışmalarını, 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğine bağlı olarak yürütür.
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.
 • Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Belediye Başkanlığı ile afet ve acil durum yönetimi başkanlığı, il afet ve acil durum müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
 • Belediye hizmet binaları ile belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekanların sivil savunma planlarını hazırlamak.
 • Tabii afetler ile büyük yangın ya da herhangi bir şekilde oluşan büyük hasarlı olay durumunda; hizmet birimlerinde can ve mal kaybını asgariye indirecek koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri almak, hizmet binalarındaki günü birlik hizmetlerin acilen devreye girmesini sağlayacak destek çalışmalarını yapmak.
 • Hizmet binalarına tabii afet ve yangınlara karşı ikaz ve alarm sistemi kurmak.
 • Gerekli görülen belediye personelini sivil savunma eğitim ve kurslarına tabi tutmak, gerektiğinde deneme tatbikatları yaptırmak.
 • Arama ve kurtarma ekipleri kurmak ve bu ekipleri her an göreve hazır bulundurmak, Başkanlık onayıyla afet bölgelerine göndermek.
 • Sivil savunma için gerekli olan her türlü teçhizat, kıyafet ve malzemeyi usulünce temin etmek ve gerektiğinde kullanmak.
 • Olası afet durumlarında; gerek Belediye hizmet birimlerinde, gerekse ilçe halkıyla ilgili hasar tesbit çalışmalarında bulunmak ve bu hasar tesbitlerini yetkili makamlara iletmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MADDE 35–(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Alt Birimleri:

 1. Müdür,
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi,
 3. Kültür İşleri Alt Birimi,
 4. d) Sosyal İşler ve Hizmetler Alt Birimi,

 

 • Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün Görevleri:

 

 1. Kültür İşleri Alt Biriminin Görevleri:
 • Festival, şenlik, tiyatro, konser v.b. belirli gün ve haftalara ait sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, gerekli işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, ağırlamak, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili taleplere Başkanlık oluru almak ve destek sağlamak.
 • İlin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum, sergi vb. etkinlikler hazırlamak.
 • Kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak amacıyla Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren il dâhilindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, kent konseyi sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. ve özel sektör kuruluşları ile koordinasyon sağlayarak sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler alanında ortak etkinlikler düzenleyerek her türlü destek sağlar ve takip eder.
 • Vatandaşlara yönelik belirli gün ve haftalarda tarihi, ekonomik, sosyal amaçlı şehir içi ve dışına kültür gezileri düzenler.
 • Düzenlenecek çeşitli organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla diğer birimler ile koordineli olarak çalışmaları yapmak.
 • Belediye Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi ve diğer Sosyal Tesislerin kültürel, sanatsal sosyal ve sportif etkinliklere hazır olmasını sağlamak, gerektiğinde etkinlikler için kullanım amacıyla sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisini koordine etmek.
 • Belediye Yasası’nın 76. maddesi gereği Kent Konseyi’nin Faaliyetleri içinde olan etkinliklerin daha etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamak.
 • Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Aylık etkinlik programını hazırlamak.

 

 1. Sosyal İşler ve Hizmetler Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediye sınırları içerisinde ikamet eden, dar gelirli vatandaşlar ile muhtaç,yoksul,kimsesiz,düşkün ve engelli vatandaşların dilekçe taleplerine karşılık,ilgili müdürlükler aracılığıyla tahkikat yaptırarak,karar neticesinde ayni veya nakdi yardımda bulunmak, Belediye bünyesindeki yemekhane biriminden ihtiyaç sahiplerine günlük yemek dağıtımını yapmak veya yaptırmak.
 • Engelli vatandaşların tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi taleplerini karşılamak.
 • ‘’Kırklareli Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliğine’’ göre yardıma muhtaç kişilere, amatör sporcu ve spor kulüplerine, okul ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni destek sağlamak.
 • Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak.
 • Kent içindeki eğitim ve öğretim kurumlarında, eğitim ve öğretimin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, ilköğretim çağındaki çocukların sosyal, kültürel, bedensel ve zeka yönünden olumlu yönde gelişimine katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.
 • 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenlerin iş ve işlemlerini yapmak.
 • Kentte yaşayan dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar, yoksullar, dar gelirliler vb.), sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kent yaşamına katılımını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek.

Etüd Proje Müdürlüğü

MADDE 36-(1) Etüd Proje Müdürlüğünün Alt Birimleri:

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt birimi
 3. Etüd Proje Alt birimi

 

     (2) Etüd Proje Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Etüd Proje Alt Biriminin Görevleri:

 

 • Belediyenin stratejik plana uygun olarak yatırım programının hazırlanması için çalışmalar yapmak, program hazırlamak veya hazırlatmak, dağıtımı yapmak, ilgili mercilere sunmak.
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Müdürlüklerden gelen talepleri tetkik edip araştırıp proje hazırlayarak veya hazırlatarak programa alınmasını sağlamak.
 • İl sınırları içindeki tarihi ve kültürel yapıları incelemek, verileri toplamak, envanter oluşturmak, gerekli kurumlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Yurtiçi kredilere, AB üyesi/aday ülkeleri, Dünya Bankası teşvik kredileri ve hibelerine yönelik projelerin raporlarının incelenmesi.
 • Başta AB projeleri olmak üzere Kırklareli ilinin kalkınmasını sağlayacak, Kırklareli’ni daha yaşanılabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak ve takip etmek.
 • Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek.
 • Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak.
 • Avrupa Birliği’nce üye ve aday ülkeler veya üçüncü ülkelere sağlanan fon- hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-hibe destek kredilerine ilişkin projeler oluşturmak, ilgili kurumlara başvuru yapmak ve proje yürütmek, projenin her aşamasında, gerekli görülen kapasite arttırma çalışmalarına katılmak veya bu çalışmaları düzenlemek.
 • Belediye adına, üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği veya diğer ağlarla ilgili her türlü resmi işlemlerin takibi ve yürütülmesini; bu kurumlarla ortak işbirliği çerçevesinde projeler üretilmesi ve ilgili panel, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. organizasyonların düzenlemesini sağlamak ve katılmak,
 • Belediyenin yaptığı hizmetlerde, gerekmesi halinde projeler yapmak veya yaptırmak.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü:

MADDE 37–(1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Alt Birimleri:

 

 1. Müdür
 2. İdari ve Mali İşler Alt Birimi
 3. İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Birimi
 4. Atıksu Arıtma Tesisi Alt Birimi
 5. Atık Denetimi Alt Birimi
 6. Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Birimi

 

(2) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri:

a ) İçme Suyu Arıtma Tesisi Alt Biriminin Görevleri:

 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gibi mevzuatlar, Belediye Çalışma Yönetmeliği ve başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması.
 • Kırklareli Barajı’ndan ham suyun alınması ve arıtma tesislerine suyun pompalanması.
 • Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması.
 • Suyun arıtılarak yürürlükteki su standartlarına uygun hale getirildikten sonra depolar ve isale hatları yoluyla suyun içme suyu şebekesine verilmesi.
 • Diğer kaynak sularının sağlıklı şekilde işletilmelerinin sağlanması.
 • Kaynakların işletilmesinin sağlanması.
 • Şehre gelen suyun Bademlik ve Karacaibrahim Mahalleleri’nde bulunan su depolarının her türlü bakım ve onarımlarının yaptırılması ile depolardaki ve mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması.
 • Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması.
 • İçme ve kullanma suyu olarak kullanılabilecek kaynakların tespit edilip gerektiğinde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve yaptırılması.
 • Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması.
 • Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak.
 • ‘’Suyun Hikayesi’’ projesinin geliştirilmesi.
 • Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

b )  Atık Su Arıtma Tesisi Alt Biriminin Görevleri:

 • Endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortalama boşaltma şartlarını belirleyen belgeyi (Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi) düzenlemek.
 • Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

c ) Atık Denetimi Alt Biriminin Görevleri:

 • Atıkların çevre mevzuatına uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Ambalaj atıklarının “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Tıbbi atıklarının protokol çerçevesinde toplanmasını sağlamak.
 • Atık elektrik, elektronik eşya (AEEE) atıklarının diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Atık bitkisel yağların “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Atık araç lastikleri konusunda “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanan bilgileri ilgili yerlere iletmek.
 • Çevre ve atık yönetimi bilincinin arttırılması için projeler, eğitim çalışmaları ve kampanyalar düzenlemek.
 • Çevre envanteri oluşturmak, çevre istatistikleri tutmak; çalışma konuları ile ilgili seminer, panel, fuar, gezi, konser vb. etkinliklerde belediyeyi temsil etmek.
 • Çevre bilgilendirme ve yönlendirme merkezi oluşturarak şikâyet, öneri ve taleplerin gereğini yapmak.
 • Cüruf atıklarının yönetmeliğe göre toplatılması ve bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

d ) Çevre Denetimi ve Gözlem Alt Birimi Görevleri:

 • Hafriyat ve inşaat atıklarının “Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Çevrenin korunması amacıyla boş arsa ve arazilerin temizlenmesi ve ilaçlanmasını sağlamak için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
 • Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda ses ölçümü ve canlı müzik belgesi düzenlemek.
 • İlgili birimler ile işbirliği içinde içme suyu kalitesini izlemek.
 • Su kirliliği yaratan kaynakları belirlemek, kirlilik düzeylerini ölçmek ve standartları aşanlara karşı ilgili mevzuatın belediyeye verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli işlemleri yürütmek.
 • “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nce belirlenen esaslar doğrultusunda gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak ve gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, yasal işlem yapmak.
 • Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

İdari Mali İşler Alt Birimi

MADDE 38-(1) İdarive Mali İşler Alt Birimi; Kırklareli Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin ortak olarak yapmakla yükümlü olduğu evrak kayıt ve belge yönetimi işleri, Muhasebe ve ödeme evrakı işleri, personel özlük işleri, dosyalama ve arşivleme işleri, taşınır mal kayıt ve kontrol işleri, ihale ve satın alma işleri, bütçe hazırlık işleri ile planlama ve raporlama işlerini yerine getirir.

