Kırklareli Belediye Başkanlığından Duyurulur

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

İdarenin:

Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı    No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ

Telefon ve faks numarası : 0 288 2141045- 0 288 2141200

Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirklareli.bel.tr

1 – İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Kırklareli Belediyesine ait Merkez Camikebir Mahallesi 1173 ada 4 no’lu parselde 10.000,22 m2 Beton Santrali olarak ayrılan arsa, şartnamesi dahilinde 10 yıl müddetle ihale ile kiraya verilecektir.

2 – İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulünce kiraya verilecektir.

3 – İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

Şartname, her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir ve ücretsiz olarak alınabilir.

       4 – MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : Kiraya verilecek arsanın muhammen bedeli aylık KDV Hariç 3.350,00- TL.(üçbinüçyüzellitürklirası) olup, 10 yıl üzerinden geçici teminatı 12.060,00-TL (onikibinaltmıştürklirası) ’dir

5 – İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhale,  19/02/2018  Pazartesi  günü saat  15.00 ‘ da   Kırklareli Belediyesinde Encümen huzurunda yapılacaktır.İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

6 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

  1. İhaleye katılacakların beton işi yaptıklarına dair ilgili odadan alınmış oda kaydı ve Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösterir belgeleri sunmaları gerekmektedir.
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)
  3. İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)
  4. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)
  5. Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
  6. İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için)
  7. Şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
  8. Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi
  9. Tüzel kişiler için: 2018 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

İhaleye katılacaklar; yukarıda ve şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 19/02/2018 tarihinde Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim edeceklerdir.

7-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.22/01/2018

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Secured By miniOrange