 

Evrak Kayıt ve BelgeYönetimi İşleri

MADDE 39–(1) Belediyemiz müdürlüklerinin  evrak  kayıt ve belge yönetimi işleri, 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’’ ve 25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi’’ hükümleri uyarınca yerine getirilir.

 

Muhasebe ve Ödeme Evrakı İşleri

MADDE 40–(1) Belediyemiz müdürlüklerinin muhasebe ve ödeme evrakı işleri 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’’ ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’’ hükümleri uyarınca yerine getirilir.

 

Personel Özlük İşleri

MADDE 41–(1) Belediyemiz müdürlüklerinde çalışan personelin özlük işleri 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 07/11/2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile memur ve işçi personel için hazırlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yerine getirilir.

 

Dosyalama ve Arşivleme İşleri

MADDE 42–(1) Belediyemiz müdürlüklerinde dosyalama ve arşivleme işleri 02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’’  25/03/2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesi ve Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen ‘’Kırklareli Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’’ hükümlerince yerine getirilir.

 

Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşleri

MADDE 43–(1) Belediyemiz müdürlüklerinde bulunan taşınır malların kayıt ve kontrol işleri 08/09/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Taşınır Mal Yönetmeliği’’ genel tebliği ve 04/03/2015 tarihli ve 29285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren‘’Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Parasal Sınırlar ve Oranlar’’ hükümlerince yerine getirilir.

 

İhale ve Satın Alma İşleri

MADDE 44-(1) Belediyemiz müdürlüklerinde yapılan mal, yapım işi, hizmet ve danışmanlık alımları 07/04/2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerince yerine getirilir.

 

Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşleri

MADDE 45-(1) Belediyemiz müdürlüklerinin bütçe hazırlık işleri 18/04/2013 tarih ve 28622 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 02/07/2008 tarihli ve 5779 sayılı Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve 10/03/2006 tarihli ve 26104 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerince yerine getirilir.

 

Planlama ve Raporlama İşleri

MADDE 46–(1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Belediyemiz stratejik amaç ve hedeflerine ulaşırken planladığımız temel ilke ve politikalar doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştirmek ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken kaynaklarımızı etkili, ekonomik ve verimli kullanarak her bir faaliyetin etkinliğini performans göstergeleriyle ölçmek, değerlendirmek ve karşılaşabileceğimiz riskleri belirleyip kontrol önlemleri almak şeklindeki geri bildirim raporlarını; İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri, kurum içi kapasite ve hizmetlerin etkililiğini, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri, stratejik planlama ve risk yönetimi sekretarya hizmetlerini, İç kontrol sisteminin kurulmasını, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesini kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 47-(1)Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 48-(1) Bu yönetmelik hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 49-(1)  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte her müdürlük, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalışma yönergelerini hazırlar ve yönergeler başkanlık oluru ile yürürlüğe girer.

MADDE 50-(1) Tüm müdürlükler kamu iç kontrol standartlarına uyum konusunda iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu ile idare risk koordinatörünün kararlarına uygun olarak gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak zorundadır.

Yürütme

MADDE 51–(1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Belediye Başkanı yürütür.

 

şeklinde kabulüne oybirliğiyle, karar verildi. 04/10/2016

 

 

 

 

      MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                        KATİP

Mehmet Siyam KESİMOĞLU          Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ      Sevde YILMAZ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi                                    : 04/10/2016

Kesinleşme Tarihi                            : 08/10/2016

Valilik Makamına Teslim Tarihi    :

 

 

 

 

 

K.B.B.Kurum Arşiv YÖNERGESİ 2017

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 KURUM ARŞİV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kırklareli Belediyesi’ne bağlı müdürlüklerin arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve arşivlik malzemelerin Birim Arşivlerine ve sonrasında Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi’ne teslimine, bilimsel ve yönetimsel amaçlı kullanılmasına; muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları belirlemektir. Kırklareli Belediyesi’ne ait Birim Arşivlerinin ve Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi’nin genel yapısını, çalışma yöntemlerini, Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi ile Kırklareli Belediyesi Birimleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arasındaki ilişkiyi, Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi’nin hizmet türlerini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge Kırklareli Belediye Başkanlığı ve bağlı Birimleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 168 sayılı kararı ile kabul edilerek 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Kırklareli Belediye Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

 

 1. Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi: Kırklareli Belediyesi’ne bağlı müdürlükler ve bu müdürlüklerde üretilen ve kesin sonuca bağlanan; yönetimsel, yasal ve ekonomik nedenlerle saklanıp korunmasına ihtiyaç duyulan evrakın, belge yönetim sistemi gereğince, saklama süreleri dolduktan sonra ayıklanarak imha edildiği, kurumsal değeri dolayısıyla sürekli olarak kurumda saklandığı veya araştırma değerine sahip olanların sürekli saklanmak üzere Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği kurumsal merkezi arşivdir.
 2. Birim Arşivleri: Kırklareli Belediyesi’ne bağlı müdürlükler ve diğer alt birimler tarafından üretilen, aktif bir biçimde ve günlük iş süreçlerinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimidir.
 3. Aktif Evrak: Kırklareli Belediyesi’ne bağlı müdürlükler ve diğer alt birimler tarafından üretilen, günlük iş akış sürecinde devamlı olarak yararlanılan ve bu nedenle üretildikleri birimlerde saklanan evraktır.

ç)  Arşivlik Evrak: Kırklareli Belediyesi’ne bağlı müdürlükler ve diğer alt birimler tarafında

tarafından  üretilen, zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayan, yasal,

ekonomik, yönetimsel ve bilgisel değere sahip evraktır.

 1. Arşiv Malzemesi: Kırklareli Belediyesi’ne ait olan ve iş akışında artık yararlanılmayan ve kurumsal değeri dolayısıyla Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi’nde saklanan veya bilgisel değer olarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi gereken her türlü yazılı basılı ve tabedilmiş evrak, defter, resim, plan, proje, harita, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, her türlü elektronik, optik ve manyetik kayıt, baskı ve benzeri belgeler ile malzemeyi ifade eder.
 2. Klasör : Çoklu evrakı daha düzenli tutabilmek veya birden fazla dosyayı bir arada tutmak amacıyla kullanılan saklama aracıdır.
 3. Dosya : Bir konu, olay, hadise, faaliyet ve vaka ile alakalı evrak bütünlüğüdür. (Dosya bir gömlekten oluşacağı gibi birden fazla klasörden de oluşabilir.)
 4. Tiff : Dijital görüntünün bilgisayara kaydedilmesi esnasında kullanılan, tercihe bağlı olarak değişik tipte sıkıştırma seçeneklerine imkân sağlayan bir resim formatıdır.

ğ)   İndeks Bilgileri: Tarama işlerinde bir evrak/dosyayı tanımlayan ve nerede olduğunu

 gösteren bilgilerdir. (Dosya adı, no, kodu, işlem yılı, birimi, ilçe, referans no, arşiv no,

  kutu no v.b.)

 1. Ayıklama: Arşiv malzemesi ile, cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu hâlde, hukukî kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayırımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemenin tespiti işlemini,

ı)   İmha: İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi ve

      arşivlik malzeme dışında kalan, hukukî kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş

      malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre imhası işlemini,

 1. Genel Müdürlük: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi

Kuruluş
Madde 5-
Belediye Meclisinin 02/06/2009 tarih ve 74 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren              “ Kırklareli Belediyesi Arşiv Yönetmeliği’ ne” istinaden, 17/01/2013 tarih ve 89916683.805.02.28 sayılı Başkanlık onayı ile Kurum Arşivi iş işlemleri ile ilgili her türlü sorumluluk Müdürlüğümüze verilmiştir.

Görevler

Madde 6-  Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi, arşiv malzemesini teslim almak, saklamak, değerlendirip muhafaza etmek, gereksiz belgelerin ayıklama yöntemini belirlemek ve elindeki belgeleri devamlı kullanılır durumda tutmakla görevlidir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilene kadar Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi’nde bulunan arşiv malzemesinin ve Kırklareli Belediyesi idari birimlerinde saklanan arşivlik malzemenin korunmasından ve arşivsel ilkelere uygun biçimde düzenlenmesinden Kırklareli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü sorumludur.

 

Teşkilat Şeması

Madde 7– Yazı İşleri Müdürlüğü Kurum Arşivi Alt Birimi temel yetki ve Sorumluluk dağılımı, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisi ek1’de yer alan Teşkilat Şeması ile belirlenmiştir.

Görev Dağılım Çizelgesi

Madde 8- Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Birim Görev dağılım çizelgesinde belirlendiği şekilde yürütülür.(Ek 2)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdür, Personel ve Müdürlük Alt Birimlerinin Görevleri

 

Müdür

Madde 9- Müdür görevlerini; Kırklareli Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarihli ve 169 sayılı kararı ile kabul edilen Kırklareli Belediye Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre yürütür. (Ek 3)

Personel

Madde 10- Müdürlük personeli ve görevleri;

 

 1. a) Kurum Arşivi Şefi :Görevleri Ek 4’te tanımlanmıştır.
 2. b) Kurum Arşivi Yardımcı Hizmetler Personeli :Görevleri Ek 5’de tanımlanmıştır.

 

Kurum Arşivi Alt Birimi

Madde 11-Kurum Arşivi Alt Biriminin Görevleri:

 

28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Kırklareli Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda birim arşivinde saklama süresini tamamlayan evrakların kurum arşivine teslim edilmesinin sağlanması, bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, SDP’ye uygunluğunun kontrol edilmesi, uygunluğu tespit edilenlerin müdürlüklere ait dolaplarda muhafazası ve saklama sürelerinin sonunda imha edilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak. Birimde Ek 6 iş akış şeması ile işlem takibi yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arşiv Yönetimi ve Arşiv Malzemesi İle Arşivlik Malzemenin Korunması,

Birim Ve Kurum Arşivlerinde Saklanması

 

Saklama

Madde 12- Kırklareli Belediyesi’ne bağlı idari birimler tarafından üretilen ve arşiv malzemesi niteliğini kazanan malzeme, saklama planında belirlenmiş olan süreler çerçevesinde, birim ve Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi’nde saklanır.

Kırklareli Belediyesi’ne bağlı idari birimler tarafından üretilen ve arşiv malzemesi niteliğinde olanlar, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi gerekenlerin devir işlemleri, Kırklareli Belediyesi Kurum  Arşivi Yönetmeliğine göre yapılır.

Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi’nde belgelerin saklama süreleri, Ticaret Kanunu’na göre on yıl, Vergi Usul Kanunu’na ve idari hükümlere göre beş yıldır.

 

Yönetim

Madde 13- (1) Kırklareli Belediyesi’ne bağlı idari birimler tarafından üretilen arşiv malzemesini, evrakın güncelliğini kaybetmesine veya birimlerdeki saklama sürelerini doldurmasına kadar korumak üzere Birim Arşivi; sürekli saklamak veya Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredene kadar korumak üzere Kurum Arşivine teslim edilir.

 

 

 

Koruma Yükümlülüğü

Madde 14- Kırklareli Belediyesi, arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeyi yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşerenin zararlarına karşı korumak için gerekli önlemlerin alınmasından; ısı, ışık, havalandırma ve nem ayarlarının düzenlenmesinden sorumludur. Bu sorumluluklar ; 28.9.1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları kapsayan kanunun 4. maddesinde belirtilmiştir: “Madde 4- Mükellefler, ellerinde bulundurdukları ve Genel Müdürlüğe teslim etmedikleri arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler. Mükellefler, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;”

 

 1. Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,
 2. Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimî çalışır durumda bulundurulmasından,
 3. Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 arasında tutulmasından,

ç)   Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevî maddelerin

      kullanılmasından,

 1. Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden
 2. Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,
 3. Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme 12-15 derece arasında) tutulmasından, sorumludurlar.

 

Birim ve Kurum Arşivleri

Madde 15 – Kurum belirli bir süre saklayacakları arşivlik malzeme için “Birim Arşivleri”, daha uzun bir süre saklayacakları arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için “Kurum Arşivleri”ni kurar.

Kurum elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, kurum arşivlerinde 10-14 yıl süre ile saklanır.

 

Arşiv Malzemesinin Gizliliği

Madde  16– Kurumun elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi Genel Müdürlüğe geçtikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması, kurumun görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır.

 

Kurum Arşivinden Yararlanma

Madde 17- Belediyenin arşiv malzemesinin hiçbir sebep ve surette, arşivlerden veya bulundukları yerden dışarıya verilmez. Ancak, devlete gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin

görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir.  Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek müfettiş ve denetleyiciler ile diğer yetkililerce yerinde incelenebilir.

 

Arşiv Malzemelerinin Yurtdışına İzinsiz Çıkarılamayacağı

Madde 18- Arşiv malzemesi hüviyetindeki belgelere, her ne sebep ve suretle olursa olsun, toplu veya ayrı parçalar halinde yurt dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu çeşit arşiv malzemesinin yurtdışına çıkarılabilmesi için gerekli izin, Belediye Başkanlığının talebi üzerine Başbakanlıkça verilir.

 

Arşiv Hizmetlerinde Görevlendirilecek Personel

Madde 19- Kırklareli Belediyesi Kurum Arşivi’nde arşiv hizmetlerinin yürütülmesinde üniversitelerin Arşivcilik, Kütüphanecilik ve Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümlerinden mezun olmuş personel görevlendirilir. Bu özelikleri taşıyan personelin olmaması durumunda en az lise mezunu olmak üzere personel görevlendirmesi yapılır. Birim Arşiv hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili idari biriminin müdürünün önerisi ile personel görevlendirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurum ve Birim Arşiv İşlemleri

 

Kurum Arşivine Verilecek Malzemenin Ayrımı ve Hazırlanması

Madde 20- Her yılın ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayrıma tabi tutulur.

Ayrım işlemlerini müteakip arşive devredilecek malzeme ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;

 1. Birim,
 2. İşlem yılı (Teşekkül ettiği yıl)
 3. Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,

ç)  Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük

     tarihe doğru yapılır. Ekler için de aynı usul uygulanır) ve sıra numarası, esas alınmak

     suretiyle hazırlanır.

Ancak, istisnaî bir kaide olarak, personel sicil dosyaları, sicil numarası, emekli sicil numarası veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna göre bir yerleştirme yapılır.

 

Uygunluk Kontrolü

Madde 21- Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve kurum arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;

 

 1. Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus “Kayıt Defteri” veya “Föyleri” gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,
 2. Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,
 3. Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,

      ç)  Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların,

            birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

 1. d) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,
 2. e) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,
 3. f) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş

          numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,

 1. g) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy

ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,

     ğ) Sayfalarının ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına bakılır, eksikler varsa

         tamamlanır. Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile kurum arşivi yetkili personelince

         müştereken yapılır.

 

 

 

Malzemenin Kurum Arşivine Devri

Madde 22-  İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip yılın ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. Teslim işlemleri, kurum arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme kurum arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defteri veya föyleri ile devredilir. Resmi Gazete,kitap,broşür ve benzerleri ilgili birimlerinde muhafaza edilir.

 

 

Malzemenin Birimde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 23- Arşiv ve arşivlik malzeme birimlerde işlem gördüğü tarihlerdeki asli düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakip Kurum arşivine aynı düzende teslim edilir.

 

 

Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha

Madde 24- Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri, Bu Yönergenin Altıncı ve Yedinci Bölümlerdeki hükümlere göre yapılır.

Kurum arşivinde yapılacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, kurum arşivlerindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.

 

Damgalama

Madde 25- Ayıklama ve imha işleminin ardından, kurum arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla “Kurum Arşivi” damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.

 

Malzemenin Kurum Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi

Madde 26– Arşivlik malzeme işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu kurum, Müdürlük ve alt birimleri, hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.

 

Tasnif işlemleri, şu sırayı takip eder,

 

 1. Önce, her Müdürlük ve alt Birimlere ait evraklar tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Müdürlüklerin evrakı işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir. Ayırma işlemi kurumun genel idari yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır. Kesin tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır.
 2. Teşkilat şemasına göre, kurum, Müdürlük ve alt birimlerin teşkilat kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir. Teşkilat kodlarının tespiti işlemi veya yeni kurulan Müdürlük ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri ile koordineli olarak yapılır.
 3. Ayrımı yapılan evrak ve vesaikten, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir.

ç)  Evraka ekli olan harita, plân, proje ve benzerleri, asıl evrak ve vesaikten ayrılmaz. Bu tür

     ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.

 1. Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evraklar 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.
 2. Daha sonra birimleri tespit edilmiş olan evrak ve vesaik, kendi içerisinde “gün, ay ve yıl” sırasına göre kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

 

 • Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrakın, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.
 • Üzerinde yalnızca “ay”ı olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur.
 • Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur.
 • Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı halde, tahmini tarihlemesi yapılan evraklar da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli parantez içerisinde gösterilir.
 1. Ayırma neticesinde, evrak ve vesaikin ait olduğu birime kadar daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lastikten yapılmış “Arşiv Yer Damgası”, evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında “Alt Birim Kodu”na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lastik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın “Kutu veya Klasör Numarası”, “Dosya Numarası” ve “Evrak Sıra Numarası” bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.

“Kutu Numarası” bölümünde evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya

  verilecek müteselsil numara yazılır.

 “Dosya Numarası” bölümüne bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara

 yazılır.

 “ Evrak Sıra Numarası” bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek

  sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1’den başlamak üzere

  sıra numarası alır. “Arşiv Yer Damgası”, aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından,

 evrakın eklerine de basılır.

 1. Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir “Dosya Muhteviyatı Döküm Formu” konacaktır.

ğ)  İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde

     yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda

     belirtilen kodlamanın, “Evrak Sıra Numarası” hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu

     etiketlerde , “Dosya Numarası” hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son

     numaraları ile,ayrıca “İşlem Yılı” yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine  

    de, kodlamanın “Dosya Sıra Numarası” dahil, “İşlem yılı” kaydedilir.

Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış

olan evrak ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, “İşlem

Yılı” hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve

vesaikin almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir

kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, “İşlem Yılı” hanesinin altında

bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.

 1. Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece

     müteselsil olarak devam ettirilir.

      ı)  Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır.

          Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında

           özeti çıkarılıp fişlenir.

 1. Bütün bu işlemler, daha sonra bilgisayarlara geçirilir. Bilgisayara kaydedilen bilgiler daha

    sonra çıktı alınarak kataloglanır.

 1. Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (veya klâsörlere) konmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madenî raflarda, tasnif plânına uygun olarak, bir yerleştirme plânı dahilinde yerleştirilir.

Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.

Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.

Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plâk, ses ve görüntü bandı, vb.) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme,

Ayıklama ve İmha Komisyonları, İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

 

İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme

Madde 27 — Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla  tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan  malzeme belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.

 

İmha Edilecek Malzeme

Madde 28 — İmha edilecek malzeme aşağıda gösterilmiştir:

 

 1. Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları,
 2. Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,
 3. Resmi veya özel her çeşit zarflar (Tarihi değeri olanlar hariç),

ç)  Adli ve idari yargı organları ile Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve diğer resmi

     kuruluşlardan  gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri

     her çeşit kağıtlar, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne zimmet karşılığında verilen

     evrakın kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,

 1. Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kağıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),
 2. Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,
 3. Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,
 4. Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,

ğ)  Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan; ilgili ünite, daire,

      kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,

 1. Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum, ve

kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, asıl ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalaaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,

ı)   Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı

     evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane

     ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve

     muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat

     veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak

     örnekler dışındakilerin tamamı,

 1. Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,
 2. İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,
 3. Çalışma raporlarının fazla kopyaları,
 4. Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,
 5. Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,
 6. İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikayetler,
 7. Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,

ö)  Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta

     sevk formları,

 1. İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kağıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,
 2. Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış başvurular ve yazılar,
 3. Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,

ş)  Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,

 1. Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,
 2. İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,

ü)  Her türlü cari işlemlerde güncelliğini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler

     ile yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler

     sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil

     olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum  

     görülmeyenlerin  imhasına  kurum bünyesinde kurulacak “Ayıklama ve İmha

     Komisyonları”nca karar verilir.

         

Kurum Arşivinde Yapılacak Ayıklama ve İmha

Madde 29 — Birimlerde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, Kurum arşivinde yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.

Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları; çeşitli sebeplerle zamanında Kurum arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tabi tutup, arşivlik malzemeyi Kurum arşivine intikal ettirirler.

 

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili

Madde 30 — Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim amirinin veya  kurum arşiv sorumlusunun başkanlığında;  Kurum  arşivinden görevlendirilecek iki memur ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili birimin amiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu birimin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden oluşacak 5 (beş) kişilik Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu” Belediye Başkanı onayı ile kurulur.

          

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları

Madde  31— Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihai kararı ile yapılır.

 

Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları

Madde 32 — Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar. Komisyonlar  kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması

halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

İmhası reddedilen malzeme, sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.

 

                                                  

YEDİNCİ BÖLÜM

İmha İşlemleri Ayıklama ve Tasnif

Tasnif

Madde  33 — Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre; birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası imha edileceği yıl, dosya planı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.

 

İmha Listelerinin Düzenlenmesi

Madde 34 — İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre; teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya planı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonunun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

 

İmha Listelerinin Kesinlik Kazanması ve İmha Şekiller

Madde  35— (1) Kurum arşivinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra, Belediye Başkanı onayı ile kesinlik kazanır.

 

(2) İmha şekilleri; İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir veya Çevre Bakanlığından Lisanslı geri dönüşüm malzemesi toplayan firmalara verilmek sureti ile imha yoluna gidilir.

 

İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması

Madde 36-İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klasör ve dosyalar ayrılır.

 

İmha Tutanağı

Madde 37- İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

 

İmha Listeleri ve Tutanakların Saklanması ve Denetleme

Madde 38- İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi kurum arşivinde muhafaza edilir. Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.

            

 

Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi

Madde 39-Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği

taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası CD, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.

            Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler  için uygulanan hükümler uygulanır.

 

Faaliyet Raporu

Madde 40-Kurum, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri ”Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu” hazırlayarak müteakip yılın ocak ayı sonuna kadar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.    

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluklar

Madde 41- Yazı İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sorumluluğu tüm personele aittir.

 1. Müdür ve Diğer Sorumlular;
 2. İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Belediyenin temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,
 3. Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyon Yönergesi ile Kırklareli Belediyesi Etik İlke ve Kurallarına uygun hareket edilmesinden,

ç)   Uygun çalışma ortamının ve saydamlığının sağlanmasından,

 1. Görev ve Yetkilerinden bir kısmının sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve mevzuata aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,
 2. Personelin görev ve sorumluluklarıyla paralel eğitimlere katılımın sağlanmasından sorumludur.

 

Çalışma Usulleri

Madde 42– Yazı İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için;

 

 1. Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.
 2. Birim amirinin rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılır.

 

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 43– Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kırklareli Belediyesi yazı İşleri Müdürü yetkilidir.

 

Disiplin Cezaları

Madde 44– Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin işlemleri; Resmi Gazetenin 27/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Resmi Gazetenin 02/12/1999 tarihli ve 23896 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu, Resmi Gazetenin 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İş Kanunu ve bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin disiplin cezaları da sözleşmelerinde yer alan maddelere göre yürütülür.

 

Yürürlük

Madde 45- Bu yönerge hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 46-  Bu yönerge hükümlerini Kırklareli Belediyesi Yazı İşleri Müdürü yürütür.

 

 

 

                                                                                                                                                   Uğur TUNCAN

                                                                                                                    Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

ONAY:  26.12.2016

 

Mehmet Siyam KESİMOĞLU

Belediye Başkanı

 

İş Sağlığı İç Yönetmeliği 2017

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ

 2017 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI KARARI

 

MECLİSİN TOPLANTI TARİHİ            : 02/02/2017

MECLİSİN TOPLANTI NUMARASI    : 1

BİRLEŞİM   NO                                         : 1

OTURUM                                                    : 1

GÜNDEM                                                    : 7

KARAR NO                                                : 21      

TOPLANTI NEV’İ                                     : OLAĞAN

KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU, üyeler Bora ZENGİN, Mustafa ÖZBAY, Adem SEVİM, Elmas BÜYÜKDERE, Fettah AYGÜN, Sedat BİLGİÇ, M. Fikret AKIN, Koray ÇELİKKANAT, Cengiz BAĞIRAN, Mehmet ÇİLER, Ö. Faruk AKKOL, İpek SEVİM, Ayvaz KARTAL, Fırat KARABEYOĞLU, Halil KAHRAMAN, İsmail MUTAFOĞLU, Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ, Hasan TEPELİ, Mustafa SAATÇI ve Sevde YILMAZ dahil 21 üyenin iştirakiyle toplandı.

 

TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER : Ayşen KÖSEGİL, H. Tahsin GENÇAY, Cüneyt DEMİR, Murat BARA ve Kanber ÜZER.

 

GÜNDEMİN : 7. maddesini teşkil eden Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği ile ilgili Çeşitli İşler Komisyon raporu görüşüldü. 

 

-KARAR-

 

Konunun Belediye Meclisince; Çeşitli İşler Komisyon raporu ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde;

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu iç yönetmelik, Kırklareli Belediyesinde tüm birimlerde çalışanların sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınması gereken önlemleri belirler.

 

Bu amaçla;

 

 1. Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması, uyulması gereken kuralların belirlenmesi,
 3. Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu İç Yönetmelikte düzenlenmiştir.

ç)  Bu Yönetmelik 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

     ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında çalışanlarımızın ve işverenin

     uyması gereken sağlık ve güvenlik kurallarını düzenler.

 

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu İç Yönetmelik; Kırklareli Belediye bünyesindeki, Resmi Gazetenin 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanununa, Resmi Gazetenin 23/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ve Resmi Gazetenin 22/01/2002 tarihli ve 24648 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan hizmet alımı karşılığında çalışan tüm personeli kapsar.

-1-

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte; Resmi Gazetenin 10/06/2003 tarihli ve 25134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu, Resmi Gazetenin 23/07/1965 tarihli ve 12056 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu, Resmi Gazetenin 22/01/2002 tarihli ve 24648 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Resmi Gazetenin 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Resmi Gazetenin 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat, Toplu İş Sözleşmesi, Resmi Gazetenin 12/01/1961 tarihli ve 10705 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendine göre düzenlenmiştir.

 

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Kırklareli Belediye Başkanlığı adına, Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sorumludur.

 

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. İşveren : Kırklareli Belediye Başkanlığı‟nı ifade eder,
 2. Çalışan : Kırklareli Belediyesi bünyesinde çalışan tüm

                                                             personeli ifade eder.                                                             

 1. Risk değerlendirmesi : İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek

                                                             tehlikelerin, çalışanlara, işyerine ve çevresine

                                                             verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak

                                                             önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması

                                                             gerekli çalışmaları,

ç)   Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi       : İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri

                                                                   temsil etmeye yetkili kişiyi,

 1. Önleme : Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için

                                                             işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında

                                                             planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,

 1. Tehlike : Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme

                                                             potansiyelini,

 1. Risk : Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme

                                                             olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya

                                                             çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın

                                                             şiddetinin bileşimini ifade eder,

 1. Kişisel koruyucu donanım : Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve

                                                             güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske

                                                             karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan

                                                             veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı

                                                             yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, ifade

                                                             eder.

ğ)   Kurul                                                  : Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği

                                                                   Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

 

Genel Hükümler

MADDE 5- (1) İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür.
 2. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

-2-

 1. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu ilkesini etkilemez.

ç)   İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu en az ayda bir toplanacaktır.

 

İşverenin Yükümlülükleri 

MADDE 6- (1) İşveren; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat uyarınca belirlenen koruyucu tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu vasıtasıyla iş yerinde Risk Analizi yapmak, yaptırmak, fiziki şartları düzenlemek, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü koruyucu önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
 2. İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.
 3. İşveren, Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun öngördüğü koruyucu tedbirleri, öncelikli işler kapsamında işyerinde temin ve tesis etmekle yükümlüdür.

ç)   İş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına zarar verecek ortamlardan korunmak için

     yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemleri hiçbir şekilde çalışanlara mali yük

     getirmez.

 

(2) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır.

 

 1. Risk değerlendirilmesi yaptırılması,
 2. Risklerin önlenmesi,
 3. Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,

ç)   Risklerle kaynağında mücadele edilme

 1. Teknik gelişmelere uyum sağlanması,
 2. Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,
 3. Çalışanlara uygun talimatların verilmesi,
 4. Bir çalışana herhangi bir görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunun göz önüne alınması,

ğ)   Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma

      ortam ve koşullarına, çalışanların sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda çalışanlar

      veya temsilcileri ile istişarede bulunulması,

 1. Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen çalışanların girebilmesi için uygun önlemlerin alınması,

 

(3) İşveren, İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek çalışan gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar. Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir. İş kazaları ile ilgili kayıt tutar. Çalışanların uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar, ilgili mevzuat uyarınca gerekli bildirimleri yapar.

 

(4) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

 

 1. Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
 2. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
 3. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

   ç)   Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve   güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

-3-

 1. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

 

Çalışanların Bilgilendirilmesi

MADDE 7- (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için çalışanların bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla işveren;

 

 1. İşyerinin geneli ile çalışılmakta olan bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında,
 2. İlkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda görevlendirdikleri kişilerin gerekli bilgiyi almalarını sağlamak zorundadır.

 

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması 

MADDE 8 – (1) İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar.
 2. İşverence, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan çalışan veya temsilcilerinin özellikle aşağıdaki konularda dengeli bir şekilde yer almaları sağlanır veya önceden görüşleri alınır.

            b1- Sağlık ve güvenliği önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir önlemin

                  alınmasında,

            b2-. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimin organizasyonu ve planlanmasında,

 1. İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcileri, tehlikenin azaltılması veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

ç)   İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan çalışan veya çalışan

      temsilcileri, bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler.

 1. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcilerine, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sağlar ve herhangi bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir.
 2. Çalışan temsilcileri, işyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirme hakkına sahiptir.

 

Çalışanların Eğitimi

MADDE 9 – (1) Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.  İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

 

 1. İşveren, her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle; İşe başlanmadan önce, Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, İş ekipmanlarının değişmesi halinde, Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.
 2. Eğitim, çalışanlara veya temsilcilerine herhangi bir mali yük getirmez ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

 

(2) Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.

 

-4-

(3) Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

 

(4) Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir.

 

 1. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 2. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 3. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

ç)   İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, emniyet cihazlarının kurulması ve kullanılması.

 1. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 2. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 3. İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 4. Kişisel koruyucu alet kullanımı,

ğ)   Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

 1. Uyarı işaretleri,

ı)    Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

 1. Temizlik ve düzen,
 2. Yangın olayı ve yangından korunma,
 3. Termal konfor şartları,
 4. Ergonomi,
 5. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 6. İlk yardım, kurtarma.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışanların Yükümlülükleri

 

 

Çalışanların Yükümlülükleri

Madde 10- (1) Çalışanların Yükümlülükleri;

 

 1. Çalışanlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak ve uygulamak zorundadırlar.
 2. Çalışanlar, kendileri için düzenlenmiş olan eğitim programlarına katılmak zorundadırlar.
 3. Çalışanlar, işyerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında yapılan uyarı, ikaz ve işaretlere uymak, kişisel koruyucuları kullanmak zorundadırlar.

ç)   Çalışanın, bilerek ve isteyerek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliklerine aykırı ve

      kendisini, çevresini ve işyeri güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması

      halinde, Toplu İş Sözleşmesi’ nin  ve/veya kanunların, yönetmeliklerin ilgili maddeleri

      uygulanacaktır.

 1. Çalışanlar ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ nun çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler.
 2. Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde sağlık gözetiminin yerine getirilmesine ilişkin organizasyonlarda karar verme sürecinde yer alırlar.

 

 

İşyeri hekimleri ve İş güvenliği uzmanları

MADDE 11– (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

 

 1. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

 

-5-

 1. Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 2. İş güvenliği uzmanları gerekli koşul ve şartlara uyulmadığını tespit ettiğinde şartlar yerine getirilene kadar işi durdurma yetkisine sahiptir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurallar

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Genel Kurallar

Madde 12- (1) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Genel Kurallar

 

 1. Çalışanlarımız, bu yönetmelikte bildirilen konuların ve görevlerin dışında İşverenin ve Kurulun ayrıca bildirdiği ve bildireceği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uymak zorundadır.
 2. İşveren tarafından verilmiş olan iş araç ve gereçlerinin işletilme ve kullanılma süresince, çalışanlar tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması zorunludur.
 3. Çalışanlar, İş sağlığı ve güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumları ilk amirlerine ve/veya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bildirmek zorundadır.

ç)   İdari veya İş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinelerin

      yerleri ve iş güvenliği kuralları, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirilemez.

 1. İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır.
 2. Çalışanlar, iş konusunda ilgili amirine kasten yanlış bilgi ve rakam vermemelidir.
 3. Çalışanlar, olağanüstü bir durum haricinde, işyerinde olan herhangi bir iş kazasını idareye ve/veya İşçi Sağlığı Güvenliği Kurulu’na bildirmek zorundadırlar. İş kazasının küçüklüğü veya büyüklüğü bu durumda söz konusu değildir. Bu durumda alınması gereken tedbirler kararlaştırılır ve uygulanır.
 4. Çalışanlar ”İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” dışında bazı çalışmaların kurallarının düzenlenmesi için ayrı ayrı hazırlanan kurallara da uymak zorundadırlar.

ğ)   İş kazası olduktan sonra, derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır. İşçinin

      ilk amiri tarafından İş kazası Bildirim formu hazırlanır ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği

      Kurulu’ na gönderilir.

 1. İş kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardımı yapacak yer muhakkak sağlık birimidir. Bu bakımdan üçüncü kişilerin ilk yardım yapması yasaktır. İdarece yasal düzenlemeler gereğince bu işle görevlendirilmiş şahıslar varsa bu kapsama dahil değildir.

 

İş ve İşyeri Ortamı ile İlgili Genel Kurallar

Madde 13- (1) İş ve İşyeri Ortamı ile İlgili Genel Kurallar

 

 1. Çalışanlar, işleri esnasında azami dikkati göstermeye mecburdurlar.
 2. Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi ve sorumluluğu altında olmayan işlere karışmak veya yapmaya çalışmak yasaktır.
 3. Kapısında “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek yasaktır.

ç)   Acil durumlar için kullanılan kapılara giden yollardaki zemin ve geçitlerin bulunduğu

      alana malzeme istifi nedeni ile geçişler engellenmeyecek, normal olarak hareket alanı

      serbest bırakılacaktır. Teknik yönden geçerli olan konular ve durumlar dışında,

      geçitler muhakkak vasıtaların veya çalışanların iş güvenliği ve acil durumlarda çıkış

      olarak kullanılması için açık bulundurulacaktır.

 1. Bütün çalışanlar belirlenmiş olan dahili yön akışına uymalıdırlar. Özellikle gerekli işaretler ile işaretlenmiş veya yasaklanmış yerlerden geçmek, durmak, koşmak yasaktır.
 2. Çalışma süresi içinde ve dışında, yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkası iş yerinde bulunamaz.
 3. Çalışanlar işyerini ve özellikle kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya mecburdurlar.
 4. İşyerinde işbaşı, paydos ve yemek saatleri kanun, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, idare tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam eder.                                                -6-

ğ)   Taşıtlar, yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından ve kendilerine

      verilen görevler dahilinde kullanılırlar.

 1. Çalışanlar iş mahallerini, soyunma odalarını, banyolar, duşlar, yemekhane, tuvaletler, dinlenme odaları ve işyeri alanını temiz tutmak zorundadırlar.

 

Tehlikeli Durum ve İşlemler ile İlgili Kurallar

Madde 14- (1) Tehlikeli Durum ve İşlemler ile İlgili Kurallar

 

 1. Çalışan ve hareket halinde bulunan makinenin organlarını ve kısımlarını temizlemek, yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve kısımlar bile, makine durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Ayrıca ideal ölçüler içinde hazırlanmış yardımcı malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik veya yağlama işlemi yapılmalıdır.
 2. Hareket halindeki araç ve makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Araç veya makinenin çalışması esnasında yapılması gereken tamir veya ayarlama var ise, işveren vekili, ilgili amir ve çalışan gerekli tedbirleri alacaktır.
 3. Hareket halindeki araç ve iş makinelerine binmek veya inmek, ayrıca içine girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır. İnsan taşımaya elverişli olmayan, ayrıca şoför mahalli dolu olan araçların kasalarına binmek,insan taşımaya elverişli olmayan araçlarda (römork gibi) gitmek,seyir halinde ayakta gitmek,asılmak, arkalarına takılmak yasaktır.

ç)   İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa, yağın

     zemine akmaması sağlanmalıdır. Yağlanan yer derhal temizlenmelidir.

 1. Zımba, nokta keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısımları deforme olmuş, şişmiş ise düzeltilmeden ve koruyucu gözlük takmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
 2. Matkap ile delinmesi icap eden parçalar, zorlanma neticesinde eksenleri etrafında daire çizebileceklerinden, delinme başlamadan önce muhakkak matkap tahtası üzerinde sabitleştirilmelidir veya delinecek parça zorlama neticesinde ekseni etrafında daire çizmeyecek duruma getirilecektir.
 3. Talaş çıkartan makinelerden, el ile talaş toplanması yasaktır.
 4. Tozun, talaşın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta başka kimsenin bulunmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Şayet iş mecburiyeti nedeniyle, başka kimse varsa, basınçlı havayı o yöne doğru tutmak özellikle yasaktır. Böylece diğer kişilerin püskürtülmüş olan malzeme veya talaştan dolayı yaralanmalarına engel olunmuş olacaktır. Bu işlem sırasında koruyucu gözlük kullanmak mecburidir.

ğ)   İş gerektirmediği takdirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.

 1. İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalışan makine terk ediliyorsa, makine muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır.
 2. Emniyet ve tertibat alınmadan, gerekli önlemler alınmadan elektrikle ilgili çalışma yapmak yasaktır. Ehil olmayan kişilerin elektrikle ilgili tamir, bakım, onarım yapması yasaktır.
 3. Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere, aparatlara ve elektrikle çalışan makinelere en fazla 5 m yaklaşılabilir.
 4. Elektrik hatlarına dokunmak, geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu şeyler ile üstüne bastırmak, kablosu eskimiş veya yırtılmış yerleri tutmak yasaktır.
 5. Aparatların, el aletlerinin, makine ve tezgahların üzerinde bulunan elektrik merkezlerini açmak, karıştırmak, tamir etmeye çalışmak yasaktır. Bu durumlarda, ilk amire bilgi vermek çalışanın başlıca görevidir.
 6. Takımlar ve aparatlar doğru ve tertipli olarak yerlerine konmalıdır.
 7. Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme ve teçhizatı veya malzemeyi, araç, gereç ve makineyi nakledecek olanlar, bu işle görevlendirilmiş olmalıdırlar. Nakil sırasında, çalışanın, nakledilen makine, araç veya teçhizatın, trafik emniyeti ve çevre emniyetinin de dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması mecburidir.
 8. Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa, bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli, ellere ve bilhassa bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir. Bel eğilmesi yerine diz kırılarak yük alınmalı ve konulmalıdır.

ö) Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük vücut desteği ve kol yardımı ile yapılmalıdır.

 1. El arabaları, eğer başka bir amaç için yapılmamışsa, önden çekilmemeli, arkadan itilmelidir.
 2. Yüklerin kaldırılmaları esnasında düşmemeleri ve normalden yukarı bir yüksekliğe çıkartılmaması gerektiği ve ideal şartlarda işin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

-7-

 1. Yüklerin kaldırılmaları esnasında, manevralarda ve kaldırılan yüklerin nakli esnasında yük, çalışan işçilerin üzerinden geçirilmemelidir.

ş)   İş gerekçesi durumları haricinde makinelerin iş emniyeti yönünden kısım veya genel

      olarak, yer değiştirmeleri yasaktır. İş gerekçesi mevzuu bahis olduğu takdirde

      makinelerin yer değiştirmeleri, azami iş sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde

      tutularak ve en az tehlike arz eden durumları gerçekleştirildikten sonra yer değiştirme

      yapmak gerekir.

 1. Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak yasaktır. Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat (merdiven, sepetli araç,emniyet kemeri vs.) kullanılmalıdır.
 2. Yüklü pozisyonda bulunan araçların, vinçlerin veya muhtemel çökme veya kaymanın olabileceği yerlerden geçmek, durmak yasaktır.

ü)  İçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı

     açmak yasaktır.

 1. Her türlü vinç, konveyör ve kaldırma tertibatlarına kapasitelerinin üzerinde yük koymak yasaktır.
 2. Görevli olmadığı halde benzin, benzol, petrol, motorin, fuel oil ve benzerlerinin bulunduğu yerlerde dolaşmak yasaktır.
 3. Amirinin müsaadesi ve bilgisi olmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan, baca yolu, tank ve benzeri yerlere girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir işleri yapmak kesinlikle yasaktır.
 4. Oksijen ve başka gaz tüplerini ısı yayan bir yerde bırakmak yasaktır.
 5. Ellerini ve iş elbiselerini benzin ve benzin gibi tutuşturucu maddelerle temizlemek yasaktır.
 6. Çalışanlar, yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmek ve yangın başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye bildirmekle yükümlüdürler.

çç) Sigara içilmez işareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak,

      bunlara ateş, sigara veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek kesinlikle yasaktır.

 1. Yağ, benzin, mazot ve boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanılmamalıdır. Bu gibi yangın durumlarında köpük, kuru kimyevi toz vb yangın söndürme cihazları kullanılmalıdır.
 2. Yangın söndürme tüplerinin yerlerini yetkililere haber vermeden değiştirmek, gereksiz yere kullanmak yasaktır.
 3. Yangın söndürme tüplerinin etrafına malzeme bırakmak, yangın kaçış yollarını kapatmak yasaktır.
 4. Yanabilecek ve tutuşabilecek maddeleri ısı kaynaklarından uzak tutun, bu tür maddeler yanında kaynak gibi işlemler yapılmamalıdır.

ğğ) Acil Durumlar için oluşturulan ekipler içerisinde yer alan Yangın Müdahale Ekibi

      yangın anında hazır bulunmak ve görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Yapılacak kazı çalışmalarına başlamadan önce yetkili kişilerden ön bilgi alınmadan ve gerekli çalışma izinleri alınmadan çalışmaya başlamak yasaktır. Kazı işleri sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastlandığında kazı işleri derhal durdurulup yetkili kişilere haber vermek esastır.

ıı) Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı ve şüphelenildiği

      durumlarda derhal ortamdan uzaklaşılmalı, yetkili kişilere bilgi verilmelidir. İlgili

      kişiler tarafından yapılan kontroller ve alınan önlemlerden sonra çalışmaya devam

      etmek gerekir.

 1. Yapılan kazı çalışmaları sırasında kayma ve çökme ihtimali görülürse alan derhal boşaltılmalı ve yetkili kişilere haber verilmelidir. İlgili kişiler tarafından yapılan kontroller ve alınan önlemlerden sonra çalışmaya devam etmek gerekir.
 2. Kuyu ve lağım gibi derim yerlerde çalışmadan önce yetkili kişilerden gerekli izinler alınmadan ve emniyet kemeri gibi kişisel koruyucular kullanılmadan çalışma yapmak yasaktır.
 3. Kazı alanı çevresinde yetkili kişiler ve görevli personel dışında bulunmak yasaktır.
 4. Kazı alanı içinde çalışma dışında bulunmak, yatmak, oturmak, uyumak kesinlikle yasaktır.
 5. Mekanik atölyesinde kaynak, kesim işlemleri için ayrılmış yerler haricinde çalışma yapmak ve çalışma başlamadan önce sıcak işlem çalışma izni almadan çalışmaya başlamak yasaktır.
 6. Görevi olmadığı halde parlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları, tüpleri, basınçlı hava cihazlarını yahut tesisatlarını karıştırmak kesinlikle yasaktır.

-8-

 1. Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak yasaktır.

öö) Gaz tüplerinde alev geri tepme emniyet valfi olmadan kullanmak kesinlikle yasaktır.

      Bu emniyet valfi çalışmaya başlanılmadan önce kontrol edilmelidir.

 1. Gaz tüpleri kaynak ve kesme gibi çalışmaların yapıldığı bölgeden yeterli bir uzaklıkta, dik ve düşmeyi önleyici şekilde sabitlenmiş olarak tutulacaktır.
 2. Tüm hortumlar kaçaklara, aşınmalara ve bağlantı yerlerindeki gevşekliğe karşı düzenli olarak kontrol edilecektir.
 3. Gaz tüpleri çekilerek, sürüklenerek ya da döndürülerek taşınması yasaktır. Gaz tüplerinin taşınması taşıma araçları vasıtası ile yapılacaktır.

 

Kişisel Koruyucular, Uyarı , İkaz ve İşaretler ile İlgili Kurallar

Madde 15- (1) Kişisel Koruyucular, Uyarı , İkaz ve İşaretler ile İlgili Kurallar

 1. Çalışanlar, İdare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanmakla yükümlüdürler. (Eldiven, gözlük, elektrik kaynağı gözlüğü, maske, ayakkabı, önlük, kulak tıkacı, kulak maşonu, kulaklık vs..)
 2. Çalışanlar, İdare tarafından temin edilmiş olan, kişisel koruyucu malzeme, tulum, giysi, maske, gözlük, ayakkabı gibi tüm koruma araçlarını muhafaza etmek ve kullanmakla yükümlüdürler. Kasten zarar verilen kişisel koruyucu donanımların maliyeti maaş kesintisi olarak yansıtılır.
 3. Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden, kendilerine teslim edilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri en iyi şekilde muhafaza etmeye, kullanmaya ve istenildiğinde iade etmeye mecburdurlar.

ç)   Belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan “Sigara İçilmez” levhaları mahallinde

      sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlerde yanıcı madde

      ile yaklaşmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin,

      alkol ve diğer sıvı maddeler bina dışında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek,

      ateşle yaklaşmak yasaktır.

 1. İşletme dahilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet etmek gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle yaklaşmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır.

 

Araç ve İş Makinesi Kullanımı ile İlgili Kurallar

Madde 16- (1) Araç ve İş Makinesi Kullanımı ile İlgili Kurallar

 

 1. Şoför ve operatörler görevlendirildikleri araç ve iş makinelerini en iyi şekilde korumak, temiz tutmak, günlük ve periyodik bakımlarını yapmak, arızalarını en kısa zamanda bildirmekle sorumludur.
 2. 237 Sayılı Taşıt kanunu uyarınca, binek, kamyon, kamyonet, otobüs ve iş makineleri ancak resmi görevlerde kullanılabilir. Görevi dışında, izinsiz olarak güzergah dışına çıkmaları yasaktır.
 3. Araç sorumlusu şoför/operatör, aracın Trafik sigortası, ruhsat, fenni ve egzoz muayene evraklarının bir nüshasını araçta bulundurmakla sorumludur.

ç)   Şoförlerin Görev Kağıdı olmadan göreve çıkmaları yasaktır. Şoför/operatör kabininde

      yetkili kişiden başkası bulunması yasaktır.

 1. Şoför ve operatörler, tüm trafik kural ve kaidelerine, ikaz ve işaretlere uymak zorundadırlar. Şoför ve operatörler seyir halindeyken kapısının açık bulundurulması yasaktır.
 2. Şoför veya operatör, herhangi bir kaza durumunda, en kısa zamanda ilk amirine bilgi vererek, kaza raporları ve diğer resmi işlemler tamamlanmasını beklemek zorundadırlar. Amirlerinin izni olmadan olay mahallinden ayrılmaları yasaktır.
 3. Şoför ve operatörler, günlük bakımlarını her gün göreve çıkmadan yapmak zorundadırlar. Günlük bakımda aracın lastikleri, aküsü, yağı, suyu, fren aksamları, lamba ve farları, genel sızıntı kontrolü, temizliği, yangın tüpü kontrol edilerek, araç veya iş makinesi göreve çıkartılır.
 4. Araç ve iş makinelerimizin, şoför ve operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili ekipler, aracın ve iş makinesinin emniyetini ve çevre güvenliğini almakla yükümlüdürler.

ğ)   Şoför ve operatörler şehir içi ve şehir dışı olmak üzere şantiye sahasında da hız limitini

      geçmeleri yasaktır. Aksi takdirde gerekli kanun ve yönetmelikler doğrultusunda ceza

      uygulanacaktır.

-9-

 1. Şoför ve operatörler kendi belge/ehliyet sınıfına uygun olmayan araçları kullanmaları yasaktır.Görevlendirmesi ve kullandığı araca uygun ehliyeti/belgesi olmayan kişilere cezai işlem uygulanacaktır.

 

Arazide Çalışan Ekipler ile İlgili Kurallar

Madde 17- (1) Arazide Çalışan Ekipler ile İlgili Kurallar

 

 1. İnşaat bakım-onarım, asfalt kaplama, asfalt yama, kazı, yıkım gibi arazi çalışmaları yapan Müdürlüklerimizde görev yapan ekip şefleri/sorumluları arazi çalışmalarında çalışan personelin, kullanılan araç ve makinelerin ve özellikle çevrenin emniyetini sağlamakla yükümlüdürler.
 2. Arazi çalışmalarında, emniyet şeridi, uyarı tabelası, yol levhaları, çalışma bilgi tabelası gibi uyarıcı ikaz ve işaretlemeler mutlaka yapılacak, bu konuya azami özen gösterilecektir.
 3. Şoför, operatör ve arazide çalışan ekipler, kendisini, diğer çalışanları, aracı ve/veya iş makinesini ve özellikle çevreyi tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Sağlık Gözetimi

MADDE 18 – (1) İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda,

 1. İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır.
 2. Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince gerekli sağlık muayeneleri İşyeri Sağlık Birimi ve /veya başka Sağlık Kurumlarınca düzenli aralıklarla yapılır.
 3. İşyeri Sağlık Birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak denetimlerde incelenmek üzere her yıl yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve bir nüshasını idareye gönderir.

ç)   İşyeri Sağlık Birimi, işyerindeki ilgili diğer bölümlerle, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

      ile, iş güvenliği uzmanı ve çalışanların temsilcileriyle işbirliği içinde çalışır.

 1. Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler İşyeri Sağlık Birimince kayıt altına alınır ve belgeler muhafaza edilir. Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır. İşyerinde meydana gelen bütün kazalar ve meslek hastalıkları işyeri sağlık birimince kaydedilir. Kaza ve meslek hastalıklarının kayıtları değerlendirilerek kaynakları belirlenir ve bunlara yönelik önlemler geliştirilir.

 

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi

MADDE 19 – (1) İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar.

 

(2) Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi, işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir.

 

Kişisel Koruyucu Donanımlar

MADDE 20 – (1) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

 

 1. İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Tüm kişisel koruyucu donanımlar; kendisi ek risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır. İşyerinde var olan koşullara uygun olacaktır. Kullanan işçinin sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır.
 2. Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacak ve risklere karşı etkin olacaktır.
 3. Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşulları özellikle kullanılma süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve kişisel koruyucu donanımın performansına bağlı olarak belirlenecektir.

 

-10-

ç)   Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu donanımların, zorunlu

      hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve

      hijyen problemi doğmaması için her türlü önlem alınacaktır.

 1. İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.
 2. Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecek, bakım ve onarımları ve ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilecek ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
 3. İşveren, işçiyi kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.
 4. İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir.

ğ) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun

    olarak kullanılacaktır.

 1. Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.

 

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik Kırklareli Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yürütür.

 

Şeklinde kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. 02/02/2017   

 

 

 

       MECLİS BAŞKANI                        KATİP                                              KATİP

Mehmet Siyam KESİMOĞLU       Sevde YILMAZ                    Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇ              

 

 

 

Karar Tarihi                                    : 02/02/2017

Kesinleşme Tarihi                            : 06/02/2017

Valilik Makamına Teslim Tarihi    :

 

 

ÜCRETSİZ SEYAHAT YÖNETMELİĞİ YENİ

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYESİ

ÜCRETSİZ ŞEHİR İÇİ SEYAHAT KARTI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanım

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b), (f) ve (p) bentleri gereğince, Belediyelere verilmiş olan görevin yerine getirilmesinde Kırklareli Belediyesi tarafından işletilen, işlettirilen, koordine edilen ve denetlenen toplu taşıma araçlarını, yolculuk yapanlar tarafından kullanılacak olan ücretsiz şehir içi seyahat kartlarının türlerini, başvuru ve verilme koşulları ile uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; 08/01/2012 tarihli ve  4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde, Kırklareli Belediyesi hizmet alanı sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yolculuk yapanların Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartları ile ücretsiz faydalanma hakkına sahip olanları kapsar.

 

Yasal Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik;

 

 1. 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 2. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu,
 3. 19/01/2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

ç)   12/07/2013 tarihli ve  28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 Sayılı Bazı Kanun ve

      Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

 1. 20/05/1930 tarihli ve 1498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunu,
 2. 23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 3. 0 8/03/1950 tarihli ve 7451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5584 sayılı Posta Kanunu,
 4. 28/05/2009 tarihli ve  27241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle İlgili Kanun,

ğ)   18/02/1954 tarihli ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

 1. 06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

ı)    29/05/2012 tarihli ve 2012/1 Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı,

 1. 09/07/2008 tarihli ve 26931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik,
 2. 04/03/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği,
 3. 08/02/2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 4. 21/02/2002 tarihli ve 24678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 5. 05/04/2002 tarihli ve 24717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 6. 01/06/2002 tarihli ve 24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 7. 20/05/2010 tarihli ve 27586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

ö)   30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özürlülük Ölçütü,

      Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik,

 1. 19/07/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

 

 1. Başkanlık:Kırklareli Belediye Başkanlığını, 
 2. H.M:Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 
 3. Toplu Taşıma Araçları: Kırklareli Belediyesince işletilen, işlettirilen, koordine edilen ve denetlenen edilen toplu taşıma sistemindeki tüm araçları,

ç)   Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı: Resimli kişisel bilgilerin bulunabileceği ücretsiz seyahat

      kartını, 

 1. 65 yaş Üzeri: 65 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı kişileri kapsar. 
 2. Engelli: C. Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığınca veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince verilmiş Engelliler Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen kişileri kapsar. 
 3. Engelli Refakatli: SağlıkKurulu raporu Ağır Engelli bölümünde “EVET” yazan Ağır Engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri engelli ve refakatçisini kapsar. 
 4. Gazilerin, Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları: 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’inci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babalarını kapsar. 

ğ)  Sarı Basın Kartı Sahipleri: T.C. Başbakanlık Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından sarı

      basın kartı verilmiş kişileri kapsar. 

 1. Posta Dağıtıcıları: C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi üniformalı postacı ve dağıtıcıları kapsar. 

ı)    Belediye Zabıtası: Belediye Zabıta kadrosunda fiilen görev yapan personeli kapsar. 

 1. Belediye Çalışanı: Belediye kadrosunda fiilen görev yapan personeli kapsar. 
 2. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, baş komiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. 
 3. Harcırah Kanununa Tabi Olanlar:04.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri kapsar. 
 4. Görevli (TUİK Personeli): Türkiye İstatistik Kurumu 5429 sayılı kanunun 49.maddesi çerçevesinde sayım, araştırma, inceleme, denetim ve veri kalite kontrolü için sahada görevlendirilen personelleri kapsar. 
 5. Milli Sporcu: 24/06/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri. 
 6. Orman Muhafaza Memurları: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurlarını kapsar. 
 7. Vize İşlemi:Kişiselleştirilmiş Bu Kartlarda şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılmasını, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

 

 

Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

Madde 5 – (1) Ücretsiz şehir içi seyahat kartlarından yararlanacaklar ve başvuru koşulları;

 

 1. Gazilerin, Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen seyahat kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 1005, 3292, 5434, 5510 ve 2330 sayılı kanunlara göre hak sahibi olduklarını belgeleyen yazı veya belge veya Bakanlıkça verilmiş olan kartın fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Sarı Basın Tanıtım Kartı Sahipleri; BaşbakanlıkBasın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Tanıtım Kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Sarı Basın Tanıtım Kartının fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli; C.  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartlarını, sürücü personele göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

      ç)  Belediye Zabıtası; Belediyelerde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi olan zabıta memurları

           kendilerine verilmiş olan Zabıta personel kimlik kartlarını, sürücü personele göstermek

           suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

          Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

 1. Belediye Çalışanı; Belediye görev yapan memur, kadrolu işçi ve hizmet alımı personeli mesai olan günlerde sabah işe gelirken akşam mesai bitiminde belediyenin vermiş olduğu personel kartını göstererek ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

 1. Posta Dağıtıcıları; 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan postacı ve dağıtıcı kadrosunda olanlar kendilerine verilmiş kimlik kartları ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

 1. 65 Yaş Üzeri Kişiler; 65 yaş ve üzeri kişiler nüfus cüzdanını sürücü personele göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Engelli Kişiler; Engelli kişiler, engelli kimlik kartını göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Engelli kimlik kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

      ğ)   Engelli Kişilerin Refakatlisi; Engelli kimlik kartının ağır engelli bölümünde EVET yazan

          engelli ile beraber seyahat eden refakatliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

         Ancak seri seyahat etmek isteyen ağır engelliler için kendi rızaları ile aşağıdaki belgelerle kart

          düzenlenebilir. Ayrıca bu kart kendisi ile birlikte refakatlisi için de geçerlidir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Ağır engelli, refakatçisi olduğu beyan ettiği kişiden bu hakkın kullanılması için ayrıca belge istenmez.
 • Refakatli yalnız başına toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanamaz.

 

 1. Denetim Hizmetleri Sınıfı Personeli; Denetimamacıyla görevlendirilmiş 657 sayılı kanuna tabi görevliler görev yazıları ile toplu taşıma araçlarından yararlanmak için ilgili kurumundan bedeli tahsil edilmek kaydıyla aşağıdaki belgeler talep edilerek düzenlenerek kart ile seyahat ederler.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Görevli olduğuna dair kurum yazısı,

 

      ı)   Görevli (TUİK Personeli); Türkiye İstatistik Kurumu personeli Belediye hizmet alanı içerisinde sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için sahada görevli ise, toplu taşıma araçlarından yararlanmak için ilgili kurumundan bedeli tahsil edilmek kaydıyla aşağıdaki belgeler talep edilerek düzenlenen kart ile seyahat ederler.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Görevli olduğuna dair kurum yazısı,

 

 1. Devlet Sporcusu; Bakanlık tarafından verilen Devlet Sporcusutanıtım kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Devlet Sporcusutanıtım kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Orman Muhafaza Memurları; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen tanıtım kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kurum tanıtım kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Orman muhafaza memurları seyahat kartlarını resmi kıyafetli olmadıkları zamanlarlarda kullanamazlar.

 

2) Ücretsiz Kartın Veriliş Usulleri ve Kullanım Şartları;

 

 1. Başvuru koşullarını taşıyan kullanıcı tarafından ücretsiz şehir içi seyahat kartı başvuru formunun doldurulması, gerekli belgelerin ibrazı ile başvurunun onaylanması halinde, fotoğraflı, isimli, kart nolu ve kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgilerin yer aldığı ücretsiz şehir içi seyahat kartı tanzim edilir.
 2. Ücretsiz şehir içi seyahat kartı sahipleri araç sürücüsüne verilen kartları göstermek suretiyle ücretsiz seyahat ederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları

 

 

Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartları Uygulama Yürürlülük Koşulları

Madde 6 – (1) Ücretsiz şehir içi seyahat kartları uygulama yürürlülük koşulları;

 

 1. Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartının Yenilenmesi; Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış bir kişiselleştirilmiş ücretsiz şehir içi seyahat kartı, sahibi tarafından başvuru üzerine iptal edilerek kullanıma kapatılacak ve talep edilmesi halinde başvuru koşullarının sağlanması halinde Ücretsiz Şehir içi seyahat kartı yenilenebilecektir.

 

 1. Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartının Kural Dışı Kullanılması;  Tüm ücretsiz şehir içi seyahat kart sahiplerinden ücretsiz seyahat edenler, toplu taşıma araçlarına binerlerken sürücünün uyarısına gerek kalmadan ücretsiz şehir içi seyahat kartının fotoğraflı yüzeyini göstermek zorundadırlar.

           Bu yönetmelikte yer alan ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışındakiler tarafından kullanıldığında ya da süresi dolduğu halde kullanıma devam edilmesi durumunda adı geçen ücretsiz şehir içi seyahat kartı sürücü tarafından el konularak alınır ve ilgilisine teslim edilir.

 1. Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartının Vize İşlemi; Ücretsiz şehir içi seyahat kartına sahip olanların, ücretsiz şehir içi seyahat kartları kullanım süreleri kartın bastırılmasından itibaren aşağıdaki süreler zarfında geçerlidir.

 

 • Gazilerin, Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları olan kişiler Devamlı
 • Sarı Basın Tanıtım Kartı Sahipleri olan kişiler: Her Yıl
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli olan kişiler: Her Yıl
 • Belediye Zabıtası olan kişiler: Her Yıl
 • Belediye Çalışanı olan kişiler: Her Yıl
 • Posta Dağıtıcıları olan kişiler: Her Yıl
 • 65 yaş üzeri kişiler: Devamlı
 • Engelli raporu sürekli olan kişiler: Devamlı
 • Engelli raporu süreli olan kişiler: Rapor süresi boyunca, Her Yıl
 • Denetim Hizmetleri Sınıfı Personeli olan kişiler: Her Yıl
 • Görevli (TUİK Personeli) olan kişiler: Her Yıl
 • Devlet Sporcusu olan kişiler: Her Yıl
 • Orman Muhafaza Memurları olan kişiler: Her Yıl

 

      ç)   Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartının Kaybedilmesi; Herhangi bir sebeple çalınan veya

            kaybolan kişiselleştirilmiş toplu taşıma seyahat kartı, sahibi tarafından başvuru üzerine iptal

            edilerek kullanıma kapatılacak ve talep edilmesi halinde başvuru koşullarının sağlanması

            suretiyle bu seyahat kartı yenilenir.

 

           Herhangi bir sebeple çalınan veya kaybolan kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahiplerinin kayıp veya çalıntı bildirimini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bildirimi yapılmayan kartların sorumluluğu kart sahibine aittir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar, İdari Yaptırım, Yürürlük ve Yürütme

 

Genel Esaslar

Madde 7 – (1) Genel Esaslar;

 

 1. Ücretsiz şehir içi seyahat kartları ilgili kurum tarafından güvenli, kart nolu ve tek suret olarak basılır /bastırılır.
 2. Ücretsiz şehir içi seyahat kartlarının şekil, renk ve tiplerini belirleme konusunda Belediyenin oluru ile ilgili müdürlük yetkilidir.
 3. Ücretsiz şehir içi seyahat kartları kişiye özeldir, başkası tarafından kullanılamaz.

ç)   Ücretsiz şehir içi seyahat kartları kimlik kartı olarak kullanılamaz.

 

 

İdari Yaptırımlar

Madde 8- (1) Bu yönetmelik hükümlerine göre, verilecek olan ücretsiz şehir içi seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilir.

 

Yürürlük

Madde 9-  (1) İşbu Yönetmelik, Kırklareli Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 10- Bu Yönetmeliği Kırklareli Belediye Başkanlığı adına Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yürütür.

